Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter i ØNH ambulatoriet

 

Overordnet sygepleje formål

At sikre sygepleje af høj kvalitet samt ensartethed for patienter I Øre-Næse-Hals ambulatoriet med udgangspunkt I Fundamentals of care. Her ønskes fokus på korttidssygepleje, hvor der forsøges at skabe tid og rum til den enkelte patient samt patient- og pårørendeinddragelse.

 

Klargøring af ambulatoriestuen

Sygeplejersken søger for at stuen er ren og klargjort til modtagelse af patienten ud fra Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2)

 

Modtagelse af patient I ambulatoriet

Sygeplejerske orienter sig i patientjournalen, hvorefter patienten kaldes ind fra venteværelset med fulde navn. Patienten identificeres op mod EPJ ved læge og sygeplejerske ifølge Identifikation af somatiske patienter. Husk at være opmærksom på, om der er pårørende og der forventningsafstemmes ift hvilke ressource, de(nne) er for patienten.

Sygeplejefaglige opmærksomhedspunkter i ØNH-ambulatoriet

Overordnet: Opdatering af telefon nummer, anamnese, psykosociale forhold, blodtryk, ernæring, blodfortyndende beh., TED-strømper/tromboseprofylakse, tolkning, fødevarer allergier, patient- og pårørendeinddragelse, ledsagelse af hjælper, samarbejde med hjemmesygepleje og andre kommunale instanser, KRAM og MRSA. Sygeplejedokumentation i Clinical på ØNH patientforløb

 

Information til patient

Der gives skriftligt og mundtlig information om det videre forløb og det postoperative regime ud fra det respektive patientforløb.

Der informeres om, at patienten får oplyst hvor og hvornår han skal møde via bookingSMS (Manuel SMS).

Der udleveres og informeres om kontaktkortet.

 

Øre forløb

Mestring og samarbejde med patienten i forhold til undersøgelser og oprensning i forbindelse med sugning. Svimmelhed, tinnitus og kvalme. Dokumentation af brug af valasalva, evt. brug af otovent. Kommunikation i forhold til dårligt hørende patienter.

Særligt fokus i forhold til børn: Opmærksomhed på smerte, nervøsitet, postoperativtforløb evt. behov for lattergas.

 

Næse forløb

Der er ofte flere forundersøgelsesbesøg, da patienterne ofte skal prøve nasalsteoid, inden operation er aktuel. Derfor er det vigtigt at få oprette forløb (oprettelse af ØNH forløb – næse) i Clinical og taste oplyste patientdata ind allerede første gang, patienten kommer. Derved spares tid, da der ikke altid er afsat 30 min ved efterfølgende konsulattioner.

  • • Der koordineres med store (180min) og lille (120min) FESS forløb

  • • OBS på forløb med Dispospaninjektioner

 

Hals forløb

Cancer patienter:

 

Ved alle forløb:

Opmærksomhed på, om indlæggelse skal være på NHH, DASY eller Patienthotellet.

 

Der bør være ekstra fokus på ernæring ved patienter i halsforløb. Ved patient, hvor der skønnes at være ernæringsproblem, skal der oprettes ernæringsproblem og ernæringsscreenes (Husk at knytte denne screening til problemet) og OBS refeeding syndrom

Der skal altid sikres en aktuel vægt, hvis det skønnes, at der er en ernæringsproblematik.

 

Laryngo forløb

Fokus på dokumentation i tilfælde af larynxpapillomer, fremstilling af tandbeskytter, evt. nakkeproblematik. Fiberskop størrelse (Voksen/børn).

 

 

I tilfælde af operation:

Sygeplejersken dokumenterer forundersøgelsesforløb i Clinical og der udfyldes OP-tilmeldingsseddel i tilfælde af operation (se bilag).

Formål

At sikre alle oplysninger er tilstede forud for operation

 

Koordinering

  1. 1. Når operation er besluttet i samråd med patienten orienterer lægen/sygeplejersken koordinatoren I ambulatoriet.

 

  1. 2. Koordinatoren finder OP-tid ved sekr. Se bilag “Tjekliste til booking af operation” for oplysninger, der skal vidergives til kooordinator. Forundersøgelsessedlen ved koordinatoren udfyldes med fx patienthotel, tolk, blodfortyndende, bl.p., tandbeskytter, pakkeforløb, patientforbehold og evt. patient ønske om indkaldelse ved afbud markeres med rød prik.

 

  1. 3. Journal lægges til anæstesien og koordinator orienterer anæstesien og sikre sig at bilagsmappen indeholder udfyldt operationsskema, infektionsskema samt anæstesiskema

 

  1. 4. Narkoselæge sætter initialer på forundersøgelsessedlen ved koordinatoren, når narkosetilsynet er afsluttet.

 

  1. 5. Koordinator sikrer sig, at alle planer og samtaler med /for patienten er udført, hvorefter koordinatoren afslutter patienten i booking.

 

  1. 6. Ambulatorie sekretæren hjælper med evt. hjemtransport.

 

  1. 7. Sekretær sender Indkaldelsesbrev til operation

 

I tilfælde af kontrol

I tilfælde af yderligere kontrol i ØNH ambulatoriet indenfor 1 måned, udfyldes seddel ”Ny mødetid” og patienten går til receptionen og får tid med. Hvis kontrol ligger ud over 1. mdr. dikterer lægen dette og tid sendes.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter i ØNH-kirurgisk ambulatorium

 

Referencer