Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgange ved tvungen opfølgning hos voksne psykiatriske patienter efter udskrivelse i Psykiatrien

Beskrivelse

 1. 1. Psykiatrilovens § 13 d

Betingelser for tvungen opfølgning:

 

 1. 1. Hvis der på baggrund af den aktuelle indlæggelse er en begrundet formodning om og nærliggende risiko for, at patienten efter udskrivning vil ophøre med at følge den behandling, der er nødvendig for patientens helbred, og at

 2. 2. patienten i de seneste 3 år forud for den aktuelle indlæggelse er blevet tvangsindlagt mindst tre gange,

 3. 3. patienten i de seneste 3 år forud for den aktuelle indlæggelse i mindst ét tilfælde har undladt at følge den behandling, der er anført i en udskrivningsaftale eller koordinationsplan,

 4. 4. patienten i forbindelse med den aktuelle indlæggelse blev tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt,

 5. 5. patienten indenfor det sidste halve år forud for den aktuelle indlæggelse har været ordineret opsøgende behandling ved et udgående psykiatriteam, men har undladt at følge den ordinerede medicinske behandling.

(Af denne årsag skal det udgående psykiatriteam (oftest Opsøgende Psykoseteam) inddrages så tidligt som muligt, når tvungen opfølgning efter udskrivelse påtænkes.)

 

Der er således tale om i alt 5 kriterier, som alle skal være opfyldt for, at overlægen kan træffe beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning.

 

Det forudsættes, at patienter, der udskrives til tvungen opfølgning, er i et stabilt behandlingsforløb, og at en beslutning om tvungen opfølgning ikke fører til, at patienten udskrives tidligere end tilfældet ville være, hvis der ikke var udsigt til iværksættelse af tvungen opfølgning.

 

Beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivelse skal træffes af overlægen i sengeafsnittet

 

 • • Inden patienten udskrives.

 • • Iværksættelsesdatoen for den tvungne opfølgning er den dag, patienten udskrives fra sengeafsnittet.

 • • De 5 betingelser (se ovenfor) skal alle være opfyldt for at beslutningen om tvungen opfølgning kan træffes.

 • • At behandlingen skal være ”nødvendig for patientens helbred” betyder, at overlægen i sin vurdering skal lægge vægt på, hvilke konsekvenser et ophør af behandlingen kan have for patienten. Disse overvejelser skal tydeligt fremgå af patientens journal.

 • • Overlægen har også ansvaret for, at der i forbindelse med udskrivning til tvungen opfølgning udarbejdes en udskrivningsaftale eller koordinationsplan.

  • • Udskrivningsaftalen/koordinationsplanen udarbejdes så vidt muligt med inddragelse det udgående psykiatriteam, hvori patienten skal fortsætte sin behandling efter udskrivelse (oftest Opsøgende Psykoseteam). Udskrivningsaftalen/koordinationsplanen anbefales også at indeholde aftaler om den praktiske udførelse af indholdet deri, f.eks. dage og tidspunkter for medicingivning i henhold til beslutningen om tvungen opfølgning.

 

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner

 

Tvungen opfølgning har nær tilknytning til de gældende regler om udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, der også har til formål at sikre den nødvendige behandling til patienter efter udskrivning.

 

Se mere i Psykiatriloven (instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland).

 

 1. 2. Dokumentation i journalen og behandlingsplan

Det skal anføres i patientjournalen:

 

 • • Hvordan de 5 kriterier for tvungen opfølgning er opfyldt.

 • • Hvilke forhold der – forud for og i forbindelse med den aktuelle indlæggelse ligger til grund for, at det må antages, at patienten efter udskrivning vil ophøre med at følge den nødvendige behandling.

 • • Hvilke konsekvenser et ophør af behandlingen vil have for patientens helbred.

 

Det skal fremgå af behandlingsplanen, at patienten kan bringes ind til behandling på sygehuset af politiet, hvis patienten ikke møder op til medicinering i henhold til beslutningen om tvungen opfølgning. Derudover skal det fremgå af behandlingsplanen, i hvilket omfang, der om fornødent kan anvendes magt til tvangsbehandlingens gennemførelse i det tilfælde, patienten bringes ind til tvangsmedicinering.

 

 1. 3. Medicinering i forbindelse med tvungen opfølgning

Beslutningen må alene indeholde pålæg til patienten om at møde til medicinering i det psykiatriske sygehusvæsen.

 

Andre tvangsforanstaltninger end medicinering må derfor ikke anvendes i forbindelse med tvungen opfølgning efter udskrivning.

 

Overlægen har ansvaret for at sikre, at behandlingen har god effekt på patientens tilstand og ikke er forbundet med uforholdsmæssige store bivirkninger.

 

Depotmedicinering

 

Det må som udgangspunkt antages at være mindre indgribende for patienten at skulle møde til behandling med depotmedicin med eksempelvis 14-dages intervaller frem for at skulle møde dagligt.

 

Det skal bemærkes, at tvangsmæssig anvendelse af depotmedicin i denne forbindelse er begrundet i de særlige forhold omkring tvungen opfølgning efter udskrivning. Der kan derfor være grundlag for at anvende depotpræparat i den sidste del af indlæggelsen, når det forventes, at en patient ved udskrivelsen skal overgå til tvungen opfølgning efter udskrivning.

 

 1. 4. Varighed af tvungen opfølgning (maksimalt 12 måneder)

En beslutning om tvungen opfølgning er som udgangspunkt gældende for 3 måneder efter udskrivning af patienten.

 

Jf. Psykiatrilovens § 13 stk. 6 kan overlægen kan træffe beslutning om forlængelse ud over de 3 måneder efter udskrivning, hvis der er en begrundet formodning og nærliggende risiko for, at patienten stadig ved 3-måneders periodens udløb vil ophøre med at følge den behandling, der er nødvendig for patientens helbred. I praksis skal beslutningen træffes i samarbejde mellem den aktuelt behandlingsansvarlige overlæge i det ambulante behandlingstilbud og overlægen i sengeafsnittet.

 

  • • Der kan forlænges med 3 måneder ad gangen

  • • Patienten kan dog maksimalt være undergivet tvungen opfølgning efter udskrivning i 12 måneder (absolut loft).

  • • Det er overlægen i sengeafsnittet, hvorfra patienten blev udskrevet, der er ansvarlig for at dokumentere den tvungne opfølgning i tvangsprotokollen og journalføre dette.

  • • Tvangsprotokollen opbevares i sengeafsnittet under perioden med tvungen opfølgning.

  • • Overlægen i sengeafsnittet er ansvarlig for overholdelse af tidsfrister i forbindelse med tvungen opfølgning.

 

Beslutning om tvungen opfølgning løber fra udskrivelsestidspunktet – ikke fra beslutningstidspunktet. Særlig opmærksomhed skal være på, at det er beslutningstidspunktet, der skal registreres i tvangsprotokollen. En eventuel forlængelse af tvungen opfølgning skal dermed også ske fra udskrivelsestidspunktet, hvor det i journalnotatet må præciseres, hvilket tidspunkt forlængelsen løber fra og til.

 

Se afsnit 10 i Vejledning nr. 9778 af 02/08/2016 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger.

 

Når patienten tvangsindlægges under et forløb med tvungen opfølgning

 

Hvis patienten under et forløb med tvungen opfølgning efter udskrivning indlægges – med eller uden samtykke – skal den tvungne opfølgning ophøre. Hvis overlægen vurderer, at patienten efter udskrivelse skal underlægges tvungen opfølgning igen, skal det vurderes, om alle kriterier fortsat er til stede.

 

  • • Hvis patienten har været underlagt tvungen opfølgning i mindre end 12 måneder sammenlagt, skal ordningen ikke etableres på et nyt grundlag, men kan reetableres i den tilbageværende periode fratrukket indlæggelsestiden.

 

Når der er gået 12 måneder efter udskrivning af den aktuelle indlæggelse med tvungen opfølgning

 

12 måneder er det absolutte loft over, hvor lang tid patienten kan være underlagt tvungen opfølgning efter udskrivning.

 

Der kan derfor først på ny etableres tvungen opfølgning efter udskrivning, hvis patienten igen på ny opfylder de 5 betingelser herfor.

Tvangsindlæggelser før eller i den seneste periode med tvungen opfølgning tæller ikke med. Patienten skal dermed have haft 3 tvangsindlæggelser efter udløbet af den tidligere tvungne opfølgning, hvor der først ved den fjerde tvangsindlæggelse (indenfor 3 år) kan træffes ny beslutning om tvungen opfølgning.

 

Det afgørende er dog ikke tiden fra ophør til en eventuel genopstart, men derimod at alle betingelser er opfyldt. Dermed kan en ny tvungen opfølgning besluttes, inden der er gået 3 år efter afslutning af den sidste, så længe de 5 betingelser er opfyldt.

 

Patienten skal have underretning ved forlængelse af den tvungne opfølgning

Såfremt overlægen beslutter at forlænge den tvungne opfølgning efter udskrivning i indtil 3 måneder, skal patienten underrettes mundtligt og skriftligt, når patienten møder op til den sidste aftale medicinering i den aktuelle opfølgningsperiode, og underretningen skal være både mundtlig og skriftlig. Underretningen skal dog senest ske 1 uge inden udløbet af den aktuelle tvungne opfølgning.

 

Når patienten ikke møder op

Hvis patienten ikke møder op til aftalt medicinering, skal overlægen kontaktes i det sengeafsnit, hvor beslutningen om tvungen opfølgning efter udskrivelse blev truffet. Overlægen kan beslutte, at patienten skal afhentes af politiet og bringes til tvangsmedicinering i sengeafsnittet. Beslutningen forudsætter, at overlægen har vurderet at have tilstrækkelige oplysninger at kunne træffe beslutningen ud fra – herunder opdaterede oplysninger om patientens tilstand, og oplysninger om hvilke initiativer der er gjort for at høre patienten om årsagen til det manglende fremmøde, da der forud for kontakt til politiet skal være sikret, at der er gjort rimelige forsøg på at komme i kontakt med patienten.

 

 

  • • Beslutning om at patienten skal afhentes af politiet skal dokumenteres i journalen.

  • • Medicineringen af patienten kan i disse tilfælde alene foregå i et psykiatrisk sengeafsnit.

  • • Der skal ved afhentningen være en sundhedsperson til stede. Sundhedspersonen skal så vidt muligt være kendt af patienten, samt have kendskab til dennes behandlingsforløb.

  • • Anmodningen til politiet om assistance skal fremsættes i så god tid som muligt, og anmodningen skal ledsages af fyldestgørende oplysninger om den person, der skal afhentes.

 

 1. 5. Klage i forbindelse med tvungen opfølgning

Patienten kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn over:

 

  • • Overlægens beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning. En sådan klage har opsættende virkning.

  • • Overlægens efterfølgende beslutning om, at patienten kan afhentes med politiets hjælp. En sådan klage har ikke opsættende virkning.

  • • Overlægens beslutning om forlængelse af den tvungne opfølgning. En sådan klage har ikke opsættende virkning.

 

Ved enhver eventuel forlængelse af den tvungne opfølgning kan der på ny klages til Det Psykiatriske

Patientklagenævn.

 

En klages opsættende virkning

 

En klage over overlægens beslutning om tvungen opfølgning til Det Psykiatriske Patientklagenævn har opsættende virkning. Det betyder, at iværksættelsen af den tvungne opfølgning ved en sådan klage skal afvente Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse.

 

Det Psykiatriske Patientklagenævn skal træffe sin afgørelse inden syv hverdage efter klagens modtagelse. Får patienten ikke medhold hos Det Psykiatriske Patientklagenævn, kan afgørelsen indbringes for retten. Indbringelse for retten har ikke opsættende virkning.

 

 1. 6. Patientrådgiver

Alle patienter, der bliver underlagt tvungen opfølgning, skal have tildelt en patientrådgiver. Besøg af patientrådgiveren finder efter udskrivning sted på behandlingsstedet. Besøg sker på patientens anmodning og kan, såfremt patienten ønsker det, erstattes med en telefonsamtale.

 

Lægen på behandlingsstedet har ansvar for at sikre, at der på patientens anmodning træffes aftale med patientrådgiveren om besøg eller telefonsamtale.

 

 1. 7. Retslige patienter

Der kan ikke træffes beslutning om tvungen opfølgning af retslige patienter idømt en særforanstaltning, idet den aktuelle indlæggelse for disse patienters vedkommende ikke beror på tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse i henhold til Psykiatriloven.

 

 1. 8. Udfyldelse af tvangsprotokol for tvungen opfølgning

Beslutning om tvungen opfølgning skal indføres i tvangsprotokol for tvungen opfølgning.

 

Tvangsprotokollen for tvungen opfølgning skal fysisk opbevares i det afsnit, hvor patienten møder ind til medicinering.

 

 1. 9. Praktiske forhold ved medicinering i henhold til tvungen opfølgning særligt for Opsøgende Psykoseteam i Klinik Psykiatri Syd

 • Det aftales med patienten, hvilken ugedag patienten tilbydes følgeskab til medicinering. (Obs – ikke fredage af hensyn til arbejdsgange i Opsøgende Psykoseteam.)

 • Opsøgende Psykoseteam kører ud til patienten på den aftalte ugedag og tilbyder at følge patienten ind til sengeafsnit med henblik på medicinering.

 • Opsøgende Psykoseteam orienterer sengeafsnittet om tidspunkt for ankomst.

 • Såfremt patienten ikke vil følge med til medicinering, laver Opsøgende Psykoseteam et akut notat i journalen, hvori der beskrives tiltag for motivation til frivillighedens vej. Derudover orienterer Opsøgende Psykoseteam sengeafsnittet, som giver overlægen besked om det akutte notat, så overlægen kan ordinere kørsel med Politi. Sengeafsnittet sender anmodning til Politiet.

 

Definition af begreber

Udgående psykiatriteam:

Sygehusbaseret ambulant behandlingstilbud med opsøgende funktion – f.eks. et Opsøgende Psykoseteam.

 

Det psykiatriske sygehusvæsen:

Skal forstås i bred forstand og omfatter foruden sengeafsnit også ambulante behandlingstilbud, hvor en behandlingsansvarlig overlæge har ansvaret for behandlingen.

 

Mindste middels princippet:

Tvang må ikke benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken.

 

Målgruppe – modtagelse

Sundhedsfagligt personale i Psykiatrien.

 

Formål

Formålet er at understøtte korrekt og lovlig procedure for tvungen opfølgning efter udskrivning af udvalgte psykiatriske patienter.

 

Referencer

Psykiatriloven (instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland)

 

Vejledning nr. 9778 af 02/08/2016 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger