Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegationsforhold for ambulanceassistenter

 

1.0 Formål

At definere hvornår og under hvilke forudsætninger en ambulanceassistent kan udføre opgaver på delegation fra den uddannede ambulancebehandler/paramediciner.

Instruksens indhold er gældende for ambulanceassistenter, ambulancebehandlere og paramedicinere.

2.0 Generelt   

Varetagelsen af opgaver i denne instruks foregår med ansvaret beskrevet i instruksen ”Delegationsforhold for ambulancebehandlere og paramedicinere”.

Det er fundamentalt for oplæringen af ambulanceassistenter, at ambulancebehandlere og paramedicinere er opmærksomme på at lære fra sig og at inddrage ambulanceassistenten i deres overvejelser i relation til patienten.

Behandleren har, under alle opgaver, det sundhedsfaglige ansvar for observation og behandling af patienten, uanset om et enkelt tiltag er gennemført af behandleren selv, eller assistenten. Dette gælder også dokumentation i PPJ.

3.0 Udførelse

Definition af forskellige grupper af ambulanceassistenter:

AS:

 • • Ambulanceassistent efter bestået skriftlig eksamen (7. skoleperiode) og godkendt af ambulanceinstruktør til selvstændigt at varetage funktion som assistent.

AS*

 • • Ambulanceassistent efter erhvervelse af svendebrev.

 • • Ambulanceassistent som tidligere har været ambulancebehandler.

 • • Ambulanceassistent uddannet efter dispensationsordning gældende til 2004, hvis medarbejderen er godkendt af ambulanceinstruktør.

 Instruksen omfatter ikke assistentelever før bestået skriftlig eksamen (7. skoleperiode)

 

Gældende for ambulanceture med kørselskategori A
 

AS /AS* må ikke selvstændigt varetage observation af patienter under opgaver med kørselsform A, da disse patienter som udgangspunkt er akut behandlingskrævende.

AS* kan under klargøring af patienten til transport, efter at BH har stillet indikation, og altid under BH umiddelbare og overvågede supervision:

 • • Administrere β2 agonist som inhalation

 • • Administrere tablet acetylsalicylsyre

 • • Administrere Nitrolingual Spray

 • • Klargøre og tilslutte infusionsvæsker

 • • Trække medicin op i relevant sprøjte, i relevant dosis fra ampul/hætteglas og række den videre til BH under closed loop kommunikation ifht. præparatets navn og koncentration. BH er til enhver tid ansvarlig for at både præparat, dosis og administrationsform er korrekte. BH administrerer medicinen.

 • • Optage 4 og 12 punkts EKG, og tolke på det i samråd med BH. BH træffer den endelige beslutning om EKG’ets analyse og eventuelle behandlingstiltag.

 • • Måle blodsukker og temperatur på patienter

 • • Administrere ilt jf. Gældende instruks for iltbehandling

 • • Gennemføre defibrillering og BLS under genoplivning. BH er hovedansvarlig for behandling i forbindelse med hjertestop.

AS / AS* kan bistå BH under anlæggelse af PVK (perifert venekateter). Såfremt AS /AS* har anden sundhedsfaglig baggrund med erfaring i – og i øvrigt modtaget formaliseret undervisning som del af en officiel uddannelse med anlæggelse af PVK som del af pensum, må denne foretage anlæggelse af førnævnte, dog altid under BH supervision og ansvar.

 

Gældende for ambulanceture med kørselskategori B og C

AS/AS* må i disse tilfælde:

 • • Varetage observation af patient, hvor patienten ikke er behandlingskrævende.

 • • Vurdere patienten initialt ved afhentning, spørge til anamnese og andre nødvendige fakta samt fastlægge observationsniveau i samråd med BH.

 • • Ledsage patienten i bårerummet og gennemføre måling af vitale værdier under opgaveløsning i det omfang, det skønnes relevant ifht. tilstand og lokale instrukser, samt registrere disse i PPJ. AS skal konferere alle unormale værdier med BH. Hvis der opstår umiddelbart behandlingsbehov, skal AS straks orientere BH om det, hvorefter BH konkret overtager patientens behandling.

 • • Ledsage patienter, som er kroniske iltbrugere, en iltbehandling de i øvrigt selv administrerer, og som aktuelt ikke har behov for større iltdosering end den sædvanlige. Patienten skal altså være i sin habituelle tilstand.

AS* kan ved kørselskategori B og C, efter at BH har stillet indikation og altid under BH ansvar, ledsage patienten i bårerummet og:

 • • Administrere β2 agonist som inhalation

 • • Administrere tablet acetylsalicylsyre

 • • Administrere Nitrolingual Spray

 • • Klargøre og tilslutte infusionsvæsker

 • • Trække medicin op i relevant sprøjte, i relevant dosis fra ampul/hætteglas og række den videre til BH under closed loop kommunikation ifht. præparatets navn og koncentration. BH er til enhver tid ansvarlig for at både præparat, dosis og administrationsform er korrekte. BH administrerer medicinen.

 • • Optage 4 og 12 punkts EKG, og tolke på det i samråd med BH. BH træffer den endelige beslutning om EKG’ets analyse og eventuelle behandlingstiltag.

 • • Måle blodsukker og temperatur på patienter

 • • Administrere ilt jf. gældende instruks for iltbehandling

 • • Gennemføre defibrillering og BLS under genoplivning. BH er hovedansvarlig for behandling i forbindelse med hjertestop.

Gældende for interhospitale transporter med ledsagelse af sygeplejerske og /eller læge:

AS / AS*
Kan assistere i bårerummet ved observation og behandling af patienter som er ledsaget af andet sundhedspersonale. Det er en vurdering i det enkelte tilfælde, om AS /AS* viden og kompetencer er tilstrækkelige til at sikre en sufficient assistance. Vurderingen træffes forud for transporten i samråd mellem BH, AS og det ledsagende sundhedspersonale, som skal oplyses om AS / AS* uddannelses status. Ansvaret herfor ligger altid ved BH.

Ved enhver tvivlssituation ifht. ovennævnte har BH til enhver tid ansvar og forpligtelse til at forestå givne tiltag og AS / AS* bistår alene i opgaveløsningen uden selvstændig varetagelse af behandlingstiltag.

 Afhængig af lokale instrukser konfereres ved behov med ansvarlig læge på akutlægebil.

Denne instruks er udelukkende gældende i den pågældende region efter instruktion af mandskabet og godkendelse af den præhospitale lægelige chef.

Instruksen skal revurderes ved væsentlige ændringer i gældende bekendtgørelse om præhospital indsats, herunder ved væsentlige ændringer i uddannelsen for ambulancepersonale.