Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BottomRightLogoFirst_bmkArt

LPR3

Systemvejledning for PAS og WebPAS

Gældende fra 02.03.2019

 

 

 

Indhold

1 Indledning 3

2 Markører 4

Markørbilledet 4

Automatikker for markører 6

3 Opsætning af favoritter i markørbilledet 10

4 Markøroversigten i PAS 11

5 Elektronisk visitering 14

Patientrettighed 14

Status afventer 14

Status Omvisiteret (RN) 15

Status Død i henvisningsperioden og annulleret 15

Henvisningsoversigten 15

6 Procedurebilledet 16

7 HVF 17

8 HE,EXT 19

9 Cancer 20

10 Fødselssystemet 23

Hjemmefødsler 26

11 Forskelle mellem registrering og indberetning 27

Forløbslabels 27

Besøgsarter/ Kontakttyper 27

Dødekontakter 28

Forløbsdannelse 29

Kontaktårsag 30

Psykiatri 31

Orlov for somatik 31

Resultatindberetninger 31

SOR og SHAK 32

12 Lpr3 fejl 33

DOSA 33

LPR-administrationsmodulet 33

 

 

 

 1. Indledning

LPR3 er en ny version af Landspatientregistret, der indføres i 2019. I forbindelse med LPR3 indføres nye regler for indberetningen til landspatientregistret. Dette betyder samtidig nye krav til dokumentation og ændringer i kravene til nuværende registrering som f.eks. kræftregistrering. Derudover er det valgt at rydde op i forskellige typer koder, således at en del af de nuværende koder udgår og/eller erstattes.

 

I Region Nordjylland er det besluttet at foretage så få ændringer i PAS-systemet som muligt. Fokus har været at beholde kendte funktioner og kun rette, hvor det er nødvendigt for at kunne indberette korrekt. Der har desuden været et ønske om f.eks. at beholde opdelingen i indlagte eller ambulante patienter, selvom der ikke længere skelnes i indberetningen. Konsekvensen er en del ting mappes og dermed indberettes anderledes end det er registreret i PAS. Se mere i kapitel 111 Forskelle mellem registrering og indberetning.

 

Andre ændringer er håndteret ved at forbedre billeder som bruges af f.eks. økonomi. På den måde kan det kliniske personale håndtere f.eks. Betalingsoplysninger efter LPR3 på samme måde som nu. Dog med den undtagelse at det ikke længere er nødvendigt at oprette ny kontakt i forbindelse med patientens bopælsskifte.

 

Udover denne systemvejledning har registreringsorganisationen udarbejdet en registreringsvejledning samt yderligere information om implementering. Det kan findes her: https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/vejledninger/DetPatientadministrativeSystem/Patientregistrering/Sider/LPR3.aspx

 

 1. Markører

Markører i LPR3 ligner i udseende de administrative procedurekoder, men skal ikke længere registreres via HVF, side 2 eller procedurebilledet, men derimod via et nyt billede, som beskrives nedenfor.

Markører samler alle tidligere markører (tidsoplysninger), ventetidsoplysninger (herunder ventestatus), pakkeforløbskoder og andre tids- og hændelsesoplysninger under én registrering, der svarer til den tidligere registrering for pakkeforløbsmarkører. For en yderligere uddybning af markører, refereres der til registreringsvejledningen.

 

Der er lavet enkelte regler i systemet der betyder, at hvis der ikke er sammenhæng mellem besøgsarten og den sidst satte markør vil der komme en advarsel.

  •  Markørbilledet

Alle registreringer af markører kan findes i markørbilledet. Markørbilledet kan tilgås via menupunkterne HE,MAR, IN,MAR, AM,MAR og AK,MAR samt med genvejstasten F23 fra HE,HVF, IN,INL, AM,INS, AM,PRO og AK,AKU.

Markørbilledet retter sig mod en konkret henvisning og tilhørende indskrivning/indlæggelse og viser gængse informationer f.eks. henvisningsinformationer, forløb og aktionsdiagnose. Hvis der endnu ikke er oprettet en indlæggelse eller indskrivning på baggrund af henvisningen, viser markørbilledet kun informationer vedrørende henvisningen.

 

Det er muligt at fremdatere markører i PAS, men de indberettes ikke til LPR3 før datoen er overskredet. Hvis der sættes markører i forbindelse med booking i forløb vil disse blive indberettet når datoen er overskredet. Det samme gælder fremdaterede indlæggelser da disse vil generere automatisk registrering af markører.

 

Billede 198

 

Markørerne kan manuelt indtastes i billedet, hvor der påkræves en valid markørkode, en dato og et tidspunkt.

Hvis den eksakte kode ikke kendes, kan du taste ’?’ på feltet, hvor markøren indtastes, og når der herefter tastes enter, vil du komme ind i et søgebillede. Søgebilledet indeholder de markører, der er opsat som favoritter i KL, PMK (se kapitel 3: Opsætning af favoritter i markørbilledet).

Ved tryk på F10 er det muligt at søge blandt alle markører.

 

 

Billede 132

 

Du kan vælge at søge Alfabetisk (A), Systematisk (S) eller Fritekst (F) i lighed med søgefunktionen andre steder i PAS (her markeret med rød pil). Søgetekst eller kode skrives på linjen nedenunder.

 

Øverst i søgebilledet er der mulighed for at vælge op til 3 markører, som vil blive sat i MAR-billedet, når du har tastet enter. Du skal efterfølgende selv indtaste dato og klk for registrering af markørerne.

Markørens tidspunkt kan ikke ligge før tidspunkt for modtagelse af henvisning og kan heller ikke ligge efter udskrivningstidspunkt.

    • Valideringer i markørbilledet

Der skal være en startmarkør. Hvis du manuelt opretter en henvisning, er MAR-billedet tomt, og hvis du modtager en henvisning, starter den med en uofficiel, regional markør. Hvis du ikke visiterer din henvisning igennem elektronisk visitation, skal du derfor manuelt påsætte din startmarkør i MAR-billedet. Henvisningen og den tilhørende indlæggelse/indskrivning indberettes først når der er sat en officiel markør. En liste over startmarkører kan ses i registreringsvejledningen.

 

Nogle markører skal sættes som par, og der er derfor lavet en validering så der ikke kan registreres en slutmarkør hvis startmarkøren ikke er sat. Det kunne for eksempel være markørpar for start/slut ’genoptræning’ eller start/slut ’ikke ventende, patienten ønske’

Der er yderligere lavet en validering ved færdigregistrering for de markører, hvor både start og slutmarkør skal være registreret på samme markørbillede. For andre markører kan startmarkøren sættes på en kontakt og slutmarkøren på en anden.

Der skal være sammenhæng mellem antallet af start og slutmarkør, altså hvis der er én startmarkør for ’ikke ventende, patientens ønske’, så skal der også sættes én slutmarkør. Dette valideres også ved færdigregistrering.

 

 

  •  Automatikker for markører

Der er i PAS, samt i de tætteste systemintegrationer, opsat automatisk markørregistrering for at facilitere korrekt registrering, samt understøtte og lette brugernes arbejdsgang i markørregistrering.

 

Vær opmærksom på at automatikkerne er tænkt som en hjælp og ikke sikrer korrekt registrering i alle tilfælde.

    • Automatisk satte markører på henvisninger

På alle modtagne eksterne henvisninger (undtagen røntgen – se særskilt afsnit) påsattes den regionale markør, som angiver at henvisningen endnu ikke er visiteret (AFZ01A1). Denne markør skal overskrives da det ikke er en startmarkør. Den første officielle markør skal derfor erstatte den regionale markør i forbindelse med visiteringen enten via elektronisk visitering eller manuelt i PAS.

 

Interne henvisninger (undtagen røntgen – se særskilt afsnit) får påsat ’henvisning ikke visiteret’ (AFZ01A1) samt ’Intern henvisning’ (AFZ01A2). Hvis henvisningen bliver til en indskrivning/indlæggelse) slettes disse – vær opmærksom på at AFZ01A1 bør være overskredet i forbindelse med visitationen og derfor allerede vil være væk.

 

Regionale markører indberettes ikke til LPR3.

 

    • Røntgenhenvisninger (inkl. henvisninger til nuklearmedicin)

Røntgen henvisninger får automatisk sat markører afhængig af hvilken type henvisning det er. Se nedenfor:

 

Eksterne røntgenhenvisninger:

 • • Elektive får påsat: ’Henvist til diagnostisk undersøgelse, ekstern henvisning’ (AFV01A3)

 • • Akutte får påsat ’Akut patient’ (AFV01A9)

 

Interne røntgenhenvisninger:

 • • Elektive henvisninger (prioritet planlagt eller andet) får påsat den regionale markør: ’Intern henvisning’ (AFZ01A2). Hvis der laves en indskrivning på baggrund af henvisningen overskrives AFZ01A2 med ’Henvist til diagnostisk undersøgelse, intern henvisning’ (AFV01A4)

 • • Akut henvisning får påsat den regionale markør ’Intern henvisning’ (AFZ01A2). Laves der en indskrivning på baggrund af henvisningen overskrives denne med ’Akut patient’ (AFV01A9)

 

Røntgenhenvisninger oprettet manuelt i HVF:

 • • Markøren ’Akut patient’ (AFV01A9) sættes hvis henviser er akut og henviser er en yder.

 

 

    • Automatisk satte markører på baggrund af besøgsart og markør

Der er lavet en række automatikker, som sætter en markør på baggrund af oplysninger om den forrige markør og besøgsart eller ved indlæggelse.

 

For patienter hvor markøren ’Henvist til udredning’ (AFV01A1*) er sat, og der forekommer en registrering af besøgsart 10,13,19 eller en indlæggelse eller en registrering af assistance, sættes ’Udredning start’ (AFV01B). For besøgsart 19 sættes desuden ’Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling i sygehusregi’ (AFX01A) samt ’Behandling start’ (AFV01F).

 

For patienter hvor den sidst satte markør er ’Udredning start’(AFV01B) sættes ’Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling i sygehusregi’ (AFX01A) samt ’Behandling start’ (AFV01F) ved registrering af besøgsart 19,49,59,69 og 99.

 

Patienter der er henvist til behandling (AFV01E1* eller AFV01E2) får automatisk sat ’Behandling start’ (AFV01F) ved registrering af besøgsart 49,30,33 samt ved indlæggelse.

 

Patienter registreret med ’Henvist til onkologisk efterbehandling’ (AFV01E3) får automatisk sat markøren ’Behandling start, onkologisk efterbehandling (maksimale ventetider)’ (AFV01F1) ved registrering af besøgsart 49,30,33 samt ved indlæggelse.

 

For patienter henvist til:

 • • Diagnostiske pakkeforløb

 • • Kræftpakker

 • • Metastaser uden organspecifik kræfttype (henvist til pakkeforløb)

 • • Metastaser uden organspecifik kræfttype (henvist til sekundær udredning)

Sættes markør for første fremmøde på baggrund af ambulante besøg med besøgsart 10,13 og 19. Ved besøgsart 19 sættes desuden klinisk beslutning.

 

Udover disse automatisk satte markører registreres ’Klinisk beslutning, videre udredning, Udredningsplan udarbejdet pga. patientens ønske om udredning på et senere tidspunkt end tilbudt’ (AFX01D3) hvis der registreres: ’Ikke ventende, patientens ønske, start’ (AFV02L1). Denne automatik fungerer kun, hvis man registrere AFV02L1 direkte i MAR-billedet, og ikke hvis AFV02L1 registreres fra Elektronisk visitering.

 

    • Markører sat fra pop-up i forbindelse med overflytning

Ved udskrivelse og overflytning til anden afdeling sættes der automatisk en startmarkør på den nye kontakt, som oprettes:

 • • Der sættes markør ’Akut patient’ (AFV01A9) hvis der oprettes akut ambulant indskrivning, akut indlæggelse eller hvis der oprettes indlæggelse fra et akut ambulatorie.

 • • Ved oprettelse af elektiv indlæggelse sættes ’Henvist til andet’ (AFV01A8)

 • • Ved oprettelse af ambulant indskrivning vælges mellem:

  • Venteforløb: Her skal tages stilling til om det er udredning eller behandling hvor der sættes hhv. ’patient i igangværende udredning’ (AFV01A1B) eller ’Henvist til Behandling’(AFV01E1)

  • Ikke venteforløb (F) => AFV01A7 ’ Henvist til kontrol’

 

    • Markører sat i venteforløb

Når der oprettes en kontakt i venteforløb med et ’v’ for at oprette venteforløb skal der nu angives en markør i stedet for en ventestatus.

 

    • Akut patient

Markøren ’Akut patient’ (AFV01A9) sættes automatisk ved:

 • • Akut ambulante indskrivninger

 • • Akut indlagte patienter (indlæggelsesmåde u)

 • • Akutte røntgenhenvisninger (hvor henvisningsprioritet er 1=akut)

 

Markøren registreres på henvisningsdato eller tidspunktet for den akutte kontakt.

 

    • Markører sat via ’Opret kontakt’ og ’Rediger/Udskriv kontakt’ i Clinical Suite

Ved oprettelse af kontakter eller registreringer af udskrivninger fra Clinical Suite sættes en startmarkør automatisk. Det drejer sig om:

 

 • • Ved oprettelse af akut indlæggelse: ’Akut Patient’ (AFV01A9) sættes automatisk

 • • Ved oprettelse af akut ambulant kontakt: ’Akut Patient’ (AFV01A9) sættes automatisk.

 • • Ved udskrivelse til sengeafdeling: ’Akut Patient’ (AFV01A9) sættes automatisk.

 • • Ved udskrivelse til ambulatorium: ’Henvist til kontrol’ (AFV01A7) sættes automatisk.

 • • Ved udskrivelse til at akut ambulatorium: ’Akut Patient’ (AFV01A9) sættes automatisk

    • Fødselskontakter

Der sættes automatisk en markør på indlæggelser til fødsel. Markørerne sættes på baggrund af indlæggelsesmåde:

 • • Ved indlæggelsesmåde U (Akut) sættes startmarkør ’Akut patient’ (AFV01A9).

 • • Ved indlæggelsemåde I (indkaldt) sættes markør ’Henvist i graviditet’ (AFV01A6).

Markøren registreres første gang man registrerer i FØ,GRA og FØ,IND, og registreres på henvisningsdato.

    • Elektronisk visitering

I elektronisk visitering vil Patientrettighed være bundet op på markører, ligesom de før var bundet op på ventestatus. En forskel er dog, at det er muligt at tilknytte op til 3 markører på én patientrettighed. Derudover vil registreringer af status Afventer, Annulleret og Omvisiteret (RN) (Hvis udenfor egen afdeling) også automatisk sætte markører i markørbilledet.
Disse automatikker er nærmere beskrevet i Kapitel 4 Elektronisk visitering.

 

    • Psykiatri

Vilkår på indskrivningen/indlæggelsen mappes til en startmarkør på markørbilledet i LPR3.

Markøren for vilkår skal i visse tilfælde have en slutmarkør. En del af slutmarkørerne sættes automatisk på ved udskrivning. For de resterende psykiatrimarkører er det enten ikke obligatorisk at sætte en slutmarkør eller slutmarkøren kan sættes på en anden kontakt.

Læs evt. mere i Registreringsvejledningen, kapitlet ’Vilkår i Psykiatrien’.

 

    • Mammascreening

Overgangen til LPR3 medfører ikke yderligere arbejdsgange i forhold til mammascreening.
Alle henvisninger/indskrivninger til mammascreeningen får automatisk påtrykt markøren AFV01A8 Henvist til andet.
Alle henvisninger til klinisk mammografi får automatisk sat kræftpakkemarkøren AFB01A ’Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start’, samt AFV01A1A ’Henvist til udredning, maksimale ventetider’.

    • BookPlan/ EasyViz

Plankoderne der tidligere kom fra Bookplan eller blev sat på HVF side to skal nu registreres på Markørbilledet. For plankoderne fra Bookplan sker dette automatisk.

OBS. Alle andre registreringer overføres IKKE til markørbilledet. Dvs. har man markører på sine bookingopgaver, fx B-koden i en kræftpække, så overføres koden som i dag til procedurebilledet, men vil efter indførelse af LPR3 manuelt også skulle registreres på markørbilledet. Det er kun markører registreret i markørbilledet, som indgår i nationale monitoreringer.

 

    • Omvisitering af henvisning

Hvis en henvisning omvisiteres og der er registreret officielle markører på den oprindelige henvisning kopieres disse ikke over på den nye henvisning. Afdelingen der har modtaget den nye henvisning, skal selv tage stilling til startmarkør.

Den nye henvisning får påsat den regionale startmarkør ’Henvisning ikke visiteret’ (AFZ01A1) og den regionale markør ’Henvisning omvisiteret’ (AFZ01A3). Den afsluttede henvisning får også påsat den regionale markør ’Henvisning omvisiteret’ (AFZ01A3).

 

Vær opmærksom på at omvisiteringer ikke vil kunne ses i HVF efter overgangen til LPR3. Henvisningsdato vil være den oprindelige og evt. omvisiteringer kan ses i historikken i elektronisk visitering, hvis omvisiteringen er foretaget herigennem.

 

    • Annullering af henvisning

Når en henvisning annulleres ved registrering af AU/AX på HVF eller status ’Annulleret’ i elektronisk visitering sættes den regionale kode: ’Henvisning Annulleret’ (AFZ01A9) automatisk på.

 

 1. Opsætning af favoritter i markørbilledet

Til markørlisten kan der oprettes en favoritliste med de markører, afdelingen oftest registrerer. Favoritlisten kan opsættes på 6., 7. og 8. ciffer af sygehusafdelingskoden. Klassifikationen er hierarkisk, dvs. opsætningen på 6. ciffer er også gældende for 7. og 8. ciffer.

 

Favoritlisten opsættes i KL,PMK. Der sættes X ud for de koder, der skal vises på favoritlisten, når der registreres markører.

 

 

Billede 133

 1. Markøroversigten i PAS

Det tidligere pakkeoversigtsbillede ændres til et markøroversigtsbillede. Billedet er en visning og der kan derfor ikke registreres direkte i billedet.

Markøroversigten kan tilgås med genveje fra HVF billedet (med Shift + F2) og PRO billedet (Shift+F3) samt direkte fra menuerne IN,MAO, AM,MAO og AK,MAO.

Hvis du tilgår MAO-billedet via genveje fra HVF eller PRO, samt hvis du tilgår billedet fra menuen, hvor du har en kontakt i kontekst, vil du på oversigten få vist de markører, der er sat på det forløb, som henvisningen/indlæggelsen/indskrivningen er tilknyttet. Billedet viser umiddelbart markører for det sidste år, men datoen øverst i billedet kan ændres, så søgeperioden justeres. Du kan også vende sorteringen, afhængig af om du vil se de nyeste eller de ældste markører øverst.

I bunden af billedet vises oplysninger om det valgte forløb.

 

Billede 134

 

Markørerne er inddelt i grupper med hver sin farve:

 

UBR (Udrednings- og behandlingsmarkører) = Turkis
KRÆF (Kræftpakkemarkører) = Rød
DIAG (Markører til diagnostiske pakker) =
Pink
PSYK (Psykiatriske markører) =
Blå
ANDR (Øvrige vigtige markører, fx for genoptræning og pause i venteperiode) =
Gul

 

Nogle markører er ikke lagt i grupper, og vil derfor altid blive vist. Disse er ikke tildelt en farve. Nogle få markører ligger i flere grupper, og de vil i visningen have farve i henhold til den valgte gruppe.

 

I MAO billedet kan du vælge hvilke markørgrupper, du ønsker vist. Ved at taste enter i billedet igen, gør du det aktivt, så du kan sætte x ud for de ønskede grupper.

 

Billede 135

 

Ønsker du at se hvilke markører, der er lagt i en specifik gruppe, kan du taste ’?’ i feltet ud for gruppen og derved få vist en oversigt. Tast F1 for at returnere til markøroversigten.

 

Billede 138

 

Ved at taste F10 i billedet, vil visningen skifte til at vise alle markører på det cpr-nummer, du har indtastet. Tast F10 endnu engang for at skifte tilbage til at se de markører, der er sat på det forløb, som kontakten i kontekst er tilknyttet.

 

Fra billedet er der med F3 lavet genvej til FOV-billedet, så man direkte fra oversigten har mulighed for at korrigere i forløbet. Herudover er der med F4 lavet genvej til MAR billedet.

 

OBS! Hvis du tilgår MAO billedet uden at have en kontakt i kontekst, vil du få vist alle markører på det cpr-nummer, du indtaster. Du har i det tilfælde heller ikke adgang til F4 genvejen til MAR billedet.

 

Markøroversigten er også tilføjet forløbsoverblikket i WebPAS, som kan tilgås fra menuen i Clinical Suite:

 

Billede 153

 

Du kan i overblikket vinge af i ’Vis markører’ og herefter vælge hvilket forløb, du vil se markørerne for.

Du kan også vælge kun at se markører for hhv. en henvisning eller en kontakt, ved at klikke på enten en henvisning eller en kontakt i oversigten.

Markørgruppernes farver i WebPAS modsvarer farverne i PAS.

 

Du kan sortere dine markører ved at klikke på felterne ’dato’, ’kode’, ’tekst’ eller ’afdeling’, og ligesom i PAS kan du vælge hvilke markørgrupper, du ønsker vist.

 

Billede 154

 

 

 

 

 1. Elektronisk visitering

  •  Patientrettighed

Med LPR3 og indfasningen af markører, er der kommet ændringer til funktionen vedrørende at tildele patientrettigheder i elektronisk visitering. Tidligere justerede patientrettigheder ventestatusserne i HVF’en i PAS, men med LPR3 vil patientrettigheder nu justere markører i markørbilledet (*,MAR).

Ved overgangen til markører er der mulighed for at registrere en eller flere sideløbende markører. Elektronisk visitering er derfor tilrettet så der kan bindes om til tre markører på én patientrettighed. Denne opsætning foretages af registreringskonsulenterne.

 

Nedenfor ses et eksempel på markører sat via elektronisk visitering. De to markører er sat fra en patientrettighed og vil stå med 1 min mellemrum.


Billede 136

  •  Status afventer

Ligesom ved patientrettighederne, er ventestatus erstattet af en markør, når der angives, at en henvisning afventer. For nedenstående AFV* koder er det kun startpunktet på ventetidsmarkører for ”ikke ventende” som registreres. Slutpunktet sættes således ikke, når man laver et statusskifte fra status ”Afventer” i elektronisk visitering. Slutpunktet SKAL sættes manuelt i PAS.

Der er følgende mapning mellem status ’Afventer’, ventestatus og markører.

 

Årsag til afventer

Ventestatus

Markør

Ventende pga. manglende oplysninger

VMO

AFZ01A5* (Henvisning venter pga. manglende oplysninger)

Ventende på assistance

VAS

AFZ01A4* (Henvisning venter på assistance)

Ikke ventende, efter patientens ønske

IPØ

AFV02L1 (Ikke ventende, patientens ønske, start)

Ikke ventende, pga. udredning/behandling på andet afs.

IUA

AFV02K1 (Ikke ventende, klinisk begrundelse, start)

Ikke ventende, på udredning/behandling

IUB

AFV02K1 (Ikke ventende, klinisk begrundelse, start)

* Disse markører er regionale og indberettes derfor ikke

 

  •  Status Omvisiteret (RN)

Når en henvisning sættes i status Omvisiteret (RN) til et andet område, sættes markøren AFZ01A3 ’Henvisning omvisiteret’ i markørbilledet. Denne markør sættes også på markørbilledet for den nyoprettede henvisning hos det modtagende område. Omvisiteringen vil stadig fremgå i både afsenderens og modtageres ”Vis historik”-funktion.

  •  Status Død i henvisningsperioden og annulleret

Statusserne Død i henvisningsperiode og Annulleret vil opføre sig, som de gjorde før LPR3, og vil derfor fortsat lukke HVF. Valg af status Annulleret vil dog automatisk også sætte den regionale markør, AFZ01A9 ’Henvisning annulleret’ på markørbilledet.

  •  Henvisningsoversigten

I henvisningsoversigten vises nu teksten på den patientrettighed, som de enkelte henvisninger har fået påsat sig. Tidligere blev der vist en markørkode.

Billede 137

 

 

 

 

 

 1. Procedurebilledet

Til LPR3 er der lavet mindre ændringer på procedurebilledet. Der er tilføjet tre nye felter:

Slut dato, Slut klk (tidspunkt) og kontakttype. Placeringen i billedet herunder er markeret med rød cirkel.

 

Billede 139

 

Slutdato og tidspunkt benyttes til at notere sluttidspunkt for kontaktvarigheden (se mere om dette i registreringsvejledningen for LPR3). Hvis ikke der noteres et tidspunkt indberettes til dato/ til klk som sluttidspunkt. Hvis der ikke er brug for at registrere Slut dato og Slut klk, er det muligt at fjerne disse felter på procedurebilledet. Dette gøres i KL,PRO på samme måde som de andre felter.

 

Kontakttype bruges på alle ambulante besøg. Du skal kun være opmærksom på at koden eventuelt skal ændres, hvis du registrerer en assistance til en ambulant indskrivning. Ved almindelige ambulante besøg sættes koden på bagom på baggrund af den besøgsart, som du har registreret.

Når du registrerer en assistance på en ambulant indskrivning, vil feltet være forudfyldt med koden for kontakttype ’fysisk fremmøde’. Den skal altså kun ændres, hvis der i stedet er tale om en anden kontakttype på assistancen.

 

 

Kontakt type (kode)

Betydning

ALCA00

Fysisk fremmøde

ALCA01

Udekontakt (dækker også hjemmebesøg)

ALCA03

Virtuel kontakt (telefonkonsultation eller videokonsultation)

ALCA99L

Procedure uden kontakt (Fx konferencer uden patientfremmøde, brevkontakt og lign.)

 

For at give plads til de nye felter er felterne til infektionsregistrering fjernet. Registrering af infektion har ikke været et krav i forhold til LPR siden 2013 og benyttes kun få steder. Det vil efter opdateringen ikke være muligt at rette i infektionsregistreringer på tidligere kontakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. HVF

På HVF-billedet er det ikke længere muligt at registrere ventestatus. Ventetider opgøres på baggrund af markører og informationen findes derfor på markørbilledet.

Forsøger man at registrere en ventestatus på HVF får man en advarsel – se billedet herunder.

Billede 140

 

Omvisiteringer vil heller ikke fremgå på HVFen og kan fremover ses via historikken i elektronisk visitering.

 

Det er stadig muligt at registrere besøg/planlægninger på HVF.

På HVF er der også kommet et nyt felt ’Fritvalg’. Her vil det fremgå, hvis der på henvisningen er medsendt information om fritvalg. Autooprettede henvisninger påsættes ALDB00 (Frit valg ikke relevant). Står der ikke noget i feltet, indberettes ALDB00. Se evt. mere om tilgængelige Fritvalgs-koder i kapitel 8 vedrørende HE,EXT.

 

For Psykiatrien er det efter overgangen ikke obligatorisk at udfylde vilkår på henvisningen.

    • HVF side to

Plankoderne der tidligere kom fra Bookplan eller blev sat på HVF side to skal nu registreres på Markørbilledet. For plankoderne fra Bookplan sker dette automatisk.

Andre koder (markører) fra Bookplan føres IKKE automatisk over til markørbilledet.

Nogle koder i forhold til kræft har tidligere været sat på HVF side to. Disse skal fremover registreres i markørbilledet, da de ellers ikke indberettes.

 

Hvornår lukker HVF

For indlæggelser og akutambulante indskrivninger lukkes HVF, når der oprettes en kontakt.

For ambulante indskrivninger lukker henvisningen når der ikke længere kommer nye rettigheder på kontakten i det primære forløb. Dvs. når der både er sket udredning og behandling på samme kontakt, kan henvisningen afsluttes.

 

 

Regler (gælder for alle afdelinger):

 • • Artskode *9, 30 og 33 afslutter altid henvisningen.

 • • Hvis markør AFV01A3/4/6/7/8/9 (diagnostisk/kontrol/andet/graviditet/akut) lukkes henvisningen ved første fysiske fremmøde (besøgsart)

   • • HVF afsluttes ved kontakt slut/færdigregistrering med udskrivningsdatoen som slutdato for henvisningen

 1. HE,EXT

Når du skal sende en ekstern henvisning, er der tilføjet to nye registreringer; ’Fritvalg’ og ’Henvisningsreference’.

 

Billede 142

 

I ’Fritvalg’ feltet skal der tages stilling til én af nedenstående muligheder:

 

ALDB00:Fritvalg ikke relevant

ALDB01:Frit sygehusvalg

ALDB02:Udvidet frit sygehusvalg

ALDB03:Offentligt udbud/samarbejdsaftale

 

I ’Henvisningsreference’ skal du tage stilling til om patienten er henvist i ’Ny sygdom’ eller ’Eksisterende sygdom’ – altså om henvisningen relaterer sig til samme sygdom, som du henviser fra eller om der er mistanke om ny sygdom, der klinisk vurderet ikke har noget at gøre med sygdommen i det sygdomsforløb, der henvises fra.

Når du taster ’F11’ for at afsende din henvisning, vil du blive bedt om at tage stilling til hvilken kontakt, du henviser fra.

 1. Cancer

   • Fjernmetastaser og lokalrecidiv

Med LPR3 indføres ny registrering på kræftområdet. Det er med LPR3 altid den grundlæggende kræft, der skal anmeldes til Cancerregistreret. Fremadrettet skal fjernmetastaser og lokalrecidiv registreres som tillægskoder til den dertilhørende primærkræft, Der sker der en udfasning af de M- og X-specificerede primærkræft koder (Eksempelvis DC500M - Kræft i brystvorte eller areola mammae med metastaser).

 

Billede 143

 

Hvis den diagnose, der tages aktion, på er en metastase eller et lokalrecidiv, skal denne dog fortsat kodes som A-diagnose.
Metastaser og lokalrecidiv skal ikke længere have en anmeldelsesstatus angivet (AZCA*), men der skal fortsat registreres en primærkræft som B-diagnose med dertilhørende anmeldelsesstatus.

 

Billede 144

 

Metastaser og lokalrecidiv er blevet integreret i cancerskabelonen, hvori der kan registreres op til 5 metastaser og lokalrecidiv per primærkræft. Relevante koder kan fremsøges ved hjælp af ’?’, eller indtastes manuelt, hvis koden er kendt.

 

Billede 145

 

Der foretages en validering ved færdigregistreringen, om metastaser og lokalrecidiv er registreret ved AZCA1. Ved AZCA3, AZCA4 og AZCA9 valideres der på registreringstidspunktet.

   • Anmeldelsesstatus

Grundet ændrede krav til LPR er det fremadrettet nødvendigt at tage stilling til metastaser og lokalrecidiv, uanset anmeldelsesstatus, på registreringer af primærkræft, uanset om de er registreret som A- eller B-diagnose.
Dette medfører en ekstra registrering af metastase og lokalrecidiv for anmeldelsesstatusserne AZCA3, AZCA4 og AZCA9. Dette betyder IKKE, at kræftregistreringer med AZCA3, AZCA4 og AZCA9 skal fuldt TNM, eller Ann-Arbor-registreres.

 

Billede 146

 

Efter indtastning af AZCA3, AZCA4 eller AZCA9 er der en validering, hvor det angives at der skal registreres lokalrecidiv og metastaser.

 

C:\Users\gt34\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5c9cbe4.PNG

C:\Users\gt34\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5d43eb3.PNG

 

Koderne for lokalrecidiv ligger alle under DC99*. Derudover skal der registreres DZ063A, hvis der ikke er lokalrecidiv tilstede.

Koderne for metastaser ligger under DC78*, DC79*, samt enkeltkoderne: DC770A; DC770C; DC770E; DC770G; DC771A; DC772A; DC773A; DC773C; DC773E; DC774A; DC774C; DC775A; DC778A; DC779A. Derudover skal der registreres ”DZ061A Ingen metastaser påvist” eller DZ062A Ingen lymfeknudemetastaser påvist”, hvis der ikke er metastaser tilstede. Hvis metastase- eller lymfeknudestatus endnu ikke er afklaret skal der registreres hhv. ”DZ061B Metastase status ikke afklaret” eller ”DZ062A Ingen lymfeknudemetastaser påvist”.

Det er ikke muligt at fremkalde cancerskabelonen, da der ikke skal TNM/Ann-Arbor-registreres.

 

Hvis der er tvivl om tidligere cancerregistreringer, også på andre afdelinger, kan man i DIA-billedet trykke F8 for at få en oversigt over diagnoseregistreringer. Denne oversigt viser alle diagnoser på afdelingen. Ønskes der at se andre afdelingers registreringer, kan disse tilgås via F10 inde i oversigten.

Billede 147

 

For at kunne tilgå diagnoseoversigten, er det dog nødvendigt med mindst 1 tidligere diagnoseregistrering på afdelingen.

 

   • Tarmkræftscreening

I forbindelse med overgangen til forløbsmarkører registreres en mængde af de administrative procedurekoder fremadrettet som markører. Dette har en konsekvens for tarmkræftscreeningsprogrammet, da overførslen til IAM, gennem lægebrevene, er afhængig af, at AFX02* koderne er registreret som procedurekoder.

Derfor er det nødvendigt, at AFX02* koderne både registreres i procedurebilledet (For IAM) og i markørbilledet (For LPR).

 

 1. 10 Fødselssystemet

Indlæggelse

En af ændringerne til LPR3 er, at indlæggelsen nu skal være helt tidssvarende. Der er derfor ændret i

Eks. 1: Mor føder på vej ind på hospitalet:

I dette tilfælde registreres indlæggelsen først, når hun ankommer til hospitalet. Barnets fødsel registreres dog med det korrekte tidspunkt – altså kan barnets fødselstidspunkt godt ligge før indlæggelsestidspunkt.

 

Ovenstående vil også gøre sig gældende i det tilfælde, hvor barnet fødes ved hjemmefødsel, inden jordemoder ankommer i hjemmet. Indlæggelsestidspunkt vil da først være ved jordemoders ankomst, men barnets fødsel registreres altså med korrekt tidspunkt (se mere i afsnit ’Barnets indlæggelse’.

Valideringerne, så barnets fødselstidspunkt kan registreres udenfor kontakten.

 

At indlæggelserne skal være helt tidssvarende betyder, at det fremover vil være muligt at registrere alle fødselsoplysninger på den egentlige fødselskontakt.

 

Forløbsmarkør

I LPR3 er en af reglerne, at alle indlæggelser og ambulante indskrivninger skal have en startmarkør. I fødselssystemet sættes startmarkører automatisk på baggrund af indlæggelsesmåden. Hvis det er en planlagt fødsel og indlæggelsesmåden dermed er ’I’ (indkaldt) påsættes forløbsmarkøren ’henvist i graviditet’ AFV01A6.

Hvis indlæggelsesmåden er ’U’ (akut), påsættes forløbsmarkøren ’akut patient’ AFV01A9 automatisk ved indlæggelsen.

Den nyfødtes indlæggelse er altid en akut indlæggelse, og får derfor altid påsat forløbsmarkøren ’akut patient’ AFV01A9. Dette sker også automatisk.

Forløbsmarkører for kontakten kan ses i markørbilledet: IN,MAR eller med genvejstast F23 fra FØ,INL.

 

Diagnoser på mor og barn

Med LPR3 ryddes op i de sammensatte fødselsdiagnoser for både mor og barn i forbindelse med overgangen til LPR3. Derfor lukkes diagnosekoderne i områderne DO80-84, DZ37* og DZ380-388. Det betyder, at de gyldige diagnosekoder for moren vil blive væsentligt reducerede, og for børnenes vedkommende vil indberetning af aktionsdiagnose blive reduceret til enten DZ389 ’Levendefødt barn’ eller DP950 ’Dødfødt barn’.

Herudover er der mange af tillægskoderne relateret til fødselsregistreringen, som ændres i indberetningen. For at ændre mindst muligt i registreringen fremgår de som vanligt i PAS, men mappes/oversættes til andre koder i indberetningen. Selve indberetningen i LPR3 vil derfor se anderledes ud end i PAS. Det drejer sig om tillægskoder relateret til svangerskabslængde/gestationsalder, moders rygestatus, placentavægt, fosterpræsentation, apgar-score, abdominalomfang, hovedomfang og misdannelsesoplysninger.

 

FØ,IDI

Når der i kodefeltet tastes ’?’ vil du opleve, at mulighederne i pop-up er ændret, så de modsvarer de LPR3 gyldige koder. Herudover er valideringen fjernet, således at det reelt kun er jordemoderkode, der skal være udfyldt. Forklaringen på dette er, at alle indlæggelserne i forbindelse med fødslen skal være tidssvarende. Hvis moren eksempelvis føder på vej på hospitalet, og indlæggelsen først starter ved ankomst, vil det ikke være korrekt, at der skal registreres et indgreb i forbindelse med fødslen.

 

Barnets indlæggelse

Der er lavet et nyt felt til registrering af barnets fødselstidspunkt, da barnets indlæggelse nu, ligesom morens, skal være helt tidssvarende. Dermed kan der opstå situationer, hvor barnets fødselstidspunkt ikke nødvendigvis er identisk med indlæggelsestidspunktet. Når du har indtastet barnets fødselstidspunkt, vil indlæggelsestidspunktet blive automatisk udfyldt ud fra nedenstående regler:

 • • Hvis barnets fødselstidspunkt er efter morens indlæggelsestidspunkt, præudfyldes barnets indlæggelsestidspunkt med barnets fødselstidspunkt

 • • Hvis barnets fødselstidspunkt er før morens indlæggelsestidspunkt, præudfyldes barnets indlæggelsestidspunkt med samme dato/tid som morens indlæggelsestidspunkt

 

I LPR3 skal dødfødte også indberettes. Derfor er der lavet nogle få ændringer i forbindelse med oprettelse af indlæggelse på det nyfødte barn. Hvis du skal registrere et levendefødt barn, som skal have dansk cpr-nummer, skal du helt som vanligt hjemhente cpr. Hvis du skal oprette et levendefødt barn uden dansk cpr-nummer eller en dødfødt, skal du selv indtaste erstatningscpr-nummer. I den pop-up, der herefter fremkommer, skal du angive, om der er tale om LF (levendefødt), DF (dødfødt) eller DU (død under fødslen).

 

 

Billede 148

 

Uanset om barnet er levendefødt eller dødfødt skal du herefter registrere oplysninger om barnet og barnets indlæggelse skal håndteres. Den indlæggelse, der oprettes på en dødfødt, kan anvendes til at registrere eventuelle procedurer, der udføres på det døde barn, eksempelvis obduktion.

 

Barnets diagnose

I LPR3 er der kun to aktionsdiagnoser at vælge imellem på barnet; det er enten levendefødt DZ389 eller dødfødt DP950. Aktionsdiagnosen udfyldes automatisk på barnets kontakt på baggrund af hvad der er registreret i den pop-up, der fremkommer ved oprettelse af barnet.

 

Billede 149

 

  •  Hjemmefødsler

Med overgangen til LPR3 er det ikke længere nødvendigt at konvertere hjemmefødslerne fra en indlæggelseskontakt i PAS til en ambulant kontakt i LPR, da begreberne indlagt/ambulant udgår i LPR3.

 

Af denne årsag skal hjemmefødsler efter d. 2. marts 2019 registreres på andre sygehusafdelingskoder i PAS end i dag. De nuværende sygehusafdelingskoder til hjemmefødsler lukkes med overgangen til LPR3 (8091*, 8093* og 760393*).

Hjemmefødsler startet d. 2. marts eller senere skal derfor registreres på følgende koder:

   • Hjemmefødsler på 8001 Aalborg UH:

Moderen indlægges på 8001 08L1 Alb Hjemmefødsler.

Ved registrering af barn, oprettes indlæggelse på 8001 8120 Alb Vuggeafsnit Hjemmefødsler.

   • Hjemmefødsler på 8003 Regionshospitalet:

Moderen indlægges på 8003 04L1 Hjr Hjemmefødsler.

Ved registrering af barn, oprettes indlæggelse på 8003 8120 Hjr Vuggeafsnit Hjemmefødsler.

   • Hjemmefødsler på 7603 Aalborg UH, Thisted:

Moderen indlægges på 7603 10L1 Thy Hjemmefødsler.

Ved registrering af barn, oprettes indlæggelse på 7603 10H0 Thy Vuggeafsnit Hjemmefødsler.

 1. 11 Forskelle mellem registrering og indberetning

 

Indberetning til LPR3 sker, som til LPR2, en gang i døgnet. Der indberettes indlæggelser og indskrivninger, hvorpå der er sat en officiel markør. I LPR3 vil henvisninger også blive indberettet, hvis der er registreret officielle markører og/eller de er omvisiteret ud af regionen. Ved ændringer på en indlæggelse/indskrivning/henvisning genindberettes hele forløbet.

 

  •  Forløbslabels

I Region Nordjylland er der oprettet en række forløbslabels som ved indberetningen oversættes til de officielle LPR3 labels (se nedenstående tabel). De fleste RN-forløbslabels indberettes med forløbslabel ”Andre forløb”.

 

C:\Users\wcmm\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7b2d2a.PNG

  •  Besøgsarter/ Kontakttyper

I LPR3 skelnes der ikke mellem ambulante og indlagte. I stedet er der i LPR3 tale om generelle kontakttyper, der gælder for alle typer af kontakter i PAS.

 

I nedenstående tabel ses LPR3 kontakttypen til venstre og til højre ses de besøgsarter (for ambulante), indlæggelser og akutambulante indskrivninger, der indberettes som denne type:

 

LPR3 Kontakttype

PAS Besøgsart/Kontakt

ALCA00: Fysisk fremmøde

Ambulante besøg med besøgsart:

’1*’ = Forundersøgelse.

’2*’ = Efterambulant.
’3*’ = Ambulant.
’4*’ = Ambulant forbehandling.
 

Indlæggelser.

 

Akut ambulante indskrivninger

ALCA01: Udekontakt

Hvis der samtidig registreres SKS-kode for hjemmebesøg (AAF6) / udebesøg (AAF7) indberettes ambulante besøg med besøgsart som udekontakt:

’1*’ = Forundersøgelse.

’2*’ = Efterambulant.
’3*’ = Ambulant.
’4*’ = Ambulant forbehandling.

 

ALCA03: virtuel kontakt

Ambulante besøg med besøgsart:

'5*' = Telefonkontakt

 

ALCA10: død

En ambulant kontakt indberettes (uanset besøgsart) som kontakttype død hvis aktionsdiagnosen er:
• DR991: Hjernedød i henhold til sundhedsloven § 176 eller
• DR992: Hjertedød i henhold til sundhedsloven § 176
• DP950: Dødfødt barn

 

Der indføres følgende regel:

DR991 og DR992 kan altid registreres som B-diagnose uanset kontakttype.

DR991 og DR992 må kun registreres som A-diagnose, hvis PAS-kontakttypen er ambulant.

Dette kræver, at der skal laves en ny indskrivning ved dødekontakter.

 

Procedure uden kontakt

Samtale med pårørende registreres med procedurekode på indskrivningen og indberettes som procedure uden kontakt (artskode 9*).

 

Ambulante besøg med artskode 60 og 90 konverteres i indberetningen til ’procedure uden kontakt’.

 

For assistancer til ambulante kontakter kan der i procedurebilledet registreres ALCA99L i feltet ”kontakttype” for at indberette som procedure uden kontakt.

 

  •  Dødekontakter

Indberetningen til LPR3 skal inkludere indberetningen af døde borgere og patienter – herunder borgere, der er erklæret døde inden ankomst til sygehuset samt dødfødte børn. En indskrivning hvor aktionsdiagnosen er DR991 (Hjernedød), DR992 (Hjertedød) eller DP950 (dødfødt) indberettes med kontakttypen ”død”.

 

  •  Forløbsdannelse

Der er forskel på terminologien i PAS og LPR3. Dette skyldes hovedsageligt, at det til LPR3 er valgt at omdefinere begrebet kontakt. En kontakt i LPR3 er defineret som ”et afgrænset møde, fysisk eller virtuelt mellem patienten og en sundhedsperson. Det der i PAS omtales som besøg er i LPR3 derfor en kontakt.

 

Derudover indføres begrebet ”forløbselement” i LPR3. På samme måde som den ambulante indskrivning i LPR2 kunne indeholde flere besøg, kan et forløbselement indeholde flere kontakter.

Forskellen i PAS og LPR3 kan ses i skemaet herunder:

 

PAS

LPR3

Indlæggelse

Indlæggelsen svarer til en LPR3-kontakt. Derudover dannes et forløbselement de strækker sig fra henvisningsdato og har sluttidspunkt ved udskrivelse

Akut ambulant indskrivning

En akut ambulant indskrivning svarer til en LPR3-kontakt samt et forløbselement i perioden fra henvisningsdato til udskrivelse

Ambulant indskrivning

Den ambulante PAS-kontakt svarer til et LPR3 forløbselement, dog er starttidspunktet for forløbselementet henvisningstidspunktet.

Ambulant besøg

Et ambulant besøg svarer til en LPR3-kontakt. LPR3-kontakten vil være tilknyttet et forløbselement, der svarer til den ambulante PAS-kontakt (inkl. henvisning)

Assistance på en indlagt

Indberettes som en procedure på indlæggelsen med assisterende afdeling som udførende.

Assistance på en ambulant indskrivning

Indberettes som LPR3-kontakt tilknyttet forløbselementet svarende til den ambulante PAS-kontakt (inkl. henvisning)

Assistance på en akutambulant

Indberettes som en procedure på indlæggelsen med assisterende afdeling som udførende.

Henvisning

Henvisningen indberettes på forløbselementet for den kontakt den er tilknyttet. Hvis henvisningen indberettes selvstændigt, indberettes et forløbselement særskilt. En henvisning indberettes først, når der er en officiel markør registreret på den

 

Generelt er det sådan, at henvisningen indberettes på det forløbselement, der laves for indlæggelsen/indskrivningen. Undtagelsen er at henvisninger der indberettes selvstændigt (fordi der er sat officielle markører og der ikke er en indlæggelse/indskrivning tilknyttet) indberettes på særskilt forløbselement.

Ved indberetningen fra LPR3 vil der derfor dannes forløbselementer for indlæggelser, ambulante indskrivninger, akut ambulante indskrivninger samt henvisninger der indberettes selvstændigt.

I LPR3 findes der ikke et overordnet forløb og LPR3-kontakterne er derfor tilknyttet forløbselementer.

 

Nedenfor er forskellen mellem PAS og LPR3 illustreret:

I PAS findes et overordnet forløb og herunder indskrivninger/indlæggelser (med rød) og de enkelte besøg (eller virtuelle kontakter osv.) med sort nederst.

 

Billede 151

 

I LPR3 vil ovenstående forløb indberettes som illustreret nedenfor, hvor forløbselementerne er blå og LPR3-kontakterne (PAS indlæggelser og besøg) er illustreret med sort som ovenfor:

Billede 152

 

 

Selve forløbet dannes i LPR3 ved at forløbselementerne peger tilbage på et foregående forløbselement. Referencerne mellem forløbselementerne dannes automatisk i PAS og indberettes til LPR3. Sammenkædningen af forløbselementer med referencer er ikke synligt i PAS, men kan ses i LPR-administrationsmodulet.

Eneste undtagelse til ovenstående er, at når der sendes en ekstern henvisning i HE,EXT, skal der tages stilling til ’Henvisningsreference’. Her skal angives om patienten er henvist i ’Ny sygdom’ eller ’Eksisterende sygdom’, således at der i LPR3 sker en sammenkædning mellem RNs forløbselement og modtagers forløbselement.

  •  Kontaktårsag

Kontaktårsagerne i PAS indberettes så de stemmer med kravene til LPR3, hvor der bl.a. er kommet nye definitioner. Indberetningen sker efter nedenstående skema hvor den valgte kontaktårsag ses i 1. kolonne og den kontaktårsag der indberettes ses i kolonne 2:

 

PAS

LPR3

1 Sygdom

ALCC01 Sygdom

2 Ulykke

ALCC02 Ulykke

3 Voldshandlinger

ALCC03 Voldshandling

4 Selvmordsforsøg/selvmord

ALCC04 Selvmordsforsøg/selvmord

5 Anden tilsigtet selvskade.

OBS. Kontaktårsag 5 har tidligere været brugt med en anden betydning.

ALCC05 Anden tilsigtet selvskade

6 Efterfølgende skaderegistrering

ALCC70 Skadeindberetning foretages på efterfølgende patientkontakt

7 Komplet skaderegistrering

ALCC80 Sekundær patientkontakt efter skade

8 Anden kontaktårsag

ALCC90 Anden kontaktårsag (UNS)

 

 

  •  Psykiatri

For psykiatrien ændres orlovsregistreringen i indberetningen til en SKS-kode. I PAS registreres orlov dog som vanligt, og i indberetningen til LPR3 oversættes den valgte begrundelse for orlov til relevant SKS-kode (markør):

PAS

LPR3

AA = anden afdeling

ALCF06: fravær pga. samtidig somatisk indlæggelse

EØ = eget ønske (med forudgående aftale)

Hvis orlovsperiode ≤ 3 dage: ALCF01: orlov

Hvis orlovsperiode > 3 dage: ALCF02: længerevarende fravær med aftale

FE = ferie (med forudgående aftale)

Hvis orlovsperiode ≤ 3 dage: ALCF01: orlov

Hvis orlovsperiode > 3 dage: ALCF02: længerevarende fravær med aftale

RØ = rømning (kun retspsykiatriske patienter)

ALCF05: rømning

UB = udeblivelse

ALCF03: udeblivelse

UV = undvigelse

ALCF04: undvigelse

WK = weekend (med forudgående aftale)

ALCF01: orlov

BO = bortgang (under udgang – uden forudgående aftale)

ALCF04: undvigelse

 

  •  Orlov for somatik

I somatikken registreres orlov i IN,ORL eller i de fanen ’Orlov’ i Clinical Suite. Ved indberetningen til LPR3 ændres patientens opholdsadresse fra stamafsnit til koden ALCF01 (Orlov).

  •  Resultatindberetninger

En resultatindberetning er en samlet indberetning af resultatet af en procedure eller en samlet indberetning/anmeldelse, der bruges til særlige formål. I første omgang er der hovedsageligt krav om resultatindberetninger for procedurer og anmeldelser, der allerede registreres i systemet. Disse vil derfor i videst muligt omfang skulle registreres som i dag og bliver herefter indberettet efter den krævede skabelon. Ændringen i indberetning betyder at informationen i LPR3 vil ligge under overskriften ”Resultatindberetning”, hvor de i PAS f.eks. ligger på procedurebilledet ”Procedurer”.

De registreringer der allerede foretages i dag, men som fremadrettet skal indberettes som resultatindberetning er:

 

 • Skadesindberetning

 • Resultat af neonatal hørescreening

 • Canceranmeldelse

 • Fødselsindberetning mor

 • Fødselsindberetning barn

 • Abortoplysninger

 • Misdannelsesoplysninger

 • Beslutning vedrørende personligt alarm og pejlesystem

 • Kirurgisk komplikationsregistrering

 • Tvangsforanstaltninger i somatikken.

 

 

OBS: Der kan være ændringer i registreringen inden for de enkelte områder. F.eks. er der ændringer til registreringen på fødselsområdet, men dette skyldes ikke resultatindberetningen.

 

  •  SOR og SHAK

I forbindelse med LPR3 overgår indberetningen fra at foregå på sygehusafdelingskoder (SHAK-koder) til at foregå efter koderne i Sundhedsvæsnets Organisationsregister (SOR-Koder). Derfor vil det være SOR-koder, der findes i LPR3 indberetningen. Derudover fremgår navnet på afdelingen på samme måde som i dag.

 

 

 

 

 

 

 1. 12  LPR3 fejl

  •  DOSA

DOSA-listerne fungerer på samme måde som til LPR2. Der gøres dog opmærksom på, at fejlmeddelelserne kommer fra sundhedsdatastyrelsen og ændrer sig i forbindelse med LPR3. Fejlene er baseret på det indberettede og kan derfor afvige fra registreringen i PAS i de tilfælde, hvor registreringen i PAS mappes til en registrering i LPR3 for at leve op til kravene.

En af de ændringer LPR3 medfører er, at hvor der i dag opgives et interval hvor en kode skal ligge indenfor, vil der i LPR3 være tale om kodelister, hvorpå koden skal findes. Fejlmeddelelsen vil derfor ændre sig fra at beskrive i hvilket interval koden skal ligge i til at beskrive, hvilken kodeliste koden skal være på. Er der brug for hjælp i forhold til kodelisterne kan registreringskonsulenterne på sygehuset eller IT kontaktes. Fejlkoderne der tidligere bestod af 3 cifre f.eks. 225 (Aktionsdiagnose skal registreres) vil også ændres og kan være op til 8 cifre.

 

  •  LPR-administrationsmodulet

Da fejlmeddelelserne ændrer sig til LPR3 kan de være så lange og komplekse, at det er svært at se dem ordentligt i PAS (AM,DO3). Vi anbefaler derfor, at LPR3-administrationsmodulet benyttes direkte.

Det kræver en digital medarbejdersignatur og at der bedes om adgang vis SEB.

Digital medarbejdersignatur fås via IT-support.

 

Anmodningen om adgang skal ske via:

https://sebanmod.nsi.dk/

 

OBS. Da adgangene til LPR ændres fra at være tilknyttet SHAK–koder til i stedet at være baseret på SOR-koder vil tidligere adgange til LPR ikke længere være valide. Det er derfor nødvendigt at også nuværende brugere af LPR-administrationsmodulet ansøger om nye adgange.

 

 

BottomRightLogoFirst_bmkArt