Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegationsforhold for ambulancebehandlere og paramedicinere

 

1.0 Formål og målgruppe

At beskrive lovgivningen vedrørende delegation og videredelegation herunder definere, hvem der modtager delegation og under hvilke forudsætninger denne kan videredelegeres.

At beskrive vilkårene, der skal være opfyldt for at personale, der udfører ambulancekørsel og liggende sygetransport, kan udføre opgaver i operativ drift under lægelig delegation.

 

2.0 Delegation

En række opgaver i ambulancetjenesten betegnes som lægeforbeholdt virksomhed.

Lægen kan delegere disse opgaver til andre (ambulancebehandlere/paramedicinere) – betegnet som anvendelse af medhjælp. Delegationen skal ske på enten en konkret delegation eller på en rammedelegation.

 

For Region Nordjylland er det gældende, at regionen selv varetager den lægelige delegation.

 

2.1 Rammedelegation

En række opgaver i ambulancetjenesten betegnes som lægeforbeholdt virksomhed.

Lægen kan delegere disse opgaver til andre (ambulancebehandlere/paramedicinere) – betegnet som anvendelse af medhjælp. Delegationen skal ske på enten en konkret delegation eller på en rammedelegation.

 

For Region Nordjylland er det gældende, at regionen selv varetager den lægelige delegation.

 

2.2 Konkret delegation

En række opgaver i ambulancetjenesten betegnes som lægeforbeholdt virksomhed.

Lægen kan delegere disse opgaver til andre (ambulancebehandlere/paramedicinere) – betegnet som anvendelse af medhjælp. Delegationen skal ske på enten en konkret delegation eller på en rammedelegation.

 

For Region Nordjylland er det gældende, at regionen selv varetager den lægelige delegation.

 

2.3 Videre delegation

Der er tale om videredelegation, når en medhjælp (ambulancebehandler/paramediciner) overdrager udførelse af delegeret lægelig forbeholdt virksomhed til en anden person (ambulancebehandlerelev/ambulanceassistent). Ved videredelegation skal medhjælpen (ambulancebehandleren/paramedicineren) sikre sig, at den person, som opgaven overdrages til (ambulancebehandlereleven/ambulanceassistenten), er kvalificeret til at udføre opgaven. Medhjælpen er ansvarlig for at videregive den relevante instruktion og føre tilstrækkeligt tilsyn med opgavens udførsel.
 

Den delegerende læges instruks skal følges.

 

3.0 Ansvar ved delegation og videredelegation

For at tilgodese patientsikkerheden ved patientbehandling påhviler der de involverede et ansvar ved delegation og videredelegation.

 

3.1 Ledelsens ansvar

Grundlæggende er det arbejdsgiveren, der fastlægger, hvilke opgaver der må løses af de enkelte personalegrupper. Det er derfor også arbejdsgiverens ansvar at sikre, at opgaverne kan løses på et patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt kompetenceniveau. Ledelsen har desuden ansvaret for, at personalet er instrueret og oplært i de relevante arbejdsopgaver, samt ansvaret for at føre relevant tilsyn med udførelsen. Det er ydermere ledelsens ansvar, at der er udarbejdet en instruks vedrørende delegation af opgaver.

 

Herudover har ambulanceleverandøren en etisk, moralsk og kontraktuel forpligtelse til at sikre, at alle medarbejdere udfører deres hverv på en sikker og samvittighedsfuld måde ud fra beskrevne procedurer, vejledninger, instrukser og guidelines (Herefter: dokumenter).

 

Ambulanceleverandøren tilsikrer -dokumentation for, at dokumenterne er læst og forstået.

 

3.2 Delegerende læges ansvar

Den for behandlingen ansvarlige læge beslutter, hvilke opgaver, der kan delegeres. De delegerende læger har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelse og instruktion af samt tilsyn med den person, som de delegerer opgaven til. Delegationen udføres i praksis gennem nærmere beskrevne instrukser og ved at lægen ved tilsyn sikrer sig, at den enkelte modtager af delegationen er i stand til at udføre opgaverne på betryggende vis. Det er lægens ansvar, at medhjælpen har fået entydig instruktion i at udføre den delegerede forbeholdte virksomhed, og at denne har forstået instruktionen. Medhjælpen skal gøres bekendt med selve udførelsen af opgaven og instrueres i at kunne behandle eventuelle komplikationer, herunder gøres bekendt med, hvornår der skal tilkaldes relevant hjælp.

Det skal endvidere fremgå af instruktionen, hvor langt delegationen rækker, så der ikke kan være tvivl

herom.

 

3.3 Medhjælpens ansvar (ambulancebehandleren/paramedicineren)

Når du på lægelig delegation udfører lægeforbeholdte opgaver, arbejder du juridisk set som medhjælp for lægen. Når du har fået delegeret en lægeforbeholdt opgave, er du som medhjælp ansvarlig for at udføre opgaven efter instruksen. Du er desuden ansvarlig for at frasige dig opgaver, som du ikke ser dig i stand til at udføre forsvarligt. Hvis du - som medhjælp har fået delegeret en lægeforbeholdt opgave - og følger den givne instruktion, vil det være den, som delegerede opgaven (lægen), der har ansvaret for udførelsen af opgaven. Hvis du som medhjælp har fået delegeret en lægeforbeholdt opgave, og ikke følger den givne instruktion, vil ansvaret for opgavens udførelse være dit.

 

3.4 Ansvar ved videredelegation

Der er tale om videredelegation, når du (ambulancebehandler/paramediciner) har fået delegeret lægeforholdte opgaver, og du overdrager udførelsen af opgaverne til en anden (ambulancebehandlerelev/ambulanceassistent). Den person, du videredelegerer opgaven til, fungerer juridisk som medhjælp.

Når du videredelegerer en opgave, skal du udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det betyder, at du skal:

  • • Sikre dig at den person, du overdrager opgaven til, er i stand til at udføre opgaven

  • • Videregive den relevante instruktion om opgavens udførelse og sikre dig, at medhjælpen har forstået instruktionen

  • • Føre tilstrækkeligt tilsyn med medhjælpens udførelse af opgaven i det omfang, det er nødvendigt

 

Du er som ambulancebehandler/paramediciner ansvarlig for mangelfuld udførelse af opgaven, hvis du ikke instruerer medhjælpen tilstrækkeligt, eller hvis du instruerer medhjælpen forkert.

 

4.0 Tilsynspligt

Delegerende lægers ansvar omfatter, at arbejdet i ambulancetjenesten udføres i overensstemmelse med de udarbejdede instrukser (tilsynspligt). Delegerende læge samt Kvalitets- og Udviklingsafdelingen benytter sig i alle regioner af en række forskellige tiltag, hvoraf et af disse er særligt udvalgte - og uddannede medarbejdere, benævnt ambulanceinstruktører.

Ambulanceinstruktører foretager på vegne af delegerende læge og Kvalitets- og Udviklingsafdelingen således opgaver der indebærer, at tilsynspligten overholdes bl.a. ved journalaudit, tracerforløb, kørsel med nyuddannede, implementering af nyt udstyr, vedligeholdelsesuddannelse, anden ambulanceuddannelse med fagligt indhold, særlig afdækning af fagligt niveau samt faglig sparring og feedback til øvrigt ambulancepersonel m.m.

 

Delegerende læge skal sikre sig, at ambulanceinstruktørerne har fået entydig instruktion og uddannelse. Yderligere skal delegerende læge i fornødent omfang føre tilsyn med de medarbejdere, som udøver denne funktion. Omfanget af tilsynet vil altid bero på en konkret vurdering.

 

Tracerforløb og journalaudit kan desuden varetages af Operative Ledere.

 

Grundet delegerende læges tilsynspligt, og for at opfylde lovgivning om delegation og videredelegation er følgende derfor gældende for alle regioner uanset dokumenttype og delegationsansvar:

For at kunne udføre ambulancekørsel og liggende sygetransport på delegation skal dokumenter tilgængelige i den enkeltes GEMS-adgang under fanebladet ”opgaver” være kvitteret for, med enten "læst og forstået" eller en igangværende sagsbehandling vedrørende det enkelte dokument være igangsat grundet "læst og ikke forstået".

 

5.0 Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp:

BEK nr 1219 af 11/12/2009 - Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

 

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) VEJ nr 115 af 11/12/2009 https://www.retsinformation.dk/pdfprint.aspx?id=129064

 

LBK nr 191 af 28/02/2018 - Sundhedsloven

LBK nr 1141 af 13/09/2018- Autorisationsloven