Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opfølgning ved belastende hændelser (Vold eller grænseoverskridende adfærd) i Hæmatologisk Sengeafsnit 7 vest

 

Beskrivelse

I Hæmatologisk Afdeling møder personalet patienter og familier i krise og belastede situationer, patienter med personlighedsændring som følge af lymfekræft i centralnervesystemet samt patienter i delir pga. alvorlig sygdom. Arbejdet indebærer dermed en vis risiko for at blive udsat for belastende hændelser, såsom vold eller trusler om vold eller anden grænseoverskridende adfærd. Trivselsundersøgelsen 2016 dokumenterer at medarbejderne i Hæmatologisk Sengeafsnit oplever disse belastende hændelser og instruksen er derfor udarbejdet som følge af dette.

Belastende hændelser kan medføre misforståelse og usikkerhed i personalegruppen og føre til sygefravær og psykisk nedslidning af den enkelte medarbejder. Opbakning og aktiv indsats fra ledelse og nærmeste kolleger kan imidlertid bidrage effektivt til medarbejdernes fortsatte psykiske velbefindende og trivsel.

Denne instruks er beskriver rammer og metode for, hvordan ledelse og medarbejdere i Hæmatologisk Sengeafsnit fremadrettet vil/kan arbejde med opfølgning ved belastende arbejdsrelaterede hændelser. Formålet er at forebygge uhensigtsmæssige følger og reaktioner hos den enkelte medarbejder, samt styrke samarbejdet og sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

Metode til opfølgning

  • • Psykisk førstehjælp (akut krisehjælp)

  • • Defusing

  • • Debriefing

  • • Individuel krisehjælp

 

Psykisk førstehjælp – indenfor de første minutter, timer

Ansatte som har være udsat for vold, trusler om vold eller anden grænseoverskridende adfærd kontakter en kollega. Denne kontakter den afsnitsledende sygeplejersker (den ansvarshavende sygeplejerske i vagterne) og yder omsorgsfuld førstehjælp.

Kolleger/ den ansvarshavende vurderer om den ansatte skal fritages fra tjeneste eller kan fortsætte sin vagt.

Ifølge nyere viden fra neuro-biologien er de første seks timer afgørende for hvordan oplevelsen fæstnes i hukommelsen. Forskning har vist at afledning og beroligende oplevelser kan dæmpe oplevelsen i hukommelsen, og mindske belastende følgevirkninger som f.eks. flashbacks.

Det er vigtigt at man ikke sover umiddelbart efter en belastende hændelse, da søvn fører til en fæstnelse af oplevelsen i hukommelsen. Afledning med beroligende film, spille spil og være i et trygt og beroligende miljø anbefales.

 

Afsnitsledende sygeplejerske/den ansvarshavende eller den der yder psykisk førstehjælp skal sikre sig at der bliver taget hånd om personen og at pårørende kontaktes og orienteres om hvordan man bedst kommer ovenpå en belastende hændelse.

Der udarbejdes en liste i afdelingen med telefonnumre på pårørende som den enkelte medarbejder ønsker kontaktet i tilfælde af belastende hændelse.

 

Defusing – umiddelbart efter hændelsen – inden vagten afsluttes.

Defusing er en kortvarig uformel samtale, som har til formål at skabe overblik over og forståelse for, hvad der skete og hvem der gjorde hvad, samt dæmpe oplevelse af angst og kaos.

Defusing afholdes i den vagt (eller i umiddelbar forlængelse af den vagt) hvor hændelsen er sket, alt involveret personale deltager, og ingen forlader vagten før defusing er gennemført. Det er den afsnitsledende eller ansvarshavende sygeplejerskes ansvar at defusing afvikles inden vagtholdet går hjem.

 

Fremgangsmåde:

Tid, forløb og formål skitseres.

Der tages en runde, hvor den enkelte for lov til at fortælle sine oplevelser uden afbrydelse. Hjælpespørgsmål kan være: Had skete der? Hvad tænkte du? Hvad følte du?

Defusing varer max 30 minutter og afrundes med aftaler om opfølgning, samt vurdering af om der er brug for efterfølgende debriefing, eksterne individuel krisehjælp eller kontakt til pårørende.

 

Debriefing

I særligt tilfælde kan der være behov for yderligere struktureret opfølgning på en belastende hændelse.

I disse tilfælde afvikles debriefing inden for få dage (2-3 dage) efter hændelsen, når de første umiddelbare følelsesmæssige reaktioner er aftaget. Denne har en varighed af 2 timer og afvikles af Psykolog eller anden som er uddannet til dette.

Afsnitsledende sygeplejerske er ansvarlig for at arrangere debriefing og indkalde alle medarbejdere som var involveret i episoden. Det er dog hensigtsmæssigt at der kun deltager 15 medarbejdere i seancen.

 

Individuel krisehjælp

I hver enkelt sag tages stilling til om der er behov for individuel krisehjælp. Dette arrangeres i samarbejde med afsnitsledende sygeplejerske.

Anmeldelser

Der tages stilling til om hændelsen skal anmeldes som arbejdsskade. Ved hændelser der medfører fravær ud over den dag hændelsen sker skal det anmeldes. Voldsepisoder skal desuden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, da den skadelidte kan have krav på erstatning.

 

Referencer

At-vejledning 4.3.4.

Samt inspiration fra:

Opfølgning på belastede hændelser. PRi-udvalget i Psykiatrien

Opfølgning på voldelige episoder, Afd. NHH