Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Lægemidler (ordination, delegering, dispensering og administration), Ambulancebehandlere og Paramedicinere

 

Formål

 • • At lægemiddelordination og delegering er i overensstemmelse med evidensbaseret viden og klinisk praksis.

 • • At sikre overensstemmelse mellem lægemiddelordination, dispensering og administration.

 • • At delegeringen af anvendelse af medicin sker indenfor rammerne af de gældende love og bestemmelser og udelukkende til personale med tilsvarende uddannelse og kompetence.

 • • At forebygge utilsigtede hændelser i sammenhæng med anvendelse af medicin, herunder ordination, delegering, dispensering og administration.

 

Målgruppe

Ambulancebehandlere og paramedicinere.

 

Indledning

Præhospital lægefaglig direktør træffer beslutning om, hvilke præparater der må anvendes af det præhospitale personale, afhængigt af personalets kvalifikationer.

De medicinpræparater, som bliver anvendt i ambulancetjenesten, er del af behandlingsstandarderne, som er udarbejdet efter aktuel evidens og klinisk viden.

Delegationen af medicineringen sker på den Præhospitale lægefaglige direktørs ansvar.

Der udfærdiges særlige medicininstrukser til hvert præparat. Medicininstrukserne skal være godkendt af Præhospital lægefaglig direktør, og skal til enhver tid være i overensstemmelse med aktuel lovgivning og klinisk viden.

Ambulancepersonalet må kun anvende lægemidler, hvortil de er uddannet og der er uddelegeret kompetence fra Præhospital lægefaglig direktør.

Yderligere delegering af medicin, ud over de i gældende Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancebehandlere m.v. nævnte kompetencer, sker efter aftale med den Præhospitale lægefaglige direktør, og beskrives i instruks jf. ovenstående.

 

Generelt, kontrol af medikamenter

 

I forbindelse med medicinadministration sikres:

 • • Informeret samtykke hvis muligt, jf. instruks.

 • • Patientinformation hvis muligt, jf. instruks.

 • • Allergi overfor medicinen afdækkes og dokumenteres.

 • • Kontrol af overensstemmelse mellem identitet på lægemiddelbeholder, injektionssprøjte eller infusionspose.

 • • Forud for indgift måles et sæt vitalparametre, samt efter indgift for kontrol af effekt.

 

Lægemidler identificeres:

 • • Når der udtages fra medicinæske.

 • • Inden der doseres/trækkes op.

 • • Inden lægemiddel gives til patient.

Intravenøse væsker identificeres:

 • • Når væsken udtages fra taske/skab.

 • • Inden væsken opsættes.

 • • Inden der åbnes for dropsæt til patient.

 

Administration, dispensering

 

Administration og dispensering af ordination fra læge, som er på stedet:

 

 • • Ordination som er modtaget mundtlig fra lægen gentages højt af behandler/paramediciner.

 • • Medicinen findes frem - kontrolleres for overensstemmelse med ordination - navn og styrke.

 • • Medicinen trækkes op.

 • • Den optrukne medicin og glas/ampul sammenholdes med ordinationen, og vises frem for den ordinerende læge, samtidig med at behandler/paramediciner højt siger, hvad der er trukket op, hvor meget og hvilken styrke,

 • • Lægen bekræfter – siges højt.

 • • Medicinen indgives – behandler/paramediciner siger højt, hvilken medicin der er indgivet.

 • • Medicin glas/ampul kontrolleres for overensstemmelse med ordination, inden den smides ud.

 

Administration og dispensering af ordination fra læge, som ikke er på stedet (telefonordination)

Ved telefonisk ordination skal både lægen og ambulancebehandler/paramediciner sikre sig, at denne har forstået det præcise indhold i ordinationen.

Patientens fulde navn og cpr-nr. skal, hvis det er kendt, anvendes i dialogen.

 • • Lægemiddel, dosis, hyppighed (hvis ordinationen skal gives mere end 1 gang) og administrationsvej bekræftes og dokumenteres i PPJ.

 • • Ambulancebehandler/paramedicineren anfører lægens telefoniske ordination under notatfeltet i PPJ.

 • • Da paramedicineren/ambulancebehandleren ved telefonordination fungerer som lægens medhjælp, har de pligt til at dokumenterer ordinationen i PPJ og på hvilket grundlag lægen gav ordinationen.

 

Utilsigtede hændelser i relation til ordination, dispensering og administrering af medicin indberettes via Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Eventuelle bivirkninger ved medicin indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

 

Ambulancemandskabet må under ingen omstændigheder foretage tvangsmedicineringer.

 

Dokumentation

I PPJ under medicin dokumenteres medicinering af patient, jf. Præhospital – Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ).

 

Krydsreferencer