Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af bekendtgørelsen om de maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme

Formål

Vejledningen skal understøtte hospitalernes overholdelse af reglerne om de maksimale ventetider, hvor der er konstateret eller er mistanke om livstruende kræftsygdom m.v. Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 584 af 28/04/2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme.

Bekendtgørelsen om de maksimale ventetider er bestemt ved lov og skal derfor overholdes. Vær opmærksom på at tidsfristerne og målpunkterne ikke er de samme som forløbstiderne i kræftpakkerne.

 

Maksimale ventetider for kræft

De maksimale ventetider gælder for patienter med en kræftsygdom, bortset fra kræftsygdomme, som kræver knoglemarvstransplantation og hudkræft. Dog gælder ventetiderne for modermærkekræft.

Medmindre hensynet til patientens helbredstilstand tilsiger noget andet, gælder for udredning og behandling af kræftsygdomme følgende maksimale ventetider.

 

 • • Til udredning ved mistanke om kræft: 14 kalenderdage fra den dato, hvor hospitalet har modtaget henvisning til forundersøgelse, til den dato hospitalet har tilbudt at påbegynde udredning/patientens første fremmøde.

 • • Til behandling efter afsluttet udredning: 14 kalenderdage fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra det behandlende hospital om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke til den konkrete behandling (operation, strålebehandling eller medicinsk behandling), til den dato hospitalet har tilbudt at foretage behandlingen og senest 28 kalenderdage fra den dato, hvor hospitalet har modtaget henvisning til behandling.

 • • Til medicinsk behandling eller strålebehandling efter initial behandling (efterbehandling): 14 kalenderdage fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra det behandlende hospital om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke til den konkrete adjuverende medicinske kræftbehandling eller strålebehandling, til den dato hospitalet har tilbudt at påbegynde behandlingen, og senest 28 kalenderdage fra den dato, hvor hospitalet har modtaget henvisning til medicinsk eller stråle behandling efter initial behandling.

 

Maksimale ventetider for visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom

Ved visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom forstås iskæmisk hjertesygdom med behov for genåbning af kar (revaskulariserende indgreb) efter afsluttet udredning, og hvor der er:

 

 1. 1) Påvist venstre hovedstammesygdom,

 2. 2) Dokumenteret ustabil angina pectoris eller

 3. 3) Angina pectoris smerter umiddelbart efter akut myokardieinfarkt.

Medmindre hensynet til patientens helbredstilstand tilsiger noget andet, gælder for iskæmisk hjertesygdom følgende maksimale ventetider:

 

 • • Ved påvist venstre hovedstammesygdom: 10 kalenderdage fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra det behandlende hospital om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke til revaskularisering og senest 14 kalenderdage fra den dato, hvor hospitalet har modtaget henvisning med diagnosen venstre hovedstammesygdom stillet ved koronararteriografi, til den dato hospitalet har tilbudt at udføre revaskularisering.

 • • Ved dokumenteret ustabil angina pectoris: 14 kalenderdage fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra det behandlende hospital om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke til den konkrete behandling, til den dato hospitalet har tilbudt at gennemføre revaskulariseringen og senest i alt 21 kalenderdage fra den dato, hvor hospitalet har modtaget henvisning efter afsluttet udredning, til den dato hospitalet har tilbudt at udføre revaskularisering.

 • • Ved stabil angina pectoris indenfor 30 dage efter akut myokardieinfarkt (post-AMI-angina): 21 kalenderdage fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra det behandlende hospital om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet informeret samtykke til den konkrete behandling, til den dato hospitalet har tilbudt at gennemføre revaskulariseringen og senest i alt 35 kalenderdage til revaskularisering fra den dato, hvor hospitalet har modtaget henvisning efter afsluttet udredning, til den dato sygehuset har tilbudt at udføre revaskularisering.

 

Overholdelse af bekendtgørelsen

Tidsfristerne beregnes fra og med dagen efter, at hospitalet har modtaget henvisning, eller patienten har afgivet informeret samtykke. Patientens første fremmøde på afdelingen markerer første dag i udredningsfasen.

I nogle forløb kan ovenstående tidsfrister ikke overholdes, men bekendtgørelsen kan fortsat være overholdt. Dette er gældende hvis:

 

 • • Hensynet til patientens helbredstilstand tilsiger noget andet

 • • Patienten afslår en af hospitalet tilbudt dato for udredning, behandling eller efterbehandling som ligger inden for de fastsatte maksimale ventetider (ikke ventende, patientens ønske), har patienten ikke ret til at få et nyt behandlingstilbud inden for denne maksimale ventetid. Hospitalet skal dog tilbyde patienten behandling hurtigst muligt derefter.

 • • Patienten afslår tilbud om henvisning til andet hospital, hvor patienten kan behandles inden for de i lovgivningen fastsatte maksimale ventetider, men fortsat ønsker behandling på det oprindelige hospital.

 

Alternativt tilbud

Ovenstående skal registreres i patientens journal i form af et notat, der konkret omfatter, hvad der er sagt til patienten og hvad denne vælger som følge af den givne information. Hvis ikke dette notat findes og de maksimale ventetider er overskredet, er bekendtgørelsen ikke overholdt.

Af bekendtgørelsen fremgår det, at hvis vi ikke er i stand til at yde behandling på eget hospital inden for den fastsatte maksimale ventetid, skal regionen med patientens samtykke tilbyde patienten henvisning til et andet sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandlingen inden for den fastsatte maksimale ventetid.

I praksis betyder det, at såfremt der ikke kan findes en tid indenfor de maksimale ventetider, skal den pågældende afdeling kontakte patienten, for enten at aftale omvisitering til andet kendt sted, som kan overholde tidsfristen eller alternativt ønsker patienten at acceptere den tid som tilbydes (dette betragtes ikke som patientens ønske). Nogle gange lykkedes det ikke at få fat på patienten efter flere forsøg og den mulige tid må sendes ud med indkaldelsesbrev. Dette dokumenteres i patientens journal og bilaget MX2 anvendes til indkaldelsesbrevet.

For at undersøge mulighederne for omvisitering, kan afdelingen søge råd og vejledning ved henvendelse til Enheden for Sygehusvalg på telefon 97 64 80 20 alle hverdage fra kl. 9-12.

 

Kan afdelingen ikke finde et tilbud om undersøgelse eller behandling inden for den maksimale ventetid, skal regionen straks kontakte Sundhedsstyrelsen, hvis patienten ønsker det. Dette sker i praksis ved, at afdelingen kontakter hospitalsadministrationen, der går i dialog med Sundhedsplanlægning, som har den videre kontakt med Sundhedsstyrelsen.

 

Sundhedsplanlægning kontaktes via sekretariatet på tlf. 97 64 84 14 / 97 64 84 15.

 

Det forudsættes, at afdelingen har undersøgt og udtømt mulighederne for, at henvise den konkrete patient til undersøgelse og behandling inden for de maksimale ventetider på offentlige sygehuse i anden region eller et offentligt eller privat sygehus i udlandet. Afdelingens tiltag og patientens samtykke skal dokumenteres i regionens meddelelse til Sundhedsstyrelsen og i patientens journal. Herefter overtager Sundhedsstyrelsen handlepligten og den videre information til patienten.

Henvendelse til Sundhedsstyrelsen skal indeholde følgende:

 

 • • Diagnose

 • • Den tilbudte behandling

 • • Datoer for modtaget henvisning til udredning eller behandling

 • • Dato for informeret samtykke til konkret behandlingstilbud

 • • Dato for start på, den af afdelingen, tilbudte udredning eller behandling

 • • Andre behandlingssteder, som afdelingen har været i kontakt med og respons herpå

 • • Patientens samtykke til, at regionen må kontakte Sundhedsstyrelsen

 

Indberetning af overskridelser

Ved overskridelser skal hospitalerne indberette dette til postkassen spkcancer@rn.dk senest den 11. i måneden. Hvis den 11. dag i måneden ligger i weekenden er deadline den efterfølgende mandag kl. 12.00. Ved overskridelser anvendes vedhæftede skema (bilag 1 og bilag 2).

 

Reference

Bekendtgørelsen om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme”: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169865