Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagtinstruks

Bemærk nærværende dokument er midlertidigt og gældende frem til foreløbigt 7. marts 2019

 

 

Organisation

Vagtinstruksen retter sig alene mod aktiviterne på matrikel Syd. Vagtinstruksen involverer specialer fra fire klinikker 

Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder

Lungemedicinsk Afdeling

Klinik Hoved-Orto

Geriatrisk Afdeling

Klinik Kirurgi og Kræftbehandling

Hæmatologisk Afdeling

Klinik Medicin og Akut

 

Medicinerhuset

Alle visiterede akutte medicinske patienter modtages i Akutmodtagelsen. I situationer med stort indlæggelsespres kan medicinske patienter med gul eller grøn triagefarve videreflyttes fra Akutmodtagelsen til AMA til modtagelse, såfremt pladssituationen i AMA tillader dette. Beslutningen om flytning af modtagelse af den enkelte patient fra Akutmodtagelsen til AMA tages i samråd med akutlæge eller forløbskoordinerende sygeplejerske i Skadestue/modtagelsen (SkM), der orienterer koordinerende sygeplejerske i AMA på tlf. 64331 om, at modtagelsen sker i AMA fremfor Akutmodtagelsen.

Den akut indlagte medicinske patient møder som primære sengeafsnit et af følgende:

 • • AMA efter triagering eller modtagelse i Akutmodtagelsen

 • • Direkte i sengeafsnit efter aftale med specialafdeling

 

Reumatologisk og Geriatrisk Afdeling

 

Reumatologisk Afdeling

Modtager kun akutte patienter på hverdage fra kl. 08.00 til kl. 15.00.

Geriatrisk Afdeling

Modtager kun patienter forud gået af geriatrisk tilsyn. Link til visitation til geriatrisk afdeling

Kontaktes på kode 88-314 eller via Informationen.

 

Aalborg

De medicinske afdelinger i Medicinerhuset har ansvaret for:

 • • EgneSengeafsnit

 • • AMA

 • • 1-1-2 patienter i Skadestuen i tilfælde, hvor KBU-læge fra ATC er optaget af igangværende modtagelse/behandling.

 

Akut- og Traumecenter har ansvaret for

 • • 1-1-2 patienter i skadestuen

 

Forvagt

Vagttilrettelæggelse

Vagten er dækket således:

Nedenstående vdr. Vagtfællesskaber (blå markering) er endnu ikke sat i drift. Sengeafsnittene varetages indtil videre uændret af de hidtidige tre vagtsøjler

 

Forvagt

Mødetid

Antal

Fordeling i vagttiden

Opgaver

Specielt

Medicinske afdelinger

08.00-16.00

6 vagtspor (en fra hvert speciale)

 

 

Indlæggelser og 1-1-2 patienter

 

16.00-17.30

3 vagtspor (en fra hver vagtsøjle)

 

 

Indlæggelser, 1-1-2 patienter og AMA

Opholder sig fysisk i AKMT*

15.00-08.00

4 vagtspor (en fra hver vagtsøjle plus MMV) 15

15.30-22.00

2 vagtspor i AKMT

22.00-08.00

2 vagtspor i AKMT

Indlæggelser og 1-1-2 patienter

Opholder sig fysisk i AKMT

15.30-22.00

2 vagtspor i AKMT

22.00-08.00

2 Husvagter i Med.huset

Opgaver i sengeafsnittene og AMA

 

ATC

08.00-17.30

2 vagtspor

 

 

 

Opholder sig fysisk i AKMT

15.30-08.00

2 vagtspor

15.30-22.00

2 vagtspor i AKMT

22.00-08.00

1 vagtspor AKMT

Indlæggelser og 1-1-2 patienter

Opholder sig fysisk i AKMT

22.00-08.00

1 vagtspor Kirurgi

Indlægger fra kl 22-08 A-kir ptt

Opholder sig fysisk i AKMT

*AKMT = akutmodtagelsen

Reumatologisk afsnit 8 Ø dækkes af egen tilstedeværelsesvagt 8-18 på hverdage og 9-15 i weekends og på helligdage. Udenfor dette tidsrum dækkes afsnittet af 8Ø-vagthavende. Reumatologisk vagthavende informerer 8 Ø-vagthavende om evt. problemer inden matriklen forlades.

Nedenstående vdr. Vagtfællesskaber (grå markering) er endnu ikke sat i drift. Sengeafsnittene varetages indtil videre uændret af de hidtidige tre vagtsøjler

Der er vagtfællesskab mellem:

 • • Endokrinologisk og Nyremedicinsk Afdeling

 • • Hæmatologisk og Infektionsmedicinsk Afdeling

 • • Medicinsk Gastroenterologisk og Lungemedicinsk Afdeling

 • • ATC og alle 6 medicinske specialer

Husvagterne deles indenfor følgende vagtfællesskaber:

 • • Hæmatologi, Infektionsmedicin og Med. Gastroenterologi (MH1)

 • •  Lungemedicin, Endokrinologi og Nyremedicin (MH2)


 

Vagtoverdragelse

Hverdage: kl. 08.00–08.30

På morgenkonference.

 

Hverdage: kl. 15.30–16.00

Deltagere: De to hjemgående forvagter og den ind-mødende forvagt fra hvert af de 3 vagtfællesskaber

Sted: Vagtkontor eller eventuelt AMA.

 

Weekend (morgen): kl. 09.00–09.30

Deltagere: Hjemgående og ind-mødende forvagter fra hvert af de 3 vagtfællesskaber samt ind-mødende bagvagter

Sted: kontor 2 (midt på gangen) i AMA eller konferencerum i specialet

 

Weekend (eftermiddag): kl. 16.30–17.00

Deltagere: Hjemgående og ind-mødende forvagter fra hvert af de 3 vagtfællesskaber

Sted: Vagtkontor eller eventuelt AMA

 

Vagter med funktioner, der næsten udelukkende ligger i skadestuen og modtagelsen (modtage- og skadevagt samt tilstedeværende medicinske bagvagt (TBV), møder og har altid vagtoverdragelse i skadestue/modtagelsen.

Vagtfunktioner

Forvagter

Forvagterne forventes at yde hinanden gensidig hjælp fagligt og arbejdsmæssigt. Desuden forventes tæt kommunikation mellem forvagt og bagvagt.

Hvis forvagten er studentervikar konfereres alle patienter som vedkommende ser i Skadestuen. Patienter, der selv henvender sig i skadestuen eller indbringes med 112 konfereres med akutlægen/den tilstedeværende medicinske bagvagt.

Patienter, som er visiteret til et speciale eller indlagte patienter konfereres med specialebagvagten. ATC—skadevagten konfererer dog i tidsrummet kl. 23-08 mavetarmkirurgiske modtagepatienter med A-kirurgisk mellemvagt.

Alle forvagter har ansvar og opfølgningspligt på de patienter, de har skrevet journal på, herunder at vurdere ordinerede undersøgelser (røntgen, ekg, blodprøver etc.) samt vurdere effekten af iværksat behandling. Primært konfereres disse allerede modtagede patienter med specialebagvagten og ved behov, er der altid mulighed for hjælp af TBV’en.

 

Særlige Forvagtsfunktioner:

 • • Forvagterne bærer hjertestops-koden og kaldes til hjertestop i Skadestuen og på de medicinske afdelinger (kode 350).

 • • I tidsrummet 08.00-15.30 på hverdage varetages funktionen af ATC’s vagtsøjle mens de øvrige vagtsøjler varetager forpligtigelsen 15.30-08.00 på hverdage samt hele døgnet i weekends (må ikke være en studentervikar). Hjertestopkoden går altid fra hånd til hånd

 • • ATC-kirurgi vagten forestår i tidsrummet kl 22-08 modtagelse af og journalskrivning på patienter visiteret til indlæggelse i mavetarmkirurgisk speciale. ATC-kirurgi FV konfererer undersøgelser og behandlingsplan med A-kirurgisk mellemvagt. Ved mange samtidige arbejdsopgaver (112-patienter og/eller flere A-kirurgiske indlæggelser) er A-kirurgisk mellemvagt forpligtiget til at bistå ved modtagelse af og journalskrivning på A-kirurgiske patienter.

 • • Det endelige faglige ansvar for de kliniske beslutninger vedrørende mavetarmkirurgiske modtagepatienter påhviler A-bagvagten med reference til den vagthavende A-overlæge.

 • • 

Særlige forhold:

 • • Når 1-1-2 patienter indlægges fra Akutmodtagelsen, fordeles patienterne blandt alle 6 medicinske stamafdelinger efter karakteren af problemstillingen eller efter aftale med akutlæge/TBV. Bagvagten fra det modtagende speciale og efterfølgende AMA orienteres om altid om patienter, der indlægges

 • • Uafsluttede og ikke påbegyndte patienter overdrages ved vagtens ophør til forvagten fra det relevante speciale via akutlægen/TBV

 • • For patienter som overdrages pga vagtskifte dokumenterer afgående vagt altid de dele af anamnese, objektive fund etc som er foretaget inden vagtskifte i ”klikjournalen”

 • • 1-1-2 patienter konfereres ved behov med akutlæge/TBS (hhv kl 08-18 og 18-08)

 • • Ved modtagelse af patienter visiteret til indlæggelse i mavetarm kirurgisk speciale i tidsrummet kl 22-08 refereres/konfererer ATC-kirurgi vagten dog til A-kirurgisk mellemvagt

 

Nedenstående vdr. Vagtfællesskaber (grå markering) er endnu ikke sat i drift. Sengeafsnittene varetages indtil videre uændret af de hidtidige tre vagtsøjler

Specielt for Husvagterne

 • • Funktionen igangsættes af TBV omkring kl 22, idet opstarten eventuelt kan udsættes ved stor travlhed i akutmodtagelsen.

 • • Husvagterne konfererer eventuelle problemer i sengeafsnittene med den relevante specialebagvagt.

 • • Husvagterne modtager og skriver indlæggelsesjournal i akutmodtagelsen på specialepatienter visiteret til indlæggelse via AMK (men ikke 1-1-2 indbragte specialepatienter)

 

 

Dødsfald

Den læge der konstaterer dødsfaldet laver journalnotatet og udfylder tåseddel. Lægen afklarer sektionsspørgsmål med de pårørende og journalfører dette. Hvis der skal udføres sektion, udfyldes sektionsbegæringen. Sektionsbegæring skal foreligge inden kl. 08.15.

Ved eventuel behov for medikolegalt ligsyn kontaktes Politiet af lægen.

Ved vagtskifte informeres den tilgående forvagt om dødsfaldet mhp. ligsyn og udfyldelse af dødsattest. Det tilstræbes at afdøde opholder sig kortest muligt i 6-timers stuen (der henvises i øvrigt til instruksen om procedure ved dødsfald). Hvis forvagten er en studentervikar, udfærdiges ligsyn og dødsattest af specialebagvagt (før kl. 20.00) eller forvagten med kode 350 (i ATC kl.15.30-18.00 af akutlæge og kl. 18-08 af TBV).

 

Akut mellemvagt AMV

Er læge med B-autorisation

Vagttilrettelæggelse

Dagligt kl. 15.30 -21.30

 

Vagtoverdragelse

I ”kernen” i Akutmodtagelsen med akutlæge/TBV ved start og slut af tjeneste

 

Hensigten med IBV er at give akutlæge/TBV mulighed for at løse koordinerings- og visitationsopgaven bedst muligt. Akutlæge/TBV kan uddelegere arbejdsfunktioner som nedenfor anført til IBV:

 • • Teamleder ved medicinske kald

 • • Vejlede YL i akutmodtagelsen om simple medicinske problemstillinger

 • • Prioritere og fordele arbejdsopgaver til forvagterne i situationer, hvor TBV er forhindret i at forestå dette pga andre arbejdsopgaver

 • • Kan i enkelte tilfælde forestå simple og hurtigt overståede patientforløb

 

IBV har IKKE selvstændig visitationsret til alle specialer. Denne kompetence er alene placeret hos akutlæge/TBV

 

 

Akutlæge/Tilstedeværende medicinske bagvagt

Er speciallæge eller i sidste del af hoveduddannelse.

 Vagttilrettelæggelse

Akutlæge dagligt kl. 08-18; TBV dagligt kl. 18-08

 

Vagtoverdragelse

Hverdage kl. 08.00–08.15 på kontor 2, AMA2. I weekends kl. 08.00 i Akutmodtagelsen

 

Akutlægen/tilstedeværende medicinske bagvagt (TBV) er bagvagt for Akutmodtagelsen. Det vil i praksis sige for selvhenvendende og 112-indbragte patienter, frem til at patienten ud fra de primære fund og undersøgelser tilknyttes en given specialafdeling. Når patienten af TBV er visiteret til et specifikt ikke-medicinsk speciale overgår udredning og behandling til modtagende speciale. Intentionen er at den medicinske tilstedeværelses bagvagt overordnet deltager i modtagelsen af kritisk syge patienter og har desuden fået uddelegeret ledelseskompetencer med henblik på at styre patientflowet i området.

Akutlægen/TBV’en har på hele matriklen Aalborg Universitetshospital kompetence til uden forudgående tilsyn eller supplerende undersøgelser at afgøre hvilket speciale en patient i akutmodtagelsen visiteres til ud fra kliniske og diagnostiske fund

Akutlægen/TBV har et særligt ansvar for koordinering og prioritering af arbejdet i akutmodtagelsen

Koordinering af vagtholdet

  1. 1. Akutlægen/TBV’en prioriterer og fordeler arbejdsopgaverne i akutmodtagelsen. Opgaverne – visiterede ptt og 1-1-2 ptt - fordeles således arbejdsopgaverne så vidt muligt deles ligeligt imellem vagtholdet. Specialepatienter visiteret til indlæggelse (og identificerede som sådanne ved visitationen) modtages dog altid af FV fra specialet eller fra vagtsøjlen, hvori specialet indgår.

  2. 2. I perioden fra kl. 22.00-08.00 har TBV’en samme styring af arbejdsopgaverne. Hvis der visiteres specialepatienter tilhørende specialet/vagtsøjlen for en af husvagterne, ser husvagten patienten og skriver journal.

  3. 3. Det tilstræbes, at alle vagthavende får 3 timers hvile i vagtperioden. TBV’en og vagtholdet aftaler omkring kl 24 fordelingen af hviletiden. Når TBV’en hviler sig er vedkommende forpligtiget til at lægge en plan for fordelingen af de næste patienter og informere sygepleje-forløbskoordinatoren herom. Forløbskoordinatoren kontakter de enkelte læger under TBV’ens hvileperiode.

Arbejdsfunktionerne omfatter:

 • • Teamleder ved modtagelsen af kritisk syge ikke-traumepatienter, der indbringes med 1-1-2 (”medicinsk kald”). Funktionen kan uddelegeres til IBV

 • • Konsulteres af forvagterne i Akutmodtagelsen i situationer, hvor der er tvivl om hvilket speciale en patient mest hensigtsmæssigt tilknyttes ud fra de tilgængelige fund og undersøgelser, herunder også hvis en visiteret patient ønskes omvisiteret til et andet speciale.

 • • Er ansvarlig for flowet igennem Akutmodtagelsen og kan som sådan komme med anvisninger omkring prioriteringen af patientmodtagelse og behandling.

 • • Vejledning og uddannelse af yngre læger ved Aalborg Universitetshospital, Syd gennem udnyttelse af 1:1 læringssituationer.

 • • Er bagvagt for forvagterne i akutmodtagelsen

 • • Tilser på foranledning af forvagter, patienter med pludselig opstået kritisk sygdom i AMA, indtil det afklares om problemet kan løses umiddelbart eller specialets bagvagt skal tilkaldes for, at overtage behandlingen.  

Såfremt TBV’en ikke er speciallæge, er TBV-vagtens bagvagt, bagvagten for det lægefaglige speciale TBV’en tilhører.

 

Se evt.: Funktionsbeskrivelse for den akutlæge/TBV i akutmodtagelsen [link indsættes til funktionsbeskrivelsen]

 

Bagvagt

Stuegang

På hverdage går bagvagten aftenstuegang. I weekender og på helligdage gås formiddagsstuegang og behovsstuegang om aftenen på egne sengeafsnit.

Alle patienter i AMA er indlagt med tilknytning til et speciale og bagvagten har ansvaret for den lægelige behandling af patienterne i AMA.

 

Gennemgang

Ved aftenstuegang tilser bagvagten alle akutte patienter, som er indlagt fra vagtdøgnets start kl. 08.00. Anamnese, undersøgelsesprogrammer og behandling suppleres efter behov.

Gennemgange af akutte patienter i AMA udføres af bagvagten.

 

Samarbejde med forvagt

Det forventes, at bagvagten bistår forvagten i alle tvivlssager. Samarbejdet om patienter i Skadestuen er beskrevet ovenfor. Det endelige faglige ansvar for kliniske beslutninger påhviler bagvagten med reference til den ledende overlæge.

 

Medicinske tilsyn

Specialebagvagterne foretager alle akutte medicinske tilsyn. De specialerelaterede tilsyn foretages af den relevante afdeling.

 

Tilsynsnøgle for ikke specialerelaterede patienter ud fra CPR-nummer (2 første cifre):

 

Afdeling

2 første cifre i cpr.nr.

Hæmatologisk

01 - 05

Nyremedicinsk

06 – 10

Endokrinologisk

11 – 15

Lungemedicinsk

16 – 20

Infektionsmedicinsk

21 – 25

Gastroenterologisk

26 – 31

 

 

Rapportering

Inden en bagvagt forlader sygehuset kontaktes forvagten mhp. gensidig rapportering og drøftelse af problempatienter i afdelingen. Desuden skal Informationen havde besked om, at bagvagten tager hjem.

 

Personsøger

 

Personsøger

Hjertestop (går altid fra hånd til hånd)

350 #

Skadevagt

158 #

Akutlæge/Tilstedeværende bagvagt

150 #

Visitator

300

Endokrinologisk forvagt

315

Endokrinologisk bagvagt

317

Hæmatologisk forvagt

326 #

Hæmatologisk bagvagt

327

Infektionsmedicinsk forvagt

365

Infektionsmedicinsk bagvagt

666

Lungemedicinsk forvagt

381

Lungemedicinsk bagvagt

382

Medicinsk Gastroenterologisk forvagt

346 #

Medicinsk Gastroenterologisk bagvagt

345

Nyremedicinsk forvagt

336 #

Nyremedicinsk bagvagt

335

 

# betyder aktiv personsøger i vagttiden.

 

Vagtfællesskaber

Sædvanligt afdelingsspecifikt forvagtsnummer forsøges anvendt først, herefter kan nedenstående personsøgernumre anvendes:

 • • • Medicinsk Gastroenterologisk – Lungemedicinsk Afdeling: Personsøger 346

 • • • Endokrinologisk – Nyremedicinsk Afdeling: Personsøger 336

 • • • Hæmatologisk - Infektionsmedicinsk Afdeling: Personsøger 326
   

Bilag

Skema til Skadestuevisitation af medicinske patienter

Funktionsbeskrivelse for akutlægen i skadestuen

Funktionsbeskrivelse for den tilstedeværende medicinske bagvagt i akutmodtagelsen