Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af Patientrapporterede Outcomes (PRO) i Psykiatrien

 

Beskrivelse

PRO-Psykiatri har til formål at sætte fokus på patientoplevet helbred ved brug af patientrapporterede

outcomes (PRO) i samtaler med patienten. PRO er oplysninger, der indsamles direkte fra patienten

omhandlende patientens syn på og oplevelse af sin helbredstatus dvs. symptomer, trivsel,

bivirkninger, social funktion osv.

 

PRO-Psykiatri består af et spørgeskema, en online platform til patienternes rapportering af data og

simultan resultatudlæsning i AmbuFlex-modulet i Clinical Suite, definition af målgruppe og måletidspunkter, samt et sæt PRO-baserede indikatorer.


Formål
Generelt har anvendelse af PRO flere formål set i et kliniske perspektiv.

På individniveau kan PRO:

 • • Fremme patientinvolvering, samarbejde og patientens indflydelse på eget behandlingsforløb

 • • Belyse patienternes syn på sin helhedssituation på en systematisk måde

 • • Hjælpe patienten med at forberede sig systematisk til samtaler og til at prioritere

 • • Understøtte patient-behandler samtalen, fælles beslutningstagen og personcentreret behandling

 • • Belyse effekten af behandlingen over tid set med patientens øjne

 • • Bruges af patienten til at understøtte egen-mestring


Denne vejledning fokuserer på brug af PRO i daglig klinisk praksis på individniveau til at understøtte

dialogen mellem patient og behandler.
 

Oprettelse af patienten i PRO-Psykiatri

Patienten skal informeres om PRO-psykiatri, og ved samtykke til deltagelse skal patienten oprettes til at

deltage i PRO-Psykiatri se bilag – ”Vejledning til klinikere om PRO-Psykiatri”.

 

Når patienten oprettes generes en kode i Clinical Suite, som patient enten kan få udleveret på et postkort eller tilsendt på SMS se bilag – ”Adgang til spørgeskema via mobilkode” eller ”Adgang til spørgeskema via udleveret kode”. Bemærk at patienten skal anvende en ny kode hver gang, der logges på PRO-Psykiatri.

Samtaler og aftaler med patienten vedrørende PRO-Psykiatri dokumenteres i et journalnotat og/eller i sygeplejestatus. På sengeafsnit anvendes desuden Cetrea-tavlen, som giver overblik over patienter, der anvender PRO-Psykiatri. Her oprettes aktiviteten PRO med dato for næste besvarelse.
 

Indsamling og visning af PRO-data

Patienterne udfylder PRO-spørgeskemaet hjemmefra eller via tablets på hospitalet.
Spørgeskemaet er tilgængeligt på
www.pro-psykiatri.dk. Patienterne kan bl.a. finde information om PRO-Psykiatri på Psykiatriens hjemmeside. Den elektroniske spørgeskemaplatform leveres af AmbuFlex

(http://ambuflex.dk/).
 

PRO-Psykiatri består af 20 spørgsmål, som dækker følgende temaer:

 • • 7 udsagn om trivsel

 • • 5 udsagn om manglende trivsel

 • • 5 udsagn om social funktion og manglende evne til at udføre dagligdags aktiviteter

 • • 1 udsagn om bivirkninger

 • • 2 udsagn om fysisk og psykisk helbred

 

I tillæg hertil bliver patienter i Psykiatrien i Region Nordjylland bedt om at besvare 10 patientprofilspørgsmål én gang om året. Første gang er ved oprettelse i PRO-Psykiatri. Næste gang er et år senere.
Systemet minder patienten om, når det er tid til at udfylde patientprofilspørgsmål igen. Personale har således ikke en opgave i forhold til dette.

 

Patientens besvarelse af PRO-Psykiatri spørgeskemaet kan efter udfyldelse umiddelbart ses ved at trykke på AmbuFlex-ikonet i Clinical Suite. Der gælder lokale arbejdsgange i forhold til hvor hyppigt, patienten besvarer PRO-Psykiatri.

Vejledningen til patienter omkring PRO-psykiatri samt spørgeskemaet er oversat til arabisk, engelsk og grønlandsk. Oversættelserne kan bruges som hjælpeværktøjer i de tilfælde, hvor patienten begår sig bedst på et af disse sprog. Personalet kan være behjælpeligt med at udskrive oversættelserne på papir til patienten. Patienten kan bruge det oversatte spørgeskema som hjælpeværktøj, når patienten afgiver sine svar elektronisk på www.pro-psykiatri.dk. De oversatte spørgeskemaer er IKKE tiltænkt, at patienten kan svare på PRO-Psykiatri i papirformat. Det kan ikke lade sig gøre. Det er alene patienten, som kan indtaste sine svar elektronisk. 

 

Målgruppe

Alle patienter skal tilbydes deltagelse i PRO-Psykiatri. Der kan dog være kliniske problemstillinger, der taler imod inklusion. Af tekniske årsager kan patienter med erstatnings cpr-nummer ikke inkluderes i PRO-Psykiatri.


Anvendelse af patientens PRO-besvarelse

Patientens PRO-besvarelse skal bruges i samtaler med patienten, hvad enten data er indhentet under indlæggelse eller ambulant.

 

PRO siger noget om, hvordan patienten havde det, da patienten svarede på spørgeskemaet.
PRO siger ikke noget om,
hvorfor patienten har svaret, som han eller hun har svaret.

 

Du kan sammen med patienten bruge PRO til at tale om:

 • • Patientens her og nu oplevelse af styrker og svagheder i helbredstilstand, trivsel og funktion

 • • Patientens oplevede helbred ift. forbedring, forværring eller status quo siden sidst, eller over tid

 • • Hvorfor patientens svar ser ud, som de gør

 • • Hvad svarene betyder for patientens hverdag

 • • Patientens oplevelse af behandlingstiltag og –effekten/bivirkninger heraf

 • • Hvordan I kan planlægge et forløb og en behandling mest optimalt
   

PRO kan også bruges som et afsæt for at fastlægge mål fremadrettet. Det kan fx være i forbindelse med behandlingsplanen eller ved anvendelse af Guidet Egenbeslutning.

Referencer