Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af lattergas, Livopan®, til voksne

Beskrivelse

Lattergas kan være indiceret inden procedurerelaterede smerter som f.eks. reponering og gipsanlæggelse af distale luxationer eller frakturer, i forbindelse med lumbalpunktur, ved smertefulde forbindingsskifte, eller oprensning af sår. Lattergas kan også anvendes ved suturering af større sår, fjernelse af fremmedlegemer, flytning, transport, immobilisering, lejring og/eller afklædning af smertepåvirkede voksne.

Definition af begreber

ABCD(E) algoritme: Algoritme til vurdering af den akutte patient med henblik på prioritering af behandlingstiltag, så det mest livstruende behandles først.

Patienten vurderes og behandles i prioriteret rækkefølge: luftvejene (Airway), dernæst vejrtrækning (Breathing), kredsløb (Circulation), neurologisk funktion (Disability) og endelig afklædes og undersøges patienten fra top til tå (Exposure). Livstruende problemer behandles før man fortsætter til næste punkt, altså behandles et A-problem før et B-problem etc.

Blåt spor: Område i skadestuen der primært bruges til behandling af mindre ortopædkirurgiske skader jf. triage algoritmen Blå triage Triagering af akutte patienter

Livopan®

Levering og opbevaring

Livopan® leveres gennem serviceafdelingens gasforsyning i 5 liters flasker og forefindes i medicinrummet.

Dosis, form og virkning

Livopan® er en farveløs og lugtfri gas uden smag, og administreres som inhalation over maksimalt 30 minutter via maske med ”demand-ventil”, som patienten selv skal holde, evt. med let støtte.

Livopan® er udluftet af kroppen efter 5-6 minutter, hvorefter patienten er tilbage i sin habituelle tilstand.

Behandlingen kræver ikke forudgående faste!

Inhalation Lipovan® har en let sederende og smertestillende effekt, på samme niveau som iv morfin, men der er bevaret spontan respiration, luftvejsreflekser og upåvirket hæmodynamik. Den defineres derfor som havende en høj sikkerhedsprofil.

Uddannelse og administration

Administration af lattergas må kun udføres af personale, som har gennemgået undervisning i såvel teori samt klinisk håndtering af lattergasproceduren af afdelingens superbrugere.

Lattergas administreres af læger og/eller sygeplejersker i Akutmodtagelsen. 

Kontraindikationer

Luft-embolier og luftfyldte rum kan ekspandere ved inhalation af dinitrogenoxid. Brug af dinitrogenoxid er derfor kontraindiceret: 

 • • Ved tegn på pneumothorax, pneumopericardium, svært emfysem, luftembolier eller ustabilt kredsløb

 • • Ved kendt kranietraume,

 • • Ved respirationsinsufficiens, inkl. akut svær astma.

 • • Ved kæbe/ansigtsskader.

 • • Efter dykning (risiko for dykkersyge).

 • • Efter behandling med hjerte-lunge-maskine eller efter bypassoperation.

 • • Efter abdominalkirurgisk operation hvor der blev udført gastro-intestinal udvidelse.

 • • Nylig udført intraokulær injektion af gas (indtil fuldstændig absorption af pågældende gas eller indenfor 3 måneder).

 • • Efter luft-encephalografi.

 • • Under operationer i mellemøret, det indre øre eller bihulerne. Ved sinuitis/Bihulebetændelse

 • • Ved injektion af luft i epiduralrummet.

Andre kontraindikationer: 

 • • Hjerteinsufficiens.

 • • Hos patienter med konstateret og ubehandlet B12-vitamin- eller folsyre-mangel, da produktet har indflydelse på omsætningen af disse vitaminer.

 • • Ved tegn på øget intrakranielt tryk.

 • • Bevidsthedssvækkelse.

 • • Ansigtsskader, der vanskeliggør brug af ansigtsmaske.

 • • Kombination med CNS-deprimerende midler kan øge risikoen for sedation og kardio-respiratorisk depression. 

 

Interaktioner

Livopan® administreres gerne alene eller i kombination med lokal/regional anæstesi og/eller svage smertestillende (paracetamol, ibuprofen).

Hvis Livopan® kombineres med lægemidler som påvirker centralnervesystemet, kan det øge risikoen for bivirkningen af disse. Dvs. opiaters og benzodiazepiners respirationsdeprimerende bivirkninger øges af lattergas, hvorfor disse præparater ikke bør administreres forinden anvendelse af lattergas og må først gives > 10 min efter afsluttet lattergasbehandling.

Foregående behandling med morfika og/eller benzodiazepiner, kræver lægelig ordination og lægelig tilstedeværelse på stuen under hele inhalationsforløbet. Lægen skal have kendskab til både lattergas, indikationer, kontraindikationer, bivirkninger samt håndtering af disse, f.eks. skadestue-, akut- eller anæstesilæge.

Livopan øger også bivirkninger af methotrexat, bleomycin, nitrofurantoin og amiodaron.

Graviditet og amning

Det anbefales at undgå brug af Livopan® i de første 6 måneder af graviditet pga. potentiel risiko for fosteret. Livopan® kan bruges i de sidste 3 måneder af graviditeten og under fødslen. Kan om nødvendigt anvendes i amme-perioden.

Bloddonorer

skal informere deres lokale tappested og holde pause fra tapning jf. retningslinje.

Bivirkninger

Kvalme, opkastning eller svimmelhed, let hududslæt eller eufori er kendte bivirkninger. Hvis dette opleves standses administrationen og der gives O2 på næsekateter og behandlingsansvarlig læge informeres.

Før anvendelse af Livopan®

Modtagelse og vurdering af patienten ud fra ABCD(E) algoritme.

Beslut om behandling, procedure, indikationer samt kontraindikationer gør, at lattergas kan anbefales. Brug af lattergas dokumenteres i medicinmodulet.

Det er den behandlende læge, som har ansvaret for vurdering af patienten.

Der kan anvendes lattergas i Blåt spor. 

Forberedelse af patient

 • • Informer patienten omkring virkning og mulige bivirkninger ved brug af lattergas.

 • • Giv patienten tid til at spørge.

 • • Skabe ro på stuen.

 • • Informere patienten om, at han/hun, ved behov, kan afbryde proceduren.

 • • Bloddonorer skal informere deres lokale tappested og holde pause fra tapning jf. retningslinje.

 • • Livopan har indflydelse på de kognitive og psykomotoriske funktioner, hvorfor man ikke må køre bil eller andre køretøjer de første 3o minutter efter proceduren er afsluttet.

 Kontrol af udstyr

 • • Trykflaske med blandingen 50% O2 (ilt) / 50% N2O (kvælstofforilte) skal være fyldt op svarende til grøn på manometer, og kontrollér at ventilen kan ”pifte”.

 • • Maskesæt (engangs) fra intakt emballage pakkes ud og monteres jf. medfølgende vejledning

 • • Tjek at der er sug, ilt, pulsoximeter og ventilationsmaske og -pose på stuen.

 

Under den smertevoldende procedure

 • • Bevidsthedsniveau observeres før proceduren, kontinuerligt under proceduren samt efter proceduren.            

 • • Før, og efter anvendelse af lattergas, måles puls, ilt-saturation og respirationsfrekvens (RF).

 • • Noter tid på hvornår lattergasbehandlingen starter og slutter.

 • • Vent 3 minutter før begyndelsen af den smertefulde procedure. I ventetiden, behold verbal kontakt med afslappende snak.

 • • Masken skal om muligt holdes af patienten. Patienten skal instrueres i at holde masken mod ansigtet og trække vejret normalt. Dette er en ekstra sikkerhed for at minimere risiko for overdosering, da patienten i givet fald vil tabe masken og tilførslen afbrydes.

 • • Bliv ved at holde verbal kontakt indtil slutningen af proceduren. I tilfælde af manglende verbal kontakt skal masken straks tages af, indtil der igen er kontakt. Hvis patienten er meget påvirket af lattergassen gives ren ilt på maske, hvorefter patienten igen kommer i habituel tilstand.

 • • Inhalation af lattergas afsluttes når hele proceduren er færdig eller patienten selv vælger at tage masken af.

Efter behandlingen

 • • Patienten ”udlufter” sig selv med spontan vejrtrækning, og er helt udluftet efter 5-6- minutter. Afslut med RF- puls- og saturationsmåling. Efter ca. 4-6 minutter skal patienten fremstå helt vågent og i habituel tilstand, og behandlingen betragtes overstået. Ved tvivl eller forlænget påvirkning kaldes læge.

 • • Ved behov for administration af morfika og/eller benzodiazepiner, afventes efter lattergas afbrydelse 8-10 minutter inden indgift (se kontraindikationer).

 • • Patienten må spise 10 minutter efter lattergasproceduren.

 • • Livopan har indflydelse på de kognitive og psykomotoriske funktioner, hvorfor man ikke må køre bil eller andre køretøjer de første 3o minutter efter proceduren er afsluttet.

Udstyr

 • • Kassér engangsudstyr og rengør øvrigt udstyr med sæbeklude.

 • • Luk trykflaske på ”-” og udskift, hvis tom.

 • • Gasflasken skiftes når pilen er i overgangen mellem det gule og det grønne felt. Teknisk afdeling kontrollerer om vi har ekstra flasker i depotet. Men hvis det opdages at der mangler bestilles gasflasker i Teknisk afdeling, varenummer 112115.

 • • Livopan engangsdustyr bestilles hos Linde Healthcare, tlf.70 10 41 03. 

Klinisk støtte

Det er den enkelte sygeplejerskes eget ansvar at få sidemandsoplæring i forhold til oplæring i brug af lattergas. Ligeledes er det den enkeltes ansvar at vedligeholde kompetencer i forhold til at kunne anvende lattergas til voksne. Der findes 2 sygeplejersker der er superbrugere i anvendelse af lattergas i Akutmodtagelsen.

På hverdage fra kl. 08.00 – 20.00 kan Akutlægen kontaktes (kode 150) ved spørgsmål eller klinisk bedside støtte.

Dokumentation

Administration skal dokumenteres i Opus på linje med øvrig medicin efter de gældende retningslinjer i afsnittet.

Sikkerhedsinstruktioner

Livopan anvendes kun med det leverede engangsudstyr som kan tilsluttes udsugningssystem. Dette sikrer en god ventilation og undgår høje koncentrationer af lattergas i omgivelsesluften

For at sikre, at personalet ikke udsættes for risiko, skal følgende overholdes:

 • • Ventilen skal åbnes langsomt og forsigtigt.

 • • Luk apparatet i tilfælde af brand, eller hvis det ikke anvendes.

 • • Når flasken anvendes, skal den sidde fast i en passende holder.

 • • Det bør overvejes om gasflasken skal udskiftes, når trykket i flasken er faldet til et punkt, hvor indikatoren på ventilen er inden for det gule felt.

 • • Når der er en lille mængde gas tilbage i flasken, skal flaskeventilen lukkes. Det er vigtigt at efterlade et lille tryk i flasken for at beskytte mod kontaminering.

 • • Efter brug skal flaskeventilen lukkes med normal kraft. Fjern trykket fra regulatoren eller tilslutningen.

 

Instruksens begrænsning

Instruksen dækker kun administration af Livopan® (lattergas) i blandingen 50% O2 (ilt) / 50% N2O (kvælstofforilte).

Formål

At mindske procedurerelaterede smerter, at reducere angst og at skabe et positivt og tillidsfuldt behandlingsforløb for den voksne patient.

At sikre korrekt anvendelse af lattergas.

Referencer

Anvendelse af lattergas til smertebehandling ved mindre smertevoldende procedurer i akutmodtagelsen og børneafdelingerne  

Produktinformation på Livopan®, http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4968

Produktinfo http://www.livopan.se