Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Afslutning af den præhospitale indsats på stedet, Ambulancetjenesten

 

Formålet er at sikre:

 • • At patienten skal behandles optimalt ud fra en samlet vurdering

 • • At beslutningen om afslutning af den præhospitale indsats på stedet træffes på et relevant klinisk grundlag

 • • At patienten hvis behandling afsluttes, er informeret om baggrund og om eventuelle komplikationer og symptomer som vedkommende skal reagere på

 • • At patienten inddrages i beslutningen

 • • At patienten og evt. pårørende med patientens samtykke inddrages i beslutningen

 • • At indsatsen dokumenteres fyldestgørende

 • • At Præhospital akutlæge, AMK, vagtlæge kontaktes, når der er krav om det

 • • Forløb hvor patienten har modtaget en behandling, kan kun afsluttes på lægelig ordination

 • • At patientens ret til selvbestemmelse respekteres samtidig med, at hensynet til inhabile patienters interesse varetages.

Afslutning

At afslutte en behandling på stedet er en lægelig beslutning, men i enkelte tilfælde vil afslutning af behandling kunne ske via ordination fra en læge til ambulancemandskabet. Samlet set skal patienten have den nødvendige behandling og de sundhedsfaglige tilbud, som svarer til patientens aktuelle situation. I alle tilfælde hvor der afsluttes, må ingen afslutninger modstride det, der er beskrevet i gældende behandlingsinstrukser.

Se hjælpeskema under bilag 1.

Der kan være enkelte situationer, hvor indsatsen kan afsluttes af ambulancepersonalet – se hjælpeskema

For paramedicinere: Se Præhospital – Afslutning af den præhospitale indsats, Paramediciner Region Nordjylland Udførelse

Afslutning af den præhospitale indsats, kan ske i følgende situationer:

1. Grundlaget for behandling og transport er ikke til stede

2. Patienten ønsker ikke indbringelse eller behandling

3. Patienten har modtaget behandling og ønsker efterfølgende ikke indbringelse til sygehus

 

Ad. 1

Grundlaget for behandling og transport er ikke til stede

På baggrund af 112-opkald fra 3. person og hvor patienten ikke selv har været inddraget i alarmeringen, kan der i visse tilfælde være tale om en fejldisponering. Dette noteres på journalen og forløbet/indsatsen afsluttes.

Patienten har selv ringet 112 og undersøgt af ambulancepersonalet, som ikke finder tegn til sygdom eller skader, som kræver hospitalsbehandling. Kan afsluttes efter kontakt med Præhospital akutlæge.

Der er under COVID pandemien etableret en paramedicinsk tilsynsfunktion på delegation af vagtlæger og læger fra akutmodtagelsen.

Der vil være situationer hvor vagtlæge efter telefonisk kontakt med en patient skønner at indlæggelse og vurdering er nødvendig, og herefter bestiller ambulancetransport.

Hvis der ved kontakt til patienten alligevel ikke findes indikation for transport og indlæggelse/vurdering, kan man udbede sig en klinisk vurdering og evt. afslutning i hjemmet ved nærmeste paramedicinske enhed. Dette gælder dog kun i områder der dækkes af paramedicinske enheder: Frederikshavn, Skagen, Farsø, Brovst og Hobro. Afslutning på stedet kan i disse tilfælde således håndteres af paramediciner.

 

Ad.2

Den habile, ikke-psykotiske patient, der ikke ønsker indbringelse eller behandling

Med "habil og ikke-psykotisk" menes patienter, der ikke er tydeligt sindssyge, er orienterede i tid, sted og egne data, og er psykisk sammenhængende og virker til fuldt ud at forstå deres situation.

Ambulance personale kan undlade at indbringe patienter, såfremt patienten modsætter sig dette trods givet råd og i øvrigt skønnes at være habil og ikke-psykotisk. Dette skal dokumenteres i PPJ (patienten skal orienteres om konsekvenser af manglende indbringelse).

Om muligt fås patientens underskrift på, at vedkommende modsætter sig indbringelse. Er det ikke muligt at få dette, noteres dette på journalen.

Tvang og nødret kan trods ovenstående dog bringes i anvendelse, såfremt patientens liv skønnes at være i fare fx ved indtagelse af medikamenter, som formodes farlige med senere indsættende farlig virkning, blødning mv.

Alle former for tvang, herunder medicinering og/eller indlæggelse, må ikke udøves af ambulancepersonalet. Støttefunktioner som politi, lægevagt, hjemmepleje anvendes efter behov.

Ambulancepersonalet kontakter i disse tilfælde Præhospital akutlæge på akutlægebilen.

 

Ad.2.2

Den ikke habile, psykotiske patient, der ikke ønsker indbringelse eller behandling

Ambulancepersonalet kontakter i disse tilfælde Præhospital akutlæge på akutlægebilen.

 

Ad. 3

Patienter der behandles og afsluttes på stedet

Patienter der har modtaget behandling, er syge eller tilskadekomne, skal altid som udgangspunkt tilbydes indbringelse til sygehus.

Patienter kan for enkelte tilstande, behandles og afsluttes på stedet efter konsultation med Præhospital akutlæge på akutlægebilen, enten ved fremmøde eller efter telefonisk konsultation og lægelig ordination.

Det er derfor lægen, der træffer beslutning om afslutning på stedet.

Hvis det er klinisk relevant måles vital parameter, ved afvigende vitalparameter ud fra normalværditærskler, måles 2 sæt vitalparametre (BT, P, SpO2, RF), GCS=15 samt normalt BS (hvis relevant), når der afsluttes på stedet.

Ved tvivlstilfælde om afslutning på stedet, kontaktes læge på akutlægebil.

Patienten og evt. pårørende (med patientens samtykke) informeres om evt. risici, komplikationer og symptomer, samt hvordan man skal reagere på dette.

Ambulancepersonalet skal altid sikre sig patientens samtykke til afslutningen, og at patienten har forstået informationen.

 

Dokumentation

Afslutning af den præhospitale indsats på stedet kræver en særdeles omhyggelig dokumentation. Det skal dokumenteres omhyggeligt på en sådan måde, der gør det muligt at rekonstruere forløbet og følge de fakta og overvejelser, som har ført til beslutningen, samt dokumentation af, hvem der har truffet den.

Der dokumenteres i patientens ambulancejournal for

 • • Sygehistorie

 • • Vitale parametre - (BT, Puls, SpO2, RF), GCS=15 samt normalt BS (hvis relevant)

 • • Faglig begrundelse for afslutning af indsatsen på stedet

 • • Patientens eget ønske / accept (patienten bekræfter dette ved underskrift, hvis muligt)

 • • Information som er blevet givet til patienten

 • • Kontakt til Præhospital akutlæge (navn) og dennes ordination

 

Krydsreferencer

 • • DNKM standard 2.7.1: Afslutning af den præhospitale indsats på stedet

 

Bilag

Billede 1