Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Afslutning af den præhospitale indsats, Paramediciner

 

Formål

Lægelig telefonrådgivning af paramediciner

 

Udførelse

Som en del af den præhospitale indsats i Region Nordjylland, er lægelig telefonrådgivning en vigtig del. Præhospital akutlæge kan, via telefonrådgivning, hjælpe paramedicineren med at løse sundhedsfaglige problemstillinger.

Paramedicinerne har uddelegerede medicinske kompetencer som gør, at de kan arbejde selvstændigt. Men i faglige tvivlsspørgsmål, kan de kontakte vagthavende læge på akutlægebil og søge råd.

 

Ifølge Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. (1264 af 09/11/2018) kan en paramediciner kun afslutte en patient på stedet efter konkret lægelig ordination i hvert enkelt tilfælde, ikke efter generel lægelig delegation.

 

En patient har ret til at afvise undersøgelse, behandling og transport til sygehuset. Denne patientrettighed bør respekteres. Paramedicineren kan derfor efterlade nogle patienter på stedet efter patientens eget ønske.

Generelt skal alle patienter hvis de er syge elle tilskadekomne tilbydes at komme med på sygehuset.

Patienter kan ikke afsluttes på stedet mod deres vilje.

Hvis en patient efter undersøgelse/behandling af en paramediciner ikke ønsker at lade sig transportere til sygehuset, kan der opstå 2 situationer:

  1. 1. Paramedicineren vurderer, at patienten er habil og at patientens tilstand er af en art, som efter bedste skøn ikke medfører fare for patientens liv og førlighed. Da patientens ønske juridisk set bør accepteres, kan paramedicineren i så fald efterkomme det uden at ringe til læge på akutlægebilen.

 

  1. 2. Paramedicineren vurderer, at patienten ikke er habil og/eller at patientens tilstand er af en sådan art, at undladt undersøgelse/behandling på et sygehus vil medføre livsfare eller varige mén for patienten. Hvis patienten på trods af indgående information om de mulige risici ikke kan overbevises til at følge paramedicinerens anbefaling om indlæggelse, rådfører paramedicineren sig telefonisk med akutlægen, da en tvangsindlæggelse kan komme på tale.

 

 

Følgende patienters ønske om ikke at blive transporteret til sygehuset kan efterkommes uden kontakt til akutlægen:

 

  1. 3. Patienter som efter hypoglykæmi er vågnet igen og har en GCS 15, er habile og har normale værdier og der er en anden voksen habil person som kan tage sig af patienten. Patienten må ikke vise tegn på anden sygdom så som infektion, som kan have forårsaget hypoglykæmi. Patienten informeres altid om, at der kan være en skjult bagvedliggende medicinsk årsag til hypoglykæmi tilstanden, og opfordres til at kontakte sin egen læge eller diabetesambulatorie snarest muligt. Paramedicineren udfører grundig dokumentation på patientjournal inklusiv de informationer, som er givet til patienten.

 

  1. 4. Patienter med kendt epilepsi, der er vågnet efter et krampeanfald og som ikke er blevet medicineret med benzodiazepiner for at bringe kramperne til ophør. Patienten skal være helt vågen (GCS 15), habil, have stabile normale værdier og en anden voksen habil person hos sig. 

 

  1. 5. Patienter med åbenlyst mindre skader eller bagatelsygdom, hvor sygehistorien ikke giver anledning til mistanke om ikke synlige skader/sygdom og som afviser undersøgelse, behandling og/eller transport til sygehuset. Patienten skal være habil, have GCS 15 og normale fysiske måleværdier. 

 

  1. 6. Tilsyn i forbindelse med COVID19 pandemien og tilsyn på vegne af SFV (112 opkald). Der er etableret en paramedicinsk tilsynsfunktion på delegation af vagtlæger og læger fra akutmodtagelsen samt delegerende læge DPV. Der vil være situationer hvor vagtlæge eller SFV, efter telefonisk kontakt med en patient, skønner at vurdering og evt. indlæggelse er nødvendig. Hvis der ved paramedicinerens kontakt til patienten, alligevel ikke findes indikation for transport og indlæggelse, afsluttes patienten i hjemme.

Dette gælder dog kun i områder der dækkes af paramedicinske enheder: Frederikshavn, Skagen, Farsø, Brovst og Hobro. Afslutning på stedet kan i disse tilfælde således håndteres af paramediciner.

Alle informationer givet til patienten dokumenteres grundig på patientjournalen af paramedicineren.

Patienten bedes, hvis muligt, kvittere for sit ønske om undladt transport i patientjournalen.

Hvis patienten ikke vil kvittere for sit ønske, dokumenteres det af paramedicineren på patientjournalen med dato, klokkeslæt og vidner. 

Definition af begrebet ”habil”:

Patienten er vågen, orienteret i sted, tid og egen person samt situationen. GCS 15. Patienten er ikke påvirket af alkohol, andre rusmidler eller medicin mere end at de fornævnte betingelser er opfyldt. Patienten er ikke i en psykisk undtagelsestilstand.

 

Patienter med skader eller sygdom, som efter paramedicinerens skøn kræver sygehusbehandling eller hvor skadesmekanismen/sygdomshistorien giver indikation for observation på sygehuset, og hvor patienten ikke ønsker behandling:

Paramedicineren skal prøve at overbevise patienten med argumenter og i givet fald inddragelse af andre personer, som kan have indflydelse på patientens holdning.

 

Hvis dette mislykkes, kontaktes Præhospital akutlæge på akutlægbilen for at aftale videre fremgangsmåde.

 

Før læge på akutlægebil kontaktes telefonisk, skal paramedicineren sikre sig patientens identitet hvis muligt. Der skal være målte værdier, eventuel medicinindgift skal være noteret, patientens sygehistorie skal være kendt og behandling, jf. guidelines og instrukser, skal være iværksat indtil tidspunktet for opringningen.

 

Det er vigtigt, at patientjournalen er præcis udfyldt og at der i notatfeltet står en beskrivelse af hele forløbet. 

 

Afslutningen af indsatsen dokumenteres af paramedicineren på en omhyggelig måde, der gør det muligt at rekonstruere forløbet og følge de fakta og overvejelser, som har ført til beslutningen, samt dokumentation af, hvem der har truffet den.

 

Ovennævnte muligheder for at efterkomme patientens ønske om ikke at blive transporteret til sygehuset er kun gældende for paramedicinere ansat i Region Nordjylland, og dermed ikke gældende for det øvrige ambulancepersonale i regionen.

Dokumentation

Paramedicineren skal i den elektroniske patientjournal dokumentere de oplysninger, der er givet til læge på akutlægebil og derved også det grundlag som lægen har truffet sin beslutning på.