Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Perforation af hud og væv

 

Delegation af lægeforbeholdt virksomhed, Aalborg Universitetshospital

Fleksibel arbejdsvaretagelse er vigtigt af hensyn til patientsikre og effektive patientforløb. Delegation af opgaver er et væsentligt element i fleksibel arbejdsvaretagelse. På Aalborg Universitetshospital delegeres opgaver i det omfang, det er muligt og relevant under iagttagelse af sikre og trygge rammer.

Det er forbeholdt læger at udføre en række undersøgelser/behandlinger, herunder
 

At foretage operative indgreb, som er defineret ved gennembrud af hud og væv og indførelse af visse former for apparatur i de naturlige legemsåbninger, undtaget er f.eks. termometer til temperaturmåling (1, s. 10).

 

De her nævnte lægeforbeholdte undersøgelser/behandlinger kan delegeres til en medhjælp, for en konkret patient eller for en afgrænset patientgruppe. Delegationen forudsætter, at medhjælpen indenfor en forud fastsat ramme selv er i stand til at vurdere behovet for behandling og gennemførelse heraf (1, s.2 ).
 

Ved delegation for en konkret patient vil lægen vurdere patientens behov for undersøgelse/behandling med henblik på medhjælpens udførelse. Det gælder fx anlæggelse af perifer kateter, perifer venøs og arteriel blodprøvetagning.
 

For delegation til en patientgruppe gælder, at lægen ikke på forhånd vurderer patienten, men at medhjælpen med baggrund i instruktion fra lægen egenhændigt varetager undersøgelse/behandling af en af lægen defineret gruppe patienter.
 

Ved ordination af undersøgelse/behandling, hvor det er en forudsætning for udførelse eller iværksættelse, at perforation af hud er nødvendig, foreligger ligeledes delegation af lægeforbeholdt virksomhed (fx intravenøs behandling forudsætter PVK; blodsukkerprofil forudsætter blodglucose-måling).
 

Ved delegation af lægeforbeholdt virksomhed til en medhjælp har lægen ansvaret for at sikre, at medhjælpen er kvalificeret og instrueret i opgaven samt at føre tilsyn med opgavevaretagelsen. Medhjælpen har ansvaret for at sige fra overfor en opgave, de ikke føler sig kvalificeret til, samt til at holde sig inden for instruktionen.

 

Delegerede undersøgelser og behandlinger

Med denne instruks delegeres følgende handlinger til sundhedspersonale, der er instrueret i og oplært hertil (uden forudgående ordination):

 

Anlæggelse af perifere venekatetre
Perifer venøs blodprøvetagning
Perifer arteriel blodprøvetagning
Anlæggelse af gastrointestinal ventrikelsonde
Podning fra hals, vagina og distale urethra

 

Udførelse af delegeret undersøgelse/behandling følger instrukser for den enkelte handling.

Dokumentation

Alle udførte delegerede handlinger registreres i den elektroniske patientjournal i hht. vejledning hertil.


Formål

På sygehuse, klinikker, institutioner mv. har ledelsen ansvaret for, at der foreligger instruks for fagligt forsvarlig behandling af patienterne, herunder i forbindelse af delegation af opgaver. Ledelsen har desuden ansvaret for, at personalet er instrueret og oplært i de relevante arbejdsopgaver, samt ansvaret for at føre relevant tilsyn med udførelsen heraf.

 

På sygehusafdelinger er mange opgaver specialiserede, for eksempel visse former for undersøgelser, operative indgreb eller behandling med receptpligtig medicin. Den for behandlingen ansvarlige overlæge skal beslutte, hvilke opgaver der kan delegeres, og om der er opgaver, der kan delegeres i form af rammedelegation ved, at personalet bliver oplært i specielle funktioner. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der foreligger tilstrækkelige instrukser, og at personalet er kvalificeret til at udføre opgaverne, samt at føre relevant tilsyn hermed.

 

Referencer

  1. (1) Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp

  2. (2) Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

  3. (3) Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed