Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Psykolog, henvisning til

 

Jobbeskrivelse

 

 • • Psykologen er en del af det tværfaglige arbejde på Børne og Ungeafdelingen, Regionshospital Nordjylland, Hjørring.  

 • • Psykologen er ansat under Børne og Ungeafdelingen, Regionshospital Nordjylland, og yder ikke psykologiskbistand til andre af sygehusets afdelinger.  

 • • Psykologbistand er generelt rettet mod de reaktioner hos barnet og dets familie, der er udløst af barnets somatiske sygdom og behandling.  

 • • Fokus for psykologens arbejde er især at styrke barnets egen, forældrenes samt familiens samlede mestringsevne i forhold til sygdommen. 

 • • I særlige omfattende forløb kan, som supplement til behandlingen, iværksættes psykologisk udredning. 

 • • Psykologbistanden gives primært under indlæggelse eller ambulant, så længe barnet er tilknyttet Børne og Ungeafdelingen. Der tilbydes 2 – 5 samtaler, eller hvad psykologen, i det konkrete tilfælde, vurderer er nødvendigt. 

 

Anden psykologbistand 

 

Henvisning 

 • • Henvisning sker skriftligt via speciallæge i pædiatri, gennem journalnotat eller henvisning – gerne efterfulgt af mundtlig overlevering. Henvisninger fra yngre læger eller sygeplejersker skal være konfereret med speciallæge i pædiatri.  

 • • Alle henvisninger visiteres afslutningsvis af psykologen, før der kan tilbydes psykologforløb. 

 • • I henvisningen skal tages stilling til henvisningsårsag, problembeskrivelse og ønsket mål for bistanden. 

 • • Forældre og barn skal være bekendt og indforstået med henvisningens pålydende. 

 • • Ved akut behov for psykologbistand kan psykologen kontaktes telefonisk. 

 • • Såfremt forældrene er skilt og har delt forældremyndighed, skal der forelægge samtykke fra begge forældre om, at barnet må modtage psykologbistand. Fra børn anbragt uden for hjemmet, skal der forelægge samtykke fra de biologiske forældre. Bilag vedrørende samtykkeerklæring udleves i sekretariatet. 
   

Forudsætning for henvisninger 
 

 • • Se skema med konkrete opgaver på følgende side. 

 • • Barnet skal være somatisk udredt. 

 • • Svære belastningssymptomer og/eller tilpasningsreaktioner i forbindelse med det somatiske sygdomsforløb. 

 • • Konkrete observationer af dysfunktionelt forældre-barn samspil i forbindelse med somatisk sygdom. 

 • • Skrøbelig personlighedskonstitution hos barn eller forældre – herunder bekymrende reaktionsmønster i forhold til psykisk forsvar og mestring. 

 

Visitation 

 

 • • Udgangspunkt for henvisning til psykolog er, at det er et frivilligt tilbud, som gives til børn og familier, der behandles på Børne og Ungeafdelingen enten i forbindelse med indlæggelse eller ambulant forløb. 

 • • Ofte vil visitation være naturligt i forbindelse med tværfaglig konference på afdelingen. 

 

Journalskrivning 

 

 • • Psykologen har pligt til at føre særskilt journal, med udgangspunkt i opdraget beskrevet i henvisningen. 

 • • Journalen opbevares i psykologens arkiv. 

 • • Her henvises til psykologens tavshedspligt. 

 • • Psykologen må ikke videregive oplysninger uberettiget. 

 • • Heller ikke indenfor samme forvaltningsmyndighed. 

 • • Vedrørende videregivelse af journaloplysninger tilstræbes, at dette sker i samarbejde med psykologen. 

 

Konkrete opgaver knyttet til områder omfatter følgende 

 

 

OPGAVE 

TILBUD 

Belastningsreaktioner hos forældre til indlagte børn 

Der tilbydes psykologisk hjælp til bearbejdelse af krise/hændelsesforløb 

Alvorlig og/eller kronisk sygdom (neonatologi, misdannelser, handicap, diabetes,adipositas, astma, allergi m.m.) 

Der tilbydes kriseintervention, kriseterapi, støttende samtaler og/eller rådgivning til familien i forbindelse med håndtering af somatisk sygdom. Forløbet kan være individuelt-, par- eller familieorienteret. 

Funktionelle lidelser og kroniske smerter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologen tilbyder individuel behandling til barnet/den unge og/eller familiebehandling i forhold til smerteforståelse og smertehåndtering. Ved mistanke om underliggende psykiatrisk sygdom kan, hvis psykologen finder det relevant, tilbydes psykologisk udredning med henblik på videre drøftelse med og evt. henvisning til Børne og ungdomspsykiatrien.  

Ulykkestilfælde 

Der tilbydes kriseintervention til børn, unge og deres familier samt i enkelte tilfælde akut krisehjælp. Opmærksomhed henledes på, at psykologen ikke arbejder aften, nat eller weekender. 

Suicidalforsøg 

Hos børn og unge indlagt efter suicidalforsøg kan henvises til psykolog. Psykologen tilbyder akut krisehjælp, suicidal risikovurdering, rådgivning om viderehenvisning til relevante behandlingstilbud. 

Dødsfald 

Ved et barns dødsfald kan familien tilbydes 2-3 krisesamtaler med psykolog 

Overgreb 

Psykologen medvirker som udgangspunkt ikke i udredning af problematikken 

Psykologisk udredning 

Der kan I særlige tilfælde tilbydes psykologisk udredning til børn/unge med somatisk sygdom, hvis psykologen vurderer det er relevant, og PPR ikke kan varetage opgaven.