Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægestuderende ansat som lægevikar

 

På baggrund af vejledning nr. 115 af 11.12.2009, samt bekendtgørelse nr. 1219 af 11.12.2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) er følgende lokale instruks udarbejdet og gældende for lægestuderende ansat som vikarer.

Beskrivelse

Lægevikaren er i relation til denne instruks en lægestuderende, som har bestået minimum 8. semester herunder bestået farmakologi.

Det anbefales, at lægevikaren læser Sundhedsstyrelsens Delegation & regler ”VIKAR FOR LÆGE” – kend ansvarsforholdene som medicinstuderende.

Lægevikaren indgår i både dagarbejde og vagtarbejde efter passende introduktion til sygehuset.

Den ledende overlæge er ansvarlig for planlægning af et introduktionsprogram, hvor lægevikaren som minimum introduceres til de fysiske rammer, kliniske it-systemer herunder medicinmodul med FMK, registreringspraksis og epikriser samt PRI-systemet.

Lægevikaren anvender Digital diktering, den elektroniske patientjournal NordEPJ inklusive øvrige it-systemer i den kliniske it-arbejdsplads, herunder radiologi, klinisk biokemi, mikrobiologi, patologi, henvisninger og PRI-systemet.

 

Enhver læge med ret til selvstændigt virke:

 • • er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed

 • • kan, med enkelte undtagelser, delegere en hvilken som helst opgave til en medhjælp uanset medhjælpens formelle uddannelse og baggrund

 • • skal, som bagvagt for en lægevikar, sikre sig, at den rådgivning og de instrukser, der gives til lægevikaren, kan udføres af lægevikaren på forsvarlig vis. I modsat fald er bagvagten forpligtet til selv at komme til stede og overtage patientbehandlingen.

 

Den ledende overlæge er ansvarlig for:

 • • at lægevikarer har de fornødne kvalifikationer til at udføre det arbejde, de ansættes til

 • • at der i klinikken foreligger en instruks, der overfor lægevikaren klart angiver, hvilke opgaver denne må påtage sig, samt klart angiver hvornår og i hvilke situationer lægevikaren skal kontakte en læge ansat på afdelingen

 • • det arbejde, lægevikaren udfører, så længe lægevikaren holder sig inden for det, af den ledende overlæge uddelegerede. Overlæger er, hvad angår ansvar, stillet, som havde vedkommende selv udført arbejdet

 • • foretage oprettelse af lægevikaren som sin medhjælp i FMK (fælles medicinkort) og sikre sig, at medhjælpen slettes samme sted, når ansættelsen ophører

 

Den lægestuderende ansat som lægevikar:

 • • arbejder overordnet i henhold til gældende instrukser

 • • er ansvarlig for at frasige sig en opgave, som lægevikaren ikke ser sig i stand til at udføre på forsvarlig vis

 • • kan pålægges ansvar jf. autorisationsloven, hvis lægevikaren udfører opgaver, der ligger uden for bemyndigelsen, eller varetager opgaver, der er i strid med bemyndigelsen. Den delegerende læge/overlæge er i så tilfælde ikke ansvarlig for opgavevaretagelsen

 

Lægestuderende ansat som lægevikar:

Lægevikaren har følgende opgaver:

 • • modtage akutte patienter til indlæggelse, optage primærjournal, iværksætte primære ordinationer og opdatere det lokale medicinmodul med relevante ordinationer fra FMK (det fælles medicinkort) efter oprettelse af ledende overlæge som medhjælp i FMK

 • • ordinere receptpligtig medicin til indlagte patienter og sætte medicinstatus i medicinmodulet

 • • gå stuegang på udvalgte patienter i de stationære afsnit

 • • foretage medicinafstemning, efter oprettelse af ledende overlæge som medhjælp i FMK

 • • varetage simple forløb, der dog SKAL konfereres med bagvagt. Navn på bagvagt journalføres sammen med den konfererede behandlingsplan

 • • tilkalde bagvagt til udfærdigelse af behandlingsplan i alle andre forløb. Navn på bagvagt journalføres sammen med den konfererede behandlingsplan

 • • udføre forskellige diagnostiske/terapeutiske procedurer efter relevant instruktion

 • • dagsopgaver i øvrigt i tæt dialog med vagthavende bagvagt

 • • indgå i livreddende behandling ex. hjertestopbehandling

Lægevikaren må IKKE:

 • • afslå indlæggelse af akut patient uden forudgående konference med bagvagt

 • • hjemsende patient fra Skadestue uden at konferere med læge

 • • udskrive patienter uden forudgående konference med læge

 • • aftale overflytning af patient til andet sygehus uden at konferere med en læge

 • • selvstændigt ledsage patient under transport til andet sygehus

 • • rekvirere større diagnostiske undersøgelser uden forudgående konference med en læge
  ex. CT- eller MR-scanning eller invasive procedurer

 • • iværksætte eller ændre i mere gennemgribende behandlinger uden forudgående konference med bagvagt, f.eks. at der ikke findes indikation for genoplivning

 • • udfærdige erklæringer til offentligt brug, herunder til arbejdsgiver samt forsikrings- og politisager

 • • foretage endelig dødskonstatering og udfærdige dødsattest

 • • udfærdige recepter, hverken telefonisk til apotek, elektronisk fra FMK eller på anden vis

 • • bære navneskilte, eller på anden måde give indtryk af, at lægevikaren er læge

 

Formål

Denne instruks har til formål at sikre entydig definition af den lægestuderendes opogaver og ansvar i forbindelse med ansættelse som lægevikar

Referencer

Medicinering - lægemiddelordination

Patientjournalen Region Nordjylland

Medicinering – Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

Delegation af forbeholdt sundhedsfalig virksomhed