Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

Forhåndstilkendegivelser og arbejdet med forebyggelse af tvang i Psykiatrien Region Nordjylland

Beskrivelse

Ifølge Psykiatriloven skal der for alle indlagte patienter i Psykiatrien indhentes en forhåndstilkendegivelse. Dette gøres indenfor de første 24 timer af patientens indlæggelse eller snarest muligt i forhold til patientens tilstand.

 

En forhåndstilkendegivelse skal give patienten mulighed for at tilkendegive:

 

  1. 1. Personlige ønsker til den forestående behandlingsform og –indhold.

  2. 2. Personlige ønsker i forhold til hvilke interventioner patienten vil foretrække, hvis anvendelse af tvang kommer på tale. Herved gives patienten mulighed for selv at definere, hvilken form for tvang der opleves mindst indgribende og mindst krænkende for den enkelte.

 

Patientens tilkendegivelser skal være vejledende for den indlæggende læge/ behandlingsansvarlige læges overvejelser om behandling. Patienten har altid mulighed for at ændre sine tilkendegivelser. Patienten informeres altid om, at der kan opstå situationer, hvor det kan være nødvendigt at fravige forhåndstilkendegivelsen.

 

 

Arbejdsgange og dokumentation

Forhåndstilkendegivelse

Ansvarlig

Hvornår

Dokumentation

Ad 1

En samtale med patienten hvor denne kan give udtryk for personlige ønsker til den forestående behandlings form og indhold samt ordination af eventuel pn medicin.

 

 

Den indlæggende læge / behandlingsansvarlige læge

 

Indhentes i forbindelse med indlæggelsen og senest ved gennemgang når denne finder sted indenfor de første 24 timer af indlæggelsen

 

Den elektroniske patientjournal (EPJ)

Dokumenteres i patientjournalen som en del af journaloptagelsen eller Gennemgang. Herefter skal det fremgå af Den psykiatriske behandlingsplan.

 

Det skal også fremgå af den psykiatriske behandlingsplan, hvis det ikke har været muligt at indhente en forhåndstilkendegivelse ved indlæggelsen og hvorfor.

 

Det skal løbende fremgå af journalen, hvis patientens forhåndstilkendegivelse ændres eller fraviges og hvorfor.

Ad 2

En samtale med patienten hvor denne kan give udtryk for, hvilke interventioner patienten vil foretrække, hvis anvendelse af tvang kommer på tale.

 

Plejepersonalet

 

Indhentes i forbindelse med modtagelse af patienten.

 

EPJ

I skabelon for

Forhåndstilkendegivelse

 

Det skal fremgå af journalen, hvis det ikke har været muligt at indhente en forhåndstilkendegivelse ved indlæggelsen og hvorfor.

(Se bilag Selvkontrol-, triggerskema og forhåndstilkendegivelse for hjælpespørgsmål)

 

*15-18-årige patienter kan selv give informeret samtykke til behandling, men forældremyndigheden skal som udgangspunkt have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen (Lovbekendtgørelse nr. 1202, Sundhedsloven § 17).

 

Som forberedelse på patientens ankomst og/eller ved patienter, som er ankommet i afsnittet, men ikke kan gennemføre indhentning af forhåndstilkendegivelse, kan der gøres opslag i patientens journal med henblik på at fremfinde støttende oplysninger og herunder eventuelle tidligere forhåndstilkendegivelser. (Se vejledning i bilag 1).

 

Målgruppe – modtagelse

Læge, sygeplejersker og øvrigt sundhedsfagligt personale på sengeafsnittene i Psykiatrien Region Nordjylland.

 

Formål

At opfylde gældende psykiatrilovgivning vedrørende indhentning af forhåndstilkendegivelser.

At forebygge tvang under indlæggelsen.

At inddrage patienten i sin behandling.

 

Referencer

Psykiatriloven – Instruks vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

 

Sundhedsloven § 17 Mindreårige

 

Retsinformation Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger

 

Voldsrisikovurdering: Forudsigelse af aggression og vold indenfor kort tid hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus

 

Bilag

Vejledning til fremsøgning af oplysninger i EPJ om patientens seneste indlæggelsesforløb/ambulante forløb til brug for forebyggelse af tvang og som supplerende oplysninger til patientens forhåndstilkendegivelser.

Selvkontrol-, triggerskema og forhåndstilkendegivelse