Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Transfusion med blodkomponenter

 

Formål

At sikre optimal, ensartet præhospital behandling af patienter med symptomer på akut blødning.

At sikre korrekt og optimal håndtering af blodkomponenter i akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Målgruppe

Læger ansat ved akutlægebiler i Region Nordjylland og lægebilsassistenter samt paramedicinere tilknyttet akutlægebilerne.

 

Patientgrupper/Patientforløb/Anden målgruppe

Den kliniske målgruppe er akut blødende patienter præhospitalt, herunder patienter med symptomer på hypovolæmi og betydelig klinisk mistanke om intern- og/eller ekstern blødning.

Den organisatoriske målgruppe, er personale ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Erytrocytsuspension:

Erytrocytter suspenderet i 100 ml SAG-M opløsning (Saltvand, Adenin, Glucose, Mannitol).

Indholdet af leukocytter er reduceret med ca. 99,9 % i forhold til fuldblod, svarende til < 1 x 106 pr. komponent. Filtreres af blodbanken.Indeholder ikke trombocytter og er mikroaggregatfattigt. Væskefase indeholder ca. 5 ml plasma.

 

LyoPlas:

Frysetørret plasma indeholdende 0,70 til 0,85 ml/ml koagulationsfremmende human plasma. Indeholder desuden citrat, phosphate og glucose. LyoPlas er et pulver, der skal opblandes med sterilt vand inden anvendelse.

 

 

Kliniske anvendelse – indikation voksne

Indikation for anvendelse af blodkomponenter stilles af akutlæge ved akutlægebilen og bør inkludere:

 

 1. 1. Ustabilt kredsløb (f.eks. indikeret klinisk ved svag radialis puls, reduceret bevidsthed, systolisk blodtryk < 90 mmHg og/eller pulsfrekvens > 110 min-1

og samtidig

 1. 2. Klinisk mistanke om forud- eller pågående betydende blødning.

 

På grund af potentielle komplikationer ved anvendelsen af ikke-forligeligt blod skal patienter med stabilt kredsløb som udgangspunkt ikke transfunderes. Indikationen skal kontinuerligt revurderes, og den samlede transporttid til hospitalet skal bringes med i vurderingen.

Samtidig skal der altid tilstræbes hæmostase ved eksempelvis kompression, sutur, bækkenslynge, tourniquet eller lignende.

 

Blodprodukterne anbefales givet i følgende rækkefølge:

 1. 1. 2 x erytrocytsuspension 0 rhesus D negativ

 2. 2. 1 x LyoPlas koncentrat opløst i sterilt vand

 3. 3. 1 x LyoPlas koncentrat opløst i sterilt vand

 

Herved anvendes tiden mens erytrocytsuspensionerne gives til at opblande LyoPlas (tager ca. 3-5 minutter).

Efter transfusion af alle 4 blodprodukter gives desuden inj. calciumchlorid 5 mmol i.v.

Ved transfusionbehov bør altid overvejes, indikationen for at give inj. tranexamsyre 1 g i.v.

Blodprodukter administreres, som udgangspunkt altid via blodvarmer og der skal altid anvendes ”rødt” infusionssæt.

 

Klinisk anvendelse – indikation børn

Indikation for anvendelse af blodkomponenter til børn er som udgangspunkt de samme som til voksne. Det er dog vigtigt at vurdere kredsløbsinstabilitet ud fra aldersspecifikke vitalparametre.

Blodprodukterne anbefales givet i følgende rækkefølge og mængde:

 

 1. 1. 1 x 20 ml/kg erytrocytsuspension 0 rhesus D negativ

 2. 2. 1 x 20 ml/kg LyoPlas koncentrat opløst i sterilt vand

 3. 3. 1 x 20 ml/kg erytrocytsuspension 0 rhesus D negativ

 4. 4. 1 x 20 ml/kg LyoPlas koncentrat opløst i sterilt vand

 

Herved anvendes tiden mens erytrocytsuspension gives til at opblande LyoPlas (tager ca. 3-5 minutter).

Ved transfusionbehov bør altid overvejes, indikationen for at give inj. tranexamsyre 15 mg/kg (max. 1 g) til børn i alderen 10-15 år. Til børn under 10 år anbefales som udgangspunkt ikke tranexamsyre, men anvendelsen må bero på et konkret lægefagligt skøn.

Blodprodukter administreres, som udgangspunkt altid via blodvarmer, og der skal altid anvendes ”rødt” infusionssæt.

 

Dokumentation

Følgeseddel er vedhæftet hvert blodprodukt når disse udleveres til akutlægebilerne. Der er ingen patientdata fortrykt på følgesedlerne. Med hensyn til eventuel senere immuniseringer, smitteopsporing og registrering af transfusionskomplikationer, er det vigtigt, at blodbankerne får registreret, hvilke patienter, der har modtaget hvilke blodprodukter og hvornår. Det er derfor vigtigt, at akutlægebilslægen registrerer følgende:

 • • Notér patientens navn og CPR-nummer på følgeseddel - er patienten ukendt anvendes erstatnings ID (det som tildeles på hospitalet – IKKE det som står på de præhospitale armbånd). Der må ikke returneres følgesedler uden navn/CPR-nummer/erstatnings ID til blodbanken. Det er akutlægebilslægens ansvar at fremskaffe ID på patienten til udfyldelse af følgeseddel inden returnering til blodbanken.

 • • Notér transfusionsdato og klokkeslæt på følgeseddel.

 • • Notér på følgeseddel om transfusionen er forløbet med eller uden transfusionskomplikation.

 • • Dokumenter hvem der har været transfusionsansvarlig, og aflever transfusionsjournalen til blodbanken.

 • • Informere modtagesygehus om, at der er givet transfusion, samt om der har været komplikationer.

 • • Returnere følgeseddel til blodbanken, som foretager transfusionsregistreringen i blodbankens IT-system. Følgesedlerne skal aldrig følge patienten, men skal afleveres fysisk i blodbanken.

 • • Noter i notatfeltet i PPJ, at der er anvendt blodkomponenter, herunder på hvilken indikation og om der har været komplikationer.

 

Anveldelse af blodvarmer

For at imødegå hypotermi og accentueret koagulopati skal det tilstræbes, at alle blodprodukter gives via batteridrevet blodvarmer. Se bilag for quickguide vedr. anvendelse af blodvarmer.

 

Klargøring af LyoPlas

Se bilag for billedinstruktion.

 1. 1. Forbind pose og glasflaske med tilhørende slange

 2. 2. Lad væsken løbe passivt fra pose til glasflaske (tryk ikke posen ind)

 3. 3. Drej forsigtigt flasken fra side til side for at opløse indholdet (2-5 minutter afhængig af temperaturen). RYST IKKE flasken da indholdet derved vil skumme.

 4. 4. Lad den opløste LyoPLas løbe tilbage til posen, hvorfra den indgives til patienten via rødt infusionssæt.

 

Rekvirering, opbevaring og returnering af blodkomponenter

Erytrocytterne opbevares i en Credokasse, der holder acceptabel temperatur i 24 timer.

 

Escort iLog

Escort iLog datalogger dokumenterer temperaturen under transport/opbevaring i Credokassen og alarmkontrolleres ved modtagelse af nye blodkomponenter og ved hvert daglig skift af Credokassen. I forbindelse med det daglige skift anvender personalet på ALB eget skema til registrering af temperatur. Derudover kontrolleres alarmstatus ved øvrige åbninger af kassen, hvilket typisk vil være ved forbrug af blodkomponenter.

 

Hvis alarm setpunkter overskrides,

blinker diode rødt.

 

Skulle dette ske, skal BTL kontaktes:

 

 • • BTL Aalborg: 97665550

 • • BTL Hjørring: 97641203

 • • BTL Thisted: 97650700 / 97650696

 

Active diode blinker grønt, hvilket betyder,

at loggeren er aktiv.

 

Diode for hhv. Alarm og Active kan ses på billedet af loggeren nedenfor.

 

Et billede, der indeholder tekst, ur, enhed

Automatisk genereret beskrivelse

 

   

 

 

 

Daglig kontrol af logger

Personalet skal være opmærksom på Alarm-dioden hver gang låget bliver åbnet på Credokassen. Det vil som udgangspunkt ske en gang i døgnet som følge af, at blodkomponenterne bliver flyttet fra en Credokasse til en ny. Derudover kun ved forbrug af blodkomponenter.

 

Alarm- og temperaturkontrol ved daglig Credokasse skift noteres på kontrolsedler (se nedenfor).

Kontrolsedlerne afleveres på blodtypelaboratoriet på månedlig basis.

 

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

 

Procedure for pakning af erytrocytter i Credoboksen:

Blodet i Credoboksen skal flyttes over i en ny boks hver morgen i forbindelse med vognkontrol.

 

Credoboksen består af et fryselegeme med låg og bund (TIC) og en isolerende ydertaske (VIP). TIC-kassen skal opbevares i fryseren i 24 timer. Ved klargøring til ombytning af erytrocytterne tages TIC-kassen ud af fryseren og skal stå ved stuetemperatur i 45 min, før blodprodukterne må placeres i boksen. Låget skal forblive på under processen. Herefter kan erytrocytter og logger flyttes fra den brugte TIC-kasse til den nye. Loggeren placeres i midten på højkant mellem de to blodprodukter.

 

Vigtigt: Hvis vi under vognkontrollen disponeres til en opgave, stoppes tidtagningen, og TIC-kassen placeres i køleskabet. Herved stopper optøningsprocessen. Når vi igen er tilbage på basen og klar til at fortsætte vognkontrollen, tages TIC-kassen ud i stuetemperatur og skal stå den resterende tid af de 45min.

 

Ved forbrug af blod eller rutinemæssig udskiftning af komponenterne (hver 14. dag), skal bloddepotet adviseres så snart som muligt, så de kan starte klargøringen af en ny Credokasse.

 

Billede 10

 

 

LyoPlas N:

Hvis kasser med LyoPlas N er anvendt til patienter, kan nye rekvireres på bloddepotet. Kan afhentes af personale fra akutlægebilen, opbevares ved stuetemperatur.

 

Referencer

Garrigue D, Godier A, Glacet A et al.: French lyophilized plasma versus fresh frozen plasma for the initial management of trauma-induced coagulopathy: a randomized open-label trial. J Thromb Haemost 2017, 16:481-489.

 

Bæch J: Karakteristika af blodprodukter samt præparater til behandling af blødende patienter. www.pri.rn.dk

 

Bæch J: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland. www.pri.rn.dk

 

Bæch J: Transfusionskomplikationer. www.pri.rn.dk

 

Sato Folatre JG, Arnell P, Henning M et al.: Prehospital blodtransfusion är en säker behandling. Erfarenheter från ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen. Läkartidningen 2018, 115: 1-5.

 

Sperry JL, Guyette FX, Brown JB et al.: Prehospital Plasma during Air Medical Transport in Trauma Patients at Risk for Hemorrhagic Shock. N Eng J Med 2018, 13:315-325.