Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Midline-kateter - Regionshospital Nordjylland

Definition af begreber

Midline-kateter er et perifert indsat venekateter, der anlægges ultralydsvejledt via overarmen. (Kateterspidsen bør af hensyn til tromboserisiko være placeret distalt for vena axillaris)
Midline-kateter er mellem 10-15 cm langt.

Formål

At bevare de perifere blodkar, minimere ubehag ved gentagne kanyleringer, reducere risiko for flebitis, ekstravassation, samt at have en mere pålidelig langvarig venøs adgang

At kunne nedbringe antallet af centrale venekatetre

At kunne reducere antallet af kateterrelaterede blodforgiftninger

At kunne give pt. mulighed for intravenøs behandling i eget hjem

Indikationer

Til patienter, som har behov for intravenøs behandling i op til 29 dage. Som med øvrige intravenøse adgange må de anvendes ud over den anbefalede behandlingstid, så længe kateteret fungerer, og der ikke er tegn til infektion.

Til patienter med dårlige perifere kar

Til administration af cytostatica til perifer brug

Til kortvarig administration af TPN til perifer brug

Til langvarig administration af antibiotika

Til væskebehandling

Transfusion af blodprodukter

Blodprøvetagning er IKKE en indikation

Patienter med nåleskræk

Kontraindikationer

Hudskader eller kraftigt eksem ved indstiksstedet

Tidligere strålebehandling og aksil-rømning i armen

Til parenteral ernæring i eget hjem anbefales en central adgang

Anvendelse af kontrast i Midline-katetre bør kun gøres, hvis kateteret kan tåle højt tryk.

Tidligere tilfælde af venetrombose eller vaskulære operative indgreb på den valgte overekstremitet

Kraftig eller ødematøs arm

Bestilling af anlæggelse af Midline-kateter

Bestilles i Anæstesiafdelingen Hjørring via Cetrea-tavlen.

Bestilles i Anæstesiafdeling Frederikshavn ved at ringe ringe til vagthavende anæstesisygeplejerske 42078 eller anæstesilæge 42325

Forberedelse af patienten på stamafdelingen

Normalt er der ikke behov for blodprøver

Patienten behøver ikke være fastende

Patienten skal give samtykke til indgrebet

Ordineret i journalen

Midline-kateter anlægges på stamafdelingen

Er det en meget urolig/aggressiv patient, bedes afdelingen sende personale med, som kender patienten, hvis anlæggelse foregår på opvågningsafdelingen eller være disponible på stamafdelingen

Journalføring

Registrering i EPJ Suite som procedurenotat.

Det vil fremgå, hvilken type kateter der er anlagt, hvor det er anlagt, hvem der har anlagt det, længden på kateter

Hvis der er noget specielt i forbindelse med anlæggelse, vil det fremgå her.

Vær opmærksom på

Midline-kateteret er klar til brug umiddelbart efter anlæggelsen, medmindre andet er aftalt. (Ved smerter kan gives Paracetamol eller NSAID-præparat efter ordination).

Midline-katetre, som er anlagt på Regionshospital Nordjylland, er et åbent kateter, som typisk er 10-15 cm langt. Derfor er de sårbare overfor tilbageløb af blod og fedtholdige infusioner (perifer Kabiven), som står stille i kateteret efter endt indgift. Et helt okkluderet kateter kan ikke åbnes igen, og må seponeres.

Nogle gange er det muligt at skylle ind på Midline-katetre, men ikke muligt at aspirere.

Dette skyldes ofte, at der sidder en fibrin-belægning ude i spidsen af kateteret. Belægningen lukker kateteret ved aspiration og flytter/åbner sig ved indgift.

Visse medikamenter må ikke gives uden verificeret tilbageløb af blod.

Er der tvivl om Midline-kateterets placering, skal man skylle grundigt, og man kan evt. ultralydsscanne kateteret.

Almindelig sivning fra indstiksstedet kan forekomme de første dage efter anlæggelse.

Det anbefales ikke at sende patienterne hjem med et Midline-kateter til parenteral ernæring (hertil anvendes PICC-line).

Midline-katetre må anvendes til kontrastindgift ved CT-scanning.

Komplikationer

Almindelig sivning fra indstiksstedet de første dage efter anlæggelse

Ved lækage generelt bør man være ekstra opmærksom på kateteret, og ikke nødvendigvis seponere dette. Måske er den indgivne væskemængde for stor, eller patientens arme er uhensigtsmæssigt lejret under indgift, så venen klemmes af længere oppe, og bevirker stase.

Det fremmede materiale i karret kan give irritation på indersiden af karret de første uger, og symptomer som smerte, hævelse, ødem og varme kan opleves.

Ved tromboflebit er behandlingen seponering af Midline-kateter, samt evt. smøre armen med Hirudoid-salve.

Trombose optræder ofte først efter 2-4 uger. Symptomer af ødem af arm, skulder, nakke og ansigt, rødme, smerte og øget halsvenekartegning. Udredes med UL og/eller CT-scanning. Midline-kateter bør oftest seponeres. Kræver som udgangspunkt efterfølgende antikoagulationsbehandling i 90 dage.

Overfladisk infektion ses ved rødme, varm og hævelse, udviklende sig til pussekretion og evt. abscesdannelse. Kateteret seponeres, og spidsen sendes til dyrkning.

Ved systemisk infektion med feber, kulderystelser og evt. hypotension, og hvor der ikke umiddelbart er anden årsag, skal kateteret seponeres, og spidsen sendes til dyrkning, og der skal suppleres med en bloddyrkning fra perifer vene. Oftest er der behov for i.v. antibiotisk behandling.

Stop i kateter samt problemer med at aspirere blod fra kateter: Forsøg at skylle katret.

Midline-kateteret kan glide lidt ud ved forbindingsskift, og ved mobilisering. Et kateter, som er gledet ud, må ALDRIG føres ind i karret igen på grund af øget risiko for infektion og displacering. Skyl på kateteret, og vurder om det stadig er i karret. Det er meget sjældent at et Midline-kateter går subkutant, da det sidder 10-15 cm inde i karret.

Ved tvivlsspørgsmål må anæstesien meget gerne kontaktes.

Brug af Midline-kateter

Åbning af kateter

Membranprop afsprittes med klorhexidinsprit og klemmen åbnes

Der skylles med 20 ml NaCl. Der bør ikke anvendes sprøjter mindre end 10 ml

Det er lettest med en Luerlock-sprøjte.

Lukning af kateter

Lukkes med NaCl, kateteret skal ikke lukkes med Heparin

Der afsprittes, skylles med 20 ml NaCl og klemmen lukkes

Skiftning af forbinding

Forbinding skiftes dagen efter anlæggelse af Midline-kateter og herefter minimum hver 7. dag, samt ved behov (tilsmudset, fugtigt eller løsnet forbinding).

Klargøring til skiftning af forbinding

2 stk. sterile underlag

1 foliebakke med sterile gazestykker

Steril pincet

Sterilt gennemsigtigt plaster – f.eks. Tegaderm 10x12 cm

Evt. sterilt gazestykke 5x5 cm

Prop, der sikrer positivt eller neutralt tryk i kateteret (skylles igennem med NaCl)

1 steril Statlock

2 stk. 10 ml sprøjter med NaCl

Klorhexidinsprit 85%

1 par sterile handsker

1 par usterile handsker

Affaldspose

Fremgangsmåde til skiftning

De sterile ting pakkes ud, og anbringes på det sterile underlag

Patientens arm lejres på sterilt underlag, så armen er understøttet og holdes i ro

Med usterile handsker fjernes forbindingen forsigtigt. Dette kan gøres ved at løsne plaster i siderne, hvorefter man trækker siderne fra hinanden. Undgå at trække i kateteret.

Inspicer indstiksstedet

Med sterile handsker eller steril pincet afvaskes indstiksstedet, kateteret og huden omkring med klorhexidinsprit. Der vaskes fra indstikssted og væk.

Kateteret kan fikseres med Steristrips, for at undgå at det glider ud

Statlock-låsen åbnes og kateteret løftes forsigtigt op

Statlock fjernes

Desinficer området, hvor Statlock har siddet samt en god margin uden om. Lad huden lufttørre helt.

Kateter placeres i ny Statlock og fikseres.

Indstikssted og Statlock dækkes med tætsluttende steril og gennemsigtig forbinding. Er der sivning fra indstiksstedet, kan der lægges lille steril gaze over forinden.

Fjernelse af kateter

Kateteret fjernes, når der ikke er indikation for at bevare det, herunder hvis det ikke fungerer.

Seponer Midline-kateteret ved forsigtigt at trække dette ud, komprimer indstikssted i 3- 5minutter.

Når kateteret er fjernet, kontrolleres, at det er intakt. Registrer EPJ Suite at kateteret er fjernet.

Referencer

Intravaskulære katetre (5.1)

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for brug af intravaskulære katetre, Statens Serum Institut