Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af parakliniske undersøgelser

Beskrivelse


Generelt

Patienten skal søges involveret i håndteringen af den parakliniske undersøgelse i forbindelse med indhentelse af informeret samtykke til undersøgelsen.

Patienten altid skal identificeres entydigt ved navn og personnummer.

Alt journalmateriale skal være identificeret entydigt ved navn og personnummer.

Undersøgelsesmateriale (eventuelt prøvebeholderen) skal være identificeret entydigt ved navn, personnummer og dato eller eksempelvis løbenummer/stregkode, der entydigt kan spores til førnævnte oplysninger.

1. Indlagte patienter

Delprocesser:

 1. A. Ordination af undersøgelsen:

Det er den behandlende læge som har ansvaret for at indhente patientens informerede samtykke til den ordinerede undersøgelse.

Det er den behandlende læge som har ansvaret for at tilpasse planlagte undersøgelsespakker og -programmer til den konkrete patient.

 1. B. Rekvisition af undersøgelsen:

 1. 1. Det er sygeplejerskerne (blod- urin- og lumbalvæske eller sekretærerne/læge som har ansvaret for rekvisition af de øvrige ordinerede undersøgelser.

 2. 2. Alle undersøgelser rekvireres via Clinical.

 3. 3. Ved bestilling af Arginin-, Klonidin- eller Synacthentest, se PRI-instruks. https://pri.rn.dk/Sider/23927.aspx, https://pri.rn.dk/Sider/23915.aspx, https://pri.rn.dk/Sider/23926.aspx

 1. C. Sikring af at undersøgelsesresultatet modtages, herunder rykkerprocedurer:

 1. 1. Rykkerprocedurer ved manglende svar sker via afsnitssekretær.

 

 1. D. Modtagelse af undersøgelsesresultatet:

 1. 1. Hvordan håndteres undersøgelsesresultater ved modtagelsen og hvordan lægen informeres rettidigt om undersøgelsesresultater samt giver svar til familien:
   

1.D.1 Indlagte patienter

 

Elektroniske prøvesvar
Prøvesvar sendes til afdelingens opgaveliste i Clinical Suite.
Sekretær gennemgår listen hver dag.
Prøvesvar på indlagte patienter røres ikke, disse prøvesvar har stuegangsgående læge ansvaret for. Stuegangsgående læge skal markere prøvesvarene som godkendt hver dag.
Stuegangsgående læge informerer forældre/barn om prøvesvaret.

 

Skriftlige prøvesvar

Prøvesvar lægges til stuegangsgående læge, som signerer dette med sine initialer og efterfølgende skannes prøvesvaret ind i OnBase i Clinical Suite.
Læge informerer forældre/barn om prøveresultatet og aftaler med disse, hvordan svar på manglende prøvesvar ved udskrivelsen skal overbringes (telefonisk/skriftligt).
Forældre/barn får kun svar på positive prøver. Hvis svaret er negativt, hører de intet.

 

1.D.2 Udskrevne patienter


Elektroniske prøvesvar

Prøvesvar på udskrevne patienter vurderes af sekretær.
Positive prøvesvar, som ikke er kendt ved udskrivelsen, overføres til forvagten i opgavelisten og forvagten orienteres også herom mundtligt. Forvagten informerer forældre/barn om prøveresultatet og markerer prøvesvaret som godkendt i Clinical Suite.

Negative prøvesvar eller positive prøvesvar, som var kendt ved udskrivelsen, overføres til udskrivende læge. Udskrivende læge vurderer herefter, om der er behov for kontakt til familien/barnet.

 

Skriftlige prøvesvar
Sekretær vurderer prøvesvaret.
Sekretær holder øje med, at vi modtager svar på bestilte prøver og rykker for svar ved behov.
Prøvesvar lægges til udskrivende læge, som signerer prøvesvaret og informerer forældre/barn om resultatet.
Prøvesvaret skannes efterfølgende ind i OnBase i Clinical Suite.
Det er afdelingens mål, at der gives besked til familien/barnet hurtigst muligt efter prøvesvarets modtagelse.

1.D.3 Hvordan modtages undersøgelsesresultater telefonisk:

 

Afsnitssekretær modtager telefonisk svar, og noterer identifikationen af patienten samt undersøgelsesresultatet og læser notatet op for svarafgiver for at sikre, at beskeden er forstået korrekt, og noterer svarafgivers navn med henblik på eventuel efterfølgende kontakt.

 

2. Ambulante patienter

Delprocesser:

 1. A. Ordination af undersøgelsen:

Det er den behandlende læge som har ansvaret for at indhente patientens informerede samtykke til den ordinerede undersøgelse.

Det er den behandlende læge som har ansvaret for at tilpasse planlagte undersøgelsespakker og -programmer til den konkrete patient.

 1. B. Rekvisition af undersøgelsen:

 1. 1. Det er sekretær/sygeplejerske, der rekvirerer prøver.

 2. 2. Alle undersøgelser rekvireres via Clinical/Labka/Webpas.

 3. 3. Ved bestilling af LHRH- eller Synacthentest, se PRI-instruks. https://pri.rn.dk/Sider/23924.aspx, https://pri.rn.dk/Sider/23926.aspx, https://pri.rn.dk/Sider/23923.aspx

 1. C. Sikring af at undersøgelsesresultatet modtages, herunder rykkerprocedurer:

 1. 1. Rykkerprocedurer ved manglende svar sker via sekretærer i ambulatoriet.

 

 1. D. Modtagelse af undersøgelsesresultatet: Hvordan håndteres undersøgelsesresultatet ved modtagelsen og hvordan lægen informeres rettidigt om undersøgelsesresultater samt giver svar til familien:

 

2.D Prøvesvar sendes til ambulatoriets opgaveliste i Clinical. Herfra fordeles svarene dagligt til de forskellige sekretærer, som, når prøvesvaret er komplet, overfører det til den behandlende læges opgaveliste eller i dennes fravær en anden læge.

Da vi stadig modtager visse prøvesvar på papir, afventer man disse før de øvrige prøvesvar overføres til behandlende læges opgaveliste samtidig med at papirsvar lægges til lægen. Lægen signerer disse svar, som efterfølgende scannes ind i OnBase i Clinical.

Sekretærer vurderer prøvesvaret.

Prøver, der er bestilt som ”akutte prøver”: Prøvesvaret skal straks overføres til den behandlende læges/anden læges opgaveliste, og den behandlende/anden læge orienteres mundtligt om dette.

Ved abnorme prøvesvar konfereres med rekvirerende/anden læge, som vurderer, om der skal handles på det her og nu, eller om man kan afvente evt. yderligere prøvesvar.

Når alle svar foreligger, giver behandlende/anden læge svar til forældre/barn i henhold til den aftale, der er lavet med familien ved det ambulante besøg.

Det er afdelingens mål, at der gives besked til familien/barnet hurtigst muligt efter prøvesvarets modtagelse.

 

Definition af begreber

Prøvesvar: Elektronisk, mundtlig eller skriftlig tilbagemelding fra andre afdelinger på f.eks. blod-, urin-, faeces- og spinalvæskeprøver samt billeddiagnostiske undersøgelser m.m.

 

Formål

Sikre at Børneafdelingens personale:

 • • Følger rettidigt op på modtagne svar på prøver og undersøgelser herunder hvis den parakliniske afdeling aflyser/afviser en prøve.

 • • Opfølgning på prøvesvar, information af behandlingsansvarlig læge mhp. at informere forældre hurtigst muligt om undersøgelsesresultater.

 • • Har rutiner ved modtagelse af prøvesvar, der giver anledning til akut indsats.

 • • Har procedure der skal sikre overblik over prøver og undersøgelser, der er rekvireret, men hvor der endnu ikke foreligger svar. Sekretær følger op og rykker for svar.

 • • Sekretær tjekker kollegers opgaveliste ved fravær.