Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital transfusion med blodkomponenter

Formål

At sikre optimal, ensartet præhospital behandling af patienter med symptomer på akut blødning.

At sikre korrekt og optimal håndtering af blodkomponenter i akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Patientgrupper/Patientforløb/Anden målgruppe

Den kliniske målgruppe er akut blødende patienter præhospitalt, herunder patienter med symptomer på hypovolæmi og betydelig klinisk mistanke om intern- og/eller ekstern blødning.

Den organisatoriske målgruppe, er personale ved akutlægebilerne i Region Nordjylland

Definition af begreber

Erytrocytsuspension:Erytrocytter suspenderet i 100 ml SAG-M opløsning (Saltvand, Adenin, Glucose, Mannitol).

Indholdet af leukocytter er reduceret med ca. 99,9 % i forhold til fuldblod, svarende til < 1 x 106 pr. komponent. Filtreres af blodbanken.

Indeholder ikke trombocytter og er mikroaggregatfattigt.

Væskefase indeholder ca. 5 ml plasma.

LyoPlas: Frysetørret plasma indeholdende 0,70 til 0,85 ml/ml koagulationsfremmende human plasma. Indeholder desuden citrat, phosphate og glucose. LyoPlas er et pulver, der skal opblandes med sterilt vand inden anvendelse.

Kliniske anvendelse – indikation voksne

Indikation for anvendelse af blodkomponenter stilles af akutlæge ved akutlægebilen og bør inkludere:

 

 1. 1) Ustabilt kredsløb (f.eks. indikeret klinisk ved svag radialis puls, reduceret bevidsthed, systolisk blodtryk < 90 mmHg og/eller pulsfrekvens > 110 min-1

og samtidig

 1. 2) Klinisk mistanke om forud- eller pågående betydende blødning.

 

På grund af potentielle komplikationer ved anvendelsen af ikke-forligeligt blod skal patienter med stabilt kredsløb som udgangspunkt ikke transfunderes. Indikationen skal kontinuerligt revurderes, og den samlede transporttid til hospitalet skal bringes med i vurderingen.

Samtidig skal der altid tilstræbes hæmostase ved eksempelvis kompression, sutur, bækkenslynge, tourniquet eller lignende.

Blodprodukterne anbefales givet i følgende rækkefølge:

 1. 1) 2 x erytrocytsuspension 0 rhesus D negativ

 2. 2) 1 x LyoPlas koncentrat opløst i sterilt vand

 3. 3) 1 x LyoPlas koncentrat opløst i sterilt vand

Herved anvendes tiden mens erytrocytsuspensionerne gives til at opblande LyoPlas (tager ca. 3-5 minutter).

Efter transfusion af alle 4 blodprodukter gives desuden inj. calciumchlorid 5 mmol i.v.

Ved transfusionbehov bør altid overvejes, indikationen for at give inj. tranexamsyre 1 g i.v.

Blodprodukter administreres, som udgangspunkt altid via blodvarmer og der skal altid anvendes ”rødt” infusionssæt.

Klinisk anvendelse – indikation børn

Indikation for anvendelse af blodkomponenter til børn er som udgangspunkt de samme som til voksne. Det er dog vigtigt at vurdere kredsløbsinstabilitet ud fra aldersspecifikke vitalparametre.

Blodprodukterne anbefales givet i følgende rækkefølge og mængde:

 1. 1) 1 x 20 ml/kg erytrocytsuspension 0 rhesus D negativ

 2. 2) 1 x 20 ml/kg LyoPlas koncentrat opløst i sterilt vand

 3. 3) 1 x 20 ml/kg erytrocytsuspension 0 rhesus D negativ

 4. 4) 1 x 20 ml/kg LyoPlas koncentrat opløst i sterilt vand

Herved anvendes tiden mens erytrocytsuspension gives til at opblande LyoPlas (tager ca. 3-5 minutter).

Ved transfusionbehov bør altid overvejes, indikationen for at give inj. tranexamsyre 15 mg/kg (max. 1 g) til børn i alderen 10-15 år. Til børn under 10 år anbefales som udgangspunkt ikke tranexamsyre, men anvendelsen må bero på et konkret lægefagligt skøn.

Blodprodukter administreres, som udgangspunkt altid via blodvarmer og der skal altid anvendes ”rødt” infusionssæt.

Dokumentation

Følgeseddel er vedhæftet hvert blodprodukt når disse udleveres til akutlægebilerne. Der er ingen patientdata fortrykt på følgesedlerne. Med hensyn til eventuel senere immuniseringer, smitteopsporing og registrering af transfusionskomplikationer, er det vigtigt, at blodbankerne får registreret, hvilke patienter, der har modtaget hvilke blodprodukter og hvornår. Det er derfor vigtigt, at akutlægebilslægen registrerer følgende:

 • • Notére patientens navn og CPR-nummer på følgeseddel - er patienten ukendt anvendes erstatnings ID (det som tildeles på hospitalet – IKKE det som står på de præhospitale armbånd). Der må ikke returneres følgesedler uden navn/CPR-nummer/erstatnings ID til blodbanken. Det er akutlægebilslægens ansvar at fremskaffe ID på patienten til udfyldelse af følgeseddel inden returnering til blodbanken.

 • • Notére transfusionsdato og klokkeslæt på følgeseddel.

 • • Notére på følgeseddel om transfusionen er forløbet med eller uden transfusionskomplikation.

 • • Dokumentere, hvem der har været transfusionsansvarlig, og aflever transfusionsjournalen til blodbanken.

 • • Informere modtagesygehus om, at der er givet transfusion, samt om der har været komplikationer.

 • • Returnere følgeseddel til blodbanken, som foretager transfusionsregistreringen i

blodbankens IT-system. Følgesedlerne skal aldrig følge patienten, men skal afleveres

fysisk i blodbanken.

 • • Noter i notatfeltet i PPJ, at der er anvendt blodkomponenter, herunder på hvilken indikation og om der har været komplikationer.

Anveldelse af blodvarmer

For at imødegå hypotermi og accentueret koagulopati skal det tilstræbes, at alle blodprodukter gives via batteridrevet blodvarmer. Se bilag for quick guide.

Klargøring af LyoPlas

Der henvises til vedhæftede billedinstruktion. Bilag ”Klargøring af LyoPlas N”

 1. 1. Forbind pose og glasflaske med tilhørende slange

 2. 2. Lad væsken løbe passivt fra pose til glasflaske (tryk ikke posen ind)

 3. 3. Drej forsigtigt flasken fra side til side for at opløse indholdet (2-5 minutter afhængig af temperaturen). RYST IKKE flasken da indholdet derved vil skumme.

 4. 4. Lad den opløste LyoPLas løbe tilbage til posen, hvorfra den indgives til patienten via rødt infusionssæt.

Rekvirering, opbevaring og returnering af blodkomponenter

Rekvirering af blodkomponenter sker telefonisk på 97665550 (Aalborg Universitetshospital, Klinisk Immunologisk afdeling, hastelaboratorie, syd). Blodkomponenterne afhentes på laboratoriet, syd, efter rekvirering og de kan udleveres til personale fra akutlægebilerne, mod aflevering af følgesedler på de anvendte produkter.

Der udleveres 2 x erytrocytsuspension af type 0 Rhesus D negativ, om muligt K- (alder: <21 dage) og 2 x LyoPlas.

Kølekasse til erytrocytsuspensioner medbringes til laboratoriet. Kølekassen pakkes om med nye køleelementer og 2 nye erytrocytsuspensioner.

 

Erytrocytter:

Der er en forsinkelse på alarmer fra strøm og temperaturlogger. På strømalarmen er der en forsinkelse på 30 minutter. Det vil sige at kassen kan være uden strøm i 30 minutter inden der kommer en alarm. På dataloggeren til temperatur er der en forsinkelse på 15 minutter. Dette gør, at kassen kan pakkes om uden at der skulle komme en alarm. Datalogger til temperatur-overvågning pakkes så føleren ligger mellem de 2 erytrocytsuspensioner. Der skal indenfor 30 minutter, efter at kølekassen er udleveret igen, komme en ”ok” alarm på temperaturen. Derudover skal der komme en ”ok” alarm på strømmen når kølekassen kobles til strøm i lægebilen, hvis der har været udløst en strømalarm. Der kvitteres på kvitteringsseddel der sidder udenpå kølekassen at ”ok” alarmer er kommet rettidigt, både for strøm og temperatur.

Datalogger til temperatur og strømalarm er konstant aktive. Kommer der alarm med lavt batteri skiftes dette i den enhed der giver alarm. Hver logger anvender tre stk. AA batteri.
Alarmer går som sms til vagthavende læge og chauffør samt mail til AMK mailboks

Erytrocytsuspensioner skal udskiftes hver 14. dag (mandag). Dette er for at den kan allokeres til anden anvendelse indenfor holdbarheden.

Kølekassen holder en temperatur på ca. 4,5 grader og datalogger til temperatur er programmeret til at give alarm hvis temperaturen overskrider temperaturinterval på 2° - 6° C.

Kommer der alarm på temperaturen på kølekassen, uden umiddelbar årsag kan findes, kontaktes Klinisk Immunologi, laboratorie syd på 97665550 hurtigst muligt. Kølekassen bringes til laboratoriet så indholdet kan skiftes, gerne indenfor 1 time hvis muligt.

Er der alarm på strøm loggeren sørger man for at koble strøm til hurtigst muligt og det kontrolleres at der komme en ”ok” alarm for strøm.

Alle temperaturlogninger kan følges på https://login.sensorclip.com/ Login: blod@blod.dk password: 12345. Ansvaret for at udtage temperaturlogninger er hos personalet på laboratoriet, men kan også anvendes af personale i akutlægebilerne, hvis dette er nødvendigt.

Personale i akutlægebilerne har ansvar for at kontakte laboratoriet ved temperaturalarm.

 

LyoPlas N:

Hvis kasser med LyoPlas N er anvendt til patienter kan nye rekvireres på Laboratoriet, syd. Kan afhentes af personale fra akutlægebilen, opbevares ved 2° - 25° C.

Referencer

Garrigue D, Godier A, Glacet A et al.: French lyophilized plasma versus fresh frozen plasma for the initial management of trauma-induced coagulopathy: a randomized open-label trial. J Thromb Haemost 2017, 16:481-489.

 

Bæch J: Karakteristika af blodprodukter samt præparater til behandling af blødende patienter. www.pri.rn.dk

 

Bæch J: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland. www.pri.rn.dk

 

Bæch J: Transfusionskomplikationer. www.pri.rn.dk

 

Sato Folatre JG, Arnell P, Henning M et al.: Prehospital blodtransfusion är en säker behandling. Erfarenheter från ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen. Läkartidningen 2018, 115: 1-5.

 

Sperry JL, Guyette FX, Brown JB et al.: Prehospital Plasma during Air Medical Transport in Trauma Patients at Risk for Hemorrhagic Shock. N Eng J Med 2018, 13:315-325.