Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation og kontrolregime, gravide

 

Målgruppe

Visiterende sonografer og læger

Problemstilling

Gravide der henvises til kontrol og fødsel på afdelingen skal visiteres til den mest hensigtsmæssige kontrol i graviditeten.

Metode

Kvinderne visiteres ud fra svangrepapirerne eller efter henvisningsårsag efter nedenstående:

Prægravide risikofaktorer

Alder

Kvinder under 18 år visiteres til obstetrisk ambulatorium uge 12/20. Dette med mindre der er andre sociale /somatiske /psykiske problemstillinger angivet på vandrejournalen, der gør, at vi skal se hende før.

BMI

Ved BMI ≥27 skal der laves glukosebelastning. Hvis egen læge ikke har angivet på svangrejournalen at dette er planlagt skal kvinden gøres opmærksom på det ved førstetrimesterskanningen.

Kvinder der har BMI over 35 skal bookes til tilvækstscanning uge 36 ved sonograf. Der skal være booket en tid til anæstesitilsyn samme dag.

Førstegangsfødende med BMI≥40 skal visiteres til fødsel i Aalborg. Flergangsfødende, der tidligere har haft en ukompliceret fødsel kan føde i Thisted hvis de har BMI≤45.

Ved meget stor vægtøgning i graviditeten individuel stillingtagen ved obstetriker.

Hvis der planlægges fødsel i Aalborg henvises kvinden til kontrol uge 36 i Aalborg.
 

Rygning – over 10 /dag:     

Obstetrisk ambulatorium uge 12/20. Tilvækstkontrol uge 30 og 35.

SUA: Ultralydsscanning ved sonograf uge 32.

PRUV (persistent right umbilical vein):

Fosterekkokardiografi ved ultralydsoverlæge (Uge 20-21), Ålborg. Tilvækstscanning ved sonograf uge 30 + 35, Thisted.


Dispositioner

Diabetes:

OGTT iht. retningslinjer. Se ovenfor under BMI

Disponeret til genetisk sygdom eller misdannelse:

Sendes til visitation ved ultralydslæge i Aalborg.

Tidligere

Tidligere sectio:

Visiteres til obstetrisk ambulatorium uge 12 eller 20. Hvis kvinden har et ønske om sectio på mors ønske, aftales en samtale med jordemoder eller obstetriker inden for få uger.

Tidligere kompliceret forløb

Visiteres til samtale i obstetrisk ambulatorium uge 12 eller 20 afhængigt af sværhedsgraden.Hvis der var tale om en kompliceret graviditet, hvor kvinden blev fulgt i af ultralydslægerne i Aalborg, henvises patienten til visitation ved ultralydslægerne.

Tidligere sphincterruptur:

Visiteres til obstetrisk ambulatorium i uge 20.

Tidligere præterm fødsel – før uge 34:

Visiteres til obstetrisk ambulatorium uge 12 med henblik på opstart af Lutinus-behandling (uge 16), arabinpessar eller cerclage og stillingtagen til fraværsmelding. Kontroller afhænger af anamnesen. Collumscanning uge 16-20. Ved collum under 25 mm: Konf med obstetriker

Tidligere 2.-trimester abort på baggrund af cervixinsufficiens:  

Visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 12 mhp. Lutinus-behandling og stillingtagen til fraværsmelding og eventuelt cerclage eller arabinpessar Kontroller afhænger af anamnesen.

Tidligere conisatio:
Collumscanning uge 20 (Kan udelades hvis kvinden har født til termin efter, der er lavet conisatio). Hvis collum ved denne scanning er afkortet til under 25 mm konfereres med obstetriker.

Tidligere misdannet barn:
Visitation ved ultralydslæge i Aalborg.

Tidligere svær IUGR, der har ført til forløsning inden uge 34:
Visiteres til obstetrisk ambulatorium uge 12 mhp. opstart af Magnyl-behandling. Arteria uterina flow i uge 20. Herefter individuelt kontrolprogram.
 

Tidligere IUGR(<22 %):     Visiteres til obstetrisk ambulatorium uge 12 mhp. opstart af Magnyl-behandling. Arteria uterina flow i uge 20. Herefter individuelt kontrolprogram.

Tidligere svær præeklampsi/HELLP
Visiteres til obstetrisk ambulatorium uge 12 mhp. opstart af Magnyl-behandling og planlægning af kontrolprogram (individuelt). Arteria uterina flow i uge 20.


Kvinder med medicinske sygdomme

AK-behandling eller hvor der er indikation for tromboseprofylakse:
Ses i Obstetrisk Ambulatorium umiddelbart mhp. omstilling til eller opstart af LMWH. Tilvækstskanning uge 30 og 35.

Bariatrisk opererede:

Visiteres til obstetrisk ambulatorium uge 12. Kontrol i ved tilvækstskanning og i ambulatoriet uge (20), 28 og 34. Blodprøver uge 12, (20) samt 28. Se instruks fra Aalborg.

Colitis ulcerosa/morbus Crohn:

Tilvækst uge 32. Ved opblussen planlægges hyppigere kontroller

Epilepsi:

Obstetrisk Ambulatorium uge 12. Ultralydslæge i Aalborg uge 20 ved behandling med Valproat samt polyfarmaci. Tilvækstskanning 30 og 35. Skal følges af neurolog.

Hepatitis B:

Ved visitationen sikres at kvinden følges på Infektionsmedicinsk Afdeling. Obstetrisk ambulatorium uge 20 (information om vaccination af barnet)

Hjertesygdom:    

Pt. visiteres til 12 ugers skanning ved UL læge+ kardiolog i Aalborg. Her lægges plan for kontrol i grav og der tages stilling til fødemåde/sted. 16+20 ugers skanning inkl. fosterekko v. Ul. Læge.

Hypertension:

Visiteres til obstetrisk ambulatorium umiddelbart mhp. planlægning af kontroller og magnyl behandling samt evt ændring af medicinsk behandling. Individuelt kontrolprogram.

Hypothyroidisme:    

Det sikres, at patienten følges af endokrinologerne, ellers henvisning hertil. Tilvækstskanning uge 32. Kvinder med hypothyreose efter kirurgi eller radioiodbehandling, skal følges som nedenfor.

Hyperthyreose:

Det sikres, at patienten følges af endokrinologerne, ellers henvises hertil. Hvis pt. er i medicinsk behandling, eller har TRAB-antistoffer (>5), skal kvinden visiteres til scanning ved ultralydslæge i Aalborg. Fødslen foregår i Aalborg. Øvrige henvises til Obstetrisk ambulatorium uge 12. Tilvækstscanning uge 30 og 35 ved sonograf

Insulinkrævende diabetes:

Visiteres til obstetrisk afdeling Aalborg.

SLE: Henvises til Aalborg.

Svær astma:

Visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 12. Individuelt kontrolprogram. Ved let astma ikke grund til ekstra kontrol.

Depression/angst:

Kvinder , der behandles med SSRI, visiteres til obstetrisk ambulatorium uge 20 mhp planlægning af kliniske kontroller). Hvis kvinden er velbehandlet og der ikke er anden psykiatri tilvækstskanning uge 32. Ved sværere tilfælde individuelt kontrolprogram.
Kvinder i behandling med Paroxetin scannes uge 20 ved ultralydslæge i Aalborg.


Andre

Spiseforstyrrelser:
Visiteres til obstetriker uge 12. Kontroller afhængig af sværhedsgraden, som minimum uge 30 og 35. Følges i samarbejde med Center for spiseforstyrrelser, Børnepsykiatrisk afdeling, Aalborg.
 

Familieambulatorium:

Følgende visiteres til Familieambulatoriet:

  • • Gravide med opioidbehandling for kroniske smerter.

  • • Gravide med et aktuelt forbrug af rusmidler og/eller hash.

  • • Gravide med et tidligere rusmiddelforbrug inden for 2 år. Ligger forbruget mere end 2 år tilbage, men har den gravide stadig trang, hører hun også til målgruppen

  • • Gravide som drikker mere end 4 genstande pr. uge.

  • • Gravide med 3 eller flere episoder af højt forbrug (over 5 genstande ved en lejlighed, bingedrinking). Gravide med op til 2 episoder med før erkendt graviditet skal ikke følges i familieambulatoriet

  • • Gravide som har en partner, der er i et aktivt rusmiddelforbrug.

  • • Gravide med skizofreni, bipolar lidelse eller svær borderlinelidelse.

  • • Børn, som i graviditeten har været eksponeret for rusmidler, afhængighedsskabende medicin eller hash, tilbydes opfølgende undersøgelse hos Familieambulatoriets psykolog og pædiater frem til skolealder.

  • • Ved tvivl henvises til familieambulatoriumlæge

Fertilitesbehandlet med ICSI eller donoræg:

Gravide med ICSI: Tilvækst uge 32

Gravide med donoræg: Obstetrisk ambulatorium uge 12 mhp opstart af magny lbehandling. Tilvækst uge 32

Abortus habitualis: Tilvækstskanning uge 32.

 

Gemelli

Dikoriske: Ultralydsambulatoriet ved sonograf uge 12,20, 24,28,32,36 og evt uge 38. Obstetrisk ambulatorium som minimum uge 12, 24og uge 36

Ved IUGR eller anden komplikation; individuelt kontrolprogram.

Monokoriske: Visiteres til kontrol i Aalborg 

 

Komplikationer der opstår i graviditeten

GDM:

Ses på Obstetrisk Dagafsnit/ Obstetrisk Ambulatorium inden for en uge. Herefter klinisk kontrol og tilvækstscanning hver 4.-5. uge. Kontrol uge 38-40 med planlægning af forløsningstidspunkt samt -måde. Ved behov for insulin følges pt. som IDDM.

Graviditetsbetinget kolestase:

Patienten skal have målt levertal og fastende galdesalte. Galdesaltene bliver analyseret i Herning hvorfor det tager omkring 4 dage inden vi får svar. Hvis ALAT er det dobbelte af normalværdien eller hvis kløen er udtalt startes behandling med Ursofalk inden der kommer svar på galdesalte

Ved høje galdesalte CTG og tilvækstsskanning

Mindre liv:

Ses samme dag til CTG og evt. flowmåling.

Mistanke om IUGR:

Ses inden for en uge i Obstetrisk Dagafsnit/ Obstetrisk Ambulatorium. Herefter individuelt kontrolprogram. 

Placenta praevia:

Ved placenta prævia i uge 20 planlægges kontrol i uge 34. Hvis der fortsat er prævia skal patienten ses af obstetriker.

Ved påvist total placenta praevia, der dækker mere end 3 cm over orificium internum samt placenta praevia og sectio antea, skal pt. henvises til ultralydslæge i Aalborg. Pt. bedes møde med fyldt blære. 

Præeklampsi/hypertension:

Som hovedregel vurdering på fødegangen samme dag.

Ved blodtryk ≤150/100, u-protein ≤ 1+ og ingen subjektive symptomer kan afventes til næste dag

Herefter individuelt kontrolprogram 

Truende præterm fødsel – veer eller vandafgang før uge 34+0

 Ses akut på fødegangen eller i obstetrisk ambulatorium.   

Collumskanning ( evt forudgået af FNT). Ved fortsat mistanke; abdominalskanning mhp præsentation, fostervand og evt størrelse. CTG efter uge 25.

Hvis der begrundet mistanke om præterm fødsel konfereres altid med Ålborg og overflyttes, hvis det er forsvarligt. Stillingtagen til tokolyse og celeston inden overflytning.

Der overflytte altid ved singletongraviditeter hvor collum er under 15 mm og hvor collum er 15-25 mm og der er pos FNT. Gemelli overflyttes hvis collum er under 25 mm eller der er pos FNT uanset collums længde.

Hvis overflytning ikke skønnes forsvarligt, skal der konfereres med neonatal vagthavende, så transporten kan arrangeres.

 

 

Ønske om obstetrisk vurdering 

På grund af tidligere kompliceret/traumatisk forløb:

Visiteres afhængigt af sværhedsgraden til 0bstetrisk ambulatorium uge 12 eller 20.

Ønske om sectio:

Hvis dette vurderes som obstetrisk ubegrundet, visiteres til obstetrisk ambulatorium uge 12. Herefter individuelt forløb i samarbejde mellem læger og jordemødre. Hvis kvinden er vedholdende, tilstræbes samtaler osv. tidligt i graviditeten.

Ønsker ikke risikovurdering

Hvis der på vandrejournalen er anført, at kvinden ikke ønsker risikovurdering, tilbydes hun en scanning uge 12 og 20.

Usikker termin

Hvis der er usikker termin, og det ikke er muligt for egen læge, ved gynækologisk undersøgelse, at vurdere gestationsalderen, skal patienten have tilbudt en tid til terminsfastsættelse.