Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lokale resektioner af varicer i lokal analgesi - patientforløb

 

Formål

At sikre sammenhæng og kvalitet i patientforløb for patienter med varicer.

Definition af begreber

Patientforløb: Bygger på et tværfagligt standardiseret forløb, hvor patientens samlede kontakt

med Veneklinikken, herunder visitation, forundersøgelse, operation/behandling og pleje indgår.

Forløbet har bl.a. fokus på patientens medansvar for sin egen pleje og behandling, samt sundhed

frem for sygdom.

Ultralydsscanning :Duplexscanning/triplexscanning af venesystemet med henblik på, at kortlægge vener med patologisk refluks.

Endovenøs termisk behandling: Behandling, hvor lægen ved hjælp af et tyndt kateter, lukker åren indefra med varme fremkaldt ved enten laser- eller radiofrekvensenergi. Behandlingen foregår i lokalanæstesi. Laser og radiofrekvens anses for ligeværdige og kan oftest anvendes som patient og behandler finder det mest hensigtsmæssigt.

Dr. Kleins blanding: FDA godkendt. Består af 500 ml NaCI tilsat 5 ml Natriumbikarbonat, 1 mmol/ml og 25 ml Lidocain med adrenalin, ( lokal instruks herfor)

 

Beskrivelse

Henvisning til Veneklinikken

 • • Henvisninger modtages fra praktiserende læger, speciallæger, ambulatorier eller andre afdelinger som almindelig post eller i NordEPJ.

 • • Kirurgisk Sekretariat registrerer og opretter henvisningerne.

 • • Henvisningerne visiteres af læge eller sekretær jævnfør lokale instruks.

 • • Kirurgisk sekretær indkalder patienterne til forundersøgelse i Veneklinikkens ambulatorium.

 • • Kirurgisk sekretær medsender relevant informationsmateriale.

 

Forundersøgelse i Veneklinikkens ambulatorium

 • • Patienten bliver i veneklinikkens ambulatorium undersøgt af en speciallæge med særlig viden om varicer. Læger i hoveduddannelsesforløb kan varetage forundersøgelser under forudsætning af, at der er supervisionsmulighed hos speciallæge.

 • • Patienten får uddybet anamnesen specielt mhp. symptomer og comorbiditet. Desuden foretages en objektiv undersøgelse, hvilket altid indbefatter en ultralydsundersøgelse af det/de ben, patienten har symptomer i.

 • • Patienten bliver orienteret om undersøgelsesresultatet og behandlingsmuligheder, som kan være kompressionsstrømper, skumbehandling, varmekateterbehandling, operativ behandling, eller kombination heraf. Patienten. skal orienteres om, at åreknuder er ufarlige og at evt. behandling tilbydes for at afhjælpe generne. Ren kosmetisk behandling tilbydes ikke. Patienten skal oplyses om, at ikke alle patienter bliver symptomfrie efter behandling, idet gener fra benene kan skyldes andet end åreknuder.

 • • Såfremt kompressionsstrømper er eneste mulige behandling, informeres patienten om muligheden for at søge om tilskud til disse og vejledning kan evt. medgives.

 • • Hvis patienten kan tilbydes lokale resektioner i lokalanæstesi, skal patienten informeres om behandlingsmåde og risici i form af flebitis, mulig brunlig misfarvning af huden og føleforstyrrelser, der oftest er forbigående. Betydende infektion, thromboemboliske komplikationer i den dybe vene og CNS er yderst sjældne. Patienten skal forstå og acceptere behandlingstilbuddet, eventuelt med tolkebistand.

 • • Svært overvægtige patienter skal tilrådes vægttab af hensyn til deres almene helbred, og oplyses om, at behandlingen retter sig mod at lette deres gener på kort sigt. Det må antages, at der er en lavere succesrate og en højere risiko, end hos normalvægtige – særskilt lokal instruks.

 • • Medicin, der skal gives i forbindelse med indgrebet dokumenteres i journalen.

 • • Indikationer og behandlingsstrategier følger de retningslinjer, der fremgår af de seneste landsdækkende og europæiske guidelines.

 • • Forundersøgelsesresultat og evt. journaloptagelse dokumenteres i EPJ.

 • • Journalen sendes tilbage til kirurgisk sekretær, som opretter patienten i et ambulant forløb og klargør journalen til behandlingsdagen

 

Fastsættelse af behandlingsdato

 • • Kirurgisk sekretær booker behandlingsdato, som fastsættes i samråd med patienten.

 • • Kirurgisk sekretær indkalder patienten til behandling og medsender relevant informationsmateriale.

 

Forberedelse til lokale resektioner i lokal analgesi og forløb i Dagkirurgisk Afsnit

 • • Blodprøver og EKG er ikke nødvendige før behandlingen medmindre der er særlig lægelig indikation.

 

Præoperativ samtale ved sygeplejerske

 • • Sygeplejersken fra Veneklinikkens Ambulatorium informerer patienten om Dagkirurgisk Afsnit, behandlingsdagens forløb (mødetid, klargøring til behandling, observation i Dagkirurgisk Afsnit og udskrivningssamtale), samt svarer på spørgsmål fra patienten.

 • • Patienten informeres endvidere om, at en pårørende skal kunne hente patienten efter behandlingen, og at patienten anbefales at sidde på bagsædet med benet oppe.

 • • Der tages mål til kompressionsstrømpe, som patienten får med til behandling hjemme.

 • • Indlæggelsessamtalens indhold dokumenteres i EPJ.

 

Modtagelse og klargøring af patient på behandlingsdagen

 • • Patienten møder i forhallen og hentes af den plejeansvarlige kontaktperson.

 • • Der laves en kort indlæggelsessamtale, hvor patienten identificeres iht. gældende regler om patientidentifikation, og sikres at patienten har truffet aftale med en pårørende, der kan hente ham/hende efter behandlingen.

 • • Patienten informeres om dagens forløb

 • • Aftaler og sygeplejehandlinger dokumenteres i EPJ.

 • • Patienten tilbydes lidt at drikke og venter i Dagkirurgisk Afsnit, indtil patienten hentes ind til behandlingen.

 • • Såfremt kirurgen ikke mener, at den behandling, der er planlagt ved forundersøgelsen, er den korrekte behandling at foretage, skal dette journalføres med begrundelse, og det skal også fremgå, at patienten er orienteret og har givet samtykke hertil.

 • • Ændringer eller supplerende medicinordinationer skal journalføres og begrundes.

 • • Indikationer og behandlingsstrategier følger de retningslinier, der fremgår af de seneste danske og europæiske guidelines.

 

Behandling med lokale resektioner af varicer

 • • Inden patienten hentes ind på operationsstuen klargør operationssygeplejersken instrumenterne (jf. lokal instruks).

 • • Patienten hentes til behandling og går selv ind på operationsstuen, hvor han/hun modtages(jf. lokal instruks).

 • • Patienten identificeres, og forholdene vedrørende operation gennemgås i henhold til lokale instruks.

 • • Patienten ultralydsscannes, og de lokale varicer markeres.

 • • Patienten lejres på operationslejet(jf. lokal instruks).

 • • Operationsfeltet desinficeres(jf.lokal instruks) og der lægges steril afdækning på.

 • • Der lægges lokalanæstesi med Dr. Kleins blanding(jævnfør instruks).

 • • Der foretages lokale fjernelser af varicerne.

 • • Der sættes steristips på stikincisionerne, herover sugende, komprimerende forbinding, der skal anvendes i 2 dage. Herefter anvendes kompressionsstrømpe i 1-2 uger.

 • • Alle udførte handlinger dokumenteres i Operationsdokumentation i EPJ

 • • Efter behandling indberetter kirurgisk sekretær til Venedatabasen.

 

Observation i Dagkirurgisk Afsnit

 • • Patienten køres ind i Dagkirurgisk Afsnit til observation i hvilestol i 1 times tid.

 • • De første 30 min. sidder patienten med benet eleveret og tilbydes lidt at drikke. Patienten mobiliseres herefter i 15 til 30 min., hvor han/hun skiftevis går lidt rundt i afdelingen og sidder med benet eleveret.

 • • Ved gennemsivning af den sugende, komprimerende forbinding håndteres dette.

 

Udskrivelsessamtale

 • • Patienten informeres om behandlingen, seponering af steristrips og plaster, misfarvning af benet, flebitis, infektionstegn, nervepåvirkning samt føleforstyrrelser, der ofte er forbigående. Desuden informeres om anvendelse af kompressionsstrømpe, mobilisering samt smertebehandling.

 • • Ved problemer/tvivlsspørgsmål efter udskrivelsen kan patienten kontakte Afsnittet/Veneklinikken og udenfor dennes åbningstid vagtlægen.

 • • Udskrivelsessamtale dokumenteres i EPJ.

 • • Patienten skal informeres om, hvilke muligheder de har for selv at se epikrisen. Den kan eventuelt udleveres.

 

Opfølgende telefonkontakt

 • • Hvis patienten har ønsket at blive ringet op 2 dage efter behandlingen gøres dette; indholdet af samtalen bestemmes af patientens spørgsmål.

 • • Opfølgende telefonkontakt dokumenteres i EPJ.

 

Kontrol

 • • Kontrol ikke nødvendig.

 

Referencer

Landsdækkende retningslinjer for behandling af patienter med varicer (rev. oktober 2018)

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://karkirurgi.dk/onewebmedia/Dokumenter/Landsd%25C3%25A6kkende%2520varice-guidelines-%2520karkir140717.docx

Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS) –

Editor's Choice – European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2022 Clinical Practice Guidelines on the Management of Chronic Venous Disease of the Lower Limbs - European Journal of Vascular and Endovascular Surgery (ejves.com)

Modtagelse af elektive patienter, Regionshospital Nordjylland - https://pri.rn.dk/Sider/6346.aspx