Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Krisehjælp til patienter og pårørende i Psykiatrien

 

Beskrivelse

Vold, trusler om vold eller alvorlige utilsigtede hændelser kan forekomme i Psykiatrien og kan være belastende for andre patienter, pårørende og personalegruppen. Vold og trusler om vold kan have både en fysisk og en psykisk karakter

 

Det er ikke acceptabelt, at patienter og pårørende i forbindelse med kontakt til psykiatrien udsættes for vold eller trusler om vold, og der bør derfor altid opfordres til at fortælle medarbejdere/behandlerne om sådanne oplevelser (eventuelt kan oplysninger formidles anonymt, hvis det føles vanskeligt).

 

For patientgruppen og tilstedeværende pårørende kan vold og trusler om vold medføre angst, utryghed, og evt. forværring af sygdomssymptomer, men risikoen mindskes hvis personalet sikrer opfølgning i forhold til patientgruppen samt de enkelte påvirkede patienter og eventuelle pårørende. Opbakning og en aktiv indsats kan imidlertid bidrage effektivt til fortsat psykiske velbefindende

 

Denne retningslinje skal ses i sammenhæng med Krisehjælp til personale og personalets pårørende i Psykiatrien og udstikker rammer og metode for, hvordan der ydes bedst muligt hjælp til direkte involverede patienter og tilstedeværende patienter og pårørende, der har været udsat for en belastende hændelse.

 

Definition af begreber

Psykisk førstehjælp (akut krisehjælp): Den hjælp, som ydes af de mennesker, der er til stede eller kommer umiddelbart efter, at en person har været udsat for en belastende situation, der har eller kan medføre en psykisk krisereaktion.

 

Defusing: Defusing er en kort (5 min) delvis struktureret aflastningssamtale, som finder sted umiddelbart efter en belastende hændelse. Formålet med en defusing er at skabe forståelse af det der er sket, samt aflaste og forebygge psykiske og fysiske følgevirkninger.

 

Individuel krisehjælp:

 • • Længere samtale (varighed max 30 minutter), der kan afholdes hvor almindelig defusing ikke har været nok til at tale situationen igennem

 

 • • Længerevarende individuelt samtaleforløb til håndtering af krisereaktioner efter belastende hændelser.

 

Målgruppe

Alle ledere og medarbejdere i Psykiatrien i Region Nordjylland

 

Formål

 • • At forebygge belastende følelsesmæssige reaktioner hos patienter og pårørende i Psykiatrien, der har været udsat for en belastende hændelse (Vold, trusler om vold eller alvorlige utilsigtede hændelser).

 

Metode

 • • Psykisk førstehjælp (akut krisehjælp)

 • • Defusing

 • • Individuel krisehjælp

 

Psykisk førstehjælp (akut krisehjælp)

Det er vigtigt at yde akut krisehjælp til personer, der er ramt af voldsomme belastende hændelser, som de enten direkte har været involveret i eller har oplevet på afstand.

 

En voldsom hændelse kan opleves belastende selv om den foregår på afstand.

 

Personalet skal umiddelbart sikre:

  • • Kontrol over situationen og beroligelse af de ramte

  • • I situationen søges det på bedste mulige måde at skærme de øvrige patienter enten på egne stuer eller i afsnittets fælles opholdsrum/ egnet ambulatorielokale.

  • • Eventuelle fysiske skader hos involverede patienter eller pårørende undersøges og behandles

  • • Defusing gennemføres af medarbejderne. Der tages stilling til om nogle patienter har behov for umiddelbar individuel opfølgning

  • • Stillingtagen til behov for yderligere kriseopfølgning, samt hvem der er bedst egnet til denne opgave eks. kontaktperson, læge eller psykolog

  • • Orientering om normale reaktioner/ evt. udlevering af skriftligt materiale samt sikring af hensigtsmæssig afledning og beroligelse jf. nedenfor

 

Opfølgning planlægges individuelt efter behov og stillingtagen til om hændelse skal politianmeldes, Klik her samt anmeldes som UTH Link: Patient sikkerhedsarbejdet i Psykiatrien

 

Hændelser og opfølgning dokumenteres i patientjournalen, men uden data, der vedrører med patienten.

 

I ambulatorierne sikres mulighed for opfølgning ved registrering af navne og kontaktinformation på de involverede samt planlægges opfølgende kontakt.

For yderligere information, se pjecerne om psykisk førstehjælp under bilag samt Psykosocial beredskab i Psykiatrien: Delplan til Region Nordjyllands Sundhedsberedskab.

 

Ansvar

Psykisk førstehjælp (kriseintervention):

 • • Det psykiatriske personale tilstede ved hændelsen er ansvarlige for at tilbyde omsorg og kriseintervention.

 

Ansvarlig for afholdelse af defusing:

 • • Lederen/den alarmansvarlige i sengeafsnittet

 • • Lederen af ambulatoriet eller stedfortræder

 

 

Længerevarende individuel kriseopfølgning

 • • For patienter tilrettelægges opfølgning som led i patientens behandlingsplan.

 • • For pårørende der er udsat for vold, trusler om vold eller anden belastende hændelse i Psykiatrien og har behov for længerevarende individuel kriseopfølgning foregår opfølgning via egen læge. Eventuelt med råd og vejledning fra Psykiatrien.

 

Referencer

Dyregrov, Atle (2002). Psykologisk debriefing: Gruppeprocesser efter traumatiske hændelser. København: Dansk Psykologisk Forlag.

 

Dyregrov, Atle (2011). Akut kriseintervention: Månedsskrift for almen praksis, okt. 2011

 

Gry Stålsett dias fra møde i Psykiatriens Krise og Katastrofeberedskab. 17. marts 2015