Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Lægemidler

 

Formål

 • • At lægemiddelordination og delegering er evidensbaseret i det omfang det er muligt, og at ordinationen er på højde med den aktuelle kliniske praksis.

 • • At sikre overensstemmelse mellem lægemiddelordination, dispensering og administration.

 • • At delegeringen af anvendelse af medicin sker indenfor rammerne af de gældende love og bestemmelser og udelukkende til personale med tilsvarende uddannelse og kompetence.

 • • At forebygge utilsigtede hændelser i sammenhæng med anvendelse af medicin, herunder ordination, delegering, dispensering og administration.

 

Målgruppe – anvendelsesområde

Ambulancebehandlere og paramedicinere med funktion i Region Nordjylland.

 

Indledning

Præhospital lægelig chef træffer beslutning om, hvilke præparater der må anvendes af det præhospitale personale afhængigt af personalets kvalifikationer.

De medicinpræparater, som bliver anvendt i ambulancetjenesten er del af behandlingsstandarderne, som er udarbejdet efter aktuel evidens og klinisk viden.

Delegationen af medicineringen sker på den Præhospitale lægelige chefs ansvar.

Der udfærdiges særlige medicininstrukser til hvert præparat. Medicininstrukserne skal være godkendt af Præhospital lægelig chef, og skal til enhver tid være i overensstemmelse med aktuel lovgivning og klinisk viden.

Ambulancepersonalet må kun anvende lægemidler, hvortil de er uddannet og der er uddelegeret kompetence fra Præhospital lægelig chef. Kompetencerne vedligeholdes og repeteres i den årlige vedligeholdelsesuddannelse, hvori der inddrages lægemiddeldispensering og -administration i relevante patientcases/simulation.

Yderligere delegering af medicin ud over de i BEK 1264 nævnte kompetencer, sker efter aftale med den Præhospitale lægelige chef, og beskrives i instruks jf. ovenstående.

Generelt, kontrol af medikamenter

 

I forbindelse med medicinadministration sikres:

 

 • • Informeret samtykke hvis muligt, jf. instruks.

 • • Patientinformation hvis muligt, jf. instruks.

 • • Allergi overfor medicinen afdækkes og dokumenteres.

 • • Kontrol af overensstemmelse mellem identitet på lægemiddelbeholder, injektionssprøjte eller infusionspose.

 • • Forud for indgift måles et nyt sæt vitalparametre, samt efter indgift for kontrol af effekt.

 

Lægemidler identificeres:

 

 • • Når der udtages fra medicinæske.

 • • Inden der doseres/trækkes op.

 • • Inden/efter lægemiddel gives til patient.

 

 

Intravenøse væsker identificeres:

 • • Når væsken udtages fra taske/skab.

 • • Inden væsken opsættes.

 • • Inden der åbnes for dropsæt til patient.

 

 

Administration, dispensering

 

Administration og dispensering af ordination fra læge, som er på stedet:

 

 • • Ordination som er modtaget mundtlig fra lægen gentages højt af behandler/paramediciner.

 • • Medicinen findes frem - kontrolleres for overensstemmelse med ordination - navn og styrke.

 • • Medicinen trækkes op.

 • • Den optrukne medicin og glas/ampul sammenholdes med ordinationen, og vises frem for den ordinerende læge, samtidig med at behandler/paramediciner højt siger, hvad der er trukket op, hvor meget og hvilken styrke,

 • • Lægen bekræfter – siges højt.

 • • Medicinen indgives – behandler/paramediciner siger højt, hvilken medicin der er indgivet.

 • • Medicin glas/ampul kontrolleres for overensstemmelse med ordination, inden den smides ud.

 • • Samme princip er gældende i forbindelse med telefon- eller ekstern ordination.

 

Utilsigtede hændelser i relation til ordination, dispensering og administrering af medicin skal indberettes via Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Eventuelle bivirkninger ved medicin indberettes til Lægemiddelstyrelsen via den Præhospitale lægelig chef.

 

Ambulancemandskabet må under ingen omstændigheder foretage tvangsmedicineringer.

 

Dokumentation

 

Ordination og administrering af medicin dokumenteres med tid, dosis, indgivelsesmåde og effekt i Præhospital Patientjournal (PPJ).

Patient ID, allergi og samtykke dokumenteres i PPJ.

I den enkelte behandlers og paramediciners årlige vedligeholdelsesuddannelse inddrages lægemiddeldispensering og -administration, hvor det er relevant ift. cases der gennemgås.

Krydsreferencer

 • • DNKM, Den Nordjyske Kvalitetsmodel for det præhospitale område, standard nr. 2.5.1: Lægemidler.

 • • Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018, Sundhedsloven.

 • • Lovbekendtgørelse nr. 99 af 16/01/2018, Lægemiddelloven.

 • • Lovbekendtgørelse nr. 1141 af 13/09/2018, Autorisationsloven.

 • • Instruks vedr. Lægemiddelhåndtering og opbevaring.

 • • Instruks vedr. Præhospitale Patientjournal (PPJ).

 • • Instruks vedr. Informeret samtykke til behandling.

 • • Instruks vedr. Inddragelse af patient og pårørende.

 • • Instruks vedr. Vurdering, behandling og revurdering.