Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering og indberetning af tvang til Sundhedsdatastyrelsen i Klinik Psykiatri Nord

 

Beskrivelse

 

Ansvar for registrering og indberetning

1. Registrering af tvang i tvangsprotokollen (læge):

 

 • • Ordinerende læge registrerer påbegyndelse af tvangsforanstaltninger på de relevante tvangsprotokoller. Af hensyn til korrekt indberetning er det vigtigt at alle relevante rubrikker i tvangsprotokollerne er korrekt udfyldt. HUSK dato og korrekt afsnit

 • • Vagthavende læge/stuegangsgående læge registrerer / afslutter tvangsforanstaltningerne på de relevante tvangsprotokoller.

 • • Stuegangsgående læge gennemgår de udfyldte tvangsprotokoller for fejl og mangler, og er ansvarlig for, ved behov at tilrette tvangsprotokollerne.

2. Formidling af tvangsprotokoller mandag og torsdag til elektronisk registrering og indberetning (afsnittets sygeplejesekretær/plejepersonale):

 

 • • På afsnit N5 og N6 afleverer afsnittets sygeplejesekretær tvangsmappen (tvangsprotokollerne) til den indberettende sekretær efter stuegang, og bliver ringet op, inden arbejdstids ophør, mhp at afhente tvangsmappen igen.

 • • På afsnit N2, N3 og N4 afleverer plejepersonalet tvangsmappen efter stuegang og bliver ringet op, inden arbejdstids ophør, mhp at afhente tvangsmappen igen.

 • • På afsnit N7 og N8 indscanner afsnitssekretærerne og sender skemaer til indberettende sekretær hver gang, der udføres tvang. Indberetningerne foretages ugentligt.

3. Elektronisk registrering og indberetning af tvangsprotokoller (indberettende sekretær):

 

 • • Registrerer og indberetter mandag og torsdag elektronisk alle tvangsforanstaltninger i SEI – systemet på baggrund af den manuelle registrering på tvangsprotokollerne.

 • • Giver ved manglende eller forkerte oplysninger på tvangsprotokollerne afsnittet besked, med henblik på at få disse rettet eller tilføjet.

 • • Når tvangen er færdigregistreret og indberettet, arkiveres tvangsprotokollen i mappe på indberettende sekretærs kontor.

Særligt i forhold til tvangsfiksering / fastholdelse:

 • • OBS hvis patienten overflyttes under tvangsfiksering, skal tvangsfikseringen registreres på det afsnit hvor tvangen er startet.

 • • OBS hvis patienten er overflyttet til nyt afsnit siden sidste tvangsfiksering / fastholdelse, skal der oprettes nyt skema, så tvangsfikseringen / fastholdelsen bliver registreret på det korrekte afsnit.

 

4. Særlige forhold vedrørende tvang på dobbeltindlagte patienter

 • • Den læge, som ordinerer eller revurderer tvang på dobbeltindlagte patienter, sikrer at den originale tvangsprotokol forbliver hos patienten og medbringer en kopi af den udfyldte tvangsprotokol til det afsnit i Klinik Nord, hvor patienten er indlagt.

 • • Den læge, som ophæver tvangen, medbringer den originale udfyldte tvangsprotokol til det afsnit i Klinik Nord, hvor patienten er indlagt.

 • • Afsnittets sekretær formidler som under pkt. 2 kopien af tvangsprotokollen til den indberettende sekretær.

 • • Indberettende sekretær registrerer og indberetter som under pkt. 3.

 

Definition af begreber

SEI- systemet: Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem.

Formål

At tvang efter Psykiatrilovens bestemmelser registreres og indberettes korrekt og rettidigt

 

Referencer

Jf. § 21 i bekendtgørelse nr. 1342 af 2. december 2010 om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner skal overlægen på afdelingen løbende foretage elektronisk indberetning af de i §§ 2-14 og 17-19 omhandlede foranstaltninger.

 

Vejledning 9798 om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner