Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Omsorg for den afdøde patient og dennes pårørende, Psykiatrien Region Nordjylland

Beskrivelse

 

I sengeafsnittene

Ved dødsfald i dagarbejdstiden tilkaldes afsnittets læge. Vagthavende læge tilkaldes udenfor dagarbejdstid, og denne kontakter og orienterer bagvagten.

Når patienten er korrekt identificeret, og lægen har afgjort om døden er indtrådt, vurderes det, om dødsfaldet skal indberettes til politiet jf. Sundhedsloven, § 179.

 

Såfremt der er grund til at inddrage politiet (fx i tilfælde af pludselige og uventede dødsfald, selvmord, ulykke, strafbart forhold mv.), kontakter læge politi. Omsorg for og undersøgelse af patienten gøres med det hensyn in mente ikke at sløre politiets eventuelle efterforskning.

 

Lægen udsteder dødsattest (elektronisk).

Det påhviler den ansvarlige læge at iagttage de sene, sikre dødstegn (typisk rigor mortis og livores mortis), når disse er udviklet – indenfor de første 6 timer efter dødens indtrædelse - udfyldes den elektroniske dødsattest i SEI.

I tilfælde, hvor patienten skal undersøges ved obduktion eller hvor der er foretaget indberetning til politiet og et medicolegalt (retslægeligt) ligsyn skal iværksættes, udfyldes kun dødsattestens side 1. Vejledning til udfyldelse af dødsattest i SEI

 

Istandgørelse af afdøde

Den afsnitsledende sygeplejerske/ den ansvarshavende sygeplejerske er ansvarlig for, at personalet varetager istandsættelsen af afdøde.

 

Følgende stilles frem

 

Istandgørelse af afdøde

 

 • • Kitler

 • • Handsker

 • • Håndklæder

 • • Vaskeklude

 • • 2 vandfade

 • • 2 lagener

 • • Rød snavsetøjspose (til dyne og hovedpude)

 • • 1 skjorte

 • • 1 tøjserviet

 • • Engangsbleer (til sædepartiet) m/plastik

 • • 2 våde vattamponer

 • • 2 sikkerhedsnåle

 • • 1 affaldspose

 • • 1 snor til ligblanket

 

 • • Pårørende inddrages efter behov

 • • Afdøde lægges på ryggen og afklædes

 • • Forbindinger, kanyler, katedre og sonder fjernes

 • • Eventuelle smykker tages af

 • • Afdøde vaskes og barberes efter behov

 • • Madrassen dækkes med et lagen (skal hænge ned langs siden)

 • • Afdøde placeres i naturlig stilling med strakte ekstremiteter. Engangsble lægges under afdødes sædeparti og skjorte lægges over den afdøde

 • • Øjenlågene holdes lukkede med våde tamponer

 • • Eventuel protese genindsættes og kæben holdes på plads med sammenrullet tøjserviet, så munden er lukket

 • • Den orange ligblanket udfyldt af læge, påhæftes afdødes højre storetå.

 • • Afdøde tildækkes med et lagen

 • • Morsseddel med afdødes fulde labels, afsnittets navn, dato og klokkeslæt for dødens indtræden hæftes på skjortens bryst.

 

Personalet skal registrere afdødes ejendele.

 • • Ejendele af mindre værdi, f.eks. tøj, briller, toiletsager og bøger opbevares af teknisk afdeling i et aflåst depotrum eller i et aflåst skab.

 • • Ejendele af større værdi opbevares i Informationen (Klinik Psykiatri Syd) eller Ledelsessekretariatet (Klinik Psykiatri Nord Brønderslev) i et aflåst pengeskab. I Thisted og Frederikshavn opbevares ejendelen i et aflåst depotrum eller i et aflåst skab hos den afsnitsledende sygeplejerske.

 

Ejendelene pakkes og registreres af 2 sundhedspersonaler på en opgørelse, som de efterfølgende begge underskriver.

Den afsnitsledende sygeplejerske/ den ansvarshavende sygeplejerske informerer Center for Administration, Patientafregning herom. Patientafregning kontakter Skifteretten.

 

Den originale opgørelse over patientens ejendele sendes til Center for Administration, Patientafregning.

En kopi af opgørelsen opbevares sammen med sygeplejejournalen og en kopi af opgørelsen følger afdødes ejendele.

 

Efter behandling af boet vil skifteretten gives besked om udlevering af afdødes arvinger/efterladte efter forevisning af skifteretsattest.

 

Transport

Efter ligsyn skal afdøde blive i afsnittet indtil denne flyttes til kapellet:

 • • Hovedet må ikke tildækkes.

 • • Lyset skal være tændt

 

Klinik Psykiatri Syd

Plejepersonalet arrangerer transport af afdøde til kapel, når patienten er set i 6. time og døden bekræftet.

 

Mølleparkvej

Personalet kontakter portørcentralen, Aalborg Universitetshospital og aftaler med portøren at mødes

i tunnellen, Aalborg Universitetshospital.

Personalet transporterer afdøde hertil, hvorfra portør med nøgle til kapellet vil ledsage.

Journal, dødsattest side 1 og labels med afdødes navn og cpr nummer skal følge afdøde i kapellet.

 

Brandevej

Afdøde kan enten udleveres til bedemand eller overføres til kapellet på Aalborg Universitetshospital. I så fald ringer plejepersonalet til Falck, og Falck kontakter Aalborg Universitetshospital med henblik på overførsel til kapellet der.

Journal, dødsattest side 1 og labels med afdødes navn og cpr nummer skal følge afdøde i kapellet

 

Klinik Psykiatri Nord

Afdøde kan enten udleveres til bedemand eller overføres til kapellet på Regionshospitalet, Hjørring. I så fald ringer plejepersonalet til Falck, og Falck kontakter Regionshospitalet, Hjørring med henblik på overførsel til kapellet der.

Journal, dødsattest side 1 og labels med afdødes navn og cpr nummer skal følge afdøde i kapellet

 

Dokumentation

I den elektronisk patientjournal dokumenteres:

 

 • • Dødstidspunkt.

 • • Dødstegn, dødsmåde og dødsårsag så vidt muligt.

 • • Forhold omkring eventuel medicolegalt ligsyn, og herunder om politiet er orienteret.

 • • Navn på hvem der informerer pårørende og dato herfor.

 • • Forhold omkring samtykke til obduktion.

 • • Forhold omkring organdonation.

 • • Afdødes ejendele registreres på særskilt ark, som vedlægges journalen med dato og navn på 2 personaler.

 

 

Pårørende

Når en patient i Psykiatrien dør, er det sundhedsfaglige personale i Psykiatrien Region Nordjylland ansvarlige for, at der tages kontakt til dennes pårørende og ydes omsorg på bedst mulige vis. Pårørende tilbydes skriftligt informationsmateriale (folder): Information til pårørende ved dødsfald.

 

Hvem har ansvar for kontakten til de pårørende

Nedenstående skema beskriver hvem der har ansvaret for kontakten til de pårørende hos patienter, der dør hhv. under indlæggelse, under et ambulant forløb eller for

Patienter, der ikke er tilknyttet Psykiatrien, men umiddelbart før dødsfaldet (op til 30 dage før) er vurderet i Psykiatrisk Skadestue.

 

Kontakt til pårørende ved dødsfald hos patienter

 1. 1. Kontakt

 1. 2. Kontakt

 

Dokumentation

Hvor og hvornår

Efter personalet er blevet bekendt med dødsfaldet

Ca. en uge efter første kontakt eller efter aftale med de pårørende

Umiddelbart efter hver kontakt eller forsøg på kontakt

Under Indlæggelse

Ved uventet dødsfald under indlæggelsen er det altid politiet, der skal underrette de pårørende (jf. procedure for håndtering i sengeafsnit).

Herefter kontaktes de pårørende af afsnittets overlæge, den afsnitsledende sygeplejerske/ den ansvarshavende sygeplejerske i afsnittet, hvor patienten var tilknyttet.

De pårørende ringes op og tilbydes en opfølgende samtale i Psykiatrien, hvor den behandlingsansvarlige læge og patientens kontaktperson fra afsnittet deltager.

 

 

Den elektroniske patientjournal (EPJ)

Kontakten dokumenteres i EPJ og herunder, om de pårørende ønsker at tage imod tilbuddet om en opfølgende samtale.

 

Ved Ambulant behandling

Ved uventet dødsfald er det altid politiet, der skal underrette de pårørende (jf. procedure for håndtering i sengeafsnit).

Ambulatorielederen i det ambulatorium, patienten var tilknyttet, er ansvarlig for, at de pårørende kontaktes umiddelbart efter, at de pårørende er blevet bekendte med dødsfaldet.

Opkaldet er et kondolenceopkald samt et opkald, hvor det aftales, om Psykiatrien må kontakte de pårørende igen.

Såfremt de pårørende ved kondolenceopkaldet accepterer at blive kontaktet igen, ringes de op endnu en gang og tilbydes en opfølgende samtale i Psykiatrien, hvor behandleren deltager.

 

EPJ

Kontakten dokumenteres i EPJ og herunder, om de pårørende ønsker at tage imod tilbuddet om en opfølgende samtale.

 

 

Efter besøg i Psykiatrisk skadestue

Hvis skadestuen får viden- og har erindring om en patient, der er afgået ved døden kort tid efter (op til 30 dage), denne har været i kontakt med skadestuen, kontakter overlægen eller den afsnitsledende sygeplejerske de pårørende umiddelbart efter, at de er blevet bekendte med dødsfaldet.

Opkaldet er et kondolenceopkald samt et opkald, hvor det aftales, om Psykiatrien må kontakte de pårørende igen med henblik på tilbud om en opfølgende samtale.

Såfremt de pårørende ved kondolenceopkaldet accepterer at blive kontaktet igen, ringes de op endnu en gang og tilbydes en opfølgende samtale i Psykiatrien, hvor den læge, der har været i kontakt med den afdøde patient deltager sammen med skadestuens overlæge.

 

 

EPJ

Kontakten dokumenteres i EPJ og herunder, om de pårørende ønsker at tage imod tilbuddet om en opfølgende samtale.

 

 

Personalet kan videregive oplysninger om den afdøde patients sygdom/dødsårsag/dødsmåde til nærmeste pårørende, såfremt dette ikke er i modstrid med patientens ønske, eller andet taler afgørende imod jf. Sundhedslovens vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt, dialog og samarbejde med patienters pårørende.

 

Målgruppe

Sundhedsfagligt personale i Psykiatrien Region Nordjylland

 

Formål

 • • At sikre at lovgivning for konstatering af dødsfald er overholdt, og at afdøde er korrekt identificeret

 • • At sikre at personalet udviser omhu og samvittighedsfuldhed i omsorgen til afdøde

 • • At sikre at afdødes pårørende informeres og ydes omsorg

 

Referencer

Sundhedsloven, § 179

 

Vejledning nr. 9494 af 4. juli 2002 om sundhedspersoners tavshedspligt, dialog og samarbejde med patienters pårørende

 

Elektronisk dødsattest i Psykiatrien

 

Sundhedslovens vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt, dialog og samarbejde med patienters pårørende.

 

Udfyldelse af dødsattest i SEI