Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering - Retningslinje for udlevering af vederlagsfri medicin i Region Nordjylland

 

Rammer for udlevering

Personer med bopæl i Danmark har ret til hospitalsbehandling efter Sundhedslovens regler. Lægemidler, der indgår i hospitalsundersøgelser og behandling, er vederlagsfrie for patienter. Udgifter til lægemidler, der udleveres via en recept på et privatapotek, afholdes som hovedregel af patienten selv med tilskud.

Patienter, der ikke er indlagt på hospitalet, men stadig er i hospitalsbehandling, kan i nogle tilfælde få udleveret vederlagsfri medicin fra hospitalet.

(Se i øvrigt Vederlagsfri udlevering af medicin - Danske Regioner)

 

Hvilke lægemidler udleveres vederlagsfrit?

Et lægemiddel er vederlagsfrit, hvis:

 • • Lægemidlet indgår i en undersøgelse eller behandling, som finder sted på hospitalet

 • • Lægemidlet fremgår af Danske Regioners liste over "vederlagsfri medicin", og er til behandling af den nævnte lidelse eller en direkte følgesygdom/følgevirkning angivet på listen ud for det enkelte lægemiddel

 • • Lægemidler til korttidsforbrug ud fra et lægeligt skøn eks. til dagene lige efter en udskrivelse

 • • Lægemidlet har en udleveringsbestemmelse, f.eks. BEGR, som kun omfatter udlevering til hospital og/eller speciallæge

 

I henhold til Danske Regioners ”Princip for udlevering af vederlagsfri medicin” er der udarbejdet en liste over de lægemidler, der kan udleveres vederlagsfrit. Se listen her.

 

Udover listen kan lægemidler efter lægeligt skøn udleveres til korttids forbrug efter udskrivning f.eks. til kvalme- eller smertebehandling og til færdiggørelse af kortvarende kure f.eks. antibiotika

 

Ved ønske om tilføjelse af et nyt lægemiddel til Danske Regioners liste over vederlagsfrie lægemidler, sendes en begrundet anmodning til Klinisk Farmakologisk Enhed (kliniskfarmakologiskenhed@rn.dk).

Det vurderes herefter, om anmodningen skal drøftes i Den Regionale Lægemiddelkomité inden, der sendes en officiel indstilling til Danske Regioner.

 

Ansvar

Behandlende afdeling på hospitalet har ansvaret for, at medicinen udleveres til patienten. For praksis for udlevering se endvidere afsnit ’Adgang i Region Nordjylland til udlevering af vederlagsfrie lægemidler’.

 

Ordinationen af lægemidlerne oprettes i FMK, og udleveringen skal effektueres heri. Det er den ordinerende læge, der er ansvarlig for, at ordinationen til enhver tid er opdateret i FMK. (Se i øvrigt PRI dokumentet Medicinering - anvendelse af FMK)

 

Hver afdeling/afsnit skal have klare nedskrevne arbejdsgange med henblik på at sikre en fælles forståelse i klinikken af proceduren i den enkelte afdeling/afsnit, såfremt denne regionale retningslinje ikke er tilstrækkelig dækkende.

Det er ledelsens ansvar, at nye medarbejdere gøres bekendt med og oplæres i afdelingens gældende retningslinjer for udlevering af vederlagsfrie lægemidler.

Den enkelte afdeling/afsnit tilrettelægger udleveringen af vederlagsfrie lægemidler, herunder hvor lang en periode, der udleveres til. Afdelingen/afsnittet skal tilrettelægge udleveringen under hensyntagen til det enkelte patientforløb, lægemidlets holdbarhed og pris samt sikre minimalt medicinspild.

 

Kassation

I henhold til Infektionshygiejnen må lægemidler, der har været udleveret til brug i eget hjem, og som efterfølgende returneres til hospitalet, ikke udleveres eller genanvendes til en anden patient. De skal kasseres.

Årsagen til at lægemidler skal kasseres er, at lægemidler skal opbevares under dokumenterede, kontrollerede forhold og håndteres hygiejnisk korrekt (herunder med kontrol af eksempelvis temperatur, luftfugtighed og eksponering af lys). Dette gælder både for anbrudte og uåbnede pakninger.
 

Patienterne er ansvarlige for at indlevere restmedicin til hospitalet, der sørger for kassation.

 

Det bør undgås, at der udleveres medicin til en længere periode end næste kontrol.

Der er i nogle tilfælde tale om udlevering af dyr vederlagsfri medicin, hvorfor afdelinger/afsnit i særlig grad er ansvarlig for at minimere spild.

 

Information og vejledning

I Region Nordjylland er det besluttet, at der er informationer, som afdelingen/afsnittet skal informere patienten om, i forbindelse med udleveringen af den vederlagsfrie medicin.

Det er den udleverende afdeling, der er ansvarlig for at informere patienten om følgende:

 • • Dosis

 • • Mulige bivirkninger

 • • Hvordan medicinen skal indtages/administreres

 • • Opbevaring af medicinen

 • • Kassation. Patienten skal indlevere restmedicin til hospitalet

 • • Medicinliste. Opdateret liste fra FMK eller information til patienten om, hvor den kan findes på Sundhed.dk

 • • Medbring egen medicin ved indlæggelse

 • • Den behandlende afdeling er ansvarlig for, at patienten er opmærksom på korrekt opbevaring af medicinen ved hjemtransport.

Det kan være relevant at oplyse patienten om prisen på den udleverede vederlagsfrie medicin. Den enkelte afdeling/afsnit vurderer dette.

 

I tilfælde, hvor patienten ikke kan modtage informationer om medicinen, informeres nærmeste pårørende eller plejehjem.

 

Patientetiketter

I Region Nordjylland er det besluttet, at patientetiketter skal indeholde følgende

 • • Patientens navn

 • • Brugsanvisning – evt. efter aftale

 • • Dato for ekspedition

 • • Hospitals- og afdelingsnavn

(Se i øvrigt Medicinering - anvendelse af FMK)

Dokumentationskrav

Afdeling/afsnit skal dokumentere i FMK, at medicinen er udleveret. FMK kan tilgås af kommuner og de praktiserende læger, og skal derfor altid være opdateret for at sikre korrekt medicinsk behandling at patienten. (Se i øvrigt Medicinering - Anvendelse af FMK)

 

Afdeling/afsnit har ansvaret for at sikre, at den rette medicin udleveres til den rette patient til det korrekte tidsrum. Afdelingen/afsnittet skal tjekke patientens Sundhedskort i forbindelse med udleveringen af vederlagsfri medicin, således medicinen ikke udleveres til andre end rette patient.

(Se i øvrigt Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger)

 

Adgang i Region Nordjylland til udlevering af vederlagsfrie lægemidler

Det er vigtigt, at der sikres lige adgang til udlevering af vederlagsfri medicin for alle patienter i Region Nordjylland.

I Region Nordjylland er de overordnede principper for udleveringen af vederlagsfri medicin i prioriteret rækkefølge følgende:

 • • Patienten får udleveret sin medicin via Regionens medicinbokse

 • • Patienten får udleveret sin medicin ved konkret kontakt til den specialafdeling/det ambulatorium, der har igangsat/varetager behandlingen

 • • Patienten får sin medicin udleveret til hjemmeadresse via Sygehusapoteket

 

De overordnede principper for udlevering af vederlagsfri medicin er som ovenfor anført, dog er der i enkeltstående tilfælde afvigelser fra principperne. For de patienter, der behandles på private hospitaler eller i speciallægepraksis, kan der være andre regelsæt gældende. De patienter, der screenes for tarmkræft, er også omfattet andre procedurer, da de henter den vederlagsfrie medicin på private apoteker.

 

Det er vigtigt, at medicinen ikke sendes med postvæsenet, da der er specielle krav til opbevaring, køl mm. (Se i øvrigt Sygehusapotekets retningslinje for udlevering af vederlagsfri medicin)

Ligeledes skal vederlagsfri medicin ikke udleveres fra receptioner på lokale hospitalsmatrikler, her anvendes i stedet medicinbokse. Retningslinjen læner sig op ad ”Vælg klogt” -kampagnen, hvor anbefalingen lyder: ”Undgå at patienter i medicinbehandling skal møde fysisk op for at hente vederlagsfri medicin på behandlende enhed, når både patient og behandler ikke ser et behov.”

 

 

Formål

Den Regionale Lægemiddelkomité i Region Nordjylland beskriver med denne retningslinje rammerne for udlevering af vederlagsfri medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der fortsat er i hospitalsbehandling.

 

Retningslinjen skal medvirke til at sikre følgende:

 • • Gældende lovgivning på området overholdes

 • • Forudsætningerne for udleveringen af vederlagsfri medicin er til stede

 • • Der skabes ens vilkår for patienter i hele Region Nordjylland

 • • Minimere spild som følge af udlevering af for store mængder dyr medicin pr. gang

 

Retningslinjen er en overordnet retningslinje, der giver de enkelte afdelinger mulighed for at udforme lokale instrukser, der understøtter proceduren for udleveringen.

Retningslinjen læner sig op ad ”Vælg klogt” -kampagnen, hvor anbefalingen lyder: ”Undgå at patienter i medicinbehandling skal møde fysisk op for at hente vederlagsfri medicin på behandlende enhed, når både patient og behandler ikke ser et behov.”

Definition af begreber

Vederlagsfrit lægemiddel:Et lægemiddel, der udleveres fra hospitalet til patienten uden beregning for patienten. Medicinen betales af hospitalet og leveres fra Sygehusapoteket

FMK: Fælles medicinkort

Restmedicin: Medicin, der har været udleveret til en patient, men som ikke er forbrugt