Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure ved arbejde med brandfarlige og ætsende materialer, Billeddiagnostisk Afdeling Hjørring

 

Målgruppe

Proceduren er gældende for alle ansatte faggrupper i Billeddiagnostisk Afdeling

 

Formål

At sikre hurtig og sikker behandling ved uheld.

 

Beskrivelse

Alle ansatte skal kende:

  • • Indsatskortene over de ætsende stoffer der findes i afdelingen

  • • De personlige værnemidler skal anvendes

 

Ved indtagelse:

Skyl munden grundig og drik et glas vand. Søg læge hvis ubehaget fortsætter.

Ved indånding:

Søg frisk luft. Søg evt. læge hvis ubehaget fortsætter.

 

Hudkontakt:

vask huden grundig med vand og sæbe. Søg læge hvis ubehaget fortsætter.

 

Øjenkontakt:

Skyl straks med rigeligt vand eller 0,9 % natriumklorid. Øjet spiles godt

op og bevæges i alle retninger. Fortsæt skylning under transport til

læge/skadestue og indtil læge har overtaget behandling. Under skylning

bør evt. kontaktlinse fjernes.

 

 

 

Forholdsregler ved uheld/spild

Spild inddæmmes og opsamles med absorberende materiale (kattegrus), der forefindes i skyllesrummet, og overføres til egnede affaldsbeholdere.