Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjemmemonitorering af gravide

 

Formål

At sikre et godt samarbejde og en sikker arbejdsgang i forbindelse med hjemmemonitorering af gravide.

 

Definition

Hjemmemonitorering af gravide indebærer, at den gravide selv foretager CTG i hjemmet. Samtidig udfyldes et elektronisk spørgeskema, og der kan måles en eller flere af følgende parametre.

 • • Blodtryk og Puls

 • • Urin undersøgelse for protein (u-stix eller albumin/kreatinin ratio).

 • • Vægt.

 • • Temperatur.

 • • CRP. ”Sådan måler du CRP på Quik Read Go

 • • Blodsukker.

 

Relevante Patientgrupper

Herunder oplistes hvilke patientgrupper man kan inkludere til hjemmemonitorering.

 • • PPROM.

 • • Insulinkrævende diabetes.

 • • Let/moderat stabil præeklampsi.

 • • Forhøjede galdesalte <100.

 • • IUGR.

I forbindelse med inklusionen skal man overveje, hvor mange fremtidige kontroller patienten har brug for. Der skal forventes mere end 2 planlagte kontroller før etablering af hjemmemonitorering skal overvejes. Desuden inkluderes udelukkende singletons i GA >26.

Beslutning om anvendelse af hjemmemonitorering, og planlægning af denne kontrol, skal altid foretages af obstetrisk speciallæge.

 

 

Fremgangsmåde

 

Inklusion og booking

Ved inklusion af gravide udfyldes ”Hjemmemonitorering. Oplysninger til inklusion”. Udlever patientfolder ”Information til gravide om hjemmemonitorering

Af skemaet skal monitoreringsplanen fremgå tydeligt med angivelse af hvilke parametre, der skal måles, og hvor ofte patienten skal monitoreres.

FØMO kontaktes på tlf. 63177 mhp. planlægning af oplæring i hjemmemonitorering.

Tidspunkt for næste kontrol i Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd (hjemmemonitorering og telefonkonsultation ved læge) bookes som vanligt via den hvide seddel af sekretær i Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd. Tlf. 6-3000.

Her gælder følgende:

 • • Hjemmemonitorering erstatter indlæggelse.

Pt. skal bookes på GODA (88-405).

 • • Hjemmemonitorering erstatter ambulante besøg.

Pt. skal bookes i Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd (gerne hos kontaktlæge).

 • • I weekenden kontaktes fødegangsvagten (88-400).

 

Den gravides ansvar

CTG og spørgeskema med målinger skal indsendes til FØMO på den aftalte dag for monitorering i tidsintervallet kl. 06.00 -09.00. CTG’en må ikke indsendes tidligere, f.eks. dagen før, idet den ikke ses af personalet før det aftalte tidspunkt.

Såfremt der er afvigende målinger på monitoreringsskemaet eller akutte symptomer, kontakter den gravide FØMO for videre plan.

 

Jordemoder i FØMO

Jordemoder i FØMO har det daglige ansvar for hjemmemonitoreringen. Dette omfatter følgende funktioner:

 • • Oplæring af nye gravide, der inkluderes til hjemmemonitorering (Vejledning CTG med Monica AN24, ”Sådan laver du hjertelydsregistrering (CTG).

 • • Den gravide registreres i Open-Tele (Vejledning til personale) og Milou (under selvmonitorering).

 • • Tjekker at de gravide har indsendt CTG og spørgeskema med målinger til FØMO kl. 10.00-12.00.

 • • Kategoriserer og kvitterer CTG.

 • • Registrer målinger i EPJ i hjemmemonitoreringsskabelonen.

 • • Ved akut patologi: Kontakter GODA-lægen (kode 88-405) og kontakter pt. mhp. løbende (real-time) CTG i hjemmet indtil videre plan.

 • • Ved behov for ændringer i monitoreringsplanen opdateres Open-tele efter aftale med lægen.

 

Lægen i Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd eller GODA

Hjemmemonitorering bookes som en telefonbooking på enten Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd eller GODA inden kl. 14.00. Lægen skal orientere sig vedr. CTG (Milou) og målinger (EPJ) samt kontakte pt. mhp. svar og videre plan. Der laves et notat i journalen for hver telefonkontakt. Den nye tid (tid til hjemmemonitorering samt enten telefontid eller fremmøde) bookes af sekretæren i Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd og sendes til pt. i eboks.

Såfremt der skal foretages ændringer i forhold til monitoreringsplanen, så skal jdm. i FØMO orienteres mhp. at lave ændringer i opsætningen i Open-tele.

 

Monitoreringsplaner

Der findes forudindstillede monitoreringsplaner for de forskellige patienttkategorier, som skitseret herunder. Bemærk, at der er specifikke dage for enkelte målinger. Disse dage kan ændres, men dette skal aftales med jdm. i FØMO.

 

PPROM

Som udgangspunkt udskrives den gravide først til hjemmemonitorering tidligst 1 uge efter vandafgang, og ikke før GA 26+0.Kan udelukkende tilbydes singleton gravide med foster i hovedstilling. Der skal være ro i tilstanden med bevaret cervix ≥ 25 mm og ingen blødning.

Oplæring foregår under indlæggelsen, og der skal være en klar monitoreringsplan ved udskrivelsen. Der bookes daglig telefonkonsultation i GODA.

 

Monitorerings plan

 

Insulin krævende diabetes

Hjemmemonitorering kan tilbydes fra GA 32+0, hvor den gravide vanligt følges med ugentlig CTG-monitorering. Der skal være stabile forhold.

 

Monitorering plan

 

FForhøjede galdesalte

Hjemmemonitorering anvendes, hvor galdesalte ligger mellem 10 – 100. Ved højere værdier er der behov for hyppige UL-scanninger, og fremmøde er derfor nødvendigt for denne gruppe.

 

Monitorering plan

 

Let/moderat stabil præeklampsi

Hjemmemonitorering anvendes udelukkende ved stabil præeklampsi hos asymptomatiske gravide. Såfremt der er behov for monitorering mere end 3 gange ugentlig skal indlæggelse overvejes.

 

Monitorerings plan

 

Svær IUGR

Hjemmemonitorering kan anvendes ved svær IUGR, hvor man ønsker hyppig CTG. Her vil der stort set altid være behov for individuel plan. Som udgangspunkt skal der måles BT og laves urin stix ved hver CTG- monitorering, idet denne patientgruppe også har en betydelig risiko for at udvikle præeklampsi.

 

Monitorerings plan

 

Når hjemmemonitoreringen afsluttes

Det er vigtigt, at al monitoreringsudstyret afleveres tilbage til FØMO, når hjemmemonitoringen afsluttes. Derfor skal de gravide ALTID medbringe udstyret til de planlagte kontakter på sygehuset.

 

 

Bilag:

 

HJEMMEMONITORERING. Oplysning til inklusion

 

Vejledning til personale (Open Tele)

Vejledning til CTG med MONICA AN-24

 

Billede 31

Billede 30

Billede 29

 

 

 

Billede 28

Billede 27

 

 

Billede 26

Billede 25

 

Billede 24

 

Billede 23

 

 

Billede 22

 

Billede 21

 

 

Billede 20

 

 

 

Billede 19

 

 

Billede 18

 

 

Billede 17

 

 

Billede 16

 

 

Billede 15

 

 

Billede 14

 

 

Billede 13

Billede 12

 

1

 

 

 

 

 

Billede 11

 

 

 

Billede 10

 

 

Billede 9

Billede 8

 

Billede 7

 

Billede 6

 

Billede 5

Billede 4

 

 

Billede 3

 

Billede 2

 

 

 

Billede 1