Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Orientering til egen læge under ambulante udrednings- og behandlingsforløb

 

Beskrivelse

Praktiserende læge informeres løbende om ambulante udrednings- og behandlingsforløb ved fremsendelse af alle notater skrevet ved ambulant behandling og udredning.

Undtagelser:

  • • Notater, der er skrevet af fysioterapeut, ergoterapeut, musikterapeut, diætist, peermedarbejder og socialrådgiver

  • • Konferencenotat

  • • Procedurenotat

  • • Notater der alene handler om ekstern kontakt (pårørende, samarbejdspartner o.l.), da indholdet fra disse forventes at indgå i senere patientkontakt

 

Særligt for Dagafsnit for Børn og Unge

  • • På grund af afsnittets særlige forhold og arbejdsgange er det besluttet, at der sendes konferencenotater og at plejenotater ikke sendes

 

De ambulante notater, der fremsendes til egen læge, er ikke farvemarkeret. Ved behov for egen læges umiddelbare opmærksomhed på forhold vedrørende patienten, skal lægen kontaktes telefonisk.

 

Journaltyper, der ikke fremsendes i henhold til ovenstående, kan sendes efter behov og efter aftale med patienten.

 

Denne instruks omhandler ikke epikrisen – herom henvises til retningslinjen for den gode epikrise.

 

Procedure

Indhentning af samtykke

Ved første ambulante samtale informerer behandleren patienten om, at Psykiatrien efter aftale med de praktiserende læger sender alle journalnotater fra ambulante kontakter til praktiserende læge af hensyn til dennes mulighed for at følge forløbet, jf. information i indkaldelsesbrevet (bilag).

 

Patienten anmodes om samtykke til, at Psykiatrien under det ambulante forløb kan sende alle notater til praktiserende læge. Samtykket kan være mundtligt og noteres i journalen som en del af notatet. Der henvises til den regionale retningslinje Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger.

 

Det positive samtykke registreres desuden i samtykkemodulet. Se evt. bilag om dokumentation af samtykke.

Hvis patienten ikke samtykker

Hvis patienten ikke ønsker at samtykke til den fortløbende fremsendelse af journalnotater til praktiserende læge, skal dette journaliseres i samtykkemodulet i CCS.

Patienter, der ikke samtykker til den løbende videregivelse af journalnotater, skal spørges, om det negative samtykke også gælder epikrise. Det skal i samtykkemodulet fremgå, hvad det negative samtykke omfatter.

Fremsendelse af journalnotater

Ved skrivning af notater fra ambulant behandling afsender lægesekretæren automatisk notatet til praktiserende læge i forbindelse med at notatet skrives.

Behandlere, som selv skriver ambulante notater, sender selv notatet til praktiserende læge. Lægesekretæren informeres om den ambulante konsultation på sædvanlig vis.

Se vejledning om afsendelse under bilag.

 

Hvis der er registreret et negativt samtykke i samtykkemodulet, vil der fremkomme en boks, hvori der står, hvad det negative samtykke omhandler, når notatet forsøges sendt. Det er muligt stadig at sende notatet, men afsender skal beskrive en begrundelse herfor.

 

Samtykkeregler

Med patientens samtykke kan der videregives oplysninger til egen læge. For patienter under 15 år skal forældremyndighedsindehaverne samtykke. Samtykket kan være mundtligt, det dokumenteres i journalen, og det kan til enhver tid trækkes tilbage.

I nogle situationer er det muligt at videregive oplysninger til egen læge uden patientens samtykke eller på trods af negativt samtykke – det er beskrevet i disse PRI-dokumenter:

Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og Patientens mulighed for at frabede sig indhentning og videregivelse af oplysninger i patientjournalen.

Situationer hvor der skal indhentes konkret samtykke

Der kan være situationer, hvor det generelle samtykke (indhentet ved opstart af forløbet) ikke er tilstrækkeligt, og hvor behandleren vurderer, at der i den konkrete situation er behov for at sikre sig, at patienten er indforstået med, at oplysninger videregives til egen læge.

 

Referencer