Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

 

Kørsel med søvnapnø

Vejledning til personalet i Søvncenter Nord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedresultat for kørsel træthed

 

 

 

Forundersøgelse ved læge

 

Patienten gives kørselsforbud

 • • Sværhedsgraden af søvnapnø/AHI skal fremgå af forundersøgelsesnotatet

 

 • • ESS ved kørsel samt samlet ESS skal fremgå af forundersøgelsesnotatet

 

 • • Det skal fremgå af forundersøgelsesnotatet, at patienten har fået kørselsforbud

 

 • • Det afkrydses på registreringsarket til sekretæren, om patienten har fået kørselsforbud

 

 

 

Patienten gives ikke kørselsforbud

 • • Sværhedsgraden af søvnapnø/AHI skal fremgå af forundersøgelsesnotatet

 

 • • ESS ved kørsel samt samlet ESS skal fremgå af forundersøgelsesnotatet

 

 • • Det skal fremgå af forundersøgelsesnotatet, at der er taget stilling til kørselsforbud

 

 • • Patienten skal skrive under på en tro og love-erklæring om, at han/hun ikke oplever træthed under bilkørsel

 

 

 

 

 

Ophævelse af kørselsforbud

 • • Ophævelse af kørselsforbud vurderes ved månedskontrollen. Kan foregå ved sygeplejerske, som kontakter læge ved tvivlsspørgsmål

 

 • • Patienten skal opfylde nedenstående krav for at kunne betragtes som velbehandlet.

Compliance:> 70%

AHI:< 15

ESS:< 15 (< 3 ved kørsel)

 

 • • Ophævelse af kørselsforbuddet skal dokumenteres i journalen

 

 

 

Fornyelse af kørekort

 

 • • Patienter, der skal have fornyet kørekort, skal have tid til aflæsning af SD-kort samt udfyldelse af ESS – eller patienten kan indsende/aflevere SD-kort samt udfyldt ESS

 • • Patienten skal opfylde nedenstående krav for at kunne betragtes som velbehandlet

Compliance:> 70%

AHI:< 15

ESS:< 15 (< 3 ved kørsel)

 • • Sygeplejerske aflæser SD-kort og udskriver én søvnrapport (hæftes ikke sammen, da den sendes pr. mail)

 • • Sygeplejerske skriver på registreringsarket, at det drejer sig om kørekortfornyelse

 • • Journal og søvnrapport lægges i sekretærernes akut-bakke

 • • Sekretær laver et brev, hvoraf relevante oplysninger om patientens behandling fremgår

Oplysninger, som politiet ønsker besvaret

 

 

FØR OPSTART AF CPAP-BEHANDLING (dato for forundersøgelse)

Dato for opstart af behandling:

ESS total (før opstart af behandling):

ESS under kørsel (før opstart af behandling):

Oplevede pt. udtalt dagtræthed før opstart af behandling?

AHI (før opstart af behandling):

Sværhedsgrad af søvnapnø:

 

UNDER CPAP-BEHANDLING

Dato for aflæsning af SD-kort:

ESS total (nuværende):

ESS under kørsel (nuværende):

Oplever pt. udtalt dagtræthed?

AHI (nuværende):

Compliance/brugsgrad:

Følger pt. tilstrækkelig behandling?

Har pt. tilstrækkelig kontrol over lidelsen?

Vurderes pt. at kunne køre sikkert i forhold til søvnapnø?

 

 • • Sekretær lægger brev (+ journal og søvnrapport) til NC med henblik på underskrift

 • • Sekretær sender brev og søvnrapport til politiet pr. mail; MVJYL-koerekort@politi.dk

 • • Sekretær lægger kopi af brevet i journalen, eller kopierer brevet ind i patientsystemet

 • • Sekretær dokumenterer i patientsystemet, at brevet er sendt

Eksempel på brev til politiet i forbindelse med fornyelse af kørekort

Billede 1

 

Vejledning om helbredskrav ved kørsel med søvnapnø

 • • Ansøgere/førere, som har søvnapnø, men ubehandlet ikke lider af udtalt dagtræthed, kan få udstedt og fornyet kørekort til alle kategorier uden særlige vilkår.

 

 • • Der bør gives kørselsforbud ved moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom (AHI > 15) OG udtalt dagtræthed (ESS > 15 og/eller ESS ved kørsel > 3).

 

 • • Kørselsforbuddet opretholdes, indtil diagnosen er blevet bekræftet, behandling er iværksat, og tilstanden er bedret så meget, at kørsel vurderes at kunne foregå på betryggende måde. Dette vurderes ved månedskontrollen.

 

 • • En ansøger, som lider af moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom, som ubehandlet medfører udtalt dagtræthed, kan få udstedt og fornyet kørekort, hvis det i en lægeudtalelse er dokumenteret, at den pågældende har en tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger en passende behandling, og det er vurderet, at ansøgeren kan køre sikkert.

 

 

 

Dokumentationskrav (én måneds observation)

 • • Anvendelse af CPAP (compliance)Mindst 4 timer/nat i mindst 70% af tiden

 

 • • AHI under behandlingen < 15

 

 • • ESS (samlet) under behandling < 15

 

 • • ESS ved kørsel < 3

 

Definitioner

 • • Mild grad af søvnapnø:AHI under 15

 

 • • Moderat (middelsvær) grad af søvnapnø: AHI 15-29

 

 • • Svært obstruktivt søvnapnøsyndrom: AHI 30 eller mere

 

 • • Udtalt dagtræthed: ESS på 15 eller mere - og/eller pt. angiver

udtalt tendens til at falde i søvn i forbindelse med kørsel (som fører) - dvs. ESS på 3.

 

 

 

 

 

 

Kørekortgrupper

Gruppe 1:

A: Motorcykel

B: Almindelig bil

B/E: Almindelig bil med trailer/campingvogn

 

Gruppe 2:

B/D:Erhvervsmæssig personbefordring i almindelig bil/bus (B/D)

C:Stort kørekort til lastbil

C/E:Lastbil med anhænger

D:Bus

 

 

 

Vilkår om tidsbegrænsning

Gruppe 1:

Kørekort til Gruppe 1 kan udstedes med en tidsbegrænsning på op til maksimalt tre år.

 

Gruppe 2:

Kørekort til Gruppe 2 kan udstedes med en tidsbegrænsning på et år.

 

GRUPPE 1

GRUPPE 2

NEJ

JA

Diagram 5

 

 

 

Tro og love erklæring

i forbindelse med kørsel med søvnapnø

 

I henhold til Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, august 2017 kan ansøgere/førere, som har søvnapnø, men ubehandlet ikke lider af udtalt dagtræthed, få udstedt og fornyet kørekort til alle kategorier uden særlige vilkår.

 

Udtalt dagtræthed:

Epworth Sleepiness Scale (ESS) på 15 eller mere - og/eller udtalt tendens til at falde i søvn i forbindelse med kørsel (som fører), svarende til ESS på 3.

 

 


Det erklæres hermed, på tro og love, at undertegnede IKKE lider af udtalt dagtræthed før opstart af behandling af søvnapnø.

 

Navn:

_____________________________________________________________

 

CPR-nummer:

 

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Dato:

________________

Underskrift:

______________________________

 

 

 

Vejledning om helbredskrav til kørekort (uddrag)

Styrelsen for Patientsikkerhed, august 2017

 

4.3 Søvn- og vågenhedsforstyrrelser (J)

 

4.3.1 Obstruktivt søvnapnøsyndrom

 

4.3.1.1 Generelle forhold

Obstruktivt SøvnApnø Syndrom (OSAS) kendetegnes ved apnø og hypopnø (vejrtrækningspauser – enten helt eller delvist) om natten og medfører blandt andet ofte dagtræthed og/eller søvnanfald om dagen. Personer, der lider af ubehandlet søvnapnøsyndrom, har en betydelig øget risiko for involvering i trafik- ulykker.

Sværhedsgraden af søvnapnø fastsættes ved en søvnundersøgelse, hvor antallet af vejrtrækningspauser/ nedsatte vejrtrækninger (Apnø-Hypopnø-Index (AHI)) bliver målt. Der er tale om moderat (middelsvær) grad af søvnapnø, når AHI er 15-29 og svært obstruktivt søvnapnøsyndrom, når AHI er på 30 eller mere. Ikke alle med søvnapnø oplever dagtræthed, og de kan have søgt læge og dermed fået diagnosen på grund af andre dominerende symptomer, for eksempel snorken.

Den mest almindelige behandling af søvnapnø er simpel, men normalt kun virksom ved korrekt og fast natlig

behandling. Det er derfor ofte nødvendigt med vedvarende og livslang kontrol hos en speciallæge.

 

4.3.1.2 Lægeligt kørselsforbud

Der bør gives et lægeligt kørselsforbud ved moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom, så længe patienten ikke har tilstrækkelig kontrol over lidelsen og derfor lider af udtalt dagtræthed med risiko for at være ukoncentreret eller falde i søvn under kørslen. I vurderingen af, om der bør udstedes Vejledning om helbredskrav til kørekort et kørselsfor- bud, bør lægen inddrage, hvilken kørekortkategori der er tale om, og om der er tale om erhvervsmæssig personbefordring, samt i hvilket omfang patienten kører.

Ved mistanke om moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed bør der gives et kørselsforbud, indtil diagnosen er blevet bekræftet eller afkræftet, eventuel behandling er iværksat, og tilstanden er bedret så meget, at kørsel vurderes at kunne foregå på betryggende måde.

 

4.3.1.3 Undersøgelsesmetoder

Ved en søvnundersøgelse kan antallet af vejrtrækningspauser/nedsatte vejrtrækninger (Apnø-Hypopnø- Index (AHI)) måles ret præcist og reproducerbart. Der findes derimod ikke veldokumenterede objektive metoder til vurdering af, i hvilken grad patienten har dagtræthed, og i hvilket omfang dette udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko.

Dagtræthed kan subjektivt kvantificeres ved blandt andet Epworth Sleepiness Scale (ESS). ESS score over 15 ses typisk ved obstruktivt søvnapnøsyndrom i middel til svær grad.

 

4.3.1.4 Krav ved udstedelse og fornyelse af kørekort

En ansøger, som lider af moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom, som ubehandlet medfører udtalt dagtræthed, kan få udstedt og fornyet kørekort, hvis det i en lægeudtalelse er dokumenteret, at den pågældende har en tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger en passende behandling, og det er vurderet, at ansøgeren kan køre sikkert.

I vurderingen af den trafiksikkerhedsmæssige risiko må den behandlingsansvarlige læge tage hensyn til, hvilke kørekortkategorier den pågældende har kørekort til. Et søvnapnøsyndrom kan have langt større betydning for en chauffør, som kører en hel arbejdsdag sammenlignet med en person, som kun sporadisk kører personbil.

 

Vilkår om tidsbegrænsning

 Kørekort til Gruppe 1 kan udstedes med en tidsbegrænsning på op til maksimalt tre år

 Kørekort til Gruppe 2 kan udstedes med en tidsbegrænsning på et år

 

Ansøgere/førere, som har søvnapnø, men ubehandlet ikke lider af udtalt dagtræthed, kan få udstedt og fornyet kørekort til alle kategorier uden særlige vilkår.

Såfremt der ikke foreligger lægelige oplysninger om graden af dagtræthed ved ubehandlet søvnapnø, må der indhentes oplysninger om dette fra lægen. Såfremt lægen ikke kan bekræfte oplysninger om dette forhold, er der sædvanligvis ikke baggrund for at give en særlig tidsbegrænsning.

 

 

 

4.3.1.5 Dokumentation ved udstedelse og fornyelse af kørekort

Ved ansøgning om udstedelse, fornyelse, udvidelse eller generhvervelse af kørekort, skal lægen udfylde en kørekortattest med detaljeret udfyldelse af attestens punkt J, »Anden sygdom eller andre helbredsmæssige forhold herunder søvnapnø«. Vejledning om helbredskrav til kørekort

 

I rubrikken »Supplerende oplysninger« i kørekortattesten skal lægen oplyse, om ansøgeren har tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger en passende behandling, og at det er vurderet, at ansøgeren kan køre sikkert. Det skal desuden oplyses, om tilstanden ubehandlet medfører udtalt dagtræthed. Der må i vurderingen tages hensyn til, hvilke kategorier ansøgeren har eller ønsker kørekort til, og hvor meget vedkommende kører. Der må endvidere indgå oplysninger om, hvorvidt tilstanden ubehandlet medfører udtalt dagtræthed.