Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse for patienter tilhørende næsesøjlen

 

Billede 2

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

 

Patienten henvises fra egen otolog eller egen læge og visiteres af specialeansvarlig læge.

Visitation - Indkaldelse af patienter til undersøgelse og behandling

 

Læge

Sekretær

Koordinering

 

 

Ud fra henvisning og visitationen oprettes Forløbslabel og bookes til forundersøgelse.

Patienten indkaldes til forundersøgelse via e-Boks.

Der skal forelægge en CT scanning af bihuler, hvis patienten skal forundersøges mhp. Bihulekirurgi (FESS)

 

Læge

Sekretær

Patientinformation

 

Indkaldelse til forundersøgelse

 

Sekretær

 

 

 

 

Første kontakt

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 

Sygepleje til patienter i ØNH ambulatoriet

 

Sygeplejedokumentation i Clinical på ØNH patientforløb

 

Det sammedagskirurgiske patientforløb i FBE Øre-, Næse-, og Halskirurgisk Afdeling.

 

Læge

Sygeplejerske

Observation

 

 

KRAM-screening og intervention (voksne)

MRSA – Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (4.2.1)

 

Der måles BT og puls. Samt højde og vægt, hvis dette ikke forelægger.

 

Sygeplejerske

Læge

Diagnostiske undersøgelser

 

 

Øre-, næse- og halsundersøgelse

Rhinoskopi

 

Septumplastik

Indikationer for FESS kirurgi

 

Læge

Vurdering

 

 

Trombose-risikovurdering og tromboseprofylakse

Skal patienten en uge før FESS operation have inj. Diprofos hos egen læge?

 

Vurderes endvidere om behandlingsmuligheder ved evt. allergier og MRSA-positive

 

Pausering af medicin

Alle patienter er som udgangspunkt sammedagskirurgiske forløb

Læge

Sygeplejerske

 

 

Koordinering

 

 

Evt. pausering af medicin – skal der hjælp til fra hjemmespl/egen læge?

 

Tjekliste forud for booking af OP-tid. (se bilag)

  • • Skal der bookes tid til stor FESS (180 min) eller lille FESS (120 min)

 

Forberedelse til operation i ambulatoriet (se bilag)

 

Der sendes indkaldelsesbrev til patienten, når der er aftalt operation og der medsendes

 

 

Læge

Sygeplejerske

Anæstesilæge

Sekretær

Behandling og pleje

 

 

Information om forløb og operation til patient og pårørende.

 

Udlevering af skriftligt materiale:

Operation på næseskillevæggen

Operation på næseskillevæg og ydre næse

Operation af næsens muslingeben

Operation i bihulerne

information om patienthotellet.

Læge

Sygeplejerske

Forebyggelse

 

 

Ved rygestop:

 

Ved brug eller opstart af nasalsteroid

Vejledning af patienter, som bruger nasalsteroid spray

 

Sådan renser du næsen med saltvand

Læge

Sygeplejerske

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Ved FESS operationer gennemgår lægen patientens CT scanningen af bihuler sammen med patienten

 

Patient og pårørende medinddragelse i beslutningen om en eventuel operation. Vi kommer med en vurdering og evt. anbefaling, men beslutningen er patientens egen.

 

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

 

Læge

Sygeplejerske

 

Behandling/undersøgelse

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt eller behandles udelukkende i ambulant regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

Patienten modtages på ØNH-opvågningen/NHH og klargøres til operation

Plan for sikring af, at patient og kirurg har talt sammen præ operativt (se bilag)

 

Præoperativ sygepleje til patienter til operation i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale

 

Sygeplejerske

Behandling, pleje og

rehabilitering

 

 

 Klargøring af operationsstue:

 

Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse

 

Der fremstilles til Septumplastik/Turbinoplastik/Septumrhinoplastik/FESS kirurgisk indgreb

 

Sikker Kirurgi

 

Anæstesi ved operation:

 

 

Lejring:

Ryglejring til næseoperationer

 

Opvågning:

Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet

 

Læge

Sygeplejerske

Anæstesisygeplejerske

 

Forebyggelse

 

 

Støttestrømper ved Stor FESS operation

 

Sygeplejerske

Koordinering

 

 

 

 

 

Efter operation observeres patienten på opvågning

ØNH, FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery)

Sekretær booker ambulant tid til tamponade fjernelse og klinisk kontrol

 

Sygeplejerske

Sekretær

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

Operatør har præoperativ samtale med patient og evt. pårørende, hvor det sikres at patienten er indforstået med det forestående indgreb og forventet behandlingsplan

 

Læge

 

 

Udskrivelse

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

Sygepleje og information til dagkirurgiske patienter tilhørende næsesøjlen

 

Kan udskrives af sygeplejerske – se indikationer for udskrivelse:

Udskrivelse af sammedagskirurgisk ØNH-patient

 

Hvis patienten ikke er klar til udskrivelse.

Overflytning af patienter til NHH

 

Læge

Sygeplejerske

Forebyggelse

 

Postoperativ information:

Sygepleje og information til dagkirurgiske patienter tilhørende næsesøjlen

Læge

Sygeplejerske

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

 

 

Septumplastik og Turbinoplastik: Patienten kommer til kontrol med tamponadefjernelse efter 2-3 dage samt til klinisk kontrol efter 1-3 mdr.

 

Septo-rhinoplastik: Kommer til kontrol med tamponadefjernelse efter 1-2 dage. Efter 10 dage fjernes skinnen. Efter 1-3 mdr klinisk kontrol med klinisk foto

 

FESS: Kommer til oprensning og kontrol efter 1 uge. Klinisk kontrol efter 1-3 mdr. hvor der gives histologisvar

 

DASY informerer patienten om ambulant kontrol

 

Læge

Sygeplejerske

Sekretær

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

Pårørende skal være fysisk hos patienten 24 timer postoperativt

Sygeplejerske

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Behandling, pleje og rehabilitering

 

Tamponade fjernelse, rhinoskopi og oprensning, . Her spørges ind til hvordan forløbet har været siden operationen.

 

Læge

Sygeplejerske

Forebyggelse

 

Informeres om efterforløb.

Ved rhinoplastik skal patienten fortsat have hexaliteskinne over næseryg. Patienten informeres om selv at fjerne den 10 dage postoperativt

 

Ved rhinoplastik, septumplastik og turbinoplastik udleveres NaCl spray og folder om saltvandsnusning efter tamponadefjernelse

 

Efter FESS operation informeres patienten om brug af næseskylle kande

 

Obs om patienten skal anvende nasalsteoid postoperativt

Opfølgning på evt. rygestop

 

Læge

Sygeplejerske

Koordinering

 

Korrekt håndtering af prøvesvar i afdeling ØNH

 

Hvis histologisvar viser invert papillom følges patienten de følgende 5 år med klinisk kontrol, hver 4. mdr de første 2 år. Herefter hver 6. mdr.de resterende 3 år.

 

 

Læge

Sygeplejerske

Sekretær

Afslutning

 

 

Efter planlagte kontroller afsluttes patienten

 

Læge

 

 

Definition af begreber

FESS: Functional Endoscopic Sinus Surgery

NHH: Neuro-hoved-halskirurgisk sengeafsnit

Målgruppe – modtagelse

Alle patienter til elektive operationer på/i næsen. Dvs FESS, septumplastik, suptorhinoplastik og turbinoplastik. Alle patienter er som udgangspunkt dagkirurgiske forløb.

Formål

At sikre ensrettet pleje- og behandlingsplan for denne patientgruppe

Referencer