Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apopleksi - Det Udgående Apopleksiteam - Tværsektoriel samarbejdsaftale

Beskrivelse

 

Det Udgående Apopleksiteam

En enhed under Neurologisk Apopleksiafsnit 6Ø. Teamets primære opgave er at kvalitetssikre udskrivelsesforløb for patienter med apopleksi, der udskrives direkte til eget hjem.

Teamet afslutter den akutte indlæggelse i hjemmet hos patienten, færdiggør udredningen direkte i hjemmet, og vurderer patientens behov for rehabilitering hjemme hos patienten selv.

 

Tværsektoriel samarbejdsaftale

Er indgået med kommunerne omkring udskrivelse af patienter med apopleksi fra Apopleksiafsnit 6Ø og skal bidrage til at sikre smidige patientforløb, hvor der sker så få overgange som muligt for de patienter, der hurtigt kan komme tilbage til eget hjem efter den akutte apopleksibehandling.

Målgruppe for indsatsen

 

Målgruppen for en ordning i eget hjem er patienter med følger til den let til moderate akutte apopleksi.

Dvs. typisk patienter, der vurderes at have eller kunne udvikle følger svarende til den indsats, der

kendes fra en hovedfunktionsindlæggelse (typisk lettere fysiske - og kognitive problemstillinger eller

medicinsk komorbiditet samt medicinske følger af apopleksien).

Det drejer sig således om patienter, som har mindre følgevirkninger til den akutte apopleksi og som

er relativt selvhjulpne, for hvem færdiggørelsen af den samlede vurdering efter den

akutte apopleksi (inkl. genoptræningsplan) med fordel kan gøres ambulant i eget hjem.

 

Målgruppens behov kan inddeles i følgende kategorier:

A. Særlige hensyn i overleveringen mellem hospital og kommune – begrundet i patientens

tilstand.

B. Neurofaglig vurdering af kognitiv funktion i eget hjem.

C. Afsluttende udredning og behandling.

Der regnes dog med tre ’submålgrupper’ under målgruppen- Henholdsvis: Borger i egen bolig i den erhvervsaktive alder, den ældre borger i egen bolig samt den ældre borger i plejehjem/i plejebolig. Der vil være variation i hvilken indsats, der er behov for i de enkelte forløb, herunder hvilken grad af samarbejde og parallelle indsatser, der er behov for mellem hospitals-og kommunalt personale. Vejledende vil behovet for kommunal involvering være stigende fra borgeren, der skal tilbage i eget hjem, og til borgeren, der skal tilbage til plejehjem/-bolig.

Indsatser og ansvarsfordeling

I det følgende beskrives den overordnede opgavedeling mellem apopleksiteam, kommune og almen

praksis i indsatsen i eget hjem, efter patienten er udskrevet efter det akutte apopleksiforløb.

 

 

 

 

 

 

 

Apopleksiteam

Kommune

Almen praksis

 

Indsatsen i eget

hjem

Varetager det ambulante forløb

knyttet til apopleksien (opfølgning, udredning og vurdering).

Lægen som er tilknyttet apopleksiteamet har behandlingsansvaret for alt i relation til apopleksien, herunder komplikationer og afledte følger.

 

Apopleksiteamet skal sikre at patienten ikke slippes fra hospitalsregi, før der er sikret klar aftale med kommune og/eller almen praksis.

Der er sikret opfølgning på alle relevante indsatser, herunder fx medicin forud for afslutning, jvf. sundhedsaftale om behandling og pleje.

 

Indsatser efter gælden-de aftaler i den tværsektorielle sundhedsaftale, specifikt i relation til udskrivelsen.

 

Varetager de kommunale tilbud, som borger er bevilliget efter de enkelte kommuners visitationsretningslinjer.

 

Almen praksis varetager alene opgaver, der ikke har relation til apopleksien

 

 

 

 

 

.

Efter afslutning af ind-sats i eget hjem (patienten er afsluttet i hospitalsregi)

 

Rådgivningsfunktion:

Almen praksis og kommune tilbydes rådgivningsmulighed tre måneder efter patienten er afsluttet.

 

Tilbageløbsmulighed: Opfølgning

ved genhenvisninger (typisk revurdering og evt. indsats efter behov).

 

Indsatser efter gældende aftaler i den tværsektorielle sundhedsaftale.

Fx indsatser i relation til genoptræningsplaner og opfølgning på plejeforløbsplan.

 

Indsatser efter gældende aftaler i den

tværsektorielle sundhedsaftale, fx behov for opfølgning på epikrise.

 

 

 

 

Apopleksiteamet

Nedenfor beskrives det Udgående Apopleksiteams indsats under forløbet.

 

 

Under indlæggelse og ved

udskrivelse

 

Indsatsen i eget hjem

Efterforløb

 

 • • Der sendes plejeforløbsplan

(PFP) i henhold til den tværsektorielle grundaftale m.h.p. tidligt samarbejde og dialog med patientens hjemkommune om udskrivningsplaner, herunder at iværksætte hurtig sagsbehandling i såvel hospitalsregi som i hjemkommunen.

 

 • • Direkte klinisk arbejde omkring patienten under indlæggelse, indsamling af data, vurdering af funktionsevne efter apopleksi og

samarbejde med pårørende.

 

 • • Forud for udskrivelsen

sikres planlægning og koordinering af videre behandling og pleje i patientens eget hjem.

 

 • • Endvidere afklaring af behov for – og evt. aftale om evt. fælles møde i patientens hjem ved hjemkomst.

 

Ved udskrivelsen:

 • • Ved udskrivelsen skriver

Apopleksiteamets læge

epikrise, der sendes til

den praktiserende læge,

og

 • • Der sendes en opdateret

plejeforløbsplan og udskrivningsrapport i henhold

til den tværsektorielle

grundaftale. Det skal i plejeforløbsplanen fremgå, at patienten tilknyttes et ambulant tilbud ved apopleksiteamet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilrettelægge og medvirke til en sikker overlevering fra hospitalsregi til hjemmet/hjemkommunen.

 

 • • Evt. færdiggørelse af neurofaglig vurdering og udredning i patientens eget hjem.

 

 • • Færdiggørelse af genoptræningsplaner ved behov. Dette sker senest ved afslutning af indsatsen i eget hjem.

 

 • • Apopleksiteamet har ansvar for at levere den hospitalsbaserede indsats hos patienten, indtil der er sket udredning og vurdering af evt. behov for genoptræning i kommunalt regi, og at der ved relevans er udarbejdet genoptræningsplan.

 

 • • Relevant information om sygdommen gives til patient, pårørende og samarbejdspartnere.

 

 • • Optimal tværfaglig efterbehandling og sygepleje ydes i samarbejde med kommunalt sundhedspersonale.

 

 

 • • Apopleksiteamet har løbende konference med teamets læge om eventuelle yderligere medicinske tiltag.

 

 • • Apopleksiteamet vil under hele forløbet varetage en rådgivningsfunktion for patient, pårørende og det kommunale personale ved spørgsmål i relation til

apopleksien. Der angives direkte kontaktnummer

til neurologien, som kan anvendes døgnet rundt.

 

Ved afslutning af det ambulante forløb:

 • • Afsluttende notat fra Apopleksiteamets læge fremsendes til egen læge (herunder opdateret medicin).

 

 • • Der sendes en afsluttende korrespondancemeddelelse

Og meddelelse om afslutning af det ambulante forløb i henhold til den tværsektorielle grundaftale.

 

 • • Ved behov skal tilbydes hånd-til hånd overlevering mellem apopleksiteam

og det kommunale personale.

Apopleksiteamet retter kontakt til kommunen med henblik på fælles afklaring af behovet.

 

 

Rådgivningsfunktion:

Apopleksiteamet vil varetage

rådgivningsfunktion.

 

Kontaktpunkt for det kommunale

personale og egen læge ved spørgsmål i relation til patienter, som har været omfattet af en ambulant indsats.

 

Kan kontaktes i en tre mdr.

periode efter afslutning af den ambulante indsats.

 

 

Rådgivningsfunktionen har

mulighed for sparring og backup fra relevante fagspecialister på hospitalsniveau

(fx speciallæge, logopæd og

neuropsykolog))

 

Tilbageløbsfunktion (herunder genvurdering og udredning ved behov)

 

Tilbageløbsmulighed i tilknytning

til det neurologiske område ved genhenvisning.

Det vurderes individuelt i

forhold til patienten, hvilke

genvurderinger og indsatser der er behov for.

Indsatsen, herunder udredning

og genvurdering, for

genhenviste patienter vil

kunne udføres bådes stationært

og ambulant i hospitalsregi

eller ambulant ved

apopleksiteamet.

 

 

Kommunen

Nedenfor beskrives den kommunale indsats under forløbet.

 

 

Under indlæggelse og ved

udskrivelse

 

Indsats i eget hjem

Efterforløb

 

Modtager plejeforløbsplan og iværksætter de indsatser, der fremgår af plejeforløbsplanen. Eksempelvis pleje, sygepleje,

Depothjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler.

Hjælpen udmåles i henhold til kommunens visitationskriterier og kvalitetsstandarder.

 

Tilrettelægger og medvirker til en sikker overlevering fra hospitalsregi til eget hjem.

 

Rehabilitering baseret på hele borgerens livssituation, hvor kommunen i samarbejde med borgeren er ansvarlig for en koordineret, sammenhængende

og vidensbaseret indsats.

Typisk forankret i den kommunale hjerneskadekoordinatorfunktion.

 

 

Modtager den afsluttende plejeforløbsplan og handler derefter i henhold til kommunens visitationskriterier og kvalitetsstandarder.

 

Genoptræning i henhold til

genoptræningsplan i samarbejde med alle relevante regionale og kommunale aktører.

 

 

Dialog og kontakt til apopleksiteamet vedrørende sparring og samarbejde (ift. visitation og plejeindsats).

 

Herunder sikres, at der er et

kontaktpunkt til kommunen og direkte kontaktoplysninger til brug for Apopleksiteamet, fx i forbindelse med behov for koordinering ved hånd-til-hånd

overlevering.

 

Dialog og kontakt med rådgivningsfunktion mhp. sparring og backup fra relevante fagspecialister på hospitalsniveau.

 

 

I de situationer, hvor genoptræningsplanen er udfærdiget ved udskrivelse opstartes genoptræning i kommunalt regi.

 

 

Opfølgning og observation på eksempelvis kredsløbsproblemstillinger, synke/tyggebesvær, medicinering etc.

 

 

Almen praksis

I den periode, hvor patienten modtager en indsats ved apopleksiteamet i eget hjem, varetager den

praktiserende læge alene opgaver, der ikke har relation til apopleksien.

Efter afslutning af indsatsen ved apopleksiteamet varetager almen praksis opgaver i overensstemmelse med de aftaler der indgået i sundhedsaftaleregi.

 

Definition af begreber

Hovedfunktionsniveau er kendetegnet ved:

 • • Hjerneskade af begrænset (let til moderat) kompleksitet, ofte med geriatriske problemstillinger. 

 • • Behov for en moderat og ofte standardiseret rehabiliteringsindsats rettet mod primært fysisk - og kommunikativ funktionsevnenedsættelse.

 • • Plejebehov varierende fra let til betydelig.

 • • Evt. sværere apopleksipatienter, hvor komorbiditet bevirker at neurorehabilitering på højere niveau ikke kan lade sig gøre.

 

TSM

 • • Sundhedsaftale om Tværsektoriel elektronisk kommunikation med meddelelser om indlæggelse og udskrivelse.

 

GOP

 • • Genoptræningsplan ”GOP” anvendes som elektronisk henvisning mellem sygehuse, og mellem sygehus og kommune, i forbindelse med en patient/borgers behov for genoptræning og/eller rehabilitering efter udskrivelse fra sygehus.

 

Evaluering

Der afholdes årligt et møde mellem UAT og de kommunale hjerneskadekoordinatorer i Region Nordjylland

Målgruppe – modtagere af retningslinjen

Hospitalsafsnit/læger, klinisk og administrativt personale. Almen praksis og kommunale samarbejdspartnere ( terapeuter, hjemmepleje og –sygepleje ).

 

Formål

Retningslinjen beskriver samarbejdsaftale, der er udarbejdet mellem primær- og sekundærsektor i forbindelse med etablering af Det Udgående Apopleksiteam, Neurologisk Apopleksiafsnit Aalborg Universitetshospital.

Referencer

Faglig visitationsretningslinje vedr. genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade,

Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade 2011.

Sundhedsaftale om indlæggelse og udskrivelse 2015 - 2018