Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PICC-line, Regionshospital Nordjylland

 

Definition af begreber

PICC-line er et perifert indlagt centralt venekateter (Periferally Inserted Central Catheter). Det anlægges ultralydsvejledt i overarmen. Kateterspidsen bør være placeret i nederste tredjedel af vena cava superior.

 

Formål

At bevare de perifere blodkar, minimere ubehag ved gentagne kanyleringer. At reducere risiko for flebit, ekstravassation og at have en pålidelig og langvarig venøs adgang.

Beskrivelse

Dette er lokal retningslinje i forhold til anlæggelse, observation og pleje af PICC-line på Regionshospital Nordjylland. Er PICC-line anlagt på AaUH, følges instruks herfra: https://pri.rn.dk/Sider/30853.aspx

 

Indikationer

 • • Når den medicin, der skal administreres, kræver en central adgang

 • • Til patienter med dårlige perifere kar, som har behov for langvarig intravenøs behandling

 • • Til administration af cytostatica

 • • Til administration af TPN

 • • Til langvarig administration af antibiotika

 • • Til væskebehandling

 • • Til transfusion af blodprodukter

 • • Patienter med nåleskræk

Kontraindikationer

 • • Hudskader eller kraftigt eksem ved indstiksstedet

 • • Tidligere strålebehandling og aksilrømning i armen

 • • Tidligere tilfælde af venetrombose eller vaskulære operative indgreb på det sted, bør så vidt muligt undgås

Bestilling af anlæggelse af PICC-line kateter

Bestilles i Anæstesiafdelingen via Cetrea-tavlen (med angivelse af indikation).

Forberedelse af patienten på stamafdelingen

 • • Normalt er der ikke behov for blodprøver. Hvis patienten er i AK-behandling, tager afsnittets læge stilling til INR og beslutningen om anlæggelse træffes i et samarbejde

 • • Patienten behøver ikke være fastende

 • • Patienten bør tisse inden

 • • Patienten skal give samtykke til indgrebet

 • • Ordineret i journalen

 • • På anlæggelsesdagen går patienten i bad og vasker armene omhyggeligt med sæbe. Patienten må gerne have privat tøj på, gerne iført hospitalsskjorte og skal have identifikationsarmbånd på.

 • • Transporteres i seng til Opvågningen eller Intensiv.

 • • Isolerede patienter får PICC-line kateter anlagt på stamafdelingen

 • • Hvis patienten har et PICC-line kateter, som skal seponeres, bedes dette gjort inden patienten kommer til operationsafdelingen. Dette skal selvfølgelig ikke gøres, hvis planen er at skifte PICC-line katetret over en guide-wire

Er det en meget urolig/aggressiv patient, bedes afdelingen sende en personale med, som kender patienten. Evt. præmedicin til meget nervøse patienter.

Journalføring

 • • PICC-line kateter-kort udfyldes af anæstesipersonale

 • • Registrering i EPJ Suite, findes under procedurenotater

Det vil fremgå, hvilken type kateter der er anlagt, hvor det er anlagt, hvem der har anlagt det, længden på kateter og om røntgenbilledet viser velplaceret kateterspids.

Hvis der har været noget specielt i forbindelse med anlæggelse, vil det også fremgå her.

Forholdsregler efter anlæggelse

Når patienten er tilbage på stamafdelingen, er PICC-line katetret røntgen kontrolleret og er klar til brug, med mindre andet aftales.

Steril gaze eller transparent, semipermeabel tætsluttende forbinding anvendes til fiksation af katetret

Forbindingen skiftes, hvis den er fugtig, løs, forurenet eller ved feber af ukendt årsag.

Der bør vælges en gazeforbinding, hvis der er blødning eller sekretion fra indstiksstedet.

Gazeforbindingen skal skiftes minimum hver 2. dag.

Steril transparent, semipermeabel forbinding skiftes minimum hver 7. dag.

Posiflow skiftes hver 7.dag eller ved behov

Badning

Klip plastpose til rør, sæt ud over forbinding og tape på hver side.

Intravaskulære katetre (5.1)

Hvis der anvendes anden fiksation til PICC-line kateter, skal dette skiftes efter producentens anvisning.

Ved smerter kan gives Paracetamol eller NSAID præparat efter ordination.

Vær opmærksom på

PICC-line katetre anlagt på Regionshospital Nordjylland er et lukket kateter, som typisk er 35-45 cm. langt

PICC-line katetre er sårbare overfor tilbageløb af blod og fedtholdige infusioner (TPN), som står stille i katetret efter endt indgift. Et helt okkluderet og dermed lukket kateter kan ikke åbnes igen og må seponeres.

Nogle gange er det muligt at skylle ind på PICC-line katetret, men ikke muligt at aspirere. Dette skyldes ofte, at der sidder en fibrin-belægning ude på spidsen af katetret. Belægningen lukker katetret ved aspiration og flytter/åbner sig ved indgift.

Visse medikamenter må ikke gives uden verificeret tilbageløb af blod.

Er der tvivl om PICC-line katetrets placering, kan der tages et røntgen af thorax.

Almindelig sivning fra indstiksstedet kan forekomme de første dage efter anlæggelse.

Alle PICC-line katetre tåler meget høje tryk og må bruges til kontrastindgift ved CT-scanning – kontrast skal være opvarmet til kropstemperatur

Komplikationer

 • • Fremmed materiale i karret kan give irritation på indersiden af karret de første uger, symptomer som smerte, hævelse, ødem og varme kan opleves

 • • Hvis der er ovennævnte komplikationer samt pus fra indstiksstedet og feber, vurderes evt. antibiotisk behandling, og om PICC-kateter evt. bør seponeres. Generelt skal der meget til, før katetret seponeres

 • • Ved tromboflebit er behandlingen seponering af PICC-line kateter, samt evt. smøre armen med Hiroduid salve

 • • Tromboser kan komme; ses oftest efter 2-4 uger. Symptomer er ødem af arm, skulder, nakke og ansigt, rødme, smerte og øget halsvenekartegning. Behandles evt. med fibrinolyse, PICC-line kateter fjernes ved fortsat smerte. Kræver som udgangspunkt efterfølgende AK-behandling i 90 dage

 • • Hvis der er infektion/sepsis skal PICC-line kateter seponeres, og der bør gå 24 timer før anlæggelse et nyt.

 • • Kateterspids sendes til dyrkning og resistensbestemmelse

 • • Stop i kateter samt problemer med at aspirere blod fra kateter. Der bruges Heparin til at opløse evt. koagel, for at få katetret til at fungere igen (1-2 ml Heparin 100 IE/ml)

 • • Hjertearytmier og kateterfraktur ses meget sjældent

 • • PICC-line katetret kan glide lidt ud ved forbindingsskift og ved mobilisering. Hvis mere end 5 cm af katetret er gledet, ud bør en røntgen af thorax tages, for at verificere om kateterspidsens placering stadig er OK. Et kateter som er gledet ud må ALDRIG føres ind i karret igen pga. øget risiko for infektion.

 

I tilfælde af tilstopning - trin for trin

 • • Luk klemskruen og tag injektionsmembranen af; Forsøg nu gennemskylning uden.

 • • Tjek knæk på slange, alle haner åbne osv.

 • • Bed patienten løfte arme skiftevis, rejse sig, sætte sig, rømme sig.

 • • En simpel gennemskylning med 10-20 ml NaCl kan være nok til at genoprette kateterets funktion.

 • • Forsøg med 2 ml NaCl i 10 ml sprøjte; Træk stemplet let tilbage og slip. Undertrykket kan evt. gavne ( = TOP-metoden)

Brug af PICC-line kateter

Åbning af katetret

Posiflow af sprittes med Klorhexidinspritswabs og klemmen åbnes.

Der skylles med 20 ml NaCl., hvorefter der sikres tilbageløb. Der må ikke anvendes sprøjter, der er mindre end 10 ml.

Pulserende teknik

Først skylles der med 10 ml. Nacl.

Derefter skylles der med yderligere 10 ml. NaCl., der pumpes ind med pulserende bevægelser.

Dette gøres også ved at lave undertryk med sprøjten, dvs. trække stemplet tilbage.

Dette er lettest med en Luer lock sprøjte.

Dette kan medføre en mekanisk rengøring af katetrets vægge for blod og medicinrester.

Skift af forbinding PICC-line-kateter

Forbinding skiftes dagen efter anlæggelse, og herefter minimum hver 7. dag samt ved behov (tilsmudset, fugtigt elller løsnet forbinding).

Klargøring til forbindsskifte af PICC-line-kateter

2 stk sterile underlag

1 foliebakke med sterile gazestykker

Steril pincet

Sterilt gennemsigtigt plaster – f.eks. Tegaderm 10x12 cm

Evt. sterilt gazestykke 5x5 cm

Prop, der sikrer positivt eller neutralt tryk i kateteret (skylles igennem med NaCl)

1 steril Statlock

2 stk 10 ml sprøjter med NaCl

Klorhexidinsprit

1 par sterile handsker

1 par usterile handsker

Affaldspose

Fremgangsmåde til skiftning

De sterile ting pakkes ud, og anbringes på det sterile underlag

Patientens arm lejres på sterilt underlag, så armen er understøttet og holdes i ro

Med usterile handsker fjernes forbindingen forsigtigt. Dette kan gøres ved at løsne plaster i siderne, hvorefter man trækker siderne fra hinanden. Undgå at trække i kateteret.

Fjern Steristrips

Inspicer indstiksstedet

Med sterile handsker eller usterilt med pincet afvaskes indstiksstedet, kateteret og huden omkring med klorhexidinsprit. Der vaskes fra indstikssted og væk.

Kateteret fikseres med Steristrips, for at undgå at det glider ud

Statlock-låsen åbnes og kateteret løftes forsigtigt op

Statlock fjernes

Desinficer området, hvor Statlock har siddet samt en god margin uden om. Lad huden lufttørre helt.

Kateter placeres i ny Statlock og fikseres.

Indstikssted og Statlock dækkes med tætsluttende steril og gennemsigtig forbinding. Er der sivning fra indstiksstedet, kan der lægges lille steril gaze over forinden.

Lukning af katetret

Der afsprittes, skylles med 20 ml NaCl og klemmen lukkes.

Når katetret ikke anvendes dagligt gennemskylles med 20 ml NaCl – gerne dagligt og mindst hver 7. dag.

Fjernelse af PICC-line

PICC-line skal fjernes, når der ikke længere er indikation for at bevare det. Hvis det ikke fungerer og/eller ved tegn på infektion, konfereres med behandlingsansvarlige læge eller evt. anæstesiafdelingen på Regionshospital Nordjylland, Hjørring, før kateteret seponeres.

Fremgangsmåde til fjernelse

Med patienten liggende på ryggen lejres armen i 90 graders vinkel

Fjern forbinding, steristrips og Statlock

Træk langsomt kateteret ud – brug ikke for stor kraft

Hvis der føles modstand, stoppes udtagelsen

Der lægges et varm omslag om overarmen, vent 20-30 minutter – dette dilaterer karret.

Genoptag udtagelsen af PICC-line. Hvis der fortsat er modstand, tilkaldes læge.

Indstiksstedet dækkes af steril forbinding, og der komprimeres ca. 10 minutter.

Når katetret er fjernet kontrolleres det, at det er intakt. OBS den afklippede længde på katetret står i EPJ samt på patientkortet.

Referencer

Intravaskulære katetre (5.1)

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for brug af intravaskulære katetre, Statens Serum Institut