Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Strålehygiejne Kardiologisk laboratorium  

Formål

At sikre, at ingen ansatte modtager stråledoser, som overstiger de fastsatte dosisgrænser (bekendtgørelse nr. 86 af 2. februar 2018).

At sikre at personalet anvender strålebeskyttende materiale, persondosismetre og har kendskab til regler / vejledning på området og ved, hvor der kan søges yderligere viden. 

Målgruppe

Personale ansat på Kardiologisk laboratorium

 Definition af begreber

SIS: statens institut for strålebeskyttelse.

Strålebeskyttende udstyr: blyforklæde, nederdel, vest, briller og thyreoideabeskytter.

Fremgangsmåde

Strålebeskyttende materiale

Alle der under udførelse af sit arbejde opholder sig ved strålekilde uden yderligere afskærmning af blyækvivalent væg/rude, skal som minimum benytte blyforklæde.

Stråledæmpende briller og thyreoidea beskytter er frivilligt.

Ved nyindkøb gennemføres modtagekontrol, hvor blyforklæde kontrolleres visuelt for revner/huller og gennemlyses.

Røntgenforklædet nummereres og hvert personale tildeles et personligt forklæde.

En gang årligt gennemføres røntgengennemsyn af forklædet, og det gennemgås visuelt for revner og huller og der føles efter om blymaterialet fordeler sig jævnt, samt at velcrolukning er intakt.

Forklæder med defekt blymateriale sendes til Røntgenfysik i Brønderslev til kassation.

Persondosismetri

Hvornår:
Personale udsat for stråler skal bære persondosismetre, hvis de mere end 2 gange om ugen assisterer ved eller udfører røntgenundersøgelse.

Hvordan:
Persondosismetre administreres via strålebeskyttelseskoordinator, Kard. Lab., som rekvirerer og afleverer dem til udlæsning.

Strålebeskyttelseskoordinator er ansvarlig for at rekvirere til nyansatte.

Medicinsk fysisk ekspert kan kontaktes ved behov for yderligere oplysninger om røntgenhygiejne.

Placering
Persondosismetre skal bæres foran på kroppen i bæltehøjde (evt. brysthøjde - gravide skal bære den i bæltehøjde) under blyforklædet.

Persondosismetre bæres i en måleperiode på tre måneder.

Dosisgrænser
Maksimal årlig dosis er 20 mSv.

Hvis en ansat får en dosis på 5 mSv eller mere i løbet af 3 måneder, underrettes afdelings klinisk ansvarlige sundhedsperson, den medicinsk-fysiske ekspert og den pågældende ansatte.

Årsagen udredes: uhensigtsmæssig praksis, defekt beskyttelsesudstyr eller andet, og passende foranstaltninger iværksættes.

Hvis en ansat får mere en 20 mSv, tages desuden foranstaltninger til at fritage den ansatte for stuearbejde.

Dosisgrænser til patient

Patientens doser indberettes til VDH/RKKP

Der føres regelmæssig kontrol med gennemsnitlige doser.

Ved enkeltstående patientbestråling med samlet huddosis over 2000 mS i enkelt hudområde, tages kontakt til medicinsk fysisk ekspert mhp. evt. yderligere foranstaltninger.

Gravide:

Gravide kan indgå i stuearbejdet, dog med øget dosisovervågning. Gravide skal derfor orientere afdelingssygeplejersken så snart graviditet erkendes. Den gravide skal bære heldækkende røntgenforklæde.

Afdelingssygeplejersken udleverer pjecen "Graviditet og røntgenstråling" udgivet af sundhedsstyrelsen til den gravide, og snakker med den gravide om forholdsregler.

Maksimal dosis for den gravide må ikke overstige 1 mS efter meddelelse til arbejdsgiveren om graviditeten.

Uddannelse /oplæring af plejepersonale i røntgenadfærd

Nyansatte introduceres ved strålebeskyttelseskoordinator.

Retningslinie "retningslinie for strålehygiejne på kardiologisk laboritorium" gennemgåes med den nyansatte.

Introduktionen skal gennemføres inden for den første måned. 

2 gange årligt arrangeres undervisning for plejepersonale ved personale fra Røntgenfysik (røntgen-kørekort). Alt personale skal igennem dette mindst en gang.

Undervisningen indeholder et teoretisk oplæg om strålefysik og strålebeskyttelse. Pjece udleveres: Pjece strålingsguiden

Dokumentation

Strålebeskyttende materiale

Røngtenforklæder logføres.

Her dokumenteres årligt røntgengennemsyn og status - evt. fejl noteres.

Persondosismetri.

Dosismetre sendes til aflæsning hver tredje måned. Resultatlister sendes til afdelingssygeplejerskerne.

Dokumentation for persondosismetri er tilgængelig for personalet i Rum 5.

Personalet er selv ansvarlig for at tjekke egen stråledosis.

Ansvar

Strålebeskyttelseskoordinator er ansvarlig for at bestille dosismetri til medarbejderen og sikre sig at den enkelte medarbejder har relevant strålebestyttende udstyr.

Strålebeskyttelseskoordinator er ansvarlig for at rekvirere og sende dosismetre til aflæsning.

Afdelingssygeplejersken er i samarbejde med medarbejderen ansvarlig for at iværksætte relevante tiltag ved forhøjede udslag på dosismetri.