Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til Center for Funktionelle Lidelser

Funktionel lidelse er en betegnelse for en række lidelser, hvor en person har et eller flere fysiske symptomer, som påvirker funktionsevnen, og hvor der ikke med den nuværende lægelige viden kan påvises anden fysisk eller psykisk sygdom. Der kan anvendes forskellige betegnelser for tilstanden og internationalt anvendes hyppigt ”Medically Unexplained Physical Symptoms” (MUPS). Eksempler på specifikke hyppige syndromdiagnoser, der hører ind under betegnelsen funktionel lidelse, er irritabel tyktarm, kronisk træthedssyndrom og andre syndromer med primært neurologiske symptomer og generaliserede muskelskelet-smerter (fibromyalgi). Funktionel lidelse er kendetegnet ved en påvirkning af vanlig funktionsevne, og ca. 70% har den i let grad. Patienter med lidelsen i svær grad og dermed svær funktionspåvirkning vil kunne henvises til behandling i Center for Funktionelle Lidelser. Øvrige forventes behandlet hos praktiserende læge eller relevant sygehusafdeling, primært med psykoedukation.

Center for Funktionelle Lidelser modtager patienter (18 år+), der har haft symptomer i mindst 6 måneder, der har medført omfattende påvirkning af daglige funktioner. Den funktionelle lidelse skal være den primære årsag til funktionsnedsættelsen, og primær behandling af symptomerne skal have været forsøgt. Det forventes, at patienternes symptomer er udredt i relevante specialer.

Center for Funktionelle Lidelser kan efter vurdering tilbyde behandlingsforløb med psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi og gradueret træning jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Behandlingen foregår primært i grupper, men der kan i mindre omfang efter vurdering tilbydes individuel behandling. Centret behandler patienter med diagnosekode funktionel lidelse (DR688A9).

Patienter med funktionel lidelse frekventerer ofte både praktiserende læger og sygehusvæsenets mange specialer, da de mange forskelligartede symptomer kan kræve en del undersøgelser til udelukkelse af anden sygdom. Når der f.eks. er foretaget gentagne undersøgelser uden påviselig fysisk sygdom, kan der være behov for relevant tværlægelig vurdering af, om der kunne være tale om en funktionel lidelse. Center for Funktionelle Lidelse kan kontaktes med henblik på dette og har blandt andet etableret faste MDT- konferencer til tværfaglige drøftelser.

 

Hvem kan henvise

Praktiserende læge, praktiserende speciallæger og læger på sygehusafdelinger.

 

Målgruppe

 • • Voksne patienter, der er moderat til svært påvirkede af deres funktionelle lidelse med behov for specialiseret, helhedsorienteret eller tværfaglig udredning og behandling

 • • Lidelsen skal have medført omfattende påvirkning af patientens daglige funktioner

 • • Den funktionelle lidelse skal være den primære årsag til funktionsnedsættelsen

 • • Lidelsen skal have stået på i mindst 6 måneder

 • • Patienterne skal kunne indgå i ambulant behandling

 • • Primær behandling i almen praksis eller hos relevant medicinsk speciale skal have været forsøgt uden tilstrækkelig effekt

 

Henvisningen skal indeholde

 • • Beskrivelse af symptomer

 • • Beskrivelse af sygdomsforløb, funktionsudvikling og evt. sociale konsekvenser

 • • Beskrivelse af udført udredning og behandling i almen praksis og sygehusregi samt effekt

 • • Følgende blodprøver skal foreligge ved henvisningen: Hæmoglobin, leukocytter, trombocytter, væske- og elektrolytbalance, levertal, B-12, D-vitamin, HbA1c, fasereaktanter (CRP/SR). BT og vægt. Relevante øvrige undersøgelsesresultater, f.eks. EKG og lungefunktion, afhængig af symptombilledet.

 

Eksklusionskriterier

 • • Ubehandlet eller ustabil psykiatrisk lidelse, f.eks. svær angst eller OCD, der kræver primær behandling. Hvis praktiserende læge vurderer, at patienten skal henvises til sygehuspsykiatrien, anvendes tjekliste for henvisninger til voksenpsykiatrien:

https://psykiatri.rn.dk/for-sundhedsfaglige/henvisning-og-visitation/central-visitation-i-voksenpsykiatrien

 • • Behandlingskrævende misbrug, som ikke er stabiliseret, så patienten kan indgå i behandling

 • • Patienten er ikke i stand til at samarbejde om en ambulant behandling

 • • Igangværende udredning eller behandling for samme problemstilling andetsteds

 • • Tidligere gennemgået tilsvarende behandlingsforløb for samme lidelse, f.eks. i smertecenter

 

Hjemmeside

www.aalborguh.rn.dk/funk-lid