Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilkald af mobilt akutteam (MAT)

Beskrivelse

Mobilt Akut Team (MAT) er en funktion tilknyttet sengeafsnittene og specialerne med patientkontakt under Klinik Diagnostik (Røntgenafdelingen, Klinisk Biokemi, Klinisk Genetik, Nuklearmedicinsk Afdeling), som kan tilkaldes til vurdering, optimering samt behandling af akut kritisk syge patienter.

Det essentielle ved, at TOKS-score indlagte patienter er, at der løbende tages stilling til patientens vitale værdier og at der handles derpå. Se instruksen Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS

Handlingsalgoritmen og herunder tilkald af MAT kan fraviges, såfremt specialets læge har ordineret andre handlinger i det enkelte patientforløb. Dette dokumenteres i journalen – gerne under bemærkningsfeltet vedrørende TOKS. Desuden gælder særlige forhold for tilkald af MAT til afdelingerne under Klinik Diagnostik, som beskrevet nedenfor.

 

Formålet med MAT er at:

 • • Redde liv ved at forebygge hjertestop

 • • Forebygge indlæggelse på intensivt afsnit

 • • Styrke kvaliteten af pleje og behandlingstilbud til patienterne

 • • Vejlede og undervise stamafdelingernes personale (ethvert tilkald er en vejlednings- og undervisningssituation)

 • • Styrke patientsikkerheden på hospitalet

 

Kontaktoplysninger på mobilt akutteam

Matrikel

Telefonnummer

Aalborg UH – Syd

30 36 60 09 – tryk 0 foran (Det er et mobilnummer, ikke et lokalnummer).

Aalborg UH – Nord

6 29 50

Aalborg UH – Hobro

52 658 eller 25 27 50 41 – tryk 0 foran (Det er et mobilnummer, ikke et lokalnummer).

Aalborg UH – Farsø

5 35 55

Aalborg UH – Thisted

5 06 08

Regionshospitalet – Hjørring

4 11 12

Regionshospitalet – Frederikshavn

4 20 78

 

Sammensætningen af mobilt akutteam

I udgangspunktet består MAT af stamafdelingens læge og sygeplejerske sammen med en intensivsygeplejerske (MAT sygeplejerske) og en anæstesilæge (MAT læge).

Som det fremgår af handlingsalgoritmen, skal afdelingens læge være kontaktet forud for et eventuelt MAT kald.

Det kan være nødvendigt at tilpasse MAT til lokale forhold, hvor der ikke er intensivsygeplejersker eller anæstesilæger tilstede.

 

MAT sygeplejersken er en intensiv sygeplejerske med minimum 2 års erfaring fra intensivafdeling. MAT sygeplejersken har en rådgivende funktion uden ordinationsret.

 

Tilkald af mobilt akutteam

På baggrund af den samlede TOKS score eller farvezone følges observationshyppigheden og anbefalede handlinger i TOKS handlingsalgoritmen. MAT kan altid kaldes ved bekymring for patienten, ligesom det stadig er muligt for stamafdelingerne at rekvirere akut anæstesitilsyn.

 

Handlingsalgoritmen foreskriver, at der skal ske handling ud fra en samlet TOKS-score eller farvekoden. Således kan en patient – der saturerer 78, mens samtlige af de øvrige vitale værdier er upåvirkede – have en samlet score på 3, men da patienten har en enkelt værdi, der ligger i den røde farvezone, skal handlingsalgoritmen for TOKS score ≥10 eller en enkelt værdi i rød zone følges.

Samlet TOKS score

TOKS farve

Observations-hyppighed

Handlingsalgoritme

0

 

Hver 12. time

(+/- 2 timer)

 • • Fortsæt måling af vitale værdier hver 12. time

 

1-5

Grøn

Hver 8. time

(+/- 1 timer)

 • • Skærpet opmærksomhed

 • • Sygeplejerske ABCDE optimerer i løbet af de kommende timer

 

6-7

Gul

Hver 4. time

(+/- ½ timer)

 • • Vagthavendelæge kontaktes - responstid max. 1 time

 • • Sygeplejerske ABCDE optimerer

 • • Vagthavende læge konfererer med bagvagt efter behov

 • • Lægen lægger en plan og observationshyppighed kan justeres

 

8-9

Orange

Hvert 15. minut

 • • Vagthavende læge kontaktes – responstid 15 minutter

 • • Sygeplejerske ABCDE optimerer – MAT-sygeplejerske kan tilkaldes og medvirke til ABCDE optimering

 • • Vagthavende læge konfererer med bagvagt efter behov

 • • Lægen lægger en plan og observationshyppighed kan justeres

 

≥10

Rød

Kontinuerlig

 • • Vagthavende læge kontaktes – responstid akut

 • • Sygeplejerske ABCDE optimerer – MAT-sygeplejerske kan tilkaldes og medvirke til ABCDE optimering

 • • Vagthavende læge konfererer med bagvagt

 • • MAT-læge kan tilkaldes

 • • Lægerne lægger en plan og observationshyppighed kan justeres

 

 

I tilfælde af at vagthavende læge ikke kan give fremmøde inden for de ovenfor angivne tider, er den vagthavende læge forpligtet til, pr. telefon, at foretage en vurdering af det videre forløb for patienten, dette sker naturligvis i samspil med det tilstedeværende personale på afdelingen.

 

Anvend kommunikationsredskabet ISBAR når afsnittets læge og MAT kontaktes, derved sikres det at relevante oplysninger videregives og modtages:

 • • Identifikation (oplys dit navn, stilling og afsnit samt patientens navn, CPR nummer og afsnit)

 • • Beskriv kort situationen (Beskriv hvor du ringer fra og oplys vitale værdier)

 • • Baggrund (Patientens indlæggelsesdiagnose og kort resume af forløb)

 • • Analyse (Giv din vurdering af problemet)

 • • Råd (Giv eller bed om råd om den videre behandling)

For mere information om ISBAR, se bilag.

Responstid

Responstiden for MAT-sygeplejerske er 15 minutter ved en score på 8-9 eller orange zone.

Responstiden for MAT-sygeplejerske og MAT-læge er max 5 minutter ved en score på ≥10 eller rød zone.

 

Opgaver for afsnittets personale, mens der ventes på MAT sygeplejerske/læge

 • • Bliv hos patienten

 • • Patientens initiale symptomer behandles – se lommekort vedr. ABCDE optimering

 • • Mål værdier: Respirationsfrekvens, saturation, puls, blodtryk og evt. temperatur

 • • Hav journal og observationsskemaer tilgængelig

 • • Check eventuelle iv-adgange

 

Inden MAT tilkaldes bør der være truffet beslutning om, hvilket behandlingsniveau patienten skal tilbydes (terapibegrænsning).

 

Det er udelukkende MAT-lægen/anæstesilægen, der kan visitere til intensiv behandling.

Opgaver, når MAT er samlet

Ethvert MAT kald er en samarbejds-, undervisnings- og vejledningssituation, hvorfor sygeplejersken, der har ansvaret for patienten, og stamafdelingens læge bliver på stuen sammen med MAT-sygeplejersken og MAT-lægen. MAT-teamet udarbejder i fællesskab en behandlingsplan og aftaler eventuel opfølgning.

Ansvarsfordeling under MAT kald

MAT overtager ikke patienten. Stamafdelingens personale har det pleje- og behandlingsmæssige ansvar for patienten. Styrken i at samle teamet er, at alle besidder forskellige kompetencer og viden. Det er derfor vigtigt, at alle bidrager med netop deres viden.

Dokumentation af tilkald

De sygeplejehandlinger, der udføres i fællesskab under tilkaldet, skal stamafdelingens sygeplejerske dokumentere i journalen. De ordinationer der gives under tilkaldet, skal specialets læge dokumentere i journalen.

MAT-lægen dokumenterer desuden tilkaldet i journalen. MAT-sygeplejersken kan om nødvendigt dokumentere sygeplejehandlinger i journalen.

 

Brug af MAT i specialer med patientkontakt under Klinik Diagnostik

Disse specialer er ikke stamafdeling for patienten, og har som udgangspunkt ikke kendskab til patientens historik. Personalet har ikke forudsætningerne for og udstyr til at TOKS score og anden klinisk vurdering af patienterne. I tilfælde, hvor patienter bliver akut kritisk syge under ophold i disse afdelinger, og ikke har hjertestop, er der behov for at kunne tilkalde MAT til vurdering og behandling. MAT kan tilkaldes af andet sundhedsfagligt personale uden forudgående TOKS score, samtidig tilkaldes afdelingens egen læge i det denne har det overordnede behandlingsansvar. MAT varetager og dokumenterer vurderingen og behandlingen af patienten herunder stillingtagen til evt. indlæggelse.

Formål

Formålet med den beskrevne arbejdsgang er at sikre, at proceduren for kaldekriterier i forbindelse med Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) på hospitaler i Region Nordjylland er tilgængelig og kendt af læge- og plejepersonale. Denne instruks relaterer sig til retningslinjen Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS.

Definition af begreber

Mobilt Akut Team (MAT): En funktion, hvor læge- og sygeplejepersonale på sengeafsnittene samt kliniske diagnostiske enheder, kan tilkalde bistand til vurdering, optimering samt behandling til akut kritisk syge patienter.

TOKS: Tidlig opsporing af kritisk sygdom

Referencer

 1. 1. Deteriorating adult patient evidence summary - What do we know? Health Quality & Safety Commission 2016.

 2. 2. Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS): Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. Report of a working party. London: RCP, 2012.

 3. 3. Tidlig opsporing af akut opstået kritisk sygdom hos indlagte patienter over 16 år. Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit - Center for Kliniske Retningslinjer, 2015, Center for Kliniske retningslinier.

 4. 4. Mc Quillan P. et al. Condifidential inquiry of quality of care before admission to intensive care. BMJ 1998, vol. 316,1853-1858.

 5. 5. ISBAR, sikker mundtlig kommunikation