Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TMC - Sydney i vagten – generel information


TMC kan kontaktes direkte på telefon
+45 69912500 – Personalet i Sydney taler skandinaviske sprog og engelsk.
 

(Back-up telefonnummer +45 36 96 45 85 eller Nødnummer: via omstillingen: +61 289 73 35 00)
 

TMC varetager bagvagtsfunktionen alle ugens dage fra kl. 22.00 – 7.30, og dækker alle matrikler.

 

Når TMC- Sydney varetager bagvagtsfunktionen, skal vi blot kontakte dem ved spørgsmål om visitation, e-GFR osv. spørgsmål som vi vanlig vis kontakter bagvagten omkring.
 

Klinikere kan ligeledes altid kontakte TMC for gennemgang af billeder osv.
 

På TMC kontoret i Sydney sidder der både Radiografer med særlige arbejdsopgaver som visitering, gennemkig af billeder og lignende opgaver, samt radiologer. Vi vil således både komme i kontakt med både radiografer og radiologer.

 

Aftaler i vagten:

Klinikere skal kontakte TMC via omstillingen kl. 22.00 – 7.30 for visitering af CT, MR, UL, samt undersøgelser der kræver en radiolog tilstede.
 

Undtagelsesvis er trombolyse, CT columna cervikalis, CT ansigtsskelet, traumer, ECLS, samt konventionelle undersøgelser, som er radiografvisiterede undersøgelser som sædvanligt.

For allerede opstartede tyndtarmspassager, skal
forvagten som vanligt, tage stilling til hvornår patienten skal have taget billeder igen.

Skal der tages billeder i det tidsrum TMC har vagten, kontakter radiograferne forvagten for stillingtagen til nye billeder (også om natten). Ved spørgsmål skal forvagten konferere med bagvagten. Dette er altså ikke en undersøgelse som TMC er inde over.

Det er vurderet, at vi som udgangspunkt ikke opstarter tyndtarmspassager om natten. Disse ville derfor ikke skulle visiteres af TMC.

Der kan opstå en særlig situation, hvor kliniker insistere på en tyndtarmspassage, i disse tilfælde vil det være radiologisk bagvagt der tager stilling til om undersøgelsen skal opstartes om natten.


TMC varetager ikke traumerne, disse afvikles af lokal radiolog.
 

 • • TMC visiterer henvisninger i RIS, efter normale RIS-koder, og afklarer i samtalen med klinikeren hvilken matrikel patienten er indlagt på.

 • • TMC kontakter efter visitering radiografen på den aktuelle matrikel, for advisering af at henvisningen er visiteret, og klar til undersøgelse.

 • • TMC beskriver billederne så snart de sendes enten automatisk eller manuelt til TMC, vi skal ikke ringe til TMC efter endt undersøgelse, undtagelsesvis er undersøgelser der kræver advisering.

  • • 112 patienter

  • • CTC obs. blødning – hvis det står i generel note, ellers holder de selv øje med us.

  • • Thorax obs. pneumo/hæmothorax (husk at få en regionskode for dokumentation)

 

For alle undersøgelser gælder det som sædvanligt, at ses der uventede akutte fund på billederne kontaktes en radiolog.
 

Afholder TMC vagten, kontaktes de. Alle Radiologer/Radiografer ved TMC har en firecifret regionskode, som benyttes til dokumentation i generel note.
 

Undersøgelser der udføres efter kl. 7.00 beskrives lokalt, undtagelsesvis er undersøgelser af hyperakutte patienter, hvor kliniker ønsker hurtigt svar.

  • • Radiografen skal kontakte TMC for hurtig beskrivelse i tidsrummet 7.00 – 7.30.

 

I særlige tilfælde kan TMC have en undersøgelse der mangler en beskrivelse eller visitation når deres vagt ophører kl. 7.30.

Skulle dette ske, er aftalen, at de skal kontakte os, og informere om at opgaven skal klares lokalt.

Hvis I modtager en besked omkring dette, typisk lige i vagtskiftet, skal beskeden gives videre til den daglig ansvarlige 65111, der vil sørge for at give den relevante sektion besked.


I vagten kontaktes bagvagten.

 

Er der internt behov for at komme i kontakt med for-eller bagvagten, kan deres direkte telefonnummer oplyses af radiograferne på Syd.

 

Tidligere undersøgelser

For alle undersøgelser gælder det, at seneste tidligere undersøgelse fra samme modalitet sendes manuelt fra PACS til sammenligning. Ønsker TMC yderligere billeder til sammenligning, kontakter de os for at få den aktuelle undersøgelse overført. TMC kigger billeder i deres eget PACS, de kan kun se de billeder vi aktivt sender til dem.

 

IT nedbrud

Hvis vi opdager EasyViz eller WebPAS er nede, kontaktes TMC samt IT for advisering. Opdager TMC der er nedbrud kontakter TMC radiograferne på Syd, der herefter melder fejlen til IT.


TMC kontakter bagvagten, der overtager vagten så længe nedbruddet varer.


For planlagte IT nedbrud, er det bagvagten i Aalborg der varetager vagten.

 

Problemer med billedoverførsel

Opleves der problemer med at overføre billeder til TMC fra CT skannerne, afprøves det at sende manuelt fra skanneren til backup destinationen ”TMCSYDNEY”.
 

Hvis ingen af delene virker, forsøges det at sende manuelt fra PACS til:

 • • ”TMC Aalborg til Barcelona Spanien DK - dagtid”.

eller

 • • ”TMC- Aalborg til Sydney Australien (DK – aften/nat)” fra PACS.
   

For MR og konventionelle undersøgelser, hvor billedoverførslen ikke virker, forsøges det at sende direkte fra PACS til backup destinationen

 • • ”TMC- Aalborg til Sydney Australien (DK – aften/nat)”


Virker overførslen stadig ikke, indkaldes bagvagten efter konsultation med TMC og fejlen meldes til IT.

 

 

TMC – arbejdsgang for bagvagt

 

Ved vagtens begyndelse kontaktes informationen, og der informeres om hvilket telefonnummer der skal omstilles til kl. 22.00.
 

  • • TMC – Sydney: (0) 69912500
    

Eget telefonnummer oplyses også, til brug i nødstilfælde og beredskabssituationer og beredskabssituationer.
 

(OBS: I fredag, lørdag og helligdagsvagter skal bagvagten desuden informere informationen om, at det er bagvagten i Aalborg der har bagvagtsfunktionen fra 7.30 til kl. 9.00- oplys eget telefonnummer)


Inden kl. 22.00:

  • • Vurderes og prioriteres hvilke undersøgelser der skal udføres efter kl. 22.00, noter i notefeltet hvis undersøgelsen skal udføres i vagten, så radiograferne kan se det på akutlisten.

  • • Er der MR skanninger på listen der skal skannes efter kl. 22.00 koordineres dette med MR radiografen. Kræves der gennemkig inden evt. kontrast, skal dette ske af bagvagten fra Aalborg, også efter kl. 22.00. Alle MR undersøgelser i tidsrummet 22.00 – 23.45 beskrives foreløbigt af bagvagten. (Undtagelsesvis tværsnit, disse afvikler TMC)

  • • Udsætte ikke relevante undersøgelser til næste dag. Noter i generel note at undersøgelsen er udsat.

 • • Skrive eget kontakttelefonnummer på tavlen ved Radiograferne på Syd.

 

Undersøgelser der er udført inden kl. 22.00 beskrives af bagvagten inden man går på tilkald. Undersøgelser udført efter kl. 22.00 beskrives af TMC (undtaget MR – se arbejdsgang herover).

 

Hvis I står i en situation, hvor I efter kl. 22.00 visiterer en henvisning, SKAL I gøre som følgende:

 • • Visiter henvisningen

 • • Skriv i generel note at undersøgelsen skal beskrives af TMC

 • • Ringe til TMC og meld, at I har visiteret en henvisning, som de efter skanningen skal beskrive - oplys relevant patientdata på patienten.

 • • Informer radiograferne om at I har visitering en henvisning, som skal sendes til TMC efter skanning.

 

Ved undersøgelser der i løbet af natten kræver en radiolog tilstede, kontakter kliniker TMC. TMC vurderer om undersøgelsen er relevant, er dette tilfældet kontakter TMC radiograferne på Syd, for at få oplyst telefonnummeret til bagvagten. TMC kontakter herefter bagvagten på det oplyste telefonnummer. Bagvagten overtager herefter koordineringen af undersøgelsen i samarbejde med radiografen. Hvis bagvagten vurderer at undersøgelsen kan varetages at forvagten, kan bagvagten tilkalde forvagten.
 

 • • Ved traumekald tilkaldes i som bagvag TMC varetager IKKE traumer


Ved både planlagte og akutte IT nedbrud, er det bagvagten i Aalborg der afholder vagten. Husk at informere informationen om hvilket telefonnummer bagvagten kan kontaktes på efter kl. 22.00, også ved akutte IT nedbrud, hvor bagvagten overtager vagten i løbet af natten.


Bagvagten informerer forvagten om, Aalborg varetager vagten.

 

OBS: Er der planlagt systemopdateringer på EasyViz, WebPAS og PAS afholdes vagten fra Aalborg i tidsrummet. Man er selv ansvarlig for at holde sig opdateret på relevante opdateringer.

 

TMC – arbejdsgang for forvagt

 

Ved vagtens begyndelse kontaktes informationen, og der informeres om hvilket telefonnummer der skal omstilles til kl. 22.00.
 

  • • TMC – Sydney: (0) 69912500

 

 • • (OBS: Fredag, lørdag og i helligdage skal forvagten desuden informere informationen om, at det er forvagten i Aalborg der har forvagts funktionen fra kl. 7.30 til kl. 8.00 - oplys eget telefonnummer)

 

Kl. 22.00:

  • • Viderestille 65 112 telefonen til TMC (se arbejdskort om 112 telefon)

  • • Aflevere 112 telefonen til radiograferne på Syd

  • • Skrive eget kontakttelefonnummer på tavlen ved Radiograferne på Syd.

  • • Informere bagvagten om eget telefonnummer der kan benyttes ved tilkald.

 

Undersøgelser der er udført inden kl. 22.00 beskrives inden man går på tilkald.

Undersøgelser udført efter kl. 22.00 beskrives af TMC.

 

Hvis I står i en situation, hvor I efter kl. 22.00 visiterer en henvisning, SKAL I gøre som følgende:

 • • Visiter henvisningen

 • • Skriv i generel note at undersøgelsen skal beskrives af TMC

 • • Ringe til TMC og meld, at I har visiteret en henvisning, som de efter skanningen skal beskrive - oplys relevant patientdata på patienten.

 • • Informer radiograferne om at I har visitering en henvisning, som skal sendes til TMC efter skanning.

 

Ved undersøgelser der i løbet af natten kræver en radiolog tilstede, kontakter kliniker TMC. TMC vurderer om undersøgelsen er relevant, er dette tilfældet kontakter TMC radiograferne på Syd, for at få oplyst telefonnummeret til bagvagten. TMC kontakter herefter bagvagten på det oplyste telefonnummer. Bagvagten overtager herefter koordineringen af undersøgelsen i samarbejde med radiografen.

 

 • • Er der tale om undersøgelser der kan udføres af forvagten, er det bagvagten der tilkalder forvagten.

 

Ved både planlagte og akutte IT nedbrud, er det Aalborg der afholder vagten.

 

Ved akutte IT nedbrud får bagvagten meldingen fra TMC og har ansvaret for at kontakte forvagten hvis nødvendigt.

 

 • • Forvagten kontakter selv informationen og oplyser eget telefonnummer der skal omstilles til.

 

OBS: Er der planlagt systemopdateringer på EasyViz, WebPAS og PAS afholdes vagten fra Aalborg i tidsrummet. Man er selv ansvarlig for at holde sig opdateret på relevante opdateringer.

 

TMC – Konventionelle undersøgelser

 

TMC skal hele vagten beskrive:

 

 • • Thorax obs. pneumothorax/hæmothorax – det skal som vanligt dokumenteres i generel note med regionskode at billedet er set, alle ved TMC har en regionskode.

 • • Oversigt over abdomen obs. fremmedlegeme

 

 • • Radiografen visiterer som vanligt – valg af sædvanlig protokol/ undersøgelse.

 • • Billederne fra de konventionelle modaliteter inkl. gennemlysning og udefoto, sendes ikke automatisk til TMC.

 • • Undersøgelser skal sendes manuelt til TMC via PACS til destinationen:

 

Billede 55

 

 • • For alle undersøgelser gælder det, at der skal sendes sidste lignende undersøgelse, samme modalitet, via PACS. Ønsker TMC yderligere billeder til sammenligning, vil de kontakte os.

 

Øvrige konventionelle undersøgelser beskriver TMC som udgangspunkt ikke.

Hvis kliniker har behov for en akut beskrivelse, kan de altid kontakte TMC for dette.

 

TMC vil efterfølgende kontakte radiografen for at få overført billeder på patienten.


Tip:

For overførsel i PACS:

  • • Marker undersøgelsen

  • • Tryk F8

  • • I dropdown menu vælges TMC – Aalborg til Barcelona Spanien

  • • Klik send

 

Billede 2

 

TMC – Sydney Mobil: (0) 69912500


TMC – CANON CT

 

 • • TMC – Sydney kontakter radiograferne når der er visiteret en undersøgelse der skal udføres. Undersøgelser visiteret inden kl. 22.00, og som bagvagten vurderer skal udføres i vagten, skannes efter TMC protokoller.

 • • CT-undersøgelser visiteres af TMC i RIS med de koder vi er vant til.

Fx.: CT abdomen + IV + POV

 • • På CT skanneren skal der bruges særlige TMC protokoller. På Canon stue 14, ligger disse under Trauma og aktuelle organområde. TMC børneprotokoller ligger under Child, se foto.

Billede 7

 

Det særlige ved TMC protokollerne er, at de serier, som TMC skal bruge, sendes automatisk, ligesom når vi normalt sender til PACS, ITHAWS osv.

 

Skulle der opstå en situation, hvor der er behov for at bruge en protokol som ikke er på TMC listen, kan man benytte den vanlige protokol. Herefter skal alle axiale serier blot sendes manuelt til TMC fra modaliteten.

 • • Autoview-s

 • • Directory – find den aktuelle patient

 • • Markér de aktuelle serier med tynde snit 0.5 mm. Det er typisk dem, der hedder VOLUME under Appl.Type

 • • Klik Transfer nederst i venstre hjørne, og vælg TMCBARCELONA

 

Som sædvanligt er CT columna cervikalis, CT ansigtsskelet, traumer, ECLS radiografvisiterede – her vælges blot en TMC protokol på skanneren, således billederne sendes til TMC automatisk.

 

 • • For alle undersøgelser gælder det, at der skal sendes alle axiale serier, fra sidste lignende undersøgelse, samme modalitet, via PACS. Ønsker TMC yderligere billeder til sammenligning, vil de kontakte os.

 

Tip:

For overførsel i PACS:
 

 

 • • Marker serien (kun de axiale snit, TMC laver selv recon)

 • • Tryk F8

 • • I dropdown menu vælges TMC – Aalborg til Barcelona Spanien

 • • Klik send

 

Billede 8

 

 

TMC – Sydney Mobil: (0) 69912500

 

 

TMC – GE CT

 

 • • TMC – Sydney kontakter radiograferne når der er visiteret en undersøgelse der skal udføres. Undersøgelser visiteret inden kl. 22.00, og som bagvagten vurderer skal udføres i vagten, skannes efter TMC protokoller.

 • • CT-undersøgelser visiteres af TMC i RIS med de koder vi er vant til.

Fx.: CT abdomen + IV + POV

 • • På CT skanneren skal der bruges særlige TMC protokoller. På GE-skannere ligger disse under Diverse = feltet under figuren
   

 • • Her ligger alle de protokoller, som TMC må visitere til, i en lang liste.

  • • Voksne øverst

  • • Børn nederst

 

Billede 56

 

Det særlige ved TMC protokollerne er, at de serier, som TMC skal bruge, sendes automatisk, ligesom når vi normalt sender til PACS, ITHAWS osv.

 

Skulle der opstå en situation, hvor der er behov for at bruge en protokol som ikke er på TMC listen, kan man benytte den vanlige protokol. Herefter skal alle axiale serier blot sendes manuelt til TMC fra modaliteten.

 

Som sædvanligt er CT columna cervikalis, CT ansigtsskelet, traumer, ECLS radiografvisiterede – her vælges blot en TMC protokol på skanneren, således billederne sendes til TMC automatisk.

 

 • • For alle undersøgelser gælder det, at der skal sendes alle axiale serier, fra sidste lignende undersøgelse, samme modalitet, via PACS. Ønsker TMC yderligere billeder til sammenligning, vil de kontakte os.

 

Tip:

For overførsel i PACS:
 

 

 • • Marker serien (kun de axiale snit, TMC laver selv recon)

 • • Tryk F8

 • • I dropdown menu vælges TMC – Aalborg til Barcelona Spanien

 • • Klik send

 

Billede 57

 

 

TMC – Sydney Mobil: (0) 69912500

 

TMC – Siemens CT

 • • TMC – Sydney kontakter radiograferne når der er visiteret en undersøgelse der skal udføres. Undersøgelser visiteret inden kl. 22.00, og som bagvagten vurderer skal udføres i vagten, skannes efter TMC protokoller.

 • • CT-undersøgelser visiteres af TMC i RIS med de koder vi er vant til.

Fx.: CT abdomen + IV + POV

 • • På CT skanneren skal der bruges særlige TMC protokoller. På SIEMENS CT ligger TMC protokollerne under Private: (se foto)

 

 • • Her ligger alle de protokoller, som TMC må visitere til, i en lang liste.

    • • Voksne øverst

    • • Børn nederst

 

Billede 58

Det særlige ved TMC protokollerne er, at de serier, som TMC skal bruge, sendes automatisk, ligesom når vi normalt sender til PACS, ITHAWS osv.

 

Skulle der opstå en situation, hvor der er behov for at bruge en protokol som ikke er på TMC listen, kan man benytte den vanlige protokol. Herefter skal undersøgelsen blot sendes manuelt til TMC fra modaliteten.

 

Som sædvanligt er CT columna cervikalis, CT ansigtsskelet, traumer og ECLS radiografvisiterede – her vælges blot en TMC protokol på skanneren, således billederne sendes til TMC automatisk.

 

Ved trombolysepatienter på CT, er det trombolysevagten her i huset der kigger på billederne, hvorfor der vælges alm. protokol, og benyttes vanlig procedure.

 

 • • For alle undersøgelser gælder det, at der skal sendes alle axiale serier fra sidste lignende undersøgelse, samme modalitet, via PACS. Ønsker TMC yderligere billeder til sammenligning, vil de kontakte os.


Tip:

For overførsel i PACS:

  • • Marker serien (kun de axiale snit, TMC laver selv recon)

  • • Tryk F8

  • • I dropdown menu vælges TMC – Aalborg til Barcelona Spanien

  • • Klik send

 

Billede 59

 

 

TMC – Sydney Mobil: (0) 69912500

 

TMC – MR

 

TMC – Sydney kontakter MR-vagten når der er visiteret en undersøgelse der skal udføres.

 • • MR Cerebrum obs. apopleksi i tidsrummet 22.00 – 23.45 visiteres af TMC, billederne skal IKKE sendes til TMC – efter endt skanning kontaktes bagvagten for beskrivelse (obs. benyt det direkte telefonnummer til bagvagten).

 

I tidsrummet 22.00 – 07.30 er den eneste undersøgelser de skal sendes til- og beskrives af TMC-Sydney

 

 • • MR columna obs. tværsnit

 

Undersøgelser visiteret inden kl. 22.00, og som bagvagten vurderer skal udføres efter kl. 22.00 skannes som normalt og beskrives af bagvagten. Efter endt skanning skal bagvagten kontaktes.

 

For undersøgelser efter kl. 22.00, der kræver gennemkig af en radiolog inden evt. kontrast, er det bagvagten der skal kontaktes.

 

Tværsnit billederne sendes ikke automatisk til TMC, men skal sendes manuelt. Dette kan gøres manuelt direkte fra skanneren til ”TMCBARCELONA”, eller via PACS til destinationen:
 

 

Billede 60

 

 

Hvis TMC Barcelona ikke fungerer anvendes TMC Sydney.

 

 • • I tidsrummet 23.45 – 07.30 afvikles trombolysevagten som vanligt med radiolog fra Aalborg. Herudover kan man kaldes til MR columna obs. tværsnit, her vil opkaldet komme fra TMC radiolog.

 

 • • For alle undersøgelser gælder det, at der skal sendes sidste lignende undersøgelse, samme modalitet, via PACS. Ønsker TMC yderligere billeder til sammenligning, vil de kontakte os.

 

Tip:

For overførsel i PACS:

  • • Marker serien

  • • Tryk F8

  • • I dropdown menu vælges TMC – Aalborg til Barcelona Spanien

  • • Klik send

 

TMC – Sydney Mobil: (0) 69912500

 

Billede 1

 

 

112 Telefon fra 22.00 - 7.30

 

 • • 112 telefonen omstilles manuelt til TMC af forvagten.

Billede 4

 

 • • Telefonen afleveres efter omstillingen til aften/nattevagten.

 • • Vagten sætter telefonen i den ”røde” 112 oplader ved vagt PC’en i skaderøntgen.

 • • Næste dag sørger nattevagten for at ophæve videre stillingen inden kl. 07.30.
   


Billede 5

 

 • • Alle hverdage sørger den daglige ansvarlig for at aflevere telefonen til vagthavende sektion (tjek at telefonen er tilbagetrukket)

 

 • • Ansvarshavende Radiograf i dagvagten weekend og helligdage varetager 112 telefonen indtil kl. 8.00 hvor forvagten overtager 112 telefonen. Ved opkald besvares blot med beskeden om, at klinikeren skal ringe til informationen for kontakt til røntgen bagvagt.

 

HUSK 112-telefonen skal gå fra hånd til hånd.

 

OBS: Er der planlagt systemopdateringer på EasyViz, WebPAS og PAS afholdes vagten fra Aalborg i tidsrummet, og 112 telefonen varetages af forvagten.
 

Man er selv ansvarlig for at holde sig opdateret på relevante opdateringer.