Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

  • Visitationsretningslinjer for Akutmodtagelsen, Thisted

 

 

Overordnede visitationsretningslinjer

Patienter indlægges enten via egen læge/ vagtlæge/ hospitalslæge/ palliationslæge / sygeplejerske, KOL sygeplejerske/ 112 eller kommer som selvhenvendere i modtagelsen.
 

Triagering

Inden 30 minutter triageres patienten ved modtagende sygeplejerske til triageringsfarve RØD, ORANGE, GUL, GRØN eller BLÅT spor.

 

  1. 1. VED RØD patient ses patienten omgående af speciallæge/ akutlæge, og der iværksættes umiddelbart behandlingsplan.

  2. 2. VED ORANGE patient ses patienten indenfor 15 minutter af speciallæge/ akutlæge, og der iværksættes behandlingsplan (øvrig modtagelse foretages af yngre læge).

  3. 3. VED GUL patient ses patienten indenfor 60 minutter af læge, og behandlingsplan, foretaget i samråd med speciallæge/ akutlæge foreligger indenfor 4 timer.

  4. 4. VED GRØN patient ses patienten indenfor 180 minutter af læge, og behandlingsplan, foretaget i samråd med speciallæge/ akutlæge, foreligger indenfor 4 timer.

 

 

 


Medicinsk

Pneumothorax

Patienter med spontan pneumothorax håndteres som akut medicinsk patient. Ved behov for anlæggelse af pleuradræn udføres dette af anæstesiafdelingen, og patienten indlægges i det intermediære afsnit.
Patienter med pneumothorax efter tilskadekomst modtages af skade-forvagten. Skade-forvagten konfererer med ortopædisk bagvagt efter behov. Ved behov for anlæggelse af pleuradræn udføres dette af anæstesiafdelingen, og patienten indlægges i det intermediære afsnit.
 

Palliative patienter

Indlægges via egen læge, palliationssygeplejerske/ læge, som tager kontakt til visitationssygeplejersken.

Palliative patienter med triagegrad rød eller orange

Visitator i Akutmodtagelsen

Modtages i Akutmodtagelsen

Palliationsafsnit på M5

Øvrige palliative patientforløb

Visitator i Akutmodtagelsen

 

 

Palliationsafsnit på M5

 

 

KOL-patienter

 

KOL-patient med åben indlæggelse (via egen læge, lungesygepl.)

Visitator i Akutmodtagelsen

Normal triagering/ visitation/ behandlingsplan

Medicinsk og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit + Intensiv/ Medicinsk sengeafsnit

Daghospital

Henvisning fra: praktiserende læge/ ambulatorium/ AM, stamafsnit, ASA

Akutte medicinske børn

 

DVT

 

 


Ortopædkirurgi

Patienter, der er drøftet på røntgenkonference

Akut operationsindikation

Visitator i Akutmodtagelsen

Normal triagering/ visitation/ behandlingsplan

Subakut operationsindikation

Se flowskema for subakutte ortopædkirurgiske forløb.

 

Røntgen ønsker patienten behandlet

Visitator i Akutmodtagelsen

Normal triagering/ visitation/ behandlingsplan

Genindkaldt efter røntgenkonference

Gipsanlæggelse Akutmodtagelsen

Suppl. røntgen/CT BDA indkalder patienten

Behandlingsplan i Skadestuen/
Akutmodtagelsen

Akutte ortopædkirurgiske børn (> 2 år)

 

Håndledsfrakturer/epifysiolyser
Antebrachiumfrakturer
Albuefrakturer
Reposition af luksationer
Større sår

Patienter håndteret i dagkirurgien

Hvis patienten er udskrevet og skal indlægges, sker dette via AMK.

 

 

 

 


Gynækologi/ barsel

Akutte gynækologiske patienter

Akutte gynækologiske patienter henvist fra almen praksis/lægevagten via AMK modtages i Thisted.

Alle akutte gynækologiske undersøgelser på ikke-indlagte patienter foretages på stue 4 i Akutmodtagelsen.

Se gyn. bilag 7.

Visitator viderestiller praktiserende læge/ vagtlæge

Gynækologisk bagvagt 50576

Gynækologisk bagvagt melder herefter patienten til visitator.

Gravide

 

Fra og med gestationsuge 22+0:

Fødegangen/jordemoder 50070

Til og med gestationsuge 21+6:

Visitator i Akutmodtagelsen

Normal triagering/visitation/
behandlingsplan

 

 

 

 

 

Patienter håndteret i dagkirurgien

Hvis patienten er udskrevet og skal indlægges, sker dette via AMK.

 

 


Urologi


Akut sygeplejerskefunktion for Urologisk Ambulatorium. Hverdage 08-14, tlf. 51052

Pyelonefrit

Patienter med pyelonefrit modtages som medicinske patienter.

 

Urinretention

Urinretention: hvis det ikke lykkes hjemmesygeplejerske/vagtlæge at anlægge urinkateter, sendes patienten til nærmeste akutmodtagelse. Hvis det ikke lykkes at anlægge kateter i akutmodtagelsen, skal patient visiteres til Urologisk Afdeling, Aalborg.

 

Akutte smerter i scrotum

Patienter med akutte smerter i scrotum visiteres til Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Makroskopisk hæmaturi

Patienter med behandlingskrævende makroskopisk hæmaturi (koagler, retention, mavesmerter) visiteres til Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital (ellers henvisning til pakkeforløb).
 

Nyrestenskolik

Patienter med nyrestenskolik modtages som medicinske patienter.

 

Suprapubisk kateter/ topkateter

Patienter med suprapubisk kateter/topkateter modtages til skiftning hvis kateteret er tilstoppet, og hvis anlæggelsen er sket > 4 uger før aktuelle kontakt. Patienten håndteres som en akut medicinsk patient. Hvis skiftning ikke lykkes eller hvis topkateter er anlagt for < 4 uger siden henvises patienten til Urologisk afdeling i Aalborg.

 


Organkirurgi

Akutte organkirurgiske patienter

Alle akutte kirurgiske patienter der visiteres via alarmcentral 112, bringes til nærmeste hospital med akutmodtagelse i Region Nordjylland/Region Midtjylland, der modtager akutte kirurgiske patienter, hvis det drejer sig om returkørsel A.
Ved returkørsel B bringes patienten til Aalborg.

 

Akutte kirurgiske patienter henvist fra almen praksis/lægevagten, henvises til Aalborg. Hvis Aalborg vurderer problemstillingen som ikke kirurgisk og afviser patienten, modtages patienten i Thisted.

 

Mavesmerter

Selvhenvisende patienter med mavesmerter: modtages som en akut medicinsk patient ved medicinsk forvagt/akutlæge og registreres som medicinsk patient.

 

Efter klinisk vurdering og ved mistanke om kirurgisk problemstilling, kontaktes medicinsk bagvagt, som i alle tilfælde er ansvarlig for – og gennemfører – eventuel konfereren med kirurgisk bagvagt i Aalborg, i de tilfælde, hvor der er behov for dette. Dette kan dreje sig om drøftelse af kirurgiske problemstillinger, behov for kirurgisk vurdering ved overflytning af patienten eller overflytning afledt af akut behandlingsbehov.
 

Thorakal aoerta dissektion

Patienter med mistanke om thorakal aorta dissektion, samt patienter med mistanke om rumperet /dissekerende abdominalt aorta/aneurisme, meldt af egen læge/vagtlæge, henvises direkte til Akutmodtagelsen i Aalborg.
 

Patienter håndteret i dagkirurgien

Hvis patienten er udskrevet og skal indlægges, sker dette via AMK.

 

Synkestop

Patienter med synkestop kan behandles med danskvand i Akutmodtagelsen i Thisted. Ved behov overflyttes patienten til Mave-Tarmkirurgisk Afdeling i Aalborg.

 

 


Skadestue

Epistaxis

Epistaxis patienter håndteres af skadestuefunktionen i Akutmodtagelsen i henhold til særskilt PRI-dokument: https://pri.rn.dk/Sider/25398.aspx

 

Behandling med ballon

Ballon kontrol/seponering:
Hverdage: Daghospitalet
Weekender/helligdage: Akutmodtagelsen
 

Traumer

Traumepatienter som præhospitalt scores til at udløse traumekald, 2 point eller derover, modtages ikke i Thisted – fraset de tilfælde, hvor ambulanceberedskabet anmoder om anæstesiologisk nødbehandling.

 

Selvhenvisende traume-patienter modtages ved skade-forvagten. Hvis der udløses to eller flere point, kontaktes ortopædkirurgisk bagvagt, som tager stilling til det videre forløb.

Øjenskader

Øjenskader behandles i Akutmodtagelsen jvf. PRI instruks og konfereres med øjenafdelingen på Aalborg UH.

https://pri.rn.dk/Sider/24087.aspx

 

Akutmodtagelsen
 

Commotio cerebri


Commotiopatienter indlægges i Akutmodtagelse som stamafsnit.

Patienten bliver CT scannet og konfereret med neurokirurgisk bagvagt i Aalborg.

Såfremt diagnosen er bekræftet og scanning er i orden uden akutte forandringer, overføres patienten til Intermediær Afsnit efter briefing af den vagthavende anæstesiolog.

Overvågning og terapi af patienter er Intermediær-afsnittets ansvar.

I tilfælde af klinisk relevante ændringer af patientens tilstand konfererer den vagthavende anæstesiolog med den neurokirurgiske bagvagt i Aalborg.

Akutafdelingens læges opgave er udskrivning af patienten samt afsluttende journal med epikrise.

I weekenden/ på helligdage og på hverdage efter kl. 15.30 kontaktes skadestuens forvagt.

Der tilstræbes overvågning af patienten mindst 24-48 timer.  

Efter observationsperioden kan der overflyttes til ASA eller udskrives.

Opvågningspatienter fra OP


Alle OP patienter til postoperativ observation overvåges i opvågningen og uden for deres åbningstid på intensivafsnittet.

Patienter køres således ikke direkte tilbage til ASA fra OP, selv om der er tale om kortvarig anæstesi.

 

 

 

Akutstue skal fortsat være klar til modtagelse af akutte dårlige patienter og kan således ikke anvendes som almindeligt modtagerum.

 

 

Overflytning fra andet sygehus

 


Meldes:

Bagvagt til bagvagt

Medicinsk bagvagt

50 755

Ortopædisk bagvagt     

50 903

Gynækologisk bagvagt 

50 576

Anæstesiologisk bagvagt

50 446

Modtagende bagvagt informerer flowkoordinator/ visitator på tlf. 50 543. Flowkoordinator/ visitator melder efterfølgende patienten til det modtagende afsnit.

Specielt for neurorehabiliteringspatienter: meldes fra 6Ø AAUH til M5.
M5 melder efterfølgende patienten til flowkoordinator/ visitator.

Modtages:

Når patienten ankommer til stamafsnittet kontakter modtagende sygeplejerske forvagt 1, tlf. 50756.

Ortopædkirurgiske patienter tlf.: 50904 (skade-forvagt).

Specielt for intensive og gynækologiske patienter:

Intensiv

Anæstesi bagvagt 50 446
(hele døgnet)

Gynækologisk

Gynækologisk forvagt 50 577

Ma-ti-on          

8-20

To-fr

8-18

8-15


Udenfor ovenstående tidspunkter: Gynækologisk bagvagt
50 576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvhenvendere


Selvhenvendere i Akutmodtagelsen:

Selvhenvendere, fysisk til stede


Vurderes af læge mhp.

Egen læge
Vagtlæge
Akutmodtagelsen

 

Normal triagering/ visitation/ behandlingsplan

Selvhenvendere, telefonisk

Dagtid
Vagttid
Akut behov for lægehjælp
Insisterende patienter

Opfordre til kontakt til egen læge (igen)
Kontakt vagtlæge
Opfordre til at ringe 112
Visitator konfererer med lægen

Selvhenvendere i Receptionen:
 

Selvhenvendere, fysisk til stede


Visitator i Akutmodtagelsen


Normal triagering/ visitation/ behandlingsplan

Selvhenvendere, telefonisk

Dagtid
Vagttid
Akut behov for lægehjælp
Insisterende patienter

Opfordre til kontakt til egen læge (igen)
Kontakt vagtlæge
Opfordre til at ringe 112
Omstilling til visitator, Akutmodtagelsen


Formål
Visitationsretningslinjerne skal skabe flow i patientforløbet og forhindre flaskehalse indenfor organisationen.
 

Relaterede dokumenter
Følgende dokumenter er direkte relateret til Visitationsretningslinjer for Akutmodtagelsen og skal benyttes i forlængelse heraf:

 

Akutpakker, Thisted