Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registreringsvejledning for Cetrea tavler

1. Monitorering, proceslinje og arbejdsgange

 

I det følgende vejledning beskrives monitoreringspunkter, proceslinje og de tilhørende arbejdsgange, som gælder for registrering af aktivitet på Cetrea-tavlerne i Akutmodtagelsen.

 

Ensretningen skal blandt andet sikre, at ensartethed i registrering, så datakompletheden i forhold til de regionale servicemål på akutområdet bliver så god, som muligt. Servicemålene er disse:

 • • Alle patienter skal vurderes (triageres) systematisk ved ankomst til akutmodtagelsen – senest 30 minutter efter ankomst.

 • • Patientforløb skal have udrednings- og behandlingsstart inden for 1 time.

 • • Alle patienter skal informeres om forventet ventetid ved ankomst.

 • • Patienter skal have en behandlingsplan inden for 4 timer.

 

Målsætningen for alle fire servicemål er 90 %.

 

Der skal sikres en registreringspraksis, så der kan trækkes data, der dokumenterer de enkelte akutmodtagelsers målopfyldelse i forhold til de opstillede servicemål.

 

Der arbejdes frem mod en standardiseret proces for akutmodtagelserne, der ser således ud:

 1. 1. Modtagelse

 2. 2. Triage

 3. 3. Oplyst ventetid

 4. 4. Klinisk vurdering – læge/sygeplejerske

 5. 5. Afsluttet behandling

 

Ovenstående sker i praksis ved tryk på følgende knapper i proceslinjen:

 • • Triage

 • • Oplyst ventetid

 • • Sygeplejerske

 • • Læge

 

Under hver aktivitet vil der være mulighed for at afgive følgende status’er:

 • • Afventer

 • • I gang

 • • Afsluttet

 • • Aflyst

 

Der vil være aktiviteter så som labka og røntgen som er valgfrie, og som ikke beskrives i nærværende vejledning.

 

1.1 Modtagelse /Ankomst tidspunkt

Ambulanceindbragte: Det tidspunkt hvor patienten overleveres til personalet og registreres i PAS.

Selvtransporterende: Det tidspunkt, hvor patienten ankommer til akutfunktionen og registreres ved skranken, og patienten skal på dette tidspunkt registreres i PAS.

 

For begge gælder det, at hvis der er kø til registrering/triage/modtagelse, må det registrerende personale skønne ankomsttidspunktet.

 

Patienter, som er registreret på Cetra-tavlerne inden ankomst, skal ved ankomst registreres i PAS og flyttes på Cetrea-tavlen fra ”på vej” og til venteværelse eller modtagerum. Tidspunktet for oprettelse i PAS sendes direkte til Cetra-tavlen og tidspunktet her for logges automatisk. Dette ankomsttidspunkt udgør det første regionale monitoreringstidspunkt ift. de regionale servicemål.

 

 

I forhold til erstatnings CPR-numre

Indbringes patienten via PPJ eller indskrives manuelt på Cetrea-tavlerne med et erstatnings cpr nr. skal et efterfølgende kendt CPR-nummer indskrives i PPJ eller på Cetrea-tavlen FØR patienten registreres i PAS. Hermed oprettes der kun en kontakt på patienten på Cetrea-tavlen.

 

Hvis der er oprettet to kontakter på den samme patient, slettes kontakten fra PPJ på Cetrea-tavlen ved ankomst og før der registreres triage mv.

 

1.2 Triage

Alle patienter skal triageres ved ankomst til akutmodtagelsen. Triagering registreret i Clinical Suite eller direkte på Cetrea-tavlerne. Såfremt der registreres i Clinical Suite, så overføres værdier og triagefarve automatisk til Cetra-tavlerne. Tidspunkt for triagering logges automatisk.

 

Det regionale servicemål om at alle patienter skal triageres inden for 30 minutter efter ankomst til akutmodtagelsen, måles fra ankomsttidspunkt til tidspunkt for den første manuelle triagering i akutmodtagelsen.

 

Eventuelle triageskift skal også registreres/logges.

 

1.3 Oplyst ventetid

Som en del af de regionale servicemål skal patienterne oplyses om forventet ventetid ved ankomst til akutmodtagelsen. Følgende foretages for at igangsætte aktiviteten ”oplyst ventetid”.

 1. 1) Personalet informerer patienten og trykker sig ind på aktiviteten ”oplyst ventetid” og giver aktiviteten status ”afsluttet”. Dette gøres umiddelbart efter at patienten er triageret (Se neden for).

 

Tidspunktet for ”afsluttes” logges automatisk og registreres af Cetrea som tidspunkt for oplyst ventetid.

 

Ovenstående gælder for patienter, der triageres orange, gul, grøn eller blå. Den person, der har kompetence til at triagere patienten, skal vurdere, hvor lang ventetiden er, og oplyse en konkret tidsangivelse (Cirka en time=OK, Vi har lang ventetid=NIX).

 

For patienter, der triageres rød gælder det, at patienten IKKE oplyses om forventet ventetid og dette skal ej heller registreres på Cetrea-tavlerne. Det forudsættes at ankomsttidspunktet er lig både tidspunkt for ankomst, tidspunkt for triage, tidspunkt for oplyst ventetid og tidspunkt for udrednings- og behandlingsstart.

 

1.4 Klinisk vurdering

Udrednings- og behandlingsstart defineres som det tidspunkt, hvor den kliniske kontakt, der bestemmer den videre undersøgelse eller behandling, iværksættes. Dette kan være ved en læge eller en sygeplejerske.

Ordet ”behandlingsstart” tolkes ikke i ordets egentlige forstand som start på behandling af en tilstand, men som start på en anamneseoptagelse, en udredning eller en behandling.

Følgende foretages for at igangsætte aktiviteten ”læge/sygeplejerske”

 1. 1) Den sundhedsfaglige person sætter sig selv på aktiviteten med billede og initialer og sætter status til ”i gang”. Dette gøres inden/samtidig med at han/hun går ind i undersøgelsesrummet til patienten.

 2. 2) Den sundhedsfaglige/behandlingsansvarlige registrerer aktiviteten som afsluttet, når patienten er tilset.

 

Opgørelsen af servicemålet vedr. behandlingsplan (inden for 4 timer) tager udgangspunkt i registreringen ”afslut læge”.

 

1.5 Afsluttet behandling

Patientens forløb i akutmodtagelsen kan afsluttes på flere måder:

 • • Hvis patienten overflyttes til en anden afdeling anvendes ”overflytning” ikonet (flyt nu/advis).

 • • Hvis patienten udskrives til hjemmet/afslutter sin ambulante kontakt i Akutmodtagelsen, lægges aktiviteten ”udskrivelse” ikonet.

I forbindelse med overflytning anvendes advisering. Der anvendes ”Flyt nu”-ikonet, for på den måde at sikre, at servicemålene føres videre.