Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overgange fra stamafsnit til intensiv og fra intensiv til stamafsnit, Nord

Beskrivelse

Koordinering af samarbejdet mellem stamafdeling og intensiv, når patienten skal overflyttes. Dette gælder begge veje.

Vores fælles mål for patient og pårørende i forbindelse med overflytning er, at de oplever samarbejde, forberedelse og tryghed omkring overflytningen specielt fra intensiv til stamafdelingen. Dette søges opnået gennem:

 • At vi af monitorerer intensiv patienter i det omfang, det kan lade sig gøre – step-down, samt informerer patient og pårørende om, at der på stamafdelingen ikke er en sygeplejerske på stuen hele tiden.

 • At vi hjælper eller finder alternative muligheder for patienten i at kunne tilkalde personalet.

 • At vi varsler overflytning så tidligt som muligt, dette pga. personale situationen og gerne 1 – 2 dage før op til en weekend.

 • At patient, såfremt tilstanden tillader det, og pårørende forud for overflytning kommer på besøg i stamafdelingen.

 • At intensiv sygeplejerske så vidt det kan lade sig gøre tilbyder tilsyn/opfølgning i stamafdelingen de første 1 – 3 dage efter overflytningen, mhp eventuelle spørgsmål/afklaringer, både til gavn for patient, pårørende og personale. Kan det ikke lade sig gøre, som minimum tilbud om, at stamafdelingen kan ringe til eller evt. efter intensivsygeplejersken.

 

Ved længere tids indlæggelse på intensiv (> 14 dage) skal der arbejdes henimod en overflytningskonference 3 – 4 dage forud for overflytning til stamafdeling, hvor sygeplejerske og læge fra stamafdelingen deltager sammen med intensivsygeplejerske og anæstesilæge.

Samarbejdssituationer

Til en intensivplads visiteres patienter med akutte og livstruende sygdomme, som kan resultere i manifest eller potentielt reversibel dysfunktion af et eller flere vitale organsystemer. Se instruks vedr. visitation til intensive og intermediære pladser i Anæstesien.

 

Når intensivpatienten vurderes stabil og der ikke længere er behov for tæt observation og intensiv behandling, vurderes patienten klar til overflytning til stamafdelingen. Patienten meldes overflytningsklar fra anæstesilægen til stamafdelingens læge, samtidig aftales overflytning imellem intensivsygeplejersken og modtagende sygeplejerske.

Hvornår kan intensivpatienten tilbageflyttes til stamafdeling på sygeplejerskeniveau?

For at en patient kan tilbageflyttes fra intensivafdeling til stamafdeling kræves, at stamafdelingen er i stand til at give patienten den pleje, behandling og observation, der kræves. Det er forskelligt, om det er urologisk, gynækologisk, neurologisk eller børneafdelingen patienten skal flyttes til.

Det tilstræbes, at det så tidligt på dagen aftales, når patienten skønnes klar til overflytning til stamafdelingen. Er det muligt og især op til en weekend, vil stamafdelingen gerne varsles dagen før mhp. overflytning. Dette mht. personalesituationen.

Når overflytning er aftalt giver stamafdelingens læge afdelingen besked. Endvidere kontakter sygeplejersken afdelingen mhp. overflytningstidspunkt og hvilke ting, der skal monteres på stuen forud for overflytningen.

Overflytning af patient fra gynækologisk, urologisk, neurologisk og børneafdelingen til intensiv 103.

Som udgangspunkt skal sygeplejerske og evt. læge fra stamafdelingen/anæstesilæge ledsage patienten til intensiv 103, dette kan i vagter og weekends umiddelbart ikke lade sig gøre for sygeplejerskernes vedkommende i urologisk og gynækologisk afdeling pga. bemandingen.

Ledsagende sygeplejerske giver mundtlig rapport om væsentlige oplysninger, der vedrører patient og pårørende.

Patienten skal forud for overflytningen være identificeret og der skal ligeledes være udarbejdet en status på patienten samt relevante problemstillinger opstillet i EPJ.

Overflytning fra intensiv til gynækologisk afdeling:

Cirkulatorisk:

 • • Patienten skal være trykstabil, der vil på gynækologisk være mulighed for at kontrollere non invasiv BT og puls 2 - 3 gange pr. vagt.

 • • Der vil være mulighed for at afslutte Magnesium/Addiphos infusion ifølge given instruktion.

Respiratorisk:

 • • Der vil være mulighed for at give inhalationer og tør O2 

 • • Der vil være mulighed for at give CPAP x 2/vagt efter given instruktion.

Udskillelser:

 • • Der er mulighed for at måle døgndiurese, men ikke timediurese.

Monitorering:

 • • Der vil være mulighed for at måle spot SaO2, ikke kontinuerligt.

Ernæring:

 • • Ernærings og væskeregistrering ajourføres i Clinical Suite inden overflytning. Dette gælder også p-drik.

 • • Gynækologisk afdeling viderefører eller justerer ernæringsplan fra intensiv

Smertebehandling:

 • • Har patienten haft en længerevarende smerteanamnese, bør patienten ved overflytningen have udarbejdet en smertebehandlingsplan.

 

Når flytningen er planlagt meldes patienten fra anæstesilægen til stamafdelingens læge og intensivsyge-

plejersken udarbejder en aktuel sygeplejestatus, hvor plejebehov etc. Nedskrives i Clinical Suite.

Dokumentationsvejledning ved overflytning af patient til stamafdeling følges.

Intensivsygeplejersken kontakter stamafdelingen mindst ½ time før overflytning, hvor patientens aktuelle

behov for ilt behandling, infusioner etc. nævnes.

 

Når patienten kommer på stamafdelingen, hjælper intensivsygeplejersken med at installere patienten.

Overflytning fra intensiv til neurologisk afdeling:

Neurologisk afdeling har en observationsstue stue med 3 pladser, hvor der er mulighed for en tættere men ikke kontinuerlig observation. Patienten kan ved overflytning til observationsstuen observeres:

Cirkulatorisk:

 • • Patienten skal være trykstabil

 • • Der er i afdelingen ikke mulighed for monitorering fraset noninvasiv BT og puls x 2/time

 • • Der vil være mulighed for afslutning af Mg/Addiphos infusion

Respiratorisk:

 • • Der vil være mulighed for at give op til 100% O2 på fugter.

 • • Mulighed for inhalationsterapi

 • • Mulighed for sugning i glat kanyle og svælg samt tracheostomipleje.

Udskillelser:

 • •  Der er mulighed for at måle døgndiurese, men ikke timediurese.

Monitorering:

 • • Der er ikke mulighed for kontinuerlig monitorering.

Ernæring:

 • • Ernærings og væskeregistrering ajourføres i Clinical Suite inden overflytning. Dette gælder også p-drik.

 • • Neurologisk afdeling viderefører eller justerer ernæringsplan fra intensiv.

Smertebehandling:

 • • Har patienten haft en længerevarende smerteanamnese, bør patienten ved overflytningen have udarbejdet en smertebehandlingsplan.

 

Når flytningen er planlagt udarbejder intensivsygeplejersken en aktuel sygeplejestatus, hvor plejebehov,

evt.suge behov etc. nedskrives i Clinical Suite. Dokumentationsvejledning ved overflytning af patient til

stamafdeling følges.

Intensivsygeplejersken kontakter stamafdelingen mindst ½ time før overflytning, hvor patientens aktuelle

behov for ilt behandling, infusioner etc. nævnes.

 

Når patienten kommer på stamafdelingen, hjælper intensivsygeplejersken med at installere patienten.

 

Neurologiske patienter har ofte lange indlæggelsesforløb både på intensiv, men også på stamafdelingen før og efter indlæggelse på intensiv, hvilket betyder, at personalet begge steder har godt kendskab til patienten. Dette kan have betydning i overflytnings øjemed.

Overflytning fra intensiv til urologisk afdeling:

Cirkulatorisk:

 • • Patienten skal være trykstabil, der er i afdelingen mulighed for at måle non invasiv BT og puls x 2/vagt

Respiratorisk:

 • • Der er mulighed for at give tør O2

Udskillelser:

 • • Der er mulighed for at måle døgndiurese, men ikke timediurese.

Monitorering:

 • • Der er ikke mulighed for kontinuerlig monitorering.

Ernæring:

 • • Ernærings og væskeregistrering ajourføres i Clinical Suite inden overflytning. Dette gælder også p-drik.

Urologisk afdeling viderefører eller justerer ernæringsplan fra intensiv.

Smertebehandling:

 • • Har patienten haft en længerevarende smerteanamnese, bør patienten ved overflytningen have udarbejdet en smertebehandlingsplan.

 • • Der er mulighed for epidural smertebehandling.

 

Inden overflytningen dokumenteres og indtastes udskillelserne fra dræn, stomi etc. samt stomiens vitalitet

i Clinical Suite. Dokumentationsvejledning ved overflytning af patient til stamafdeling følges.

Overflytning fra intensiv til børneafdelingen:

Børneafdelingen vil gerne varsles i så god tid som muligt mht. overflytning. Er det op til en weekend, hvor en overflytning kan blive aktuel, må varslingen gerne være 1 – 2 dage før, mhp bemandingen i weekenden.

Personalet fra børneafdelingen vil forud for overflytning dertil, gerne komme på intensiv og fortælle, hvad der kan forventes i børneafdelingen eksempelvis, at forældrene selv skal varetage plejen etc.

 

Endvidere skal forældre informeres om aftercare tilbud; dvs. tilbud om at blive ringet op, 1 måned efter udskrivelse samt evt. komme forbi til en samtale.

Cirkulatorisk:

 • • Barnet skal være trykstabil, der er i afdelingen mulighed for at måle non invasiv BT og puls.

Respiratorisk:

 • • Der er mulighed for at fortsætte B-CPAP eller give High Flow behandling.

 

Udskillelser:

 • • Der kan føres udvidet væskeskema/væskeregnskab

Monitorering:

 • • Der kan måles kontinuerlig SaO2

Ernæring:

 • • Ernærings og væskeregistrering ajourføres i Clinical Suite inden overflytning, samt dokumentation for, hvordan ernæringen indtages.

Smertebehandling/abstinensbehandling:

 • • Der er mulighed for epidural smertebehandling

 • • Fortsættelse af abstinensbehandling samt aftrapning heraf.

 

Når flytningen er planlagt udarbejder intensivsygeplejersken en aktuel sygeplejestatus, hvor plejebehov

etc. dokumenteres i Clinical Suite. Dokumentationsvejledning ved overflytning af patient til stamafdeling

følges.

Udskrivelse til hjemmet direkte fra intensiv afdeling:

I enkelte tilfælde kan patienten færdigbehandles på intensiv afdeling, eksempelvis hjemmerespirator bruger og børn, hvilket betyder, at de kan udskrives direkte til eget hjem. I de konkrete tilfælde, skal intensivsygeplejersken tage kontakt til stamafdelingens sygeplejersker, der skal undersøge, om det er relevant at kontakte hjemmeplejen, sundhedsplejerske etc., samt dokumentation i Clinical.

Definition af begreber

103 – Intensivt afsnit, Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder, Aalborg Universitetshospital

Stamafdelinger – Gynækologisk Sengeafdeling, Urologisk Sengeafdeling, Neurologisk Sengeafsnit og Børneafdelingen, ASN, Aalborg Universitetshospital

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejepersonalet

Formål

At beskrive arbejdsgangene og mulighederne for monitorering og observation i forbindelse med overflytning af patient fra intensiv afdeling til stamafdeling og fra stamafdeling til intensivt afsnit. Dette for at lette patientovergangene og gøre dem så vellykkede som muligt.