Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb for Audiologiske patienter

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med forløb på Audiologisk afdeling.

Formål

Sikre at patientens forløb foregår efter de nationale retningslinjer.

 

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

Henvisninger indkommer elektronisk fra egen ørelæge, PPR, ISHD, andre sygehus-afdelinger samt selvhenvisende.

Visitation/Indkaldelse af patienter til undersøgelse og behandling på Audiologisk Afsnit (rn.dk)

Henvisningen behandles af lægesekretær i elektronisk visitationsmodul og videresendes til lægen, som foretager visitation.

 

Specialansvarlig læge/lægesekretær

Koordinering

 

Der udprintes labels med CPR-nr., fulde navn, adresse og dato for første besøg samt en forside til registrering. Disse bilag lægges til den fagperson, som patienten er booket til først.

 

Ved behov for tolkebistand: Fremmedsprogstolkning (rn.dk)

 

Lægesekretær

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patienten/pårørende forventes at forberede sig i forhold til, at patienten skal henvende sig til egen otolog for oprensning af ører. Dette er patienten gjort opmærksom på i indkaldelsesbrevet.

 

Patienten udfylder evt. spørgeskema. Såfremt der er tale om børn der kommer første gang:

Spørgeskema til forældre

 

 

Lægesekretær

Patientinformation

 

Patienten gennemlæser udsendt materiale, herunder HUSK-bilag og patientrettigheder.

Se Patientrettigheder

 

 

Patienten orienteres om evt. egenbetaling ved behov for udenlandsk tolk Informeret samtykke - sygehuse og psykiatri_marts2021.pdf (rn.dk). Der vedlægges manuelt særskilt bilag om dette, såfremt der er bestilt tolk.

 

 

Lægesekretær

 

 

 

Første kontakt

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 

 

Det dikterede notat skrives og registreres i Nord-EPJ samt bookes til relevant behandling.

 

Ved behov for tolkebistand: Dokumentation af tolk (tolkebistand) (rn.dk)

 

 

 

 

 

Lægesekretæren

Diagnostiske undersøgelser

 

Auditory Processing Disorder - udredning (rn.dk)

Støjbetinget høretab - udredning (rn.dk)

Genetisk udredning af høretab hos børn

Meningitis og høretab (rn.dk)

Udredning og behandling af pludseligt indsættende høretab (rn.dk)

Diagnostik og behandling af Mb. Ménière (rn.dk)

 

Information vedr. MR scanninger hos patienter med trommehinde-dræn, mellemøreproteser og –implantater

 

De fleste patienter vil initielt få foretaget en høreprøve inklusive skelnetests for at få afklaret hørelsen. Derudover foretages hos de fleste patienter tympanometri (måling af mellemøretryk) samt stapediusrefleksundersøgelse. Hos børn afhænger den valgte undersøgelse af udviklingsalder Undersøgelse af hørelsen hos børn (0 – 17 år)

 

Efter audiometrien er foretaget bliver patienten set af ørelægen, der tolker på de udførte undersøgelser samt undersøger patienten. Ørelægen kigger blandt andet i ørerne (foretager otomikroskopi)

 

 

Audiologiassistent

 

 

 

 

Ørelæge

Vurdering

 

 

På grundlag af ovennævnte tages stilling til relevant behandling og behov for yderligere udredning af høretabet (ABR, MR, genetisk undersøgelse mm). Ofte vil der være behov for høreapparater. Der findes forskellige typer af høreapparater hver især med fordele og ulemper. Der udvælges høreapparater, der skønnes bedst at kunne dække patientens behov.

 

Mange gange vil det være nødvendigt at foretage aftrykstagning af øregangen hos proptekniker inden bestilling af høreapparater.

Dette vil bero på en faglig vurdering fra lægen eller audiologiassistenten og i samråd med patienten. Lægen eller audiologiassistenten vil vise patienten til venteområdet ved ototekniker.

 

Ørelæge

 

Behandling og pleje

 

 

Behandlingen vil ofte være høreapparater, der findes i mange forskellige udformninger. Udover konventionelle høreapparater kan det eksempelvis være knogleforankrede høreapparater (BAHS/BoneAnchoredHearingSystem), og hos andre patienter, hvor hørelsen er så dårlig, at man ikke vil forvente effekt af konventionelt høreapparat kan CI (Cochlear Implant) komme på tale.

 

Hos nogle patienter er der mulighed for at ørekirurgi vil kunne afhjælpe nogle af høreproblemerne og disse patienter vil ofte blive henvist til ørekirurgisk vurdering.

 

 

Forebyggelse

 

Ved behov informerer ørelægen om forebyggende tiltag for at hindre progression af høretabet.

 

Finder ørelægen sammenhæng mellem høretabet og erhvervsmæssig støjpåvirkning vil høretabet ofte blive anmeldt til arbejdsmarkedets erhvervssikring. Støjbetinget høretab - udredning (rn.dk)

 

Ørelæge

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

Patientens ønsker og udfordringer i hverdagen samt type og størrelse af høretab vil sammen med patientens forudsætning for håndtering af høreapparater og eksempelvis størrelse af øregangen danne baggrund for valg af høreapparat/behandling.

Ørelæge/ audiologiassistent.

 

HØREAPPARATBEHANDLING

Patienten behandles udelukkende i ambulant regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

 

Det dikterede notat skrives og registreres i Nord-EPJ samt bookes til relevant behandling.

 

Ved behov for tolkebistand: Dokumentation af tolk (tolkebistand) (rn.dk)

 

Eventuel viderehenvisning til AES - (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), SSI – (Statens Serum Institut) og andre sygehusafdelinger.

 

Der foretages eventuel cancerregistrering.

 

 

Behandling, pleje og

rehabilitering

 

De(t) høreapparat(er) tilpasses, som blev valgt ved første konsultation og patienten får instruktion/rådgivning af hørevejleder.

 

Rehabilitering audiologi (rn.dk)

Audiologiassistenten

Diagnostiske undersøgelser

 

 

Hvis der er fundet indikation for yderligere udredning af asymmetrisk hørenedsættelse med ABR ABR (Auditory Brainstem Response) (rn.dk) foretages det ofte af audiologiassistenten i forlængelse af høreapparatstilpasningen. (PRI 27224)

 

Det er ørelægen, der tolker og giver svar på undersøgelsen.

 

 

 

 

 

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

Patienter der har fået udleveret høreapparat kan henvende sig på Audiologisk Afsnit de første 3 måneder. De ringer til Audiologisk Afsnit og lægesekretær booker tid til Efterkontrol.

Pt. er orienteret om dette ved udlevering af høreapparatet af audiologiassistent,, der samtidig udleverer skriftligt materiale, som beskriver, hvor de skal henvende sig for at få hjælp til deres høreapparater.

 

Dokumentation for udlevering af høreapparat fremsendes til henvisende instans og egen læge samt ISHD og PPR.

 

Ved behov for tolkebistand: Dokumentation af tolk (tolkebistand) (rn.dk)

 

 

Diagnostiske undersøgelser

 

Ved behov kan patienten af ørelægen være henvist til yderligere udredning på anden afdeling. Den afdeling patienten er henvist til vil indkalde patienten. Det kunne være:

  • • Røntgenafdelingen (MR/CT)

  • • Genetisk afdeling (genetisk udredning af høretabet) (Pri 8645)

  • • Øreafdelingen (ved behov for kirurgisk intervention)

  • • Øjenafdelingen (ofte børn der henvises til øjenundersøgelse)

  • • Pædiatrisk afdeling

  • • Neurokirugisk afdeling

  • • Endokrinologisk afdeling.

 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

Patienten kontakter selv afdelingen ved behov for justering af apparaterne.

  • • Efterkontrol foregår op til 3 måneder efter udlevering af høreapparater.

  • • Efter de 3 måneder kontakter patienten ISHD for tid til kontrol.

Rehabilitering audiologi (rn.dk)

 

 

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

 

Hvis patienterne har problemer med deres ørepropper henvender de sig altid til Audiologisk Afsnit.

 

Ved behov for tolkebistand: Dokumentation af tolk (tolkebistand) (rn.dk)

 

 

Behandling, pleje og rehabilitering

 

Rehabilitering audiologi (rn.dk)

Patienter der kommer til kontrol i BAHS/BAHA Sygeplejeambulatorium (rn.dk)

 

Afslutning

 

 

Børn følges på Audiologisk Afsnit til de fylder 18 år