Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afklaring af organdonation hos patienter med akutte og omfattende dødelige hjernelæsioner på Regionshospital Nordjylland samt Aalborg UH, Thisted

 

Formål

At sikre at alle patienter, der får påvist akut, dødelig skade i hjernen, hvor der ikke er mulighed for at behandle med henblik på overlevelse, vurderes med henblik på mulighed for at være organdonor.

 

Anvendelsesområde

Sundhedsfagligt personale på Regionshospital Nordjylland samt Aalborg UH, Thisted, som er involveret i håndtering af patienter med omfattende, potentielt dødelige skader i hjernen.

 

Baggrund

Med baggrund i rapporten ”Donorpotentialet på et dansk universitetshospital”, har Sundhedsstyrelsen i 2015 udsendt følgende anbefalinger til de Danske Regioner om:

 

at de præhospitale organisationer sikrer fokus på intubation af patienter med mulig cerebral skade og et bevidsthedsniveau under 9 på Glasgow Coma Scale, hvor hensyn til afstand til hospital, intensivkapacitet m.v. ikke får afgørende indflydelse på beslutning om intubation på skadestedet

 

at visitationen i akutmodtagelser og intrahospitalt prioriterer indlæggelse af disse patienter på intensivafdeling, og at hospitalerne har fokus på at skabe kapacitet på intensivafdelingerne til behandling af potentielle organdonorer

 

at det sikres at hospitalerne følger ”Best Practice for Organdonation” og initiativer beskrevet i ”National Handlingsplan for Organdonation”, således at mulighederne for organdonation skal være undersøgt inden kurativ behandling ophører og at samtaler med pårørende varetages af særligt kvalificeret personale

 

Metode

Patienter med omfattende hjerneskade

Patienter med omfattende hjerneskade, og som er bevidstløse med Glasgow Coma Score under 9 bør i henhold til gængse retningslinjer intuberes for at sikre frie luftveje og respiration, og så vidt muligt indlægges på intensiv afdeling. Behandlingen varetages af de relevante specialer.

Såfremt det vurderes at der ikke længere er mulighed for kurativ behandling og behandlingen ændres til End-of-life-care, skal det undersøges, om patienten kan være organdonor, inden behandling endeligt afbrydes, og patienten ekstuberes.

 

Afklaring af donorpotentiale

Patienten skal som forudsætning have en potentiel dødelig hjerneskade. Kan vurderes af neurokirurg eller neurolog.

Vagthavende Transplantationskoordinator (Tx) kontaktes på telefon 78450999 af

behandlingsansvarlig læge. Kontakt kan også etableres via app´en for National Guideline for organdonation.

Tx undersøger om patienten er opført i Donorregistret og kan give en foreløbig vurdering af om patienten er medicinsk egnet på baggrund af de foreliggende patientoplysninger. Det er en forudsætning, at patienten er tilkoblet respirator på intensivafdeling for at kunne være organdonor.

 

Er patienten registreret med et nej i Donorregistret, fundet ikke-egnet af Tx eller kan patienten ikke tilbydes en intensiv sengeplads, er donation ikke mulig, og spørgsmålet om organdonation skal ikke tages op med de pårørende, og behandlingen kan afsluttes.

 

Hvis patienten er registreret med et ja i Donorregistret, skal pårørende informeres om, at

patienten har tilkendegivet et ønske om at ville være organdonor, og at den fortsatte behandling har til hensigt at efterkomme patientens ønske.

 

Hvis patienten er registreret med et ja, betinget af pårørende-accept i Donorregistret, eller har patienten ikke registreret sin tilkendegivelse skal pårørende informeres om at muligheden for organdonation afhænger af deres accept og hvad dette indebærer. Afstår de fra denne mulighed kan behandlingen afsluttes.

 

I de situationer, hvor beslutningen om ophør af aktiv behandling træffes på et tidspunkt, hvor patienten ikke er inkarcereret, skal de pårørende informeres om at evt. organdonation skal afvente hjernedødens indtræden, og at det kan være vanskeligt at forudsige hvornår dette vil ske. Det skal aftales med de pårørende, hvor længe man kan afvente hjernedødens indtræden. Sker det ikke indenfor 3 døgn er sandsynligheden for at det vil ske minimal og forløbet bør afsluttes.

 

Generelt om samtalen med de pårørende

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de, der gennemfører samtalen om organdonation, er særligt kvalificerede hertil.

Der bør så vidt muligt deltage en udrykningssygeplejerske (rekvireres via Tx-funktionen) til samtalen om organdonation. Samtalen bør foregå i intensivt regi.

Samtalen med de pårørende skal i videst muligt omfang tilrettelægges i overensstemmelse med ”Guideline for kommunikation med pårørende om hjernedød og organdonation”

 

 

Ved opstart af et muligt donationsforløb kan Tx-koordinator rekvirere udrykningssygeplejerske til assistance på intensiv og neurokirurg til konstatering af hjernedød

 

Indikatorer og tærskelværdier og etik

 

De etiske aspekter af denne retningslinje er diskuteret i rapporten ”Organdonorpotentialet på et dansk Universitetshospital”

 

Målgruppe

Patienter med akutte og omfattende, dødelige hjernelæsioner, hvor der ikke er mulighed for at behandle med henblik på overlevelse.

 

Referencer og litteratur

Best practice for Organdonation, Dansk Center for Organdonation, 2014

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: National Handlingsplan for Organdonation (pdf), 2014

 

Preben Sørensen, m.fl.: Organdonorpotentialet præhospitalt og på et dansk universitetshospital (pdf), 2015