Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ileus forløb

Formål

Sikre ensartethed og kontinuitet i undersøgelses- og behandlingsforløbet.

Sikre høj faglighed i undersøgelses- og behandlingsforløbet, byggende på nyeste viden og erfaringer.

Sikre et højt informationsniveau.

Sikre tæt samarbejde med patienten samt interne og eksterne samarbejdspartnere.

 

Patientgruppe/patientforløb

Sundhedspersonale, der varetager pleje og behandling af patienter, som indlægges akut med ileus, eller hvor ileus opstår under indlæggelsen.

 

Defination af begreber

Ileus (mekanisk): Tarmslyng. En mekanisk blokering i tarmen, der gør, at passagen for tarmindhold er ophævet. Eksempelvis strengileus, tumor eller svær obstipation.

Paralytisk ileus: En tilstand, hvor tarmfunktionen/peristaltikken er ophævet. Opstår typisk efter større abdominalkirurgiske indgreb.

Volvulus: En tilstand, hvor tarmen drejer sig rundt om sig selv, så tarmen afklemmes.

 

Fremgangmåde

I nedennævnte forløbsbeskrivelse er patientens forløb beskrevet, som en akut indlæggelse via Akutafdelingen, men principperne i ileusforløb, der opstår i kirurgisk sengeafsnit hos allerede indlagte patienter, er sammenlignelige.

Ved akut dårlige patienter – se selvstændigt PRI dokument AHA.

 

Før kontakt

Kerneydelse

Aktivitet

Ansvarlig

Henvisning/visitation

Patienten meldes til hospitalsvisitationen fra henvisende praktiserende læge/vagtlæge

 

Kirurgisk forvagt og sygeplejersken i visitationen

Koordinering

Visitator i akutafdelingen skriver oplysninger om patienten på oversigtstavlen.

Der foretages GU på kvinder i den fertile alder. Det tilstræbes, at patienten indlægges på stue med GU-leje.

Visiterende sygeplejerske

 

Første kontakt (præoperativt)

Patienten ankommer til Akutmodtagelsen

Kerneydelse

Aktivitet

Ansvarlig

Modtagelse

Patienten triageres efter ankomst til Akut Modtageafsnit.

Patienten informeres om fortsat faste. Præoperative fasterutiner.

Venflon anlægges i højre hånd.

Sygeplejerske i Akut Modtagelsen

Observation

Patienten observeres i henhold til Triagegrad, og der lægges særlig vægt på at observere patientens smertebeskrivelse og andre abdominalsymptomer, f.eks. kvlame, opkastning, diaré og feber.

Sygeplejersken kan give patienten smertestillende medicin efter ordination fra lægen.

Sygeplejersken i Akut Modtagelsen.

Vurdering

Pt. ses af læge i henhold til triagegrad. Der laves behandlingsplan for det videre forløb samt stillingtagen til observationshyppighed.

Journaloptagelse.

Ved den første vurdering tages stilling til operation og evt. køre som en AHA pt., videre udredning, fortsat observation efter udskrivelse. Se PRI dokument vedr. AHA. Forberedelse til akut operation

Læge (afhængig af triagegrad)

Diagnostiske undersøgelser

Der bestilles blodprøver:

 • • Infektion kontrol (hvis tp ≥ 38.5 ”infektion start”)

 • • Der laves urinstix og HCG hos fertile kvinder

 • • CT ordineres og bestilles af læge

Sygeplejersken i AMA

 

 

Mave Tarm Kirurgisk læge

Behandling og fortsat observation

Operation:

Patienten stomimarkeres forud for operation (A2 sygeplejerske rekvireres til afmærkning af stomi).

Anæstesitilsyn rekvireres.

Patienten bookes på OP til operation af ordinerende læge + udfyld OP-skema.

Stillingtagen til tromboseprofylakse (regional retningslinje) og eventuel antibiotika efter gældende instruks Antibiotikaprofylakse/behandling i Mavetarmkirurgisk Speciale

Når de præoperative opgaver ifølge retningslinjen er udført, meldes patienten klar til OP. Hvis pt. er diabetiker, stillingtagen til GIK-drop.

 

Observation:

Hvis der ikke umiddelbart findes indikation for operation, observeres patienten under indlæggelsen for følgende:

Se selvstændig instruks for ileus/subileus/volvulus

 • • TOKS score/TOKS score (børn)

 • • Abdomen observeres, herunder udseende, omfang og spændthed

 • • Smerter i forhold til VAS-score. Eksempelvis lokalisering og forværring

 • • Temperatur

 • • Kvalme og opkastninger

 • • Afføring og flatusafgang

 • • Urinproduktion evt. KAD

 • • Der føres væskeregnskab

 

Kontrol af biokemi f.eks. væsketal, leukocytter og CRP bestilles efter ordination af læge.

I observationsperioden holdes patienten som hovedregel på flydende kost (ingen mælkeprodukter).

 

Konservativ behandling:

I nogle tilfælde behandles ileus-tilstanden konservativt. Se selvstændigt PRI.

Konservativ behandling for ileus fordrer følgende:

 • • Anlæggelse af ventrikelsonde og stillingtagen til sug

 • • Hvis patienten er i stand til mobilisering, kan sonden evt. sættes til overløb i kortere perioder

 • • Hvis der opnås bedring i tilstanden, kan sonden evt. også sættes til overløb mhp. Seponering efter ordination af læge. Får patienten smerter, kvalme og opkastning herved, skal ventrikelsonden igen tilkobles sug

 • • Patienten holdes fastende. Patienten må drikke vandigt (max. 1000 ml), som føres i væskeregnskab.

 • • Administration af intravenøse væsker efter lægeordination

 • • I nogle tilfælde gives fosfat- eller olieklyx på rektalsonde efter ordination.

 

Patienten observeres for:

 • • Smerter i forhold til VAS-score med fokus på lokalisering og evt. forværring

 • • Abdomens udseende, omfang og spændthed

 • • Afføring og luftafgang

 • • Almen tilstand herunder kvalme og opkastning

 • • Mængde og udseende af ventrikelaspirat

 • • Cirkulation – TOKS/TOKS (børn) efter algoritme og ordination

 • • Daglig vægt

 

Patienter med ventrikelsonde skal have lavet væskeregnskab.

 

Videre udredning:

Det kan være nødvendigt med yderligere udredning f.eks. endoskopiske undersøgelser, og det kan foregå enten under indlæggelse eller som ambulant behandling.

 

Udskrivelse:

Patienter, der ikke mistænkes for at have ileus eller anden behandlingskrævende diagnose, udskrives med information om mulighed for ved forværring at ringe til udskrivende afsnit indtil 24 timer efter udskrivelsen.

 

 

Læge og sygeplejerske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygeplejerske

Koordinering

Patienten til operation meldes klar i Bookplan.

Ved operation fra Akut Modtagelsen adviseres kirurgisk sengeafsnit om, at patienten går til operation. Personalet i kirurgisk sengeafsnit skifter opholdsadresse på patienten i EPJ, når denne efter operation og opvågning modtages i sengeafsnittet.

Visitationsregler mellem AMA og Mave- og Tarmkirurgisk Speciale.

Akut Modtageafsnit sender en advis på patienten til kirurgisk sengeafsnit i klinisk logistik, når patienten køres til operation.

 

 

Sygeplejerske

Patientinformation

Patienten informeres om behandlingsplanen af læge.

Læge informerer om procedure, risici og mulige komplikationer og indhenter informeret samtykke til behandling.

Patienten informeres om det præ- og postoperative forløb samt om forventet udskrivelsestidspunkt.

Anæstesilæge informerer om anæstesi.

Patient og familie informeres om overflytning til kirurgisk sengeafsnit efter opvågningsperioden.

 

 

 

Læge og sygeplejerske

 

Behandling

Operationsafdeling, opvågningsafdeling og kirurgisk sengeafsnit

Kerneydelse

Aktivitet

Ansvarlig

Behandling

Ileus operationer udføres ved laparoskopisk eller åben operation. Efterfølgende lægges en postoperativ behandlingsplan afhængig af operationsfund.

 

Kirurg

Pleje og observation

Efter operation køres patienten til Opvågningsafsnittet, hvor patienten observeres efter gældende retningslinjer.

 

Patienten følger herefter principperne i forløbsskrivelserne for standard plejeplaner samt smertebehandling for postoperative patienter, herunder fjernelse af V-sonde og dræn efter lægelig ordination.

 

Rammeordination i henhold til standardsmertepakker I, II og III i medicinmodul samt rammeordination for sygeplejersker:

Rammeordination – delegation til sygeplejersker/plejepersonale på Mave Tarmkirurgisk afsnit A2, Aalborg Universitetshospital Syd

Rammeordination – delegation til sygeplejersker og Social- og sundhedsassistenter på Akut modtageafsnit

Se også Colonileus.

 

Sygeplejerske og læge på kirurgisk sengeafsnit og AMA

 

Dokumentation

Der findes standard plejeplaner for modtagelse af patienter i Akut Modtageafsnit. Til patienter, der opereres for ileus, anvendes standardplejeplan Coloncancer og Kommune- og tværsektorielt samarbejde – generelt.

Rettidig håndtering af prøvesvar.

Hvis patienten får stomi, dokumenteres endvidere i standard plejeplaner omhandlende stomi.

 

Ansvar

Afsnitsledelsen i Akut Afdelingen og Kirurgisk Afdeling har det overordnede ansvar. Det sundhedsfaglige personale i de respektive afdelinger har ansvaret for at følge retningslinjen.