Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar, Intensiv og medicinsk sengeafsnit, Thisted

 

Beskrivelse

Fremgangsmåde

Intensiv og medicinsk afsnit bestiller og modtager alle svar fra KBA (Klinisk Biokemisk Afdeling), KMA (Mikrobiologisk Afdeling) og BDA (Billeddiagnostisk Afdeling) elektronisk.

Alle læger og sygeplejersker er oplært i at bestille og søge svar via den elektroniske patientjournal.

Håndtering af prøvesvar

Alle svar fra de respektive undersøgelser patienten har været til, gennemgås ved den daglige stuegang. Der kvitteres for at prøvesvar er set. Prøvesvar, der er relevante for den videre behandling noteres i journalen. Tillige noteres, hvilke tiltag der er sat i værk.

BDA undersøgelser som tages i afsnittet, ses som oftest af ordinerende læge – hvis ikke muligt kontaktes vedkommende læge telefonisk af sygeplejersken, således at billedet ses. Resultat samt evt. tiltag noteres i journalen.

Telefonsvar modtages af en sygeplejerske. Svaret noteres og forevises lægen. Patientidentifikation sikres. Sygeplejersken vurderer om forvagt/bagvagt skal informeres her og nu, eller om det kan vente til efterfølgende stuegang. Vurdering af prøvesvar afhænger af prøvesvarets afvigelse og den handling, der efterfølgende skal iværksættes.

Læge informerer patient/pårørende om relevante prøvesvar til stuegang.

For intensive og intermediære patienter gælder:

Sygeplejerskerne i afsnittet tager arteriel blodgas samt blodsukker – disse prøvesvar bliver set med det samme af sygeplejersken, som handler ud fra rammeordination eller tager kontakt til vagthavende anæstesilæge mhp tiltag. Rammeordinationen findes i patientens journal og på patientens observationsskema. Resultat samt evt. tiltag noteres i journalen.

 

Overblik over prøver og undersøgelser, der er rekvireret, men hvor der endnu ikke foreligger svar

Den respektive sygeplejerske er behjælpelig med at holde overblik over de ventede svar for de patienter, hun er tilknyttet og har ligeledes ansvar for at rykke for evt. manglende svar, hvis dette er nødvendigt

 

 

 

 

 

Formål:

At afgivelse og modtagelse af prøver håndteres sikkert, så svarene ses rettidigt, og der reageres således at ingen patienter lider skade eller påføres unødig ulempe.

 

Referencer

 

Overordnet retningslinje for Aalborg Universitetshospital:

Rettidig reaktion på prøvesvar - afgivelse og modtagelse af prøvesvar

 

Mikrobiologi:

Rekvirer prøver Mikrobiologi

Svar Mikrobiologi

 

 

 

Se mikrobiologisvar – Clinical Suite huskeseddel

 

 

 

 

Rekvirering af undersøgelse for MRSA og multiresistente bakterier

Telefonisk svarafgivelse for kritiske prøvefund i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 

 

KBA

Laboratorievejledningen for Region Nordjyllands sygehusvæsen

 

 

Ringegrænser – Klinisk Biokemi

 

BDA

 

 

 

Svarafgivelse fra Radiologisk afdeling

Rettidig reaktion på undersøgelser fra Billeddiagnostisk Afsnit, Thisted

 

 

 

 

 

LAB.

Patologi.

 

Telefonisk svarafgivelse ved kritisk prøvefund på Patologisk Afdeling

 

Håndtering af prøvesvar i EPJ:

 

 

 

Anvendelse af funktionen MiBAlert i Clinical Suite