Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientansvarlig læge - Nyremedicinsk Afdeling

Definition

Den patientansvarlige læge (PAL) er en navngiven læge, som er udpeget til at bære det overordnede ansvar og overblik for en given patients forløb på sygehuset

PAL er ikke fagligt ansvarlig ud over eget speciale eller behandling, men har en funktion som koordinator og bagstopper/tovholder for det samlede udrednings- og behandlingsforløb.

 

Kriterier for tildeling af PAL i Nyremedicinsk Afdeling

Patienter skal, i tilfælde hvor det er fagligt relevant, have tilknyttet en PAL. Ved fagligt relevant forstås, når et diagnostisk- og/eller behandlingsforløb forventes at være komplekst og omfatter en for nefrologien specialerelevant problemstilling.

Der skal altid tildeles en PAL ved det mere komplekse og længerevarende og/eller tværgående behandlingsforløb, og den patientansvarlige læge skal være en aktiv deltager i patientens forløb.

PAL skal besidde bred klinisk erfaring og skal i udgangspunktet være speciallæge. Læger i videreuddannelsesforløb skal oplæres i funktionen og kan i mindre komplicerede patientforløb få tildelt opgaven som PAL.

En patient kan kun have én PAL ad gangen, men flere læger kan have behandlingsansvar både indenfor det enkelte speciale og på tværs af flere specialer.

Indlagte pt med simple forløb, hvor der ikke forventes nefrologisk opfølgning (ex. simpel UVI, pneumoni, KOL etc) og forventet kort indlæggelsestid skal ikke tildeles en PAL.

Sygdomsgrupper, hvor nyremedicinsk læge vurderes relevant altid at være PAL.

 • eGFR < 20 ml/min

 • MMU-pt.

 • Dialyse-pt. (HD, HHD, PD)

 • Nyretransplanterede pt

 • Nefrotisk syndrom på non-malign basis

 • Immunsupprimerede pt med nefrologisk grundsygdom

 • Pt med svær hypertension, hvor det er mest rationelt med nyremedicinsk PAL

 • Indlagte ikke-nefrologiske pt med komplekse udredningsforløb indtil diagnostisk afklaret, og PAL ansvar kan overdrages til andet mere relevant speciale (ex. Cancer-udredning)

 

 

 

 

Ansvarsområde for PAL/Overdragelse af ansvar til anden læge

PAL er den gennemgående lægelige figur, der har det overordnede ansvar for patienten og dennes udrednings- og/eller behandlingsforløb. PAL sikrer, at de nødvendige fagkompetencer er inddraget og kordineret på tværs af specialer, faggrupper og hospitaler.

PAL er ansvarlig for at tydeliggøre sin rolle som koordinator og ankerperson over for patient og pårørende, så de ved, hvem de kan henvende sig til ift at have en gennemgående dialog om behandlingsforløb mv. på tværs af specialer.

Overdragelse af ansvar til anden læge skal ske ved overlevering af relevant viden om patienten og udrednings- og/eller behandlingsforløbet. Overdragelsen har først fundet sted, når denne er accepteret af den modtagende læge og patienten samt dokumenteret i patientens journal.

 

Opgaver for PAL

PAL har koordineringsansvar for en række opgaver, men har ikke medicinsk/fagligt ansvar ud over eget speciale, men skal:

 • Sikre inddragelse af patient og evt. pårørende.

 • Sikre individuel behandlingsplan.

 • Sikre fremdrift i patientens udrednings- og behandlingsplan

 • Sikre overdragelse af patientansvar når relevant.

Det er ikke praktisk muligt, og der er ingen forventning om, at PAL altid er til stede eller tilgængelig, men PAL skal kunne rådføres ved behov, hvis en opgave eller henvendelse kræver det.

 

Behandlingsansvarlige teams

Behandlingsansvarlige teams i alle dialyse-afsnit, ambulatorium og sengeafsnit skal understøtte PAL´s mulighed for at varetage rollen, og sikre understøttelse af patienters og pårørendes oplevelse af kontinuitet. Organisering i teams skal sikre god dialog mellem forskellige behandlere og sikre fordeling af behandlingsansvar i fravær af PAL.

Indlagte nyremedicinske speciale-pt, der allerede er tildelt en PAL, eller nye pt, hvor tildeling af PAL er relevant, skal i videst muligt omfang forblive i det team, hvor pts PAL er tilknyttet. PAL skal efter bedste evne og under hensyntagen til øvrige planlagte opgaver bidrage bedst muligt med det videre behandlingsforløb og udredningsforløb.

 

Patientinformation

Alle patienter skal være informeret og indforstået med tildeling af behandlingsteam og PAL.

 

Reference: www.regioner.dk/media/4727/hvidbog-for-den-patientansvarlige-laege-2017.pdf