Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut hæmodialyse på Aalborg UH

 

Med ”akut hæmodialyse” menes alle hæmodialyser på Aalborg UH, som ikke bliver kørt på hæmodialyseafsnit 3Ø.

Hvad skal bruges til at køre en akut dialyse

 • • Akutmaskinen (en 5008 hæmodialysemaskine fra dialyseapparaturdepotet, som står på transportplade). (billede 1)

BEMÆRK: I en nødsituation (fx sammenbrud på akutmaskinen) kan man bruge enhver anden maskine fra afdelingen, så længe der er de vanlige koblinger som til daglig bruges i dialysen – Alle andre maskiner end 5008 skal dog skubbes almindeligt til dialysestedet. Bruges en 5008 maskine, skal denne (som udgangspunkt) køres op på den ekstra transportplade (som er designet til netop 5008), som er bag døren i det rene depot (rum 3.034) på ”hobrovejgangen”. (se separat afsnit for ”Montering af 5008 hæmodialysemaskine på transportplade”)

 • • Akutvognen, som rummer de ting der skal bruges til at sætte en maskine op samt opstarte og afslutte en hæmodialyse. (billede 2)

Akutvognen står i dialyseapparaturdepotet.

 • • Vogn med transportabelt vandanlæg. (billede 3)

Der er 2 af disse vogne (disse er koblet til vand).

Vognene står i dialyseapparaturdepotet i dialyseapparaturdepotet.

INFO: Vandanlægget varmedesinficeres automatisk hver nat, og kan uden problemer køre flere behandlinger på forskellige patienter uden det er nødvendigt med varmedesinfektion imellem disse.

Forudsætninger

 • • Sygeplejersken, der skal køre akut dialyse, skal have gennemført den generelle oplæring i dialyseafsnittet.

 • • Der skal være en dialyseordination på patienten.

Eventuelt væsketræk aftales med BV (bagvagt), eller evt. vagthavende læge på den afdeling der skal køres hæmodialyse.

 • • Patienten skal være oprettet i TDMS (manager) med den aktuelle ordination (som udskrives og lægges i plastlomme sammen med et klargjort patientkort).

  • • HUSK at sætte dialysat til DUNK i stedet for CDS (den centrale dialysat forsyning).

  • • Patienten skal oprettes som ambulant patient (IKKE som akut, da denne ikke vises i TDMS monitor).

  • • Er patienten nyoprettet i TDMS manager og skal der dialyseres senere samme dag som oprettelsen, så skal ”basis data” importeres i TDMS monitor, ellers figurerer den nye patient ikke på oversigten (import af basis data vælges øverst til venstre i TDMS monitor i menuen ”file”).

Glemmer man denne import, vil ”???” vises på skærmen i stedet for patientens navn.

 • • Patienten skal have en dialyseadgangsvej.

 • • Sikre at der må gives ordineret antikoagulation eller om der skal køres heparinfri dialyse (hvis patienten aktivt bløder, er nyopereret el. lign.).

Forberedelse i dialyseafnittet

 • • Tag akuttelefonen (63732) fra opladeren i kopirummet, så du og kollegaer kan komme i kontakt med hinanden.

 • • Ring til afdelingen hvor patienten ligger og fortæl du kommer, så du sikrer, at patienten er i stand / klar til at modtage dialysebehandling.

Patienten skal selvfølgelig også ligge på en stue, hvor der er udtag til vandanlægget. (billede 27)

 • • Kig til akutmaskinen og hvis skiltet med manglende varmedesinfektion (billede 15) stadig hænger på akutmaskinen, skal det sikres at den ikke mangler varmedesinfektion inden den køres ud til afhentning (og skiltet lægges tilbage i akutvognen).

 • • Bestil portør til afhentning af ”dialysemaskine inkl. separat vandanlæg” - i opgavesystemet (portørbestillingen) vælges ”anden transport” og herefter kan man finde ”dialysemaskine inkl. separat vandanlæg”.

Afhentningssted er ”3Ø Dialyse P-plads v/app.depot”.

 • • Kør akutmaskinen og 1 vandanlæg ud på gangen udenfor dialyseapparaturdepotet, og stil dem sammen på ”p-pladsen”, så portøren hurtigt og problemfrit kan afhente disse. (billede 4).

Tip: Husk at lukke for vandtilførslen til vandanlægget inden du kobler fra, ellers bliver du våd ☺ Hav dog alligevel fx et ”spisestykke” omkring, så det vand som alligevel kommer opsamles.

 • • Kontroller, at dropstativet på maskinen er kørt HELT ned i bund (undgå for høj frihøjde ved kørsel på truck) (billede 5).

 • • Aftal (helst inden afdelingen forlades) med vores koordinator, hvem der afløser / finder afløser, hvis der er brug for dette.

 • • Kontrollér, at ”dialysemaskine inkl. separat vandanlæg” er afhentet af portøren (er blevet sort i portørbestillingen) FØR du forlader afdelingen, da man ellers risikerer at vente længe på dette!

Hvis ikke, at maskine inkl. vandanlæg bliver afhentet af portør indenfor ”acceptabel tid” (hvilket vurderes af akutvagten i forhold til vigtighed for patienten, tidspunkt på dagen, arbejdspres mm.), ændres portørbestillingen til livstruende (rød bestilling).

 • • Akutvognen tager vi selv med over på den afdeling vi skal køre dialyse.

 • • Taske med bærbar ESA terminal medbringes til dokumentation i monitor, Clinical mm..

Tasken er i skabet på sygeplejerskekontoret (Jyttes kontor).

Klargøring af dialysemaskine og vandanlæg til hæmodialyse

 • • Sæt strøm til 5008 maskinen.

 • • Sæt netværksstikket fra maskinen i væggen (det aktiverede netværksstik på stuen er markeret med grøn prik)

 • • Åben medbragte koncentratdunk (sort åbner til skruelåget er i øverste skuffe på akutvognen), isæt koncentratspyddet (det røde spyd under højre låg foran på dialysemaskinen) og luk låget. (billede 6)

 • • Rød koncentratslange (den tynde røde CDS-slange med plastik connector, der i afd. Bruges til Ca++ i væggen) skal IKKE bruges, denne rulles sammen og hænges bagpå maskinen (må IKKE ligge på gulvet!).

 • • Rød vandtilførselsslange (den tykke røde slange med metal connector) kobles til vandanlægget. (billede 7)

 • • Sort afløbsslange kobles til vandanlægget. (billede 7)

 • • Sæt strøm til vandanlægget.

 • • Find vandudtaget på afdelingen, og luk ca. 2 liter vand ud i målebægret inden tilkobling af vand til vandanlægget (målebægret er på vognen med vandanlægget), så det sikres at vandet er rent.

 • • Rød vandtilførselsslange fra vandanlægget kobles til vandudtaget på stuen.

 • • Holderen med de 3 afløbsslanger (2 sorte og 1 hvid) sættes på vasken. (billede 8)

 • • Åben for vandet.

 • • Tænd vandanlægget ved at holde den blå ”playknap” inde (tager ca. 3 sek før den ”tænder”). På displayet vil der herefter komme til at stå ”FORSYNING” øverst samt ”T1-test Vent venligst” midt på skærmen. (billede 9)

 • • Tænd for dialysemaskinen, sæt Bibag på, og sæt maskinen til at teste som vanligt (vælg behandling).

 • • Gå i dialysatmenuen (nederst på skærmen 3. menu fra venstre) og vælg ”dunk 1,75” eller ”dunk 1,25” alt efter hvad patientens ordinerede Ca++ (indholdet af Ca++ står på dunken og er som udgangspunkt 1,75 eller 1,25 mmol/l) er. (billede 10-11)

(Ved helt særlig dunktype som ikke indeholder 1,75 eller 1,25 mmol/l, vælges ”dunk 1,25” på skærmen selvom det reelt er en anden dunk der benyttes)

BEMÆRK: maskinen vil muligvis nå at komme med en meddelelse vedr. CDS (billede 12). Denne alarm skal ignoreres, da den går væk efter der vælges dunk som koncentratkilde.

 • • Isæt patientkort og få maskinen til at downloade som vanligt.

 • • Opstart af behandling som vanligt.

Efter endt behandling…

 • • Koncentratspyd sættes på plads og lågen lukkes.

 • • Pil slangesæt mm. af maskinen som vanligt, men sæt ikke maskinen til at varmedesinficere.

 • • Sluk maskinen (hold tænd/sluk knappen inde).

 • • Tag strømstik og netværksstik ud af væggen igen.

 • • Tag patientkortet ud og put det i plastiklommen med den aktuelle ordination.

 • • Sluk vandanlægget (hold stopknap inde ca. 3 sek. indtil der står ”Klar” øverst på displayet). (billede 14)

(der vil gå ca. 20 sekunder efter der står ”klar” før det slukker - stopper med at ”brumme”, herefter kan du tager stikket ud af væggen).

 • • Luk for vandtilførslen til vandanlægget.

 • • Kobl vandanlæggets slanger fra vandtilførslen på stuen.

 • • Kobl maskinen fra vandanlægget og fastgør rød og sort slange i dialysefilterholderen.

(husk at enderne på de to slanger ikke må røre hinanden)

 • • Hæld (som vanligt) overskudsvand fra vandanlæggets slanger (især afløbsslangerne) i vasken – ellers kan det dryppe på gulvet hele turen tilbage.

 • • Rengør akutmaskine og vandanlæg udenpå med wetwipe universal (eller efter hygiejniske standarder ved isolation mm.) – husk også slangerne.

 • • Hæng lamineret skilt vedr. manglende varmedesinfektion på akutmaskinen (skiltet ligger i skuffen på akutvognen). (billede 15)

 • • Kontroller, at dropstativet på maskinen er kørt HELT ned i bund (undgå for høj frihøjde ved kørsel på truck). (billede 5)

 • • Bestil portør til afhentning af ”dialysemaskine inkl. separat vandanlæg”.

 • • Tag akutvognen med tilbage, og fyld den op inden den sættes på plads.

 • • Den rengjorte akutmaskine sættes til varmedesinfektion på afdelingen (på sin plads i hjørnet af dialyseapparaturdepotet) når den kommer retur – DOG SENEST KL 20:00 (der lukkes for vandet i depotet kl. 21).

Det laminerede skilt vedr. manglende varmedesinfektion fjernes fra maskinen og lægges tilbage i skuffen på akutvognen. (billede 15)

BEMÆRK: Efter klokken 20:00 sættes akutmaskinen udenfor dialyseapparaturdepotet, og det laminerede skilt vedr. manglende varmedesinfektion beholdes på maskinen (så det er tydeligt at maskinen er OK og rengjort, men bare mangler varmedesinfektion). (billede 15)

BEMÆRK: Står akutmaskinen udenfor dialyseapparaturdepotet om morgen, sætter teknikerne maskinen ind til varmedesinfektion på deres ”morgenrunde” på hverdage. I weekenden skal vores akutvagt sætte maskinen ind til varmedesinfektion.

(husk her igen at fjerne det laminerede skilt vedr. manglende varmedesinfektion og læg det tilbage i skuffen på akutvognen.)

 • • Vandanlægget skal portøren sætte til vand, afløb og strøm i dialyseapparaturdepotet når de kommer retur med akutmaskinen og vandanlægget. (billede 24,25,26)

BEMÆRK: glemmer portøren at sætte vandanlægget i dialyseapparaturdepotet, sætter vi selv dette ind uanset hvad klokken er (vandanlægget varmedesinficeres automatisk hver nat) (billede 24,25,26)

 • • Afslut patienten i TDMS monitor og skriv en status om behandlingen i Clinical.

Man kan med fordel skrive status mm. i Clinical inden afslutning af dialysen, således man kun mangler afslutning af pt i TDMS monitor.

 

Montering af 5008 hæmodialysemaskine på transportplade

Man skal (som udgangspunkt) være 2 personer om køre 5008 maskinen op på transportpladen.

Skal maskinen ud af huset med det samme, kan man med fordel få portøren til at hjælpe med at få maskinen op på transportpladen.

Transportplade og rampe er bag døren i det rene depot (rum 3.034) på ”hobrovejgangen” (billede 16)

 

 • • Sæt transportpladen op af væggen, så den ikke kan rulle væk (billede 17)

 • • Afmonter holderen/stopklodsen og sæt rampen hen til transportpladen (billede 18 og 19)

 • • Maskinen skubbes op ad rampen (maskinen skal lige ”tippes let” når man kommer til kanten af rampen)

Det er her man (som udgangspunkt) skal være 2 personer (billede 20)

 • • Oppe på transportpladen skubbes maskinen forsigtigt på plads mellem metalskinnerne (billede 21 og 22)

OBS – pas på ikke at få slangerne i klemme!

 • • Holderen/stopklodsen skrues på, så maskinen står fast på transportpladen (billede 23)

 

Quickguide akut dialyse

 

Før opstart:

 

 • • Saml alle koblinger, sæt netværkstik i, sæt vandanlæg og dialysemaskine til strøm og isæt koncentratspyd i dunk.

 • • Sæt afløbet på vasken og åben for vandet (husk at lukke 2 liter vand ud først!).

 • • Tænd for vandanlæg og dialysemaskine – husk at vælge dialysat = dunk.

 • • Herefter testes som vanligt.

 • • Opstart med kort og download som vanlig (alternativt køres ”på papir” uden kort).

 

Efter behandling:

 

 • • Afslut som vanligt uden varmedesinfektion.

 • • Sluk dialysemaskine og vandanlæg.

 • • Frakobl alle slanger og ledninger (husk at hælde overskudsvand fra slangerne i vasken).

 • • Aftør dialysemaskine og vandanlæg og sæt skilt med ”manglende varmedesinfektion” på dialyseapparatet.

 • • Kontroller, at dropstativet på maskinen er kørt HELT ned i bund (undgå for høj frihøjde ved kørsel på truck)

 • • Bestil portør til afhentning.

 • • Sæt dialysemaskinen til varmedesinfektion når den er tilbage på afdelingen igen (IKKE efter kl. 20).

 

Billeder

 

1

Akutmaskine på transportplade

 

(en Fresenius 5008)

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_112216.jpg

2

Akutvognen

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\20180615_114654.jpg

3

Vogn med transportabelt vandanlæg

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_112929.jpg

 

 

 

 

4

Akutmaskinen på transportplade og 1 vandanlæg ude på gangen klar til portørafhentning udenfor dialyseapparaturdepotet

 

 

BEMÆRK

 

Dialysemaskinen skal stå nærmest receptionen

(pga. portørens køretøj)

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_113904.jpg

5

Dropstativet skal være kørt HELT ned i bund

(undgå for høj frihøjde ved kørsel på truck)

 

 

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\dropstativ 20200205_083526.jpg

Billede 29

 

6

Koncentratspyd fra hæmodialysemaskine

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\20180612_103434.jpg

7

Hæmodialysemaskinens vandtilførsels- og afløbsslange koblet til vandanlægget

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_113758.jpg

8

Holder med afløbsslanger fra vandanlægget inkl. softener sat på vasken

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_114427.jpg

9

Playknap på vandanlæg

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\20180612_103216.jpg

10

Dialysatmenu på hæmodialysemaskinen

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\20180612_103622.jpg

11

Koncentratdunk

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\20180612_103612.jpg

12

Meddelelse på hæmodialysemaskine vedr. CDS

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\20180612_103519.jpg

13

Vandanlæg der kører

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\20180612_104615.jpg

14

Stopknap på vandanlæg

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\20200114_084720 diaplay.jpg

15

Lamineret skilt vedr. manglende varmedesinfektion

 

OBS. Tidspunktet er ændret til kl 20 (på billedet står der kl 22)

Billede 1

16

Rampe og ekstra transportplade til akutmaskine

 

Er bag døren i det rene depot (rum 3.034) på ”hobrovejgangen”

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_115119.jpg

17

Transportplade

 

(står op af væggen, så den ikke kan rulle væk)

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_110957.jpg

18

Holder/stopklods afmonteret

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_111020.jpg

19

Rampen sat hen til transportpladen

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_111110.jpg

20

5008 maskinen skubbes op ad rampen

 

BEMÆRK

 

Maskinen skal lige ”tippes let” når man kommer til kanten af rampen

 

Vær som udgangspunkt 2 personer om at skubbe maskinen op ad rampen

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_111248.jpg

21

Pas på at slangerne ikke klemmes, og kør maskinen forsigtigt på plads mellem metalskinnerne så maskinen ikke beskadiges.

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_111334.jpg

22

Maskinen kørt på plads på transportpladen

 

BEMÆRK

 

Slangerne ikke er klemt mellem maskine og metalskinne.

 

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_111429.jpg

23

Holderen/stopklodsen skruet på igen.

 

Kontroller, at maskinen står fast på transportpladen

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_111654.jpg

24

Vandanlæg i dialyseapparaturdepotet

 

BEMÆRK

 

Husk at åbne for vandet

(billede 25)

 

Husk at sætte til strøm

 

Husk at sætte afløbsslanger i afløbet

(billede 26)

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\vandanlæg og afløb.jpg

25

(Vandanlæg i

Dialyseapparaturdepotet)

 

Koblet til vand og åbnet for dette.

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\26-06-2019\20190626_112517.jpg

26

(Vandanlæg i

Dialyseapparaturdepotet)

 

Holdere med afløbsslanger sat i afløbet.

 

 

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\utuw\billeder ny akutmaskine\20200311_083640.jpg

27

Liste over afdelinger vi kan køre dialyse på

 • 6Ø stue 7 og stue 3 i hjørnet for enden af gangen.

 • 8Ø, stue 12 og 13

 • 8V, stue 25 og 26

 • AMA2 stue 15

 • S1 stue 25 + 27

 • T stue 608 (8.010)

 • TIA alle stuer

 • NOTIA, stue 9 – 10 og 11 – 12

 • R alle stuer