Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter i ØNH- ambulatoriet

 

Overordnet sygepleje formål

At sikre sygepleje af høj kvalitet samt ensartethed for patienter I Øre-Næse-Hals ambulatoriet med udgangspunkt I Fundamentals of Care. Her ønskes fokus på sygepleje og relationsdannelse, hvor der forsøges at skabe tid og rum til den enkelte patient og pårørendeinddragelse samt at man tværfagligt sikre fælles beslutningstagen ift. patientens videre forløb.

Planlægningen af fremtidige plejebehov skal baseres på den enkelte patients situation og omfatter integrering af fysiske, psykosociale, relationelle elementer og evidensbaseret sygepleje.

 

Klargøring af ambulatoriestuen

Sygeplejersken sørger for at stuen er ren og klargjort til modtagelse af patienten ud fra Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2)

 

Modtagelse af patient I ambulatoriet

Sygeplejerske orienterer sig i patientjournalen forud for patientens besøg, her bør der bl.a. være fokus på særlige hensyn fx. sprog- og isolationshensyn.

Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

Patienten identificeres op mod EPJ ved læge og sygeplejerske ifølge Identifikation af somatiske patienter.

Husk at være opmærksom på, om der er pårørende og der forventningsafstemmes ift hvilke ressourcer, de(nne) er for patienten.

 

Sygeplejefaglige opmærksomhedspunkter i ØNH-ambulatoriet

Overordnet: Sygeplejersken har til opgave at byde ind med sygeplejefaglig ekspertise for at bidrage til et godt patientforløb. Sygeplejersken bidrager med klinisk lederskab ift tilrettelæggelse og koordinering af sygepleje og behandling.

Sygeplejersken skal have øje for patientens ageren og behov.

Sygeplejersken assisterer ved behov lægen ved undersøgelser og oprensninger. Fx kan der være behov for at støtte hovedet i rette stilling. Ved mindre børn skal det altid vurdere, hvad der er muligt og hvornår det kan føles som et overgreb. Det skal i dette tilfælde ske en vurdering ved sygeplejerske og læge om hvilke alternativer, der er muligt og dette skal forelægges patient/pårørende.

 

Akutte forløb

Der bør vurderes om der er behov for Triage og TOKS af patienten. Der bør være særlig fokus på smerter, mestring, blødning (fx hvor meget det har blødt - om der skal interveneres på det fx hæmaglobinkontrol, BAC-test, hæmostase og forbindning). Der kan være behov for steril afvask/afdækning og sårpleje. Har man kompetencer i anlæggelse i PVK, må man gerne gøre dette.

Der skal ske relevant sygeplejefaglig dokumentation ved akutte besøg.

 • • Anlægges der PVK i amb., så dokumenteres anlæggelse af dette i EPJ

 

Øre forløb

Mestring og samarbejde med patienten i forhold til undersøgelser og oprensning i forbindelse med sugning: Svimmelhed, tinnitus og kvalme. Dokumentere vejledning af valsalva, evt. brug af otovent. Kommunikation i forhold til dårligt hørende patienter.

Særligt fokus i forhold til børn: Opmærksomhed på smerte, nervøsitet, postoperativt forløb evt. behov for lattergas, mestring og samarbejde med patienten og pårørende i forhold til undersøgelser og oprensning i forbindelse med sugning.

 • • Der planlægges med forskellige øreoperationer ift booking fx stort el. lille øreoperation

 

Næse forløb

Der er ofte flere forundersøgelsesbesøg, da patienterne ofte skal prøve nasalsteoid, inden operation er aktuel. Derfor er det vigtigt at få oprette forløb og få tastet oplyste patientdata ind allerede første gang, patienten kommer. Derved spares tid, da der ikke altid er afsat 30 min ved efterfølgende konsultationer.

 • • Der planlægges med store (180min) og lille (120min) FESS-operationer

 • • OBS på forløb med Diprospaninjektioner

 

Hals forløb

 

Læge og sygeplejerske kan med fordel planlægge hvilke undersøgelser, der skal laves, inden patient tages på stuen for at mindske uro og forstyrrelser, hvis man bliver nødt til at gå ind og ud af stuen.

Sygeplejersken finder frem til og assisterer ved fiberskopi, FNA, biopsitagning og ultralydsscanning.

Til FNA findes: Blåt stykke til at lægge tingene på, FNA håndtag, 20 ml sprøjte, blå kanyle, sprit swap, krølle, lille plaster, blyant, object glas,udstrygningsglas, etiket med stregkode og patient label hylster til at sende udstrygningsglas i. Evt. en protesebæger med vand, hvis FNA tages ultralydsvejledt.

Til biopsitagning findes: Blåt stykke til at lægge tingene på, lokalbedøvelse, 5 ml sprøjte, rød optrækskanyle, grå kanyle, millipore, stålvatpind, weils tang, stålsug, krøller og evt. isterninger.

 

Cancerpatienter:

 • • Der bør være ekstra fokus på ernæring ved patienter i halsforløb. Der bør altid ved første besøg spørges ind til smerter, ændrede kostvaner og vægttab. Dette skal dokumenteres i EPJ, også selv om der for nuværende ikke er problemer. Ved patient, hvor der skønnes at være ernæringsproblem, bør patienten ernæringsscreenes. Vær OBS på refeeding syndrom, og om der skal tages blodprøver.

 • • Patienter, der skal have stråleterapi (se bilag)

 • • Patienter, der skal opereres for mundbundscancer (se bilag)

 

Laryngo forløb

Fokus på dokumentation i tilfælde af larynxpapillomer, fremstilling af tandbeskytter, evt. nakkeproblematik. Fiberskop størrelse (Voksen/børn).

Der skal være særlig fokus på at informere om og tilbyde Intervention til rygestop.

 

Ved alle forløb

Opmærksomhed på om indlæggelse skal være på NHH, i dagkirurgisk regi eller Patienthotellet. Information ved flytning af patienter fra stamafdeling til Patienthotellet/booking af patienter (rn.dk)

 

Ved patient, hvor der skønnes at være ernæringsproblem, skal der oprettes ernæringsproblem og ernæringsscreenes og OBS refeeding syndrom

Der skal altid sikres en aktuel vægt, hvis det skønnes, at der er en ernæringsproblematik.

 

Ved behov for tolk skal dette afklares, synliggøres i EPJ og koordineres i forbindelse med fremtidige kontakter. Tolkning

 

E-breve

Det kan i visse situationer være nødvendigt at videreformidle oplysninger til hjemmesygeplejen vedrørende fx hjælp til AK-behandling, pausering af medicin der doseres af sygeplejerske, sårpleje, støtte til ernæring m.m. Patient skal give samtykke til dette. Der er lavet enkelte standardfraser i E-breve, som kan tilrettes og anvendes.

  • • Dette skal ske før kl. 12, hvis det skal effektueres samme dag.

 

Særlig i forbindelse med medicinhåndtering

Som sygeplejerske har du mulighed for at se, hvilken medicin patienten får, hvis ikke der er medbragt medicinliste. Det gøres via FMK (der skal bruges digital medarbejdersignatur).

Skal der pauseres med blodfortyndende medicin skal dette aftales og planlægges med patient. Der skrives i EPJ, hvad der er aftalt med patient/pårørende. Der er lavet oplysningssedler vedr. AK-behandling, som patienten kan få med hjem (Obs. der findes flere forskellige)

 

OBS hvis patienten får dosisdispenseret medicin, er det vigtigt at få dette klarlagt og noteret i EPJ. Det har stor betydning ifm udskrivelse, hvis der ændres i patientens medicin under indlæggelse.

 

Hvis patienten vurderes at have smerter Smerteguide.pdf (rn.dk), bør det vurderes om, det er muligt at give medicin i forbindelse med besøg i ØNH-amb. Det er især aktuelt ved akutte forløb. Hvis patienten får fast smertestillende, bør der tjekkes op, hvornår det sidst er givet. Hvis vi udleverer eller giver medicin ifm ambulante besøg, skal det så vidt muligt dokumenteres i FMK (der skal bruges digital medarbejdersignatur).

 

Dokumentation af sygepleje og planlægning af forløb

Opdatering af telefon nummer, anamnese, psykosociale forhold, blodtryk, ernæring, blodfortyndende beh., TED-strømper/tromboseprofylakse, tolkning, fødevarer allergier, patient- og pårørendeinddragelse, ledsagelse af hjælper, samarbejde med hjemmesygepleje og andre kommunale instanser, behov for isolation: Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1), KRAM og MRSA

OBS medicinordinationer skal i FMK ellers administrerer hjemmespl. / spl. ved egen læge ikke ordinationen.

I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at benytte lattergas til børn og voksne fx ved oprensninger og andre mindre indgreb/undersøgelser.

Vi følges den kliniske instruks fra skade/modtagelsen: Anvendelse af lattergas til smertebehandling ved mindre smertevoldende procedurer i akutmodtagelsen og børneafdelingerne, Anvendelse af lattergas, Livopan, til voksne

  • • Vedhæftet dette dokument er Quickguide til samling af udstyr til lattergas.

 

Der skal foretages relevant sygeplejefaglig dokumentation fra ambulante besøg i ambulatoriet.

 

I tilfælde af operation:

Sygeplejersken dokumenterer forundersøgelsesforløb i ”Modtagelse af patient” ved indlæggelsesforløb. Ved patienter, der ikke har meget komorbiditet og dagkirurgiske forløb kan anvendes standardplanen: ”Dagkirurgi”

 

Information til patient

Der gives skriftligt og mundtlig information om det videre forløb og det postoperative regime ud fra det respektive patientforløb.

Der informeres om, at patienten får oplyst hvor og hvornår han skal møde via bookingSMS (Manuel SMS).

Der informeres ved aktuelle patienter om selvbooking af blodprøver og evt. COVID-test

Der udleveres og informeres om kontaktkortet.

 

Særlige patientvejledninger, som er tværgående ift søjlerne

 

Koordinering

 1. 1. Når operation er besluttet, i samråd med patienten, koordinerer lægen og sygeplejersken, fx specielle hensyn og hvem, der gør hvad.

 

 1. 2. Amb. sygeplejersken finder OP-tid ved bookingsekretær Se bilag “Tjekliste til booking af operation” for oplysninger, der skal vidergives fx patienthotel, tolk, blodfortyndende, bl.p., tandbeskytter, pakkeforløb, patientforbehold, CPR på medindlagt og evt. patientønske om indkaldelse ved afbud.

 

 1. 3. Bilagsmappe lægges til anæstesien og amb. sygeplejersken sætter patient på anæstesiliste.

 

 1. 4. Koordinator sikrer sig, at alle planer og samtaler med /for patienten er udført, hvorefter koordinatoren afslutter patienten i booking.

 

 1. 5. Receptionssekretæren hjælper med evt. hjemtransport, COVID19- og blodprøvetidsbestilling

 

 1. 6. Bookingsekretær sender Indkaldelsesbrev til operation

 

 

I tilfælde af kontrol

I tilfælde af yderligere kontrol i ØNH-ambulatoriet indenfor 1 måned, udfyldes seddel ”Ny mødetid” og patienten går til receptionen og får tid med. Hvis kontrol ligger ud over 1. mdr. dikterer lægen dette og tid sendes.

 

 

 

 

Formål

At sikre integration af sygepleje med relevante oplysninger, koordinering, opstart af plejeplan og gode overgange forud for operation, øvrige indlæggelser og ambulante forløb.

Målgruppe – modtagelse

Patienter i ØNH-kirurgisk ambulatorium

 

Referencer

 • • Bundgaard, Karin et al. 2011. Kort og godt? Om korttidsafsnit og korttidssygepleje. Klinisk Sygepleje. 25. årgang, nr. 3

 • • Martinsen, Kari. 2007. Samtalen, skønnet og evidensen. Gads Forlag. 1.udg, 2. oplag

 • • Wittrup, Karina & Kristensen, Randi Dahl. 2014. Kræftsygepleje – et speciale? I: Prip Anne (red.) og Wittrup Karina (red.) Kræftsygepleje – I et forløbsperspektiv. 1. udg. Forfatterne og Munksgaard. København, kap. 3

 • • Vinge, S. et al. 2012. Erfaringer med kræftpakker – fra intentioner til implementering i praksis. Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for kommuner og regioner

 • • Red. Tove Lindhardt Damsgaard, Mette Grønkjær og Ingrid Poulsen. Fundamentals of care – klinik, ledelse, uddannelse og forskning. Munksgaard. 1. udg., 1. oplag