Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Leders ansvar ved gravide stråleudsatte arbejdstagere på afdelinger med røntgenudstyr der anvendes til diagnostisk brug

 

Denne retningslinje er gældende for alle ledere med personaleansvar på afdelinger med røntgenudstyr der anvendes til diagnostisk brug.

 

Formål

Formålet er at sikre at gældende lovgivning overholdes samt at beskrive forholdsreglerne i forbindelse med gravide stråleudsatte arbejdstagere/personale. Sigtet med instruksen er at skabe tryghed hos den gravide.

 

Definition af begreber

Stråleudsat arbejdstager:

Arbejdstager i en virksomhed med brug af strålekilder, hvor arbejdstageren direkte er involveret i eller udfører et arbejde, der er nødvendigt for denne brug, eller arbejdstager, der planlagt udsættes for ioniserende stråling i en eksisterende bestrålingssituation, og hvis tilstedeværelse er nødvendig.

 

 

Indledning

Jf. ICRP 84 (Pregnancy and Medical Radiation) er der ikke belæg for at den gravide totalt skal undgå stråling, blot forholdsregler i denne retningslinje følges.

 

Bemærk: Røntgenfysiks strålebeskyttelsesekspert har skærpet kravene i Region Nordjylland i forhold til lovgivningen omkring maksimal dosis til det ufødte barn:

Den samlede ækvivalente dosis til det ufødte barn må i hele graviditetsperioden ikke overstige 1 mSv.

 

Motivation: Gældende regel - at dosis ikke må overstige 1 mSv efter meddelt graviditet - anses for utilstrækkelig i forhold til strålebeskyttelse af foster. Principielt kan foster have fået en nær skadelig dosis før meddelt graviditet – hvorefter yderlige dosis tillades.

 

 

Metode

 

Leder skal sikre

 

 • − at de stråleudsatte arbejdstagere på afdelingen generelt er instrueret om nødvendigheden af tidlig underretning om graviditet med henblik på at der kan træffes de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at dosis til det ufødte barn bliver så lav som med rimelighed kan opnås.
   

 • − at arbejdsfunktioner tilrettelægges således at dosis til det ufødte barn ikke overskrider det tilladte. Herunder at der i denne forbindelse sker en forudgående dosisvurdering af den gravide som beskrevet i instruksen Dosisevalueringsskemaet til gravide stråleudsatte arbejdstagere.
   

 • − at gravide stråleudsatte arbejdstagere, der ikke bærer persondosimeter, tilbydes et persondosimeter.

 

 • − at måleintervallet for gravide arbejdstageres persondosimeteret er månedligt.

 

 • − at der løbene bliver fulgt op på de månedlige doser, herunder at arbejdsfunktioner korrigeres undervejs i graviditetsforløbet hvis nødvendigt.
   

 • − at den samlede dosis til det ufødte barn efter endt graviditetsforløb evalueres som beskrevet i instruksen Dosisevalueringsskemaet til gravide stråleudsatte arbejdstagere. Ved overskridelse kontaktes Røntgenfysiks strålebeskyttelsesekspert.
   

 • − at den forudgående dosisevaluering og de målte doser i Dosisevalueringsskemaet for gravide stråleudsatte arbejdstagere bliver arkiveret i mindst 5 år efter endt graviditetsforløb.
   

 • − at den gravide kender til de potentielle risici som kan opstå ved bestråling af det ufødte barn. Herunder at henvise den gravide til Sundhedsstyrelsens pjece Graviditet og Røntgenstråling (Link under referencer), samt muligheden for at kontakte Røntgenfysik ved yderligere spørgsmål.

 

 • − at den gravide påmindes om vigtigheden om at have skærpet opmærksomhed på korrekt bæring af persondosimeter samt generel strålebeskyttelse under graviditetsperioden. Instruks for personligt dosimeter samt gode strålebeskyttelsesråd findes under referencer.

 

 • − at den gravide kender til muligheden for at kontakte til afdelingens strålebeskyttelseskoordinatorer og Røntgenfysiks strålebeskyttelsesekspert ved spørgsmål i forbindelse stråling og graviditet.

 

 

Referencer

 

Dosisevalueringsskema for gravide stråleudsatte arbejdstagere