Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Strålehygiejne Kardiologisk laboratorium  

Formål

Formålet med denne procedure er at beskrive de relevante forhold omkring strålehygiejne på Kardiologisk Ambulatorium i forbindelse med brugen af røntgenstråling herunder:

 • Visitation af patienter samt rekvirering af billeddata fra andre regioner

 • Brug af værnemidler

 • Persondosimetri

 • Forholdsregler for gravide

 • Vurdering og optimering af patientdoser

 • Uddannelse /oplæring af plejepersonale i røntgenadfærd

 • Kvalitetskontrol af røntgenudstyr og værnemidler

 • Audit

 

At sikre, at ingen ansatte eller patienter modtager stråledoser, som overstiger de fastsatte dosisgrænser (bekendtgørelse nr. 669 og 671 af 1. juli 2019).

 

At sikre at personalet anvender strålebeskyttende materiale, persondosismetre og har kendskab til regler / vejledning på området og ved, hvor der kan søges yderligere viden.

 

Målgruppe

Personale ansat på Kardiologisk laboratorium

Definition af begreber

DAP: Dose Area Product

SIS: Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen

Strålebeskyttende udstyr: Afskærmning monteret i loft, på leje, gulv samt personligt udstyr som blyforklæde, nederdel, vest, briller og thyroideabeskytter.

Visitation af patienter samt rekvirering af billeddata fra andre regioner

Der visiteres udelukkende af speciallæger i kardiologi. Der visiteres i henhold til nationale retningslinjer – disse er tilgængelige på www.cardio.dk.

Evt. relevante billeddata foretaget i andre regioner rekvireres i forbindelse med visitation. De rekvireres ved telefonisk kontakt fra vores sekretariat til den udførende afdeling.

 

 

 

Strålebeskyttende materiale

Anvendelse:

Alle der under udførelse af sit arbejde opholder sig ved strålekilde uden yderligere afskærmning af blyækvivalent væg/rude, skal som minimum benytte blyforklæde og thyroideabeskytter.

Hvert personale tildeles et personligt forklæde.

Stråledæmpende briller anvendes ved ophold inden for 1m af strålefeltet MEDMINDRE der anvendes blyskærm (lofthængt eller stående på gulvet).

Strålebeskyttelseskoordinator er ansvarlig for at sikre sig at den enkelte medarbejder har relevant strålebeskyttende udstyr.

Kontrol

Ved nyindkøb gennemføres modtagekontrol, hvor blyforklæde kontrolleres visuelt for revner/huller og gennemlyses. Røntgenforklædet nummereres og registreres i RF-WIKI.

En gang årligt gennemføres røntgengennemsyn af forklædet, og det gennemgås visuelt for revner og huller og der føles efter om blymaterialet fordeler sig jævnt, samt at velcrolukning er intakt. Årligt røntgengennemsyn og status - evt. fejl noteres i RF-WIKI.

Alle med et login til Region Nordjyllands IT har adgang til RF-WIKI på https://rfwiki.rn.dk/default.aspx

Forklæder med defekt blymateriale sendes til Røntgenfysik i Brønderslev til kassation.

Persondosismetri

Risikostratificering

Modalitet

5

Interventionsanlæg

Risiko

3

Mulighed for at dosis overskrides

Beskyttelse

4

Ophold i røntgenrum

Farens alvorlighed

-4

 

Hyppighed

5

Altid

Kategorisering B/A.I samråd med røntgenfysik vælges B.

Skema med fortegnelse over stråleudsatte arbejdstagere findes under ”bilag” til højre i dokumentet.


Anvendelse
:
Personale udsat for stråler skal bære persondosismetre uanset deres kategorisering.

Persondosismetre skal bæres foran på kroppen vendt mod strålefeltet (i bæltehøjde evt. brysthøjde - gravide skal bære den i bæltehøjde) under blyforklædet.

Persondosismetre bæres i en måleperiode på tre måneder.

Maksimal årlig dosis er 20 mSv til personale.

Administration og opfølgning:
Persondosismetre administreres via strålebeskyttelseskoordinator, Kard. Lab., som rekvirerer og afleverer dem til udlæsning, samt vurderer de aflæste persondoser. Strålebeskyttelseskoordinator er ansvarlig for at rekvirere persondosimetre til nyansatte.

Dokumentation for persondosismetri er tilgængelig for alle i Rum 5.

Hvis en ansat får en dosis på 1 mSv eller mere i løbet af 3 måneder, underretter strålebeskyttelseskoordinator afdelingsleder, den klinisk ansvarlige sundhedsperson, den medicinsk-fysiske ekspert og den pågældende ansatte.

Leder er ansvarlig for at årsagen udredes: uhensigtsmæssig praksis, defekt beskyttelsesudstyr eller andet, og passende foranstaltninger iværksættes.

Hvis en ansat får mere en 15 mSv på et år, tages desuden foranstaltninger til at fritage den ansatte for stuearbejde.

Medicinsk fysisk ekspert kan kontaktes ved behov for yderligere oplysninger om røntgenhygiejne.

 

Gravide

 

Afdelingsleder følger retningslinjen ’Leders ansvar ved stråleudsatte gravide’ og udfylder skemaet ’ Dosisevalueringsskema til gravide stråleudsatte arbejdstagere. Gravide kan indgå i stuearbejdet, dog med øget dosisovervågning. Gravide skal derfor orientere afdelingssygeplejersken så snart graviditet erkendes. Den gravide skal bære heldækkende røntgenforklæde. Gravide overgår til månedlig personlige dosimetriaflæsning.

Afdelingssygeplejersken udleverer pjecen "Graviditet og røntgenstråling" udgivet af sundhedsstyrelsen til den gravide, og snakker med den gravide om forholdsregler.

Maksimal dosis for den gravide må ikke overstige 1 mS under hele graviditetsperioden.

 

Vurdering og optimering af patientdoser

Efter endt undersøgelse indberetter lægen gennemlysningstider og DAP (Dose Area Product) vedrørende undersøgelser/behandlinger indberettes til relevant registrere dvs. for KAG/PCI i Vestdansk Hjertedatabase, pacemaker/ICD implantation til Dansk Pacemakerregister og ablation til ablationsregister (ablation.dk).

Indtastet dosis vurderes i forhold til egne repræsentative doser. Disse er for PCI og KAG:

KAG

10 Gy∙cm²

PCI

25 Gy∙cm²

Egne gennemsnitlige doser fremgår af Vestdansk Hjertedatabase, Dansk Pacemakerregister og Ablationsregisteret (ablation.dk).

På grund af enorm variation i procedure kompleksitet og deraf varighed og stråledosis er det desværre ikke muligt at anvende de repræsentative doser til vurdering af en enkelt procedure. De repræsentative doser vil derimod blive anvendt som beskrevet under Audit.

 

Ved enkeltstående patientbestråling med samlet huddosis over 2000 mSv i enkelt hudområde vist af dosisrapporten efter endt undersøgelse (risiko kun relevant ved PCI i rum 3 og 5), tages kontakt til medicinsk fysisk ekspert mhp. planlægning af opfølgning. Dette vil typisk omfattende klinisk kontrol af den eksponerede hud samt en vurdering af den udførte procedure og muligheder for at optimere denne.

Patientdosis gives efter ALARA-princippet (As Low As Reasonably Achievable) og skal holdes så lavt det er klinisk forsvarligt ved valg af dosisreducerende eksponeringsparametre.

 

Uddannelse/oplæring af plejepersonale i røntgenadfærd

Nyansatte introduceres ved strålebeskyttelseskoordinator.

Retningslinie "retningslinie for strålehygiejne på kardiologisk laboritorium" gennemgåes med den nyansatte.

Introduktionen skal gennemføres inden for den første måned. 

2 gange årligt arrangeres undervisning for plejepersonale ved personale fra Røntgenfysik (røntgen-kørekort). Alt personale skal igennem dette mindst en gang.

Undervisningen indeholder et teoretisk oplæg om strålefysik og strålebeskyttelse. Pjece udleveres: Pjece strålingsguiden

 

Kontrol af røntgenapparatur

Månedlig konstanskontrol af røntgenudstyret logges i Xbase.

Alle, der udfører test samt afdelingsleder, har adgang til Xbase på http://xbase.rm.medcom/xbase3/. Øvrige kan få adgang til Xbase ved at henvende sig til Røntgenfysik.

Modtagekontrol samt årlig statuskontrol af røntgenudstyret logges i eDoc

Adgang til kontrollerne opnås via nedenstående link til apparaturmapperne i eDoc:

 

Audit

Primo maj gennemføres en årlig audit med deltagelse af minimum strålebeskyttelseskoordinator, klinisk ansvarlig sundhedsperson, medicinsk-fysisk ekspert samt repræsentant for afdelingsledelsen.

Strålebeskyttelseskoordinator er ansvarlig for indkaldelse til møde med følgende dagsorden:

 • • Godkendelse af dagsorden

 • • Status på opfølgning på eventuelle beslutninger fra sidste audit

 • • Gennemgang af eventuelle UTH samt opfølgning på dette.

 • • Gennemgang af eventuelle hændelser med registrerede huddoser over 2000mSv samt opfølgning på dette.

 • • Gennemgang af relevante tal fra seneste VDH årsrapport (udgivelse marts/april) gennemgås – herunder om gennemsnitlig røngtenstråledosis ved hhv. KAG og PCI møder de repræsentative doser anført i skema nedenfor og hvordan vi placeres i forhold til de øvrige vest danske centre.

 • • Beslutning om de repræsentative doser skal sænkes i den kommende periode.

 • • Gennemgang af seneste oversigt af persondosismetri fra personale. Aktuelt anvendt strålebeskyttende materiale evalueres – og ved behov aftales afprøvning af nyt udstyr/opsætning.

 • • Eventuelt

Referat udsendes senest 8 dage efter mødet.

Kommentarer til referatet gives senest 14 dage efter udsendelse – derefter betragtes referatet som godkendt.