Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegationsforhold for ambulancebehandlerelever

 

1.0 Formål

At beskrive proceduren for uddannelse af ambulancebehandlerelever i operativ drift i Region Nordjylland.

 

2.0 Ambulancebehandleruddannelsen

Sigtet fra uddannelsens start er behandlerniveauet. Derfor kan man ikke sammenligne ambulancebehandlerelevens rolle med tidligere uddannelse til ambulanceassistent. Det er vores fælles ansvar, at eleven får forudsætninger for at gøre sig fortrolig med observation og behandling af patienter i den kliniske hverdag, og samtidig skal den regionale præhospitale organisation i samarbejde med ambulanceleverandøren skabe et godt læringsmiljø, der tager højde for patientsikkerheden og en ramme hvor kollegaen, der er uddannet ambulancebehandler kan finde sig til rette i uddannelsessituationen.

Ambulancebehandleruddannelsen er beskrevet i ”Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.” (ambulancebekendtgørelsen) samt i uddannelsens uddannelsesbøger.

Her nævnes en ordinær uddannelse samt flere overgangsordninger/meritmodeller:

 

Den ordinære ambulancebehandleruddannelse

Uddannelsens varighed

Tidspunkt for godkendelse til 2. m/k kørsel

Påbegyndt uddannelsen jf. uddannelsesordning 1570 (1. januar 2019)

3 år og 7 måneder

6. praktikperiode

Meritmodeller ambulancebehandleruddannelsen

Uddannelses varighed

Tidspunkt for godkendelse til 2. m/k kørsel

Model 1:

Ambulanceassistenter uddannet i perioden 2017-2018:

1 år og 4 måneder

1. praktikperiode

Model 2:

Ambulanceassistenter uddannet i perioden 2008-2016:

9,5 måned

1.praktikperiode

Model 3:

Ambulanceassistenter uddannet før 2008

1 år og 4 måneder

1. praktikperiode

 

I uddannelsens uddannelsesbog er der et skel mellem rutinepræget og ikke-rutinepræget opgaveløsning.

 

I Region Nordjylland anvendes følgende definitioner:

 

  • • Rutineprægede opgaver er opgaver med ukomplicerede ambulanceture med stabile patienter, hvor der kan anvendes lærte kompetencer indenfor et specifikt organsystem/symptombillede. En rutinepræget opgave kunne eksempelvis være en KOL-patient med let forværring. Hvis behandlereleven har lært om luftvejssygdomme og behandling heraf, kan behandlereleven sidde i bårerummet under transporten.

  • • Ikke-rutineprægede opgaver er opgaver med ustabile eller potentielt ustabile patienter, hvor der anvendes kompetencer indenfor et specifikt organsystem/symptombilledet, som behandlereleven endnu ikke har lært. Har behandlereleven lært om den aktuelle patientkategori, er det den uddannede behandler, der har ansvaret for at vurdere, om behandlereleven kan varetage behandlingen af patienten under transporten til hospitalet.

 

3.0 Delegation og behandling udført af ambulancebehandlerelever

Uddannede ambulancebehandlere arbejder på delegation. Denne delegation kan videredelegeres til ambulancebehandlereleven under visse forudsætninger, beskrevet i instruksen: Delegationsforhold for ambulancebehandlere og paramedicinere.

Idet der skelnes mellem rutineprægede opgaver og ikke-rutineprægede opgaver er der en graduering i, hvornår ambulancebehandlereleven selvstændigt kan ledsage patienter til sygehus. Formålet med denne graduering er blandt andet at sikre et trygt læringsmiljø med stigende læringsmål og udbytte for ambulancebehandlereleven:

 

  • • Indtil 6. praktikperiode (elever på ordinær uddannelse) kører eleven som 3. m/k. Her kan eleven ledsage patienten til sygehus sammen med den uddannede ambulancebehandler

 

  • • I hhv. 6. praktikperiode (for elever på ordinær uddannelse) og i 1. praktikperiode (for elever på meritmodel 1-3) fungerer eleven som 2 mand m/k. Efter én dags kørselspraktik med ambulanceinstruktør i denne periode – kan eleven under rutineprægede opgaver selvstændigt ledsage patienten til sygehus

 

 

  • • I og efter 7. praktikperiode (for elever på ordinær uddannelse) samt i og efter 2. praktikperiode (for elever på meritmodel 1-3) kan en ambulancebehandlerelev selvstændigt ledsage alle patienter til sygehus

 

4.0 Ansvarsforhold

Samlet for ovenstående gælder, at teamet altid i situationen sammen vurderer, hvorvidt det er ambulancebehandlereleven eller den uddannede ambulancebehandler, der udfører behandling og ledsager patienten til sygehus, og det vil altid være den uddannede ambulancebehandler, der tager den endelige beslutning, da det er denne der videredelegerer modtaget delegation.

Yderligere omkring ansvarsforhold findes beskrevet i instruksen: Delegationsforhold for ambulancebehandlere og paramedicinere.

 

5.0 Markering af ambulancebehandlerelever

I Region Nordjylland markeres Falcks ambulancebehandlerelever med hvide skuldre og teksten ”elev” gennem hele uddannelsen.

Hvis du som ambulancebehandlerelev eller uddannet ambulancebehandler har brug for at drøfte denne procedure, kan du kontakte din lokale ambulanceinstruktør.

 

6.0 Video

Du kan her se en kort video, der bidrager med et bud på, hvordan en tryg og god dialog kan udspille sig mellem den uddannede ambulancebehandler og ambulancebehandlereleven, når sidstnævnte skal løse opgaver selvstændigt under kørsel til hospital.

 

https://falck.23video.com/secret/49600165/ce48f8e81a3bedd05c6df33c607a220b

 

 

7.0 Referencer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til ambulancebehandler https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200963

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp

BEK nr. 1219 af 11/12/2009 - Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129042

 

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) VEJ nr. 115 af 11/12/2009 https://www.retsinformation.dk/pdfprint.aspx?id=129064

 

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. (ambulancebekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203742

Transporterhvervets Uddannelsers (TUR) Uddannelsesbøger samt vejledninger for ambulancebehandleruddannelsen

https://www.ambulancebehandler.nu/

 

LBK nr. 191 af 28/02/2018 - Sundhedsloven

LBK nr. 1141 af 13/09/2018- Autorisationsloven