Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af anafylaksi i Billeddiagnostisk Afsnit, Hjørring

 

Formål:

At understøtte ensartet erkendelse og behandling af anafylaksi i forbindelse med indgift af kontraststoffer.

Målgrupper

Læger, sygeplejersker og radiografer (de to sidstnævnte under ét kaldet fotograferende personale) ansat i Billeddiagnostisk Afdeling på Regionshospital Nordjylland, Hjørring (i det følgende benævnt BDA).

Definitioner

Uagtet ovenstående kan anafylaksi defineres på følgende måde:

Akut, livstruende tilstand, der skal erkendes hurtigt og straks behandles med adrenalin i.m.

Anafylaksi er en akut, livstruende tilstand, som ubehandlet kan progrediere til shock og død. Hurtig erkendelse og adækvat behandling er afgørende for prognosen. Fødevarer, lægemidler og insektgift er de hyppigste årsager til anafylaksi. Netop lægemidler gør sig gældende i BDA, hvor der benyttes intravenøs kontrastindgift ifm. CT-scanning. En anafylaktisk reaktion på kontraststof adskiller sig principielt ikke fra en tilsvarende reaktion mod fx hvepsestik, morfin eller penicillin – det samme gør behandlingen heller ikke. Den afdelingsspecifikke håndtering kan dog variere, således også i BDA, hvor der bliver foretaget CT-scanning med i.v.-kontrast uden lægetilstedeværelse. I det følgende vil denne håndtering blive konkretiseret.

Fremgangsmåde

Anafylaksi mistænkes ved:

Akut opstået, uden kendt årsag eller efter udsættelse for et sandsynligt allergen

 

Hud og/eller slimhindesymptomer (generaliseret kløe, flushing, urticaria, angioødem)

 

Luftvejs- og/eller vejrtrækningsproblemer (synkebesvær, hæshed, stridor, dyspnø, bronkospasme, cyanose, respirationsstop)

 

Blodtryksfald med ledsagesymptomer (takykardi, synkope, konfusion, inkontinens, kollaps)

 

 

NB: Blodtryksfald er et sent og meget alvorligt symptom hos mindre børn

 

Svære gastro-intestinale symptomer (krampagtige smerter, opkastning, diarré)


Differentialdiagnoser:

 

Vasovagal reaktion karakteriseret ved hypotension, bradykardi, bleghed, koldsved og kvalme

 

Hyperventilation

 

Andre former for shock

 

Vurdér altid efter følgende algoritme:

Airways – Breathing – Circulation – Disability – Exposure (ABCDE)

Praktisk håndtering i BDA:

Der foretages akutte CT-scanninger med i.v.-kontrast hele døgnet. Således er der et tidsrum fra 21.30 til 7.30 næste morgen, hvor der ikke er nogen læge fysisk tilknyttet BDA, idet bagvagten er på tilkaldevagt. Dette er afgørende for håndteringen af anafylaksi, og fordrer, at fotograferende personale kan administrere medicin, hvilket er en lægelig uddelegering af opgaver. Opgaven med administrering af medicin, her injektion af adrenalin, indeholdt i akutkassen er uddelegeret fra lægefaglig direktør.


Der er en læge fra BDA i afdelingen alle dage på følgende måde:

 

Dagtid: 7.30-15.30

 

Vagttid: 15.00-21.30

 

Fotograferende personale er tilstede alle dage på følgende måde:

 

Dagtid: 7.36-15.00

 

Vagttid: 14.54-7.36

 

Fra 7.30 til 21.30 involveres CT-1-læge/vagthavende radiolog ved ALLE tilfælde af anafylaksi. Skal kontaktes mundtligt eller telefonisk på DECT-telefon 41253 (fra 7.30-15.00) eller 41901 (fra 15.00-21.30). Denne læge kontakter relevante læger afhængig af reaktionens grad jf. nedenstående.


Fra 21.30 til 7.30 involveres relevant læge afhængig af reaktionens grad:

 

Let: Fotograferende personale kontakter akutlæge fra Akutmodtagelsen på DECT-telefon 42985

 

Moderat-svær: Som minimum skal anæstesiologisk vagthavende tilkaldes på DECT-telefon 41113. Ved tvivlstilfælde kaldes HJERTESTOP (11127).

 

Der konfereres med nævnte læger mhp. sikring af optimal behandling og monitorering efter en konkret klinisk vurdering.

Primær behandling:

Ved anafylaksi responderer alle symptomer på adrenalin i.m., som er den vigtigste behandling!

 

 

Børn/personer < 50 kg: 0,01 mg/kg i.m.

 

Voksne/børn ≥ 50 kg: 0,5 mg i.m.

 

Adrenalin i.m. kan gentages efter behov med 5-10 minutters interval, indtil symptomerne er svundet.

 

Ved hjertestop:

Er der konstateret hjertestop er hurtig indsats med basal genoplivning (BLS) essentiel, og algoritmen er beskrevet andetsteds. Kald HJERTESTOP (11127), påbegynd BLS og udfør indtil hjertestopholdet er ankommet og har taget over.

Supplerende behandling:

 

Fjern udløsende årsag

 

 

Stands infusion af kontrast

 

Anbring patienten i liggende stilling med eleverede ben, hvis den respiratoriske tilstand tillader det, eller anbring patienten siddende med løftet overkrop ved besværet respiration

 

Etabler frie luftveje

 

Ilt 5-10 L/min på maske

 

 

Fjern ikke i.v.-adgangen

 

 

Volumenerstatning ved cirkulatorisk instabilitet med hurtig indgift af isoton NaCl

 

 

Voksne og børn ≥ 25 kg: 500 mL bolus, derefter 1-2 L i.v.

 

 

Børn < 25 kg: 20 mL/kg bolus (kan gentages x 3 den første time)

 

Behandling ved primært astmasymptomer

 

 

Inhalation β2-agonist (f.eks. Salbutamol inhalationsvæske)

 

 

 

Voksne og børn ≥ 25 kg: 2,5-5 mg

 

 

 

Børn < 25 kg: 0,15-0,3 mg/kg (maks. 5 mg/dosis)

 

Behandling ved primært larynxødem (inspiratorisk stridor)

 

 

Inhalation Adrenalin 1 mg/mL

 

 

 

Voksne og børn ≥ 10 kg – 3 mg fortyndet til 5 mL med isoton NaCl som supplement til systemisk adrenalinbehandling

 

 

 

Børn < 10 kg – 0,3 mg/kg fortyndet til 5 mL med isoton NaCl

 

Yderligere behandling:

Anses ikke som hyperakut behandling og som udgangspunkt vil ansatte i BDA ikke forventes at igangsætte og fuldføre nedenstående behandling. Præparaterne nævnt nedenfor forefindes i akutkassen og skal derfor kunne identificeres af al personale i BDA og hvis nødvendigt klargøres til injektion.

 

Enkeltdosis antihistamin (Clemastin)

 

 

Voksne/børn ≥ 25 kg: 2 mg i.v.

 

 

Børn < 25 kg: 0,025 mg/kg i.v.

 

Enkeltdosis steroid (Solu-Medrol)

 

 

Voksne/børn ≥ 25 kg: 80 mg i.v.

 

 

Børn < 25 kg: 2 mg/kg i.v.


Monitorering og opfølgning:

Alle patienter med anafylaksi skal observeres. Det beror på en konkret klinisk vurdering, hvordan denne observation udføres. Det er i BDA vedtaget, at patienter med

 

Let reaktion: Skal konfereres med akutlæge fra Akutmodtagelsen (42985) mhp. observation i deres regi

 

Moderat og svær reaktion: Skal konfereres med anæstesiologisk vagthavende (41113) mhp. observation i deres regi. Ved tvivlstilfælde kaldes HJERTESTOP (11127)


Der påhviler dokumentationsansvar hos den enkelte ansatte i BDA:

 

Fotograferende

 

 

Dokumenterer forløbet i EasyViz

 

 

Udformer rapport over kontrastreaktionen i skabelon, som forefindes i CT, og giver denne til læge

 

Læge

 

 

Opretter CAVE for det pågældende kontrastmiddel i Clinical baseret på rapport fra fotograferende

 

 

Sikrer sig, at der bliver målt S-tryptase senest 3 timer efter den anafylaktiske reaktion

 

Bilag

Flowchart for anafylaktisk reaktion (https://pri.rn.dk/Assets/17857/Bilag-til-Anafylaksi-hos-voksne-og-boern.pdf)

Actioncards for håndtering af anafylaksi efter grad – dagtid og vagttid

 

Referencer

PRI-instruks Anafylaksi hos børn og voksne.