Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse for patienter til Thyroplastik

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

 

I visitationen arbejdes på, at patienten indkaldes, informeres og behandles rettidigt.

Egen otolog

ØNH læge

ØNH sekr.

Koordinering

Udfra henvisning og visitationen bookes tid til forundersøgelse..

Læge

ØNH sekr

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

Patienten/ pårørende har ansvar for at møde op til pågældende tidspunkt og medbringe medsendte oplysningsskema udfyldt.

 

Patienter opfordres altid til at have pårørende med. Dette for at patienten kan inddrage sine pårørende i de vigtige informationer og beslutninger

 

Patient

 

Pårørende

Patientinformation

Indkaldelse til forundersøgelse sendes med e-post, post eller telefonisk (kan ses i BOOKPLAN i aftaleoplysninger/breve) samt bilagene:

 

 

 

Sekr.

 

 

 

 

Forundersøgelse ØNH-amb

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

Identifikation af patient i form af fuldenavn og cprnr. ved læge og sygeplejerske

Identifikation af somatiske patienter.

 

Læge dikterer Journalvejledning for læger – ØNH afdelingen og sygeplejersken dokumenterer forundersøgelsesforløb i EPJ og i tilfælde af operation udfyldes.

Lægen dikterer og ajourfører medicin ved medicineringsændring

 

Læge

Amb spl

 

Observation

 

Ajourføring i forhold til medbragte oplysningsskema.

Der optages anamnese og objektiv undersøgelse

 • KRAM, MRSA, allergier, personlige oplysninger (civilstatus, tefonnr.)

 

Læge

Amb Spl

Diagnostiske undersøgelser

 

ØNH – Undersøgelse – se Journalvejledning for læger – ØNH afdelingen

 

Fiberskopi m. video optagelse.

Læge

Vurdering

 

Der laves en vurdering af om patient skal opereres, tilbydes anden operation, opfølgende kontroller eller afsluttes.

 • Talepædagogisk tiltag.

 

Læge

Koordinering

 

I samråd med patienten

 • Hvornår forventes patienten at kunne blive opereret?

 • Obs. Pausering af medicin

 • Patient forbehold, evt patienthotel forud for operation til patienter fra andre regioner.

 • Evt. Ny kontrol

 • Evt bl.p.

 • Evt scanninger før OP.

 

Efter patienten har forladt stuen

 • Bookning af tid

 • Stillingtagning til indlæggelse på NHH

 • Operatører

 • Opdatering af medicinliste

 • Narkosetilsyn (her gøres opmærksom på at operationen foregår i en ”rus”)

 

Sekr.

Efter modtagelse af OP-tilmelding sendes følgende materiale til patienten:

 

Læge

 

Amb spl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anæstesilæge

 

ØNH sekr.

Behandling og pleje

 

Information om forløb og operation til patient og pårørende.

 

Sygeplejersken gennemgår afslutningsvis informationerne med patienten, for at følge op på evt. spørgsmål. Patienten spørges ind til forløbet, og om der er spørgsmål hertil, således kan sikre, at patient/pårørende har forstået informationen om forløb

 

Patient informeres om, der tilsendes e-brev med operationsindkaldelsen og at mødetidspunkt/sted oplyses på SMS el. ved opkald af patienten selv, dagen før operation

 

Læge

 

 

Amb spl

Forebyggelse

Talepædagogisk forløb

Rygestop:

Rygestopintervention – individuelt forløb

Intervention ved rygning

Læge

Talepædagog

Amb Spl

 

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

Patient og pårørende medinddragelse i beslutningen om en eventuel operation. Vi kommer med en vurdering og evt. anbefaling, men beslutningen er helt og holden patientens egen.

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Informeret samtykke til behandling.

 

Læge

 

Amb spl

 

Operationsdagen, indlæggelse

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt..

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

Patienten, som er nummer 1 på operationsprogrammet, møder ind til H-opvågningen og klargøres. De øvrige patienter møder i sengeafsnit NHH.

Præoperativ sygepleje til patienter til operation i FBE Øre-, Næse-, og halskirurgisk afdeling”

 

 

NHH sekr.

 

NHH spl.

Behandling og pleje

Klargøring

Der klargøres til operation efter følgende instruks: Se bilag ”Fremstilling til Thyroplastik, id: 30012”

 

Sikker kirurgi gennem hele forløbet:

 

Anæstesi ved operation

 

Operation

Vedrørende operation se: Thyroplastik (rn.dk)

 Lægerne udfører thyroplastik jævnfør Kompendier Kirurgi

 

Kontrol og optælling af instrumenter ved operation

Sikker kirurgi gennemført inden patienten vækkes

 

Opvågning

Observering: Basisobservationer af patienter i Opvågningsafsnittet (rn.dk)

 

Thyroplastikpatienter observeres minimum 2 timer i opvågningen: Sygepleje til patienter, der får foretaget thyroplastik (rn.dk) .

 

OP Spl

 

Kirurger

 

 

 

 

 

Anæstesi

 

 

Kirurg

 

 

 

 

OPV spl.

 

 

Forebyggelse

 

 

Forebyggelse af decubitus og DVT

 • OP-lejring efter instruks og evt. informationer fra EPJ

 

OP spl

 

Anæstesi spl.

 

Koordinering

 

 

 

 

Der registres i Bookplan, når patienten er OP-klar

Operatør giver besked til OP-teamet, hvis der skal laves præ-operative undersøgelser, ex palp hals.

OP-team aftaler med operatør, hvornår han/hun skal have præ-samtale med patient/pårørende. Derefter kan patienten komme på OP-stuen.

 

Klargørings-Spl

Kirurger

OP Team

Diagnostiske undersøgelser

 

Stemmevurdering i forskellige klodsstørrelse. Dette sker i samarbejde med anæstesien, der tilpasser ”rusen”, så patientens vejrtrækning og stemmekvalistet kan bedømmes.

 

Kirurger

Anæstesi

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

Operatør har samtale med patient og evt. pårørende, hvor det sikres at patienten er indforstået med det forestående indgreb og forventet behandlingsplan.

Kirurger

 

 

 

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.? Patienten udskrives til eget hjem

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

Udskrivelse

Patienten udskrives til eget hjem på 1. postoperative dag efter stuegang.  

Patienten vurderes klar til udskrivelse når:

 • Habituel tilstanden næsten er opnået og patienten er alment veltilpas.

 • Patienten spiser og drikker sufficient

 • Patienten er afebril

 • At cicatrice/halsen er uden betydende ansamlinger eller tegn på infektion.

 • Evt dræn er fjernet

 • At patienten er smertedækket eller der forelægger en plan for smertebehandlingen.

 

NHH spl

 

Stuegangslæge

Diagnostiske undersøgelser

Objektiv undersøgelse af operationsområdet.

Fiberskopi

NHH spl

Stuegangslæge

Forebyggelse

Kosmetisk forebyggelse af nydannet hud/ar

Forebyggelse af muskelspændinger i nakke/skulder

NHH spl.

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

 

Patient informeret om eventuelle kontroller og nedenstående folder udleveres.

Patientinformation - Tak for denne gange - 800122TA01.pdf

 

Som udgangspunkt ses patienten til første kontrol 1-2 uger efter indgrebet. Herefter indgår patienten i kontrolforløb efter henholdsvis 3 mdr og 1 år.

 

NHH spl

Stuegangslæge

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

Patient og pårørende informeres om, hvilke symptomer, de skal være opmærksomme på i de første par uger.

Anbefalet aktivitetsniveau og forventet sygemelding.

De skal informeres om at kontakte ØNH-specialet ved tegn på:

 • Infektion

 • Hævelser, der giver lufthunger

 • Blødninger fra cicatrice

 • Smerter, der ikke kan dæmpes med planlagte smertebehandling

NHH spl. ’

 

Stuegangslæge

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

Lægen laver afsluttende notat (epikrise)

  

Sygeplejerske dokumenterer i EPJ, hvis der er forhold, som patient og pårørende

beretter om, som kan have betydning for patientforløbet.

 

Læge

 

Amb Spl.

Behandling, pleje og rehabilitering

 

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 • Fiberskopi

 • Cicatricen tilses

 • Læge laver en afsluttende behandlingsplan sammen med patient og pårørende

 

Læge

Amb spl

 

Patient/pårørende

Forebyggelse

 

Der følges op på tidligere informationer angående forebyggelse af det kosmetisk udseende, såsom hævelse og solbeskyttelse efter operation.

 

Læge

 

Amb spl

Koordinering

 

Eventuelle talepædagogiske tilbud

Læge

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

Patient og pårørende involveres i evaluering og konklusion på Patientforløbet

Alle på stuen

Afslutning

 

Herefter indgår patienten i kontrolforløb efter henholdsvis 3 mdr og 1 år.

Efter 1 års kontrollen afsluttes patienten.

 

Læge

Amb spl

 

 

Definition af begreber

EPJ: Elektronisk Patient Journalen

NHH: Neuro-Hoved-Hals sengeafsnit

ØNH: Øre-Næse-Hals

ØNH Sekr: Ambulatorium sekretærer

Amb Spl: Ambulatorium sygeplejersker

NHH Sekr: Sengeafdelings sekretærer

NHH spl: Sengeafdelings sygeplejersker

OP Spl: Operationssygeplejersker

OP-team: Anæstesien, kirurg, OP Spl

OPV Spl: Opvågningssygeplejersker

NHH plejepersonale: Neuro-Hoved-Hals plejepersonale

 

Målgruppe

Patienter i Thyroplastik forløb

 

Formål

At styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og koordinering i forløb med flere overgange, og at patientforløbet er gennemskuelig for de aktører, som er involveret i patientens forløb.

 

Metode

Dette er en standardplan. Ved afvigelser ud fra den enkelte patients behov, er det vigtigt at dokumenterer dette i EPJ.